ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ - ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

1. Σύμβαση χρήσης 

Ο επισκέπτης / χρήστης /συνδρομητής (εφεξής καλούμενων όλων των προαναφερομένων ως «Χρήστης») των σελίδων και των υπηρεσιών της Διαδικτυακής Πύλης με την ονομασία www.spatialplandev.gr είναι υποχρεωμένος να λάβει πλήρη γνώση του συνόλου των όρων χρήσης, που αναφέρονται στο παρόν κείμενο και ισχύουν για το σύνολο των πληροφοριών καθώς και του εν γένει περιεχομένου αυτής. Το αυτό ισχύει για τα κάθε είδους κείμενα, γραφικά, εικόνες, φωτογραφίες, αρχεία που περιλαμβάνονται στην Διαδικτυακή Πύλη με την ονομασία www.spatialplandev.gr, τα πλήρη δικαιώματα επί των οποίων έχει και διατηρεί η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «SPATIAL PLANNING AND DEVELOPMENT ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «SPATIAL PLANNING AND DEVELOPMENT Ε.Π.Ε.».

Ο Χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών της Διαδικτυακής Πύλης με την ονομασία www.spatialplandev.gr, οφείλει να διαβάζει με προσοχή τους όρους αυτούς πριν από την κάθε επίσκεψη ή/και χρήση των σελίδων και οποιασδήποτε εκ των παρεχομένων σε αυτήν υπηρεσιών. Στην περίπτωση κατά την οποία ο Χρήστης δεν συμφωνεί, τότε οφείλει άμεσα να διακόψει την περιήγησή του και να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου της Διαδικτυακής Πύλης με την ονομασία www.spatialplandev.gr. Σε κάθε περίπτωση η, παρά τα ρητώς προαναφερόμενα, εξακολούθηση της επίσκεψης ή/και χρήσης των υπηρεσιών της Διαδικτυακής Πύλης με την ονομασία www.spatialplandev.gr, σημαίνει την ουσιαστική και ανεπιφύλακτη εκ μέρους του Χρήστη αποδοχή των όρων αυτών. Σημειώνεται δε ότι ο Χρήστης οφείλει να ελέγχει το εκάστοτε περιεχόμενο των συγκεκριμένων σελίδων για ενδεχόμενες τροποποιήσεις.

2. Ανήλικοι Χρήστες

Χρήστες της Διαδικτυακής Πύλης με την ονομασία www.spatialplandev.gr οι οποίοι είναι ανήλικοι έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες της Διαδικτυακής Πύλης με την ονομασία www.spatialplandev.gr αποκλειστικά και μόνο με τη συγκατάθεση των γονέων ή/και των κηδεμόνων τους. Στην περίπτωαη κατά την οποία οι προαναφερόμενης προϋποθέσεις δεν συντρέχουν οι εν λόγω ανήλικοι θα πρέπει να απέχουν από οποιαδήποτε προσπάθεια να κάνουν χρήση των υπηρεσιών, των σελίδων και του εν γένει περιεχομένου της Διαδικτυακής Πύλης www.spatialplandev.gr.

3. Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας – απαγόρευση αναπαρωγής και χρήσης του περιεχομένου της Διαδικτυακής Πύλης www.spatialplandev.gr

