Όλες οι καταχωρήσεις
Εμφάνιση κατά:

17.05.2019 - ΝΣΚ 101/2019 Τμ. Γ' - Ρυμοτομικά σχέδια

Καθ’ ύλην αρμόδια Υπηρεσία για την τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου σε μεμονωμένη ιδιοκτησία σε εκτέλεση δικαστικής απόφασης στην περιοχή του «Ελαιώνα» της Περιφέρειας Αττικής, που αποτελεί Ζώνη Ελεγχόμενης Ανάπτυξης (ΖΕΑ), είναι η Διεύθυνση Σχεδιασμού Μητροπολιτικών, Αστικών και Περιαστικών Περιοχών, της Γενικής Διεύθυνσης Χωρικού Σχεδιασμού, του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που είναι αρμόδια για την παρακολούθηση της εφαρμογής του νέου Ρυθμιστικού Σχεδίου της Αθήνας (ΡΣΑ), ιδίως στις μητροπολιτικές παρεμβάσεις και συγκεκριμένα στη ΖΕΑ, προκειμένου να επιτευχθούν ενιαία οι ειδικοί για τον Ελαιώνα διαχρονικοί στόχοι του Ρυθμιστικού Σχεδίου της Αθήνας (ομόφ.).

Λήψη αρχείου


17.05.2019 - ΝΣΚ 90/2019 Τμ. Γ' - Δάση - Δασικές εκτάσεις

Η αρμοδιότητα άσκησης εποπτείας και ελέγχου επί των Συνεταιρισμών Δασοκτημόνων του α.ν. 1627/1939 παρέμεινε στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠ.Α.Α.Τ.), και μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4423/2016. Η εποπτεία και ο έλεγχος των αναγκαστικών δασικών συνεταιρισμών ρυθμίζεται από τις διατάξεις των άρθρων 16 και 17 του ν. 2810/2000 και αρμόδιες Διευθύνσεις του ΥΠ.Α.Α.Τ. είναι, για την άσκηση εποπτείας, η Δ/νση Αγροτικού Συνεργατισμού και Ομαδικών Δραστηριοτήτων και, για τον έλεγχο, η Δ/νση Οικονομικού Ελέγχου και Επιθεώρησης (πλειοψ.).

Λήψη αρχείου


17.05.2019 - ΝΣΚ 86/2019 Τμ. Ε' - Αρχαιότητες

α) Δεν είναι δυνατή η καταβολή αποζημίωσης λόγω στέρησης ή περιορισμού χρήσης ακινήτου, όταν η συνολική αποζημίωση που έχει λάβει ή προβλέπεται να λάβει ο φερόμενος ιδιοκτήτης υπερβαίνει την αξία του ακινήτου, αλλά η Διοίκηση είναι υποχρεωμένη από το νόμο (παρ.7 του άρθρου 19 του ν. 3028/2002) να κηρύξει άμεσα απαλλοτριωτέο το ακίνητο αυτό και β) μέχρι να συντελεστεί η απαλλοτρίωση του ακινήτου αυτού δεν είναι δυνατή -σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 19 παρ.6 του ν. 3028/2002- η καταβολή περαιτέρω αποζημίωσης λόγω στέρησης ή περιορισμού της χρήσης του, στην περίπτωση κατά την οποία η συνολική αποζημίωση υπερβαίνει την αξία του ακινήτου (ομόφ.).

Λήψη αρχείου


17.05.2019 - ΝΣΚ 71/2019 Τμ. Α' - Δημόσια Ακίνητα

Ισοψήφησαν δύο γνώμες. Σύμφωνα με την μία εξ αυτών, ανεξάρτητα από τη συνδρομή περιπτώσεως που προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 82 του ν.4495/2017 πρέπει, σε κάθε περίπτωση μισθωτικής διαδικασίας του Δημοσίου, να προσκομίζεται μαζί με την προσφορά αντίγραφο οικοδομικής άδειας για τη νόμιμη κατασκευή, σύμφωνα με την ειδική, κατισχύουσα διάταξη του άρθρου 10 του ν.3130/2003. Κατά την άλλη ισοψηφήσασα γνώμη, δεν υφίσταται διάσταση μεταξύ των διατάξεων των άρθρων 10 του ν.3130/2003 και 82 παρ. 2 του ν.4495/2017, από τις οποίες, σε συνδυασμό μεταξύ τους κατά την αληθή έννοιά τους, προκύπτει ότι αρκεί, για το παραδεκτό της προσφοράς, εκτός από την οικοδομική άδεια, και βεβαίωση της αρμόδιας αρχής ότι νομίμως υφίστανται οι προσφερόμενοι χώροι, η βεβαίωση δε αυτή μπορεί να εκδίδεται και με αναφορά μεταξύ άλλων στη συνδρομή μίας των περιπτώσεων της παρ.2 του άρθρου 82 του ν.4495/2017. Ενόψει της ισοψηφίας που ανέκυψε, το Τμήμα παραπέμπει ομόφωνα την υπόθεση στο σύνολό της στην Ολομέλεια του ΝΣΚ.

