19.03.2015
Αλλαγές στον καθορισμό του Αιγιαλού προβλέπει το Ν/Σ των 100 δόσεων

Αλλαγές και στη ρύθμιση του καθορισμού οριογραμμής του αιγιαλού φέρνει το Νομοσχέδιο για τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών σε 100 δόσεις.

Πιο συγκεκριμένα, δίνεται χρονικό περιθώριο 6 μηνών από την 1.1.2016 και μετά στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Δημόσιας Περιουσίας για να διαγράψουν την προκαταρκτική οριογραμμή αιγιαλού στις περιοχές που υφίσταται εγκεκριμένη οριογραμμή, για να αποτυπωθεί η τελευταία ως οριστική.

Επίσης, υπάρχει το όριο της 22ας Αυγούστου 2015, ως καταληκτική ημερομηνία για την ολοκλήρωση του συγχρηματοδοτούμενου έργου σύμφωνα με το οποίο θα επεξεργάζεται τη σάρωση και τη γεωαναφορά όλων των ήδη καθορισμένων αιγιαλών.

Αναλυτικότερα οι διατάξεις του Ν/Σ προβλέπουν:

Με τις διατάξεις του άρθρου 27 του σχεδίου νόμου ρυθμίζονται θέματα που αφορούν τον καθορισμό οριογραμμής αιγιαλού. Συγκεκριμένα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν 4281/2014 εισήχθη μια νέα διαδικασία καθορισμού της οριογραμμής του αιγιαλού. Θεσμοθετήθηκε η οριοθέτηση του αιγιαλού επί των υποβάθρων που είχαν δημιουργηθεί από την εταιρεία Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση Α.Ε. (Ε.Κ.Χ.Α. Α.Ε.) με σκοπό την άμεση και συνολική οριοθέτηση του αιγιαλού σε όλη την επικράτεια. Τα εν λόγω υπόβαθρα παραδόθηκαν στη Δ/ΝΣΗ Τεχνικών Υπηρεσιών και Στέγασης του Υπουργείου Οικονομικών με το υπ' αριθμ. ΟΙΚ 5243/6-10-2014 έγγραφο του Γ.Γ. Χωροταξίας & Αστικού Περιβάλλοντος.

Στη συνέχεια εντός του Οκτωβρίου διαβιβάσθηκαν στις νεοσυσταθείσες σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 111/29-08-2014 Περιφερειακές Διευθύνσεις Δημόσιας Περιουσίας καθώς και στα υπαγόμενα σε αυτές Αυτοτελή Γραφεία. Η καθυστέρηση έκδοσης της διαπιστωτικής πράξης τοποθέτησης των υπαλλήλων (2/98463/004/24-12-2014 Α.Υ.Ο) καθιστά ανέφικτη την τήρηση των περιοριστικών προθεσμιών που τίθενται από τον νόμο. Τα ανωτέρω υπόβαθρα διαβιβάστηκαν σύμφωνα με ισχύουσες διατάξεις στο Γ.Ε.ΕΘ.Α. Επιπλέον το συγχρηματοδοτούμενο έργο ΨΥ-ΔΗ.ΠΕ-.ΕΚ. που βρίσκεται σε εξέλιξη και επεξεργάζεται τη σάρωση και τη γεωαναφορά σε ΕΓΣΑ'87 των διαγραμμάτων όλων των ήδη καθορισμένων αιγιαλών θα παραδοθεί σύμφωνα με την σύμβαση την 22-8-2015. Η ορθή χάραξη της οριογραμμής του αιγιαλού αποτελεί θέμα υψίστης εθνικής σημασίας ως εκ τούτου λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω εκτεθέντα τροποποιούμε τις προθεσμίες που αναφέρονται στις περιπτώσεις β) και γ) της παραγράφου 2 καθώς και της παραγράφου 7 του άρθρου 4 του 2971/2001 (Α' 285).

Με την προτεινόμενη ρύθμιση εισάγεται παρέκκλιση από τη λοιπή διαδικασία σε όσες περιπτώσεις κατατίθεται αίτηση καθορισμού αιγιαλού από ενδιαφερόμενο ιδιώτη αφού η Επιτροπή του άρθρου 3 του ν.2971/2001 που επιλαμβάνεται θα εξετάζει όχι μόνο τα όρια του αιγιαλού αλλά θα χαράσσει και τη ζώνη παραλίας και παλαιού αιγιαλού, όπου αυτή υφίσταται, προστατεύοντας πληρέστερα τα δικαιώματα του Δημοσίου έναντι των ιδιωτών.