Εκτός των ρητά στο παρόν αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), το σύνολο του περιεχομένου όπως δημοσιεύεται στην Διαδικτυακή Πύλη www.spatialplandev.gr, συμπεριλαμβανομένων σημάτων, κειμένων, περιλήψεων δικαστικών αποφάσεων, υποδειγμάτων, εικόνων, κάθε είδους γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, των εκάστοτε υπηρεσιών που παρέχονται συνολικά από την εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «SPATIAL PLANNING AND DEVELOPMENT ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «SPATIAL PLANNING AND DEVELOPMENT Ε.Π.Ε.» και γενικά είτε καθενός χωριστά είτε και του συνόλου των αρχείων της παρούσας Διαδικτυακής Πύλης, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «SPATIAL PLANNING AND DEVELOPMENT ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «SPATIAL PLANNING AND DEVELOPMENT Ε.Π.Ε.» και προστατεύονται τόσο κατά τις διατάξεις της ελληνικής ή/και ευρωπαϊκής νομοθεσίας όσο και από τα κείμενα των σχετικών διεθνών συμβάσεων. Συνεπώς, κανένα εκ των ανωτέρω ρητώς αναφερομένων ή/και άλλου στοιχείου, που αποτελεί περιέχεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο και μορφή στην Διαδικτυακή Πύλη www.spatialplandev.gr δεν επιτρέπεται να μεταβιβασθεί από τρίτον με ή/και χωρίς αντάλλαγμα, αντιγραφεί, αναπαραχθεί, τροποποιηθεί, αναδημοσιευθεί, μεταδοθεί ή/και να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο ή/και μέσο, χωρίς την έγγραφη και σε κάθε περίπτωση ρητώς εκπεφρασμένη συναίνεση ή/και έγκριση των νομίμων εκπροσώπων ή/και διαχειριστών της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «SPATIAL PLANNING AND DEVELOPMENT ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «SPATIAL PLANNING AND DEVELOPMENT Ε.Π.Ε.», αποκλειστικής ιδιοκτησίας της οποίας αποτελεί η Διαδικτυακή Πύλη www.spatialplandev.gr.

Εξαίρεση από τα προαναφερόμενα αποτελεί η δυνατότητα των ταμειακώς ενήμερων συνδρομητών (ήτοι όσων έχουν καταβάλει την συνδρομή τους, σύμφωνα με τους ειδικότερους ορους χρήσης της υπηρεσίας αυτής) στους οποίους επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο η μεμονωμένη αποθήκευση ενός αντιγράφου ή/και τμήματος του περιεχομένου συγκεκριμένου αρχείου αποκλειστικά και μόνο για προσωπική χρήση (και σε καμία περίπτωση για εμπορική χρήση, δημόσια προβολή ή/και μεταβίβαση). Σε κάθε περίπτωση δε ο συνδρομητής δεν θα πρέπει να απαλοίφει την ένδειξη προέλευσής τους από την Διαδικτυακή Πύλη www.spatialplandev.gr. Σε καμία περίπτωση η συμπεριφορά των συνδρομητών δεν θα πρέπει να θίγει τα κάθε είδους δικαιώματα πνευματικής ή/και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Σε περίπτωση που είναι δυνατή η αντιγραφή του περιεχομένου της Διαδικτυακής Πύλης www.spatialplandev.gr και από μη συνδρομητές, αυτό θα πρέπει να αναφέρεται ρητά σε εμφανές σημείο της ιστοσελίδας.
Τα λοιπά προϊόντα ή/και υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες της παρούσας Διαδικτυακής Πύλης και φέρουν σήματα των διάφορων οργανισμών, εταιρειών, ενώσεων ή/και κάθε είδους νομικών προσώπων (ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου), αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και ουδεμία άδεια μπορεί να παρέξει ο ιδιοκτήτης Διαδικτυακής Πύλης www.spatialplandev.gr. Η δε χρήση αυτών μπορεί να γίνει αποκλειστικά και μόνον κατόπιν σχετικής αδείας των εκάστοτε ιδιοκτητών – φορέων των αντίστοιχων δικαιωμάτων.

4. Ευθύνες Χρήστη 

Ο Χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών της Διαδικτυακής Πύλης www.spatialplandev.gr αναλαμβάνει αποκλειστικά και εις ολόκληρον την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί από την μη ορθή ή/και την αθέμιτη χρήση των παρεχομένων σε αυτόν υπηρεσιών, κατά παράβαση των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας και των συναλλακτικών ηθών. Ο Χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών της Διαδικτυακής Πύλης www.spatialplandev.gr στην περίπτωση κατά την οποία προκαλέσει από και κατά τη χρήση οποιοδήποτε πρόβλημα οφείλει να ειδοποιήσει την εταιρεία με την επωνυμία «SPATIAL PLANNING AND DEVELOPMENT ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «SPATIAL PLANNING AND DEVELOPMENT Ε.Π.Ε.» με κάθε πρόσφορο μέσο (ενδεικτικά είτε με την άμεση αποστολή σχετικού ενημερωτικού e-mail είτε με την κλήση στα εκάστοτε ισχύοντα και αναγραφόντα στην Διαδικτυακή Πύλη τηλέφωνα επικοινωνίας.

