Όλες οι καταχωρήσεις
Εμφάνιση κατά:

13.05.2020 - ΝΣΚ 10/2020 Τμ. Α' - Ανταλλάξιμα Ακίνητα

Η Διοίκηση δύναται να μην προβεί στην ανάκληση της με αριθ. 1068161/7340/0010/13.05.2002 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του με αριθ. 19/28.06.2002 παραχωρητηρίου, βάσει των οποίων μεταβιβάστηκε προς το εν λόγω σωματείο το με αριθ. ΑΚ1298/13976Α. Στην περίπτωση αυτή (της μη ανάκλησης) πρέπει να κινηθεί από την αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία σε βάρος του σωματείου, η διαδικασία της έγκαιρης βεβαίωσης στη Φορολογική Διοίκηση (αρμόδια Δ.Ο.Υ.) της βέβαιης και εκκαθαρισμένης απαίτησης του Ελληνικού Δημοσίου που απορρέει από τη μεταβίβαση αυτή, αντιστοιχεί δε στο ήμισυ του τιμήματος της τρέχουσας, κατά το χρόνο της μεταβίβασης, αξίας του παραπάνω ακινήτου, το οποίο (ήμισυ) ανέρχεται στο ποσό των 47.192,43 ευρώ, πλέον νομίμων τόκων, με νόμιμο τίτλο το σύνολο των παραπάνω εγγράφων (ομόφωνα).

Λήψη αρχείου


13.05.2020 - ΝΣΚ 19/2020 Τμ. Στ' - Παραχωρητήρια

Η ανάκληση της απόφασης παραχώρησης της κυριότητας, έναντι τιμήματος, ακινήτου, μετά την αμετάκλητη δικαστική κρίση ότι το Δημόσιο δεν είναι κύριος της παραχωρηθείσας έκτασης, δεν δικαιολογεί, με βάση τη διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 1 του ν.δ. 221/1974, την άρνηση επιστροφής, ατόκως, του τιμήματος προς την παραχωρησιούχο εταιρεία (ομόφωνα).

Λήψη αρχείου


27.12.2019 - ΝΣΚ 225/2019 Τμ. Γ' - Εκκλησιαστική περιουσία

Α) Αρμόδιος να συνυπογράψει με τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων την προβλεπόμενη από το άρθρο 148 παρ.1 του ν.δ. 86/1969 άδεια εκποίησης αγροτεμαχίου, χαρακτηρισμένου ως μερικώς δασικού, που αιτείται η Ιερά Μονή, είναι ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Β) Τα μέλη της πενταμελούς γνωμοδοτικής επιτροπής που προβλέπονται από το άρθρο 148 παρ. 1 του ν.δ. 86/1969, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει, είναι: α) ο δασολόγος που θα πρέπει να είναι υπάλληλος της κατηγορίας ΠΕ του κλάδου δασολόγων και θα προέρχεται από τη Διεύθυνση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου - Γενική Διεύθυνση Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων και ειδικότερα θα υπηρετεί στη Διεύθυνση Δασών Κεφαλληνίας, ήτοι στο νομό, στην περιφέρεια του οποίου κείται η προς εκποίηση έκταση, β) ο γεωπόνος που θα πρέπει να είναι υπάλληλος της κατηγορίας ΠΕ του κλάδου Γεωπονικού και θα προέρχεται από τη Γενική Διεύθυνση Αποκεντρωμένων Δομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, και ειδικότερα από τη Διεύθυνση Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης & Ελέγχων Ιονίου, Γραφείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Ελέγχων νομού Κεφαλληνίας, με έδρα το Αργοστόλι, ήτοι, το νομό στην περιφέρεια του οποίου κείται η προς εκποίηση έκταση, γ) ο αντιπρόσωπος του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων που θα πρέπει να προέρχεται από τη Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων, Διεύθυνση Θρησκευτικής Διοίκησης - Τμήμα Α΄ Εκκλησιαστικής Διοίκησης, δ) ο αντιπρόσωπος της Διεύθυνσης Δημοσίων Κτημάτων που θα πρέπει να προέρχεται από τη συσταθείσα με το π.δ. 84/2019, Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών και ε) ο αντιπρόσωπος του Οργανισμού Διοικήσεως της Εκκλησιαστικής Περιουσίας (Ο.Δ.Ε.Π.), που θα πρέπει να προέρχεται από την Εκκλησία της Ελλάδος και ειδικότερα από την Εκκλησιαστική Κεντρική Υπηρεσία Οικονομικών (Ε.Κ.Υ.Ο.) (ομόφ.).