Επίσης με τη διάταξη προστατεύεται πληρέστερα η Δημόσια Περιουσία καθώς σε όσες περιπτώσεις έχει προηγηθεί αίτηση ιδιώτη για τον καθορισμό του αιγιαλού συνήθως επίκειται η άμεση αξιοποίηση ιδιωτικής περιουσίας από την πλευρά του (έκδοση οικοδομικών αδειών), με συνέπεια σε περίπτωση μη έγκαιρης ανταπόκρισης στην εξέταση του αιτήματος από την Επιτροπή του άρθρου 3 του ν.2971/2001 σύμφωνα με την προϊσχύουσα διάταξη να τεκμαίρεται ως οριστική η προκαταρκτική οριογραμμή.

Η διάταξη αυτή, ως ίσχυε, ενείχε τον κίνδυνο να καθίσταται οριστική η ενδεχομένως λανθασμένη προκαταρκτική οριογραμμή με δυσχερώς επανορθώσιμες συνέπειες τόσο για τα δικαιώματα του Δημοσίου στην περιοχή όσο και για τη γενικότερη ασφάλεια δικαίου καθώς στο μεσοδιάστημα και μέχρι την ανάκληση του τεκμαιρόμενου καθορισμού από έναν επανακαθορισμό θα είχε μεσολαβήσει η εκτέλεση οικοδομικών αδειών που στο μεταξύ θα είχαν προλάβει να εκδώσουν οι ενδιαφερόμενοι ιδιώτες.

Έτσι με την προτεινόμενη ρύθμιση αποσβένεται ο ανωτέρω περιγραφόμενος κίνδυνος που αποτελεί επαρκή αιτιολογία για την παρέκκλιση που εισάγεται από τη λοιπή ρύθμιση. Επίσης επειδή δεν έχει δημιουργηθεί ακόμα η επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών που προβλέπεται από τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 5 του άρθρου 4 του ν.2971/2001, προκειμένου να διασφαλισθεί η απαιτούμενη δημοσιότητα προστίθεται εδάφιο στην παράγραφο 8 του άρθρου 4 του ν.2971/2001 (Α'285) σύμφωνα με το οποίο μέχρι την δημιουργία της επίσημης ιστοσελίδας η τεχνική έκθεση και τα σχετικά υπόβαθρα επικυρώνονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης και δημοσιεύονται μαζί με την επικυρωτική αυτή απόφαση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η προτεινόμενη ρύθμιση αποβλέπει στην εναρμόνιση της παρούσας διάταξης με τα προβλεπόμενα στην παρ. 8 του άρθρου 4 του ν.2971/2001, όπως αυτή τροποποιείται με το παρόν νομοσχέδιο, καθώς η χάραξη και της ζώνης παραλίας εξετάζεται ταυτόχρονα με τη χάραξη της ζώνης αιγιαλού στις περιπτώσεις που έχει μεσολαβήσει σχετικό αίτημα ιδιωτών με τον ίδιο τρόπο και έως την παρέλευση της τεθείσας χρονικής περιόδου στις 31-12-2015.

Με την προτεινόμενη ρύθμιση επιτυγχάνεται στο πλαίσιο της ισονομίας η ενιαία εφαρμογή της νομοθεσίας με τη θέσπιση αποκλειστικά της προβλεπόμενης από τις διατάξεις του ν.2971/2001, όπως αυτός τροποποιήθηκε από τις παραγράφους 1 έως 6 του άρθρου 11 του ν.4281/2014 και όχι όπως αυτός ίσχυε έως τότε. Η ρύθμιση αποβλέπει στην ενιαία εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας από τις κατά τόπο αρμόδιες Επιτροπές του ν.2971/2001 και συμβάλλει στην επίτευξη της ισοπολιτείας, καθώς θα αντιμετωπίζονται διοικητικά με ομοιόμορφο τρόπο οι εκκρεμείς υποθέσεις.

RE+D magazine

http://www.ered.gr/content/Allages_ston_kathorismo_tou_Aigialou_problepei_to_NS_ton_100_doseon/#.VQs-Ulx506J

Σχετικές εικόνες

  • Αλλαγές στον καθορισμό του Αιγιαλού προβλέπει το Ν/Σ των 100 δόσεων
comments powered by Disqus
Ταυτότητα

To portal www.spatialplandev.gr δημιουργήθηκε στα μέσα του 2014 από την εταιρεία Spatial Planning & Development Ε.Π.Ε.

Επιστημονικός Υπεύθυνος της προσπάθειας αυτής έχει οριστεί ο κ. Κωνσταντίνος Τσάντζαλος, Δικηγόρος Αθηνών, πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (MSc) στο γνωστικό αντικείμενο Χωροταξίας – Πολεοδομίας – Περιφερειακής Ανάπτυξης του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και υπ. Διδάκτωρ του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Facebook