5. Περιορισμός ευθύνης

Υπό οποιεσδήποτε συνθήκες και σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «SPATIAL PLANNING AND DEVELOPMENT ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «SPATIAL PLANNING AND DEVELOPMENT Ε.Π.Ε.» και κανείς άλλος εμπλεκόμενος με άμεσο ή/και έμμεσο τρόπο με την Διαδικτυακή Πύλη www.spatialplandev.gr, δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης / χρήστης /συνδρομητής των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων την Διαδικτυακή Πύλη www.spatialplandev.gr, στις οποίες προβαίνει με δική του αποκλειστική ευθύνη και με τη πλήρη γνώση των όρων του παρόντος.
Το περιεχόμενο της Διαδικτυακής Πύλης www.spatialplandev.gr, αλλά και κάθε είδους υπηρεσία παρέχονται χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ρητώς ή σιωπηρώς ή και συνεπαγόμενη με οποιοδήποτε τρόπο. Στο μέγιστο βαθμό και σύμφωνα με το νόμο, η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «SPATIAL PLANNING AND DEVELOPMENT ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «SPATIAL PLANNING AND DEVELOPMENT Ε.Π.Ε.» αρνείται κάθε είδους εγγύηση, συμπεριλαμβανομένων, όχι όμως περιοριζόμενων σε αυτό, και εκείνων, οι οποίες συνεπάγονται την εμπορευσιμότητα και την καταλληλότητα για ένα συγκεκριμένο σκοπό.

Η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «SPATIAL PLANNING AND DEVELOPMENT ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «SPATIAL PLANNING AND DEVELOPMENT Ε.Π.Ε.», ούτε κανείς άλλος εμπλεκόμενος με άμεσο ή/και έμμεσο τρόπο με την Διαδικτυακή Πύλη www.spatialplandev.gr και το περιεχόμενο του, εξαιτίας και του πολύ μεγάλου όγκου των πληροφοριών, δεν παρέχουν καμία εγγύηση ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, και το κάθε είδους περιεχόμενο του δικτυακού τόπου θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα τυχόν λάθη θα διορθώνονται, επιδιώκει όμως με κάθε μέσο την όσο το δυνατόν καλύτερη εξυπηρέτηση των μελών/χρηστών.

Επίσης, η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «SPATIAL PLANNING AND DEVELOPMENT ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «SPATIAL PLANNING AND DEVELOPMENT Ε.Π.Ε.», καθώς και κάθε άλλος εμπλεκόμενος με άμεσο ή/και έμμεσο τρόπο με την Διαδικτυακή Πύλη www.spatialplandev.gr, δεν εγγυώνται ότι η Διαδικτυακή Πύλη www.spatialplandev.gr ή/και οποιαδήποτε άλλη ιστοσελίδα για την οποία υπάρχει σύνδεσμος (link) ή/και οι servers στους οποίους αποθηκεύονται τα κάθε είδους στοιχεία ή/και πληροφορίες, και μέσω των οποίων τίθενται στη διάθεση των χρηστών, παρέχονται χωρίς "ιούς" ή/και άλλα ηλεκτρονικά προβλήματα.

Η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «SPATIAL PLANNING AND DEVELOPMENT ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «SPATIAL PLANNING AND DEVELOPMENT Ε.Π.Ε.», καθώς και κάθε άλλος εμπλεκόμενος με άμεσο ή/και έμμεσο τρόπο με την Διαδικτυακή Πύλη www.spatialplandev.gr, δεν εγγυώνται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή/και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή/και τα αποτελέσματά τους.

Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων, εξυπηρετήσεων ή/και τυχόν επανορθώσεων το αναλαμβάνει ο επισκέπτης/ χρήστης /συνδρομητής και σε καμία περίπτωση ο ιδιοκτήτης της Διαδικτυακής Πύλης www.spatialplandev.gr. 

6. Μη παροχή νομικών συμβουλών 

Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην Διαδικτυακή Πύλη www.spatialplandev.gr σε καμία περίπτωση δεν δύνανται να εκληφθούν ως νομικές συμβουλές, ούτε υποκρύπτουν σε καμία περίπτωση οποιαδήποτε τέτοια σχέση μεταξύ δικηγόρου και πελάτη ή/και προτροπή για την επιχείρηση ή μη συγκεκριμένων πράξεων. Νομικές συμβουλές δίδονται αποκλειστικά και μόνον από δικηγόρους, μέλη δικηγορικών συλλόγων της χώρας.

Η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «SPATIAL PLANNING AND DEVELOPMENT ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «SPATIAL PLANNING AND DEVELOPMENT Ε.Π.Ε.» καθώς και κάθε άλλος εμπλεκόμενος με άμεσο ή/και έμμεσο τρόπο με την Διαδικτυακή Πύλη www.spatialplandev.gr, αναλαμβάνουν τη συλλογή, επεξεργασία και διανομή του κάθε είδους περιεχομένου του, χωρίς, όμως, να εγγυώνται την αρτιότητα, την πληρότητα, την επάρκεια και γενικά την καταλληλότητα αυτού και την απουσία ενδεχομένων λαθών, πολύ δε περισσότερο λόγω του ιδιαιτέρως μεγάλου όγκου των πληροφοριών, καθώς και εξαιτίας της συμμετοχής και τρίτων φορέων (φυσικών ή/και νομικών προσώπων) κατά την πρωτογενή παραγωγή και συλλογή του. Συνεπώς, οι Χρήστες της Διαδικτυακής Πύλης www.spatialplandev.gr, χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του με δική τους πρωτοβουλία, αναλαμβάνουν και τη σχετική ευθύνη διασταύρωσης των παρεχομένων πληροφοριών με τις πηγές και, σε περίπτωση που δεν είναι δικηγόροι πρέπει να ζητούν την επεξεργασία των δεδομένων από τους εκάστοτε νομικούς τους συμβούλους.

7. "Σύνδεσμοι" (links) προς άλλες ιστοσελίδες (web sites) 

Η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «SPATIAL PLANNING AND DEVELOPMENT ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «SPATIAL PLANNING AND DEVELOPMENT Ε.Π.Ε.», καθώς και κάθε άλλος εμπλεκόμενος με άμεσο ή έμμεσο τρόπο με την Διαδικτυακή Πύλη www.spatialplandev.gr, δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων ιστοσελίδων (web sites) και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω "συνδέσμων", hyperlinks ή ενεργών διαφημιστικών καταχωρήσεων (διαφημιστικών banners). Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη χρήση τους οφείλετε να απευθύνεστε απευθείας στους ιδιοκτήτες των αντιστοίχων ιστοσελίδων (web sites), οι οποίοι και φέρουν τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «SPATIAL PLANNING AND DEVELOPMENT ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «SPATIAL PLANNING AND DEVELOPMENT Ε.Π.Ε.» καθώς και κάθε άλλος εμπλεκόμενος με άμεσο ή/και έμμεσο τρόπο με την Διαδικτυακή Πύλη www.spatialplandev.gr, σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή/και αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των ιστοσελίδων (web sites) και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

8. Σύνδεσμοι (links) προς την Διαδικτυακή Πύλη www.spatialplandev.gr

Σύνδεσμοι (links) προς την Διαδικτυακή Πύλη www.spatialplandev.gr επιτρέπονται μόνο προς την κεντρική σελίδα του και όχι προς τις σελίδες που έχουν κωδικό πρόσβασης, εκτός αν υπάρχει αντίθετη ρητή έγγραφη συμφωνία με τον φορέα που παραπέμπει προς την Διαδικτυακή Πύλη www.spatialplandev.gr.