Λήψη αρχείου


27.12.2019 - ΝΣΚ 181/2019 Ατομ. - Παραδοσιακοί Οικισμοί

Είναι εφαρμοστέες οι διατάξεις του άρθρου 32 παρ.4 του ν. 4067/2012 (Νέου Οικοδομικού Κανονισμού), οι οποίες προβλέπουν τις προϋποθέσεις επανεπιβολής ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης επί ακινήτου, μη κωλυομένης της Διοίκησης να επανεξετάσει και κατ’ ουσία τη δυνατότητα εφαρμογής της επιλογής (δημιουργία χώρου πρασίνου), κατά την επιχειρούμενη τροποποίηση του οικείου ρυμοτομικού σχεδίου.

Λήψη αρχείου


20.11.2019 - ΝΣΚ 177/2019 Α' Ολομέλεια Διακοπών - Δημόσια Ακίνητα

α) Κατά τη διαδικασία μίσθωσης ακινήτων για τη στέγαση δημοσίων υπηρεσιών, θα πρέπει να γίνονται δεκτοί προς μίσθωση χώροι ακινήτων, ως προς τους οποίους επιτρέπεται η μίσθωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 82 παρ. 2 του ν. 4495/2017, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 34 του ν. 4546/2018, σε συνδυασμό όμως με τον ειδικό νόμο 3130/2003. Επομένως, πρέπει για το παραδεκτό της προσφοράς, να προσκομίζεται μέχρι το πέρας της μισθωτικής διαδικασίας είτε οικοδομική άδεια που να καλύπτει το σύνολο των προσφερόμενων χώρων είτε βεβαίωση της αρμόδιας Αρχής ότι υφίσταται νόμιμα το ακίνητο ως προς όλους τους προσφερόμενους χώρους, μετά την περαίωση της υπαγωγής του στο ν.4495/2017, ώστε να διασφαλίζεται για λόγους δημοσίου συμφέροντος και ασφάλειας η σύνταξη και ανάρτηση όλων των προβλεπόμενων μελετών (πλειοψ.). β) Στις περιπτώσεις που τίθεται θέμα καταβολής κοινοχρήστων δαπανών από το Δημόσιο, πρέπει να προβλέπεται η τροποποίηση της σύστασης ιδιοκτησίας και του Πίνακα Κατανομής Κοινοχρήστων Δαπανών με τη σύνταξη συμβολαιογραφικής πράξης μέχρι το πέρας της μισθωτικής διαδικασίας (ομόφ.). γ) Η διακήρυξη απαιτείται να έχει το περιεχόμενο που προβλέπεται στο νόμο, και κυρίως στο άρθρο 7 του ν.3130/2003 και να προβλέπει (άρθρο 10 του ν.3130/2003) την προσκόμιση οικοδομικής άδειας που να καλύπτει ολόκληρο το προσφερόμενο ακίνητο ή βεβαίωση της αρμόδιας Αρχής περί περαίωσης της διαδικασίας υπαγωγής του στο ν.4495/2017. Σύμφωνα δε με την περίπτωση θ΄ του άρθρου 7 του ν.3130/2003 να αναφέρονται οι λοιπές βεβαιώσεις που απαιτούνται, ενόψει των ιδιαίτερων συνθηκών που πρέπει να πληροί το ακίνητο, όπως ενδεικτικά πυρασφάλειας, προσβασιμότητας και γενικά εξυπηρέτησης ΑΜΕΑ (ομόφ.). Παραπέμφθηκε στην Ολομέλεια, κατόπιν της υπ’ αριθ. 71/2019 γνωμοδότησης του Α΄ Τμήματος ΝΣΚ.

Λήψη αρχείου


20.11.2019 - ΝΣΚ 170/2019 Τμ. Γ' - Χρήσεις γης

Η απόφαση του Συντονιστή (πρώην Γενικού Γραμματέα) Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, με το ως άνω περιεχόμενο, εκδόθηκε σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζουν τα άρθρα 18 παρ. 5, 19 παρ. 5β΄ και 21 παρ. 3 του ν. 1650/1986, διότι ορίζει προτεραιότητες διατήρησης και επιβάλλει απαγορεύσεις σε περιοχή που έχει χαρακτηρισθεί προστατευόμενο τοπίο σε υφιστάμενη περιοχή Natura 2000 και περιέχει Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) και Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΕΖΔ), ενώ δεν μπορεί να προβλέπει καθορισμό χρήσεων γης και δραστηριοτήτων εντός του προστατευόμενου τοπίου (ομόφ.).