Λήψη αρχείου


14.05.2019 - ΝΣΚ 63/2019 Τμ. Γ' - Μεταλλεία

Δεν τίθεται θέμα αναλογικής εφαρμογής της διάταξης του άρθρου 15 του ν.4541/2018 στη διαδικασία εκμίσθωσης δημόσιου λιγνιτωρυχείου δεδομένου ότι η δυνατότητα ασφαλιστικής επιχείρησης, η οποία έχει έδρα σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δραστηριοποιείται στη χώρα μας με καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών στον Κλάδο 15 Εγγυήσεις, να εκδώσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, παρέχεται ευθέως από τις διατάξεις του ν.4364/2016 και δεν προσκρούει σε απαγορευτική διάταξη νόμου ή περιορισμό από τους όρους των μισθωτικών συμβάσεων. Η ερωτώσα υπηρεσία δεν μπορεί να αποδεχθεί την αναφερόμενη στο ερώτημα εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της μισθωτικής σύμβασης, σε αντικατάσταση των ήδη κατεχομένων από την υπηρεσία εγγυητικών επιστολών εκδόσεως πιστωτικού ιδρύματος, δεδομένου ότι η εγγυητική αυτή επιστολή δεν καλύπτει ολόκληρο το χρονικό διάστημα ισχύος της μισθωτικής σύμβασης, ως εξ αυτής απαιτείται για την καλή εκτέλεσή της (ομόφ.).

Λήψη αρχείου


14.05.2019 - ΝΣΚ 32/2019 Τμ. Α' - Αιγιαλός - Παραλία

Η προστασία των κοινόχρηστων χώρων του αιγιαλού, της παραλίας (συντελεσμένης), του θαλάσσιου χώρου και γενικά των παράκτιων οικοσυστημάτων των νήσων Κυθήρων και Αντικυθήρων ανήκει στην κατά τόπο αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών (ομόφ.).

Λήψη αρχείου


12.05.2019 - ΝΣΚ 11/2019 Ατομ. - Ρυμοτομικά σχέδια

Η αρμοδιότητα πρότασης σχεδίου προεδρικού διατάγματος για την τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου της εν θέματι περιοχής ανήκει στην Υφυπουργό Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας και Θράκης), υπό την επιφύλαξη ότι μ’ αυτό δεν βλάπτονται τα εντός αυτής χαρακτηρισθέντα μεμονωμένα κτίρια ως έργα τέχνης, καθόσον, στην αντίθετη περίπτωση, αρμόδιες, κατά το σκέλος αυτό, είναι οι υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ.

Λήψη αρχείου


12.05.2019 - ΝΣΚ 1/2019 Τμ. Ε' - Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων

α) Το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Πολιτισμού μπορεί να γνωμοδοτήσει, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1, 2 και 3 του ν. 4014/2011, 4 παρ.1 α’ και 52 παρ.10 και 11 του ν. 4280/2014, επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων φοιτητικής κατασκήνωσης, η οποία έχει εγκατασταθεί εντός ζώνης Α΄ αρχαιολογικού χώρου, λειτουργούσε χωρίς άδεια και τα αυθαίρετα κτίσματα εντός αυτής έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 4178/2013, υπό την προϋπόθεση ότι δεν αποδεικνύεται μεταγενέστερος του προβλεπόμενου στο άρθρο 7 παρ. 1 του ν. 4178/2013 χρόνος κατασκευής των κτισμάτων της και ότι το σύνολο των κατασκευών της, συνάδει με τα αναφερόμενα στο άρθρο 50 παρ.2 του ν. 998/1979. (ομόφ.) β) Ο έλεγχος της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της εν λόγω κατασκήνωσης πραγματοποιείται στο πλαίσιο των διατάξεων του άρθρου 10 του ν.3028/2002, κατά τα οριζόμενα στην παρ.15 του άρθρου 45 του ν.998/1979. (ομόφ.)

Λήψη αρχείου


17.02.2019 - ΝΣΚ 199/2018 Τμ. Δ' - Αναγκαστική Απαλλοτρίωση

Το Ελληνικό Δημόσιο δεν θα πρέπει να καταβάλει δύο φορές αποζημίωση για τα ίδια τμήματα ιδιοκτησιών, επί των οποίων έχουν εκδοθεί αντίθετες δικαστικές αποφάσεις, που αναγνωρίζουν διαφορετικούς δικαιούχους, αλλά να παρακαταθέσει στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, άπαξ, το ποσό της αποζημίωσης, η οποία ορίσθηκε από το Δικαστήριο και αναλογεί στην απαλλοτριούμενη έκταση. (ομόφ.)

Λήψη αρχείου


17.02.2019 - ΝΣΚ 178/2018 Τμ. Α' - Δημόσια Κτήματα

Η διαλυτική αίρεση που έχει τεθεί στο παραχωρητήριο ακινήτου από το Δημόσιο προς το ΙΚΑ, το οποίο αφορά το ερώτημα, δεν έχει πληρωθεί, επειδή για την πλήρωση αυτής απαιτείται έκδοση από την Διοίκηση διαπιστωτικής πράξης ανάκλησης και μεταγραφή αυτής. Χωρίς τις πράξεις αυτές δεν τίθεται ζήτημα παράτασης της προθεσμίας πραγματοποίησης του σκοπού της παραχώρησης ή επιστροφής του τιμήματος. (πλειοψ.)

Λήψη αρχείου


Σελίδα 1 από 258Πρώτη   Προηγούμενο   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Επόμενο   Τελευταία   
Αναζήτηση
Λέξη στην περιγραφή:
Κατηγορία:
Έτος:
Αρ. Απόφ.:
Δικαστήριο:
Τμήμα:
Εκτέλεση αναζήτησης
Κατηγορίες
Ταυτότητα

To portal www.spatialplandev.gr δημιουργήθηκε στα μέσα του 2014 από την εταιρεία Spatial Planning & Development Ε.Π.Ε.

Επιστημονικός Υπεύθυνος της προσπάθειας αυτής έχει οριστεί ο κ. Κωνσταντίνος Τσάντζαλος, Δικηγόρος Αθηνών, πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (MSc) στο γνωστικό αντικείμενο Χωροταξίας – Πολεοδομίας – Περιφερειακής Ανάπτυξης του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και υπ. Διδάκτωρ του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Facebook