9. Ενημερωτικά Δελτία (Newsletters)

Τα ενημερωτικά δελτία (newsletters), τα οποία ο Χρήστης των υπηρεσιών της Διαδικτυακής Πύλης www.spatialplandev.gr λαμβάνει με την εγγραφή και καταχώρησή του στις λίστες παραληπτών (mailing lists) αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία αποκλειστικά της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «SPATIAL PLANNING AND DEVELOPMENT ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «SPATIAL PLANNING AND DEVELOPMENT Ε.Π.Ε.» και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις της ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας καθώς και των σχετικών διεθνών συμβάσεων. Η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «SPATIAL PLANNING AND DEVELOPMENT ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «SPATIAL PLANNING AND DEVELOPMENT Ε.Π.Ε.» διατηρεί το δικαίωμα μη εγγραφής κάποιου προσώπου στις λίστες παραληπτών ή και της διαγραφής του από αυτές, χωρίς ειδική αιτιολογία ή ειδοποίηση του παραλήπτη.

10. Παροχή και χρήση e-mail 

Η διαδικασία παροχής και χρήσης ηλεκτρονικής διεύθυνσης από την Διαδικτυακή Πύλη www.spatialplandev.gr προς τους Χρήστες των υπηρεσιών του διέπεται από τους όρους του παρόντος. Εάν κάποιος Χρήστης δε συμφωνεί με τους όρους αυτούς παρακαλούμε να μην ενεργοποιήσει τη διαδικασία παροχής ηλεκτρονικής διεύθυνσης.
Ο κάτοχος της ηλεκτρονικής διεύθυνσης που παρέχεται από την Διαδικτυακή Πύλη www.spatialplandev.gr είναι απολύτως υπεύθυνος για κάθε χρήση της και για το περιεχόμενο των μηνυμάτων του και η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «SPATIAL PLANNING AND DEVELOPMENT ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «SPATIAL PLANNING AND DEVELOPMENT Ε.Π.Ε.» δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να φέρει ευθύνη για πράξεις που σχετίζονται με τη χρήση της ηλεκτρονικής διεύθυνσης από τον κάτοχο. Ο κάτοχος οφείλει να γνωστοποιεί αμέσως στην Διαδικτυακή Πύλη www.spatialplandev.gr οποιαδήποτε χρήση της ηλεκτρονικής του διεύθυνσης από τρίτο χωρίς εξουσιοδότηση, καθώς και οποιαδήποτε άλλη περίπτωση παραβίασης του ηλεκτρονικού του λογαριασμού.

Η Διαδικτυακή Πύλη www.spatialplandev.gr δεν ελέγχει το περιεχόμενο των ηλεκτρονικών μηνυμάτων που αποστέλλονται από τους Χρήστες μέσω της παρεχόμενης ηλεκτρονικής διεύθυνσης. Η Διαδικτυακή Πύλη www.spatialplandev.gr σε κάθε περίπτωση θα διατηρεί αρχείο με τις ανωτέρω ηλεκτρονικές διευθύνσεις και θα έχει δικαίωμα να αποστέλλει μηνύματα ενημερωτικού ή/και οικονομικού χαρακτήρα στους κατόχους των ηλεκτρονικών διευθύνσεων εκτός εάν οι τελευταίοι δεν επιθυμούν κάτι τέτοιο και εκφράσουν την επιθυμία τους αυτή ρητά με κάθε πρόσφορο μέσο ή/και τρόπο.

Η Διαδικτυακή Πύλη www.spatialplandev.gr διατηρεί το δικαίωμα κατά την ανέλγκτη κρίση της να αποκλείει οποιοδήποτε πρόσωπο από την παροχή ηλεκτρονικής διεύθυνσης ή/και να διακόπτει την παροχή αυτή σε περίπτωση παραβίασης των προαναφερόμενων ως ανωτέρω όρων του παρόντος.

11. Συνομιλίες και χώροι δημόσιου διαλόγου

Η Διαδικτυακή Πύλη www.spatialplandev.gr μπορεί να διατηρεί χώρους παροχής υπηρεσιών συνομιλιών στο Διαδίκτυο, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που αυτό τάσσει. Οι Χρήστες των σχετικών υπηρεσιών οφείλουν, σε κάθε περίπτωση, να τηρούν τους κανόνες καλής συμπεριφοράς, χρηστών ηθών και ευπρέπειας και να απέχουν από κάθε είδους παράνομη, ανήθικη ή προσβλητική διατύπωση και την εν γένει προσβολή προσωπικότητας φυσικών ή νομικών προσώπων. Η Διαδικτυακή Πύλη www.spatialplandev.gr σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αποδέχεται ή/και ενστερνίζεται κατά οιονδήποτε τρόπο τις εκφραζόμενες σε αυτούς τους χώρους προσωπικές ιδέες ή/και αντιλήψεις των επισκεπτών/ χρηστών / συνδρομητών. Οι επισκέπτες/ χρήστες /συνδρομητές των σχετικών υπηρεσιών διατηρούν το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας στις απόψεις τους. Η Διαδικτυακή Πύλη www.spatialplandev.gr διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει ή/και να αποβάλλει κάποιο επισκέπτη/ χρήστη /συνδρομητή από τις σχετικές υπηρεσίες σε περίπτωση παράβασης των ανωτέρων όρων ή αν κρίνει ότι αυτό απαιτείται για λόγους ηθικής ή ασφάλειας του Δικτύου.

Η Διαδικτυακή Πύλη www.spatialplandev.gr αναπτύσσει δικούς του χώρους δημοσίου διαλόγου παρέχοντας στους Χρήστες των υπηρεσιών του τη δυνατότητα να λάβουν μέρος σε συζήτηση επίκαιρων θεμάτων με την αποστολή γραπτών μηνυμάτων. Οι Χρήστες της Διαδικτυακής Πύλη www.spatialplandev.gr οφείλουν να τηρούν τους κανόνες της καλής συμπεριφοράς και της ευπρέπειας και να μην προβαίνουν σε παράνομες ή ανήθικες διατυπώσεις ή διατυπώσεις που ενδέχεται να προσβάλλουν την προσωπικότητα φυσικών ή/και νομικών προσώπων. Η Διαδικτυακή Πύλη www.spatialplandev.gr διατηρεί το δικαίωμα κατά την ανέλεγκτη κρίση της να απαγορεύσει ή/και να διακόψει την προβολή οποιουδήποτε γραπτού μηνύματος σε περίπτωση παράβασης των προαναφερόμενη όρων. Η Διαδικτυακή Πύλη www.spatialplandev.gr σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αποδέχεται ή/και ενστερνίζεται κατά οποιονδήποτε τρόπο τις εκφραζόμενες σε αυτούς τους χώρους προσωπικές ιδέες ή/και αντιλήψεις των συμμετεχόντων στον εκάστοτε διάλογο.

12. Ψηφοφορίες 

Η Διαδικτυακή Πύλη www.spatialplandev.gr διατηρεί το δικαίωμα να παρέχει στους Χρήστες των υπηρεσιών της τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε ψηφοφορίες που άπτονται διαφόρων θεμάτων (όχι απαραίτητα επικαιρότητας ή νομικού περιεχομένου), τα οποία και θα διατυπώνει με την ορφή ερωτημάτων ή με οποιαδήποτε μορφή επιθυμεί, κατά την απόλυτη κρίσης της. Οι απαντήσεις καταγράφονται, αναλύονται και είναι δυνατόν να σχολιάζονται από ειδικούς για την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τις θέσεις της κοινής γνώμης σε σχέση με το εκάστοτε υπό κρίση θέμα που τίθεται για ψηφοφορία. Η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «SPATIAL PLANNING AND DEVELOPMENT ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «SPATIAL PLANNING AND DEVELOPMENT Ε.Π.Ε.» διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα συλλογής και εκμετάλλευσης των στοιχείων αυτών και τα πορίσματα στα οποία οδηγείται αποτελούν πνευματική της ιδιοκτησία.

Απαγορεύεται η χρήση των στοιχείων αυτών χωρίς την έγγραφη άδεια των νομίμων εκπροσώπων της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «SPATIAL PLANNING AND DEVELOPMENT ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «SPATIAL PLANNING AND DEVELOPMENT Ε.Π.Ε.». Στην Διαδικτυακή Πύλη www.spatialplandev.gr θα καθορίζονται οι εκάστοτε ειδικότεροι όροι για τη συμμετοχή στην εκάστοτε ψηφοφορία και η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «SPATIAL PLANNING AND DEVELOPMENT ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «SPATIAL PLANNING AND DEVELOPMENT Ε.Π.Ε.» θα διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα διακοπής της ψηφοφορίας, σε κάθε δε περίπτωση δεν δεσμεύεται για το χρονικό διάστημα της ψηφοφορίας.

13. Όροι προστασίας των προσωπικών δεδομένων

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του Χρήστη των υπηρεσιών της Διαδικτυακής Πύλης www.spatialplandev.gr υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος και διέπεται από τις σχετικές διατάξεις της ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

Σε κάθε περίπτωση η Διαδικτυακή Πύλη www.spatialplandev.gr διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων, εντός του πλαισίου της κείμενης νομοθεσίας, κατόπιν ενημέρωσης των Χρηστών, οποτεδήποτε και κατά την ανέλεγκτη κρίση της. Εάν κάποιος Χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων, όπως αυτοί αναφέρονται στην διάταξη του παρόντος άρθρου οφείλει να σταματήσει άμεσα την περιήγηση στην Διαδικτυακή Πύλη www.spatialplandev.gr και να μην χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες παρέχονται από αυτήν.

Σε κάθε περίπτωση η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «SPATIAL PLANNING AND DEVELOPMENT ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «SPATIAL PLANNING AND DEVELOPMENT Ε.Π.Ε.» με την ιδιότητα της ιδιοκτήτριας και αποκλειστικής διαχειρίστριας της Διαδικτυακής Πύλης www.spatialplandev.gr διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων, κατόπιν ενημέρωσης των Χρηστών, εντός του πλαισίου του εκάστοτε ισχύοντος νομικού πλαίσιο και μέσα στο υπάρχον ή και ενδεχόμενο νομικό πλαίσιο.

Η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «SPATIAL PLANNING AND DEVELOPMENT ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «SPATIAL PLANNING AND DEVELOPMENT Ε.Π.Ε.» διαφυλάττει τον προσωπικό χαρακτήρα των στοιχείων των Χρηστών και δε δύναται σε καμία περίπτωση να τα μεταβιβάσει σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή/και νομικό πρόσωπο) για κανένα λόγο, παρά μόνον εφόσον επιβάλλεται από την κείμενη νομοθεσία και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.

Η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «SPATIAL PLANNING AND DEVELOPMENT ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «SPATIAL PLANNING AND DEVELOPMENT Ε.Π.Ε.» διατηρεί αρχεία με τα προσωπικά στοιχεία, τα οποία αποστέλλει ο Χρήστης αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας, οικονομικούς και φορολογικούς.

Ο Χρήστης μπορεί να επικοινωνεί με το αρμόδιο τμήμα της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «SPATIAL PLANNING AND DEVELOPMENT ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «SPATIAL PLANNING AND DEVELOPMENT Ε.Π.Ε.» προκειμένου να ζητήσει πληροφορίες για την τήρηση προσωπικού του αρχείου, τη διόρθωση στοιχείων του, τυχόν αλλαγές που επιθυμεί ή/και την ολοκληρωτική διαγραφή του, πλην των στοιχείων που πρέπει να τηρούνται από τη νομοθεσία (κυρίως για φορολογικούς λόγους).

Τυχόν ανήλικοι Χρήστες, εφόσον έχουν την δυνατότητα αυτή, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, δεν έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν τα προσωπικά τους στοιχεία. Σε περίπτωση υποβολής τέτοιων στοιχείων από ανήλικους τυχόν καταγεγραμμένα στοιχεία θα διαγράφονται πάραυτα μόλις γνωστοποιηθεί η ηλικία του Χρήστη εγγράφως στην εταιρεία.

Η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «SPATIAL PLANNING AND DEVELOPMENT ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «SPATIAL PLANNING AND DEVELOPMENT Ε.Π.Ε.» είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που έχουν αποσταλλεί οικειοθελώς από τους Χρήστες για λόγους στατιστικούς , οικονομικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών. 

14. Εφαρμοστέο δίκαιο και τελικοί όροι 

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης της Διαδικτυακής Πύλης www.spatialplandev.gr, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση ή/και αλλαγή τους διέπονται και συμπληρώνονται από τις διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του δικαίου της ευρωπαϊκής ένωσης καθώς και από τις αντίστοιχες διατάξεις των σχετικών διεθνών συνθηκών.
Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς την κείμενη νομοθεσία, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, ακόμη και στην περίπτωση κατά την οποία δεν αφαιρεθεί από το παρόν. Στην περίπτωση αυτή δεν θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων και διατάξεων, οι οποίοι εξακολουθούν να ισχύουν.

Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ της Διαδικτυακής Πύλης www.spatialplandev.gr και του Χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών αυτής, δεσμεύοντας αποκλειστικά και μόνο αυτόν. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

Η χρήση του περιεχομένου καθώς και του συνόλου των υπηρεσιών της Διαδικτυακής Πύλης www.spatialplandev.gr προϋποθέτει ότι ο Χρήστης έλαβε γνώση των ανωτέρω και αποδέχεται αυτά πλήρως και ανεπιφυλάκτως.

15. Τελικές διατάξεις

Η Διαδικτυακή Πύλη www.spatialplandev.gr αναλαμβάνει την υποχρέωση όπως καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή και εύρυθμη λειτουργία. Πλην όμως, αφενός λόγω της φύσεως του έργου (εξαιρετικά περίπλοκη νομοθεσία, συνεχείς μεταβολές, μεγάλοι όγκοι δεδομένων νομοθεσίας και νομολογίας κλπ. γνωστά σε όλους προβλήματα στην ελληνική νομοθεσία), αφετέρου λόγω των παγίως ισχυόντων στην μέχρι τώρα έντυπη νομική πληροφόρηση μέσω εντύπων περιοδικών και εντύπων Συλλογών Νομολογίας και Νομοθεσίας και λοιπών συναφών εκδόσεων, η Διαδικτυακή Πύλη www.spatialplandev.gr δεν δύναται να εγγυηθεί και συνεπώς δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για τις τυχόν ανακρίβειες ή κάποιες ελλείψεις στα κείμενα των πληροφοριών ή διάφορες αντίθετες προς τη γνώμη τους υποκειμενικές εκτιμήσεις των δικηγόρων ή και άλλων συνεργατών της Διαδικτυακής Πύλης www.spatialplandev.gr που επεξεργάζονται τις πληροφορίες.

Οι Χρήστες της βάσεως υπό ιδία αποκλειστική ευθύνη κάνουν χρήση της βάσεως και των πληροφοριών της υποχρεούμενοι όπως σε κάθε περίπτωση διασταυρώνουν συμπληρωματικά τις πληροφορίες από όλες τις πηγές.

Είναι χρήσιμη η επισήμανση στη Διαδικτυακής Πύλης www.spatialplandev.gr τυχόν λαθών ή παραλείψεων ή διαφορετικών εκτιμήσεων και απόψεων προκειμένου η βάση να βελτιώνεται συνεχώς.

Ταυτότητα

To portal www.spatialplandev.gr δημιουργήθηκε στα μέσα του 2014 από την εταιρεία Spatial Planning & Development Ε.Π.Ε.

Επιστημονικός Υπεύθυνος της προσπάθειας αυτής έχει οριστεί ο κ. Κωνσταντίνος Τσάντζαλος, Δικηγόρος Αθηνών, πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (MSc) στο γνωστικό αντικείμενο Χωροταξίας – Πολεοδομίας – Περιφερειακής Ανάπτυξης του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και υπ. Διδάκτωρ του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Facebook