Λήψη αρχείου


20.11.2019 - ΝΣΚ 156/2019 Ατομ. - Χρήσεις γης

α) Με εξαίρεση τις περιοχές του «Ελαιώνα» που έχουν, τυχόν, καθοριστεί ως περιοχές «Μη οχλούσας Βιομηχανίας-Βιοτεχνίας- Βιομηχανικού και Βιοτεχνικού Πάρκου-ΒΙΠΑ-ΒΙΟΠΑ προς Εξυγίανση» ή «Οχλούσας Βιομηχανίας-Βιοτεχνίας» ή «Χονδρεμπορίου» ή «Κοινωνικών Εξυπηρετήσεων», οι διατάξεις του π.δ/τος 59/2018 δεν τροποποιούν τις προβλεπόμενες, από τον εγκεκριμένο κατά την έκδοσή του πολεοδομικό σχεδιασμό, χρήσεις γης, στην ανωτέρω περιοχή. β) Επιτρέπεται η χρήση των «ιδιωτικών μονάδων πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας» του π.δ/τος 84/2001 («Πολυϊατρείων» ή «διαγνωστικών εργαστηρίων») στους οικοδομήσιμους χώρους, που χαρακτηρίζονται με το στοιχείο Β' στα διαγράμματα που συνδημοσιεύτηκαν στην ΕτΚ με το από 20.09/30.11.1995 π.δ/μα. γ) Η χρήση «Κέντρο Αποθήκευσης και Διανομής» (ΚΑΔ) και η χρήση «Ενυδρείο», δεν επιτρέπονται στους οικοδομήσιμους χώρους της περιοχής του «Ελαιώνα».

Λήψη αρχείου


20.11.2019 - ΝΣΚ 140/2019 Τμ. Δ' - Νησίδες - Σκόπελοι

Από την ισχύ του νόμου 4126/2013, το άρθρο τρίτο του οποίου αντικατέστησε το άρθρο 28 του ν. 1892/1990, όπως το άρθρο αυτό ισχύει μέχρι σήμερα, απαιτείται η έκδοση αδείας του Υπουργού Εθνικής Άμυνας για την εκμίσθωση εδαφικών εκτάσεων επί νησίδων, είτε αυτές είναι δημόσιες είτε ιδιωτικές. Σχετικές δικαιοπραξίες που επιχειρήθηκαν χωρίς την έκδοση της απαιτούμενης άδειας είναι απολύτως άκυρες, ανεξάρτητα από το χρόνο έκδοσης της με αριθμό Φ.110/3/330340/Σ.120/7.4.2014 κ.υ.α. των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Δημοσίας Τάξεως και Προστασίας του Πολίτη, με την οποία ρυθμίζεται κάθε άλλο σχετικό με την έκδοση της ανωτέρω άδειας θέμα (ομόφ.).

Λήψη αρχείου


20.11.2019 - ΝΣΚ 117/2019 Τμ. Α' - Αιγιαλός - Παραλία

Φορέας της αρμοδιότητας για τη θεώρηση των τεχνικών στοιχείων των μελετών που αφορούν τη νομιμοποίηση ιδιωτικών λιμενικών έργων, είναι η Διεύθυνση Έργων της οικείας αυτοδιοικητικής Περιφέρειας (ομόφ.).

Λήψη αρχείου


20.11.2019 - ΝΣΚ 108/2019 Τμ. Β' - Ιδιωτικές Επενδύσεις

Η απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία κηρύχθηκαν άκυρες οι αποφάσεις τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της μητρικής εταιρείας επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, μεταξύ των οποίων ήταν και η απόφαση για τη σύσταση της θυγατρικής ανώνυμης εταιρείας, ακόμη και αν τελεσιδικήσει, δεν έχει επιπτώσεις στη νόμιμη υπόσταση της τελευταίας και κατά συνέπεια δεν επηρεάζονται τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις της που απορρέουν από την υπαγωγή επενδυτικού της σχεδίου στον νόμο 3908/2011. Και τούτο διότι η ακύρωση της παραπάνω απόφασης δεν εμπίπτει στους περιοριστικά αναφερόμενους λόγους ακυρότητας της ανώνυμης εταιρείας τόσο με βάση τις διατάξεις του άρθρου 4α του κ.ν. 2190/1920, όσο και του άρθρου 11 του ν. 4548/2018. Εξάλλου, σε κάθε περίπτωση, λαμβανομένου υπόψη ότι η θυγατρική εταιρεία καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ στις 1-8-2014, έχει παρέλθει η αποκλειστική αποσβεστική προθεσμία των δύο ετών για την άσκηση της ως άνω αγωγής ακυρότητας (ομόφ.).

Λήψη αρχείου


Σελίδα 1 από 260Πρώτη   Προηγούμενο   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Επόμενο   Τελευταία   
Αναζήτηση
Λέξη στην περιγραφή:
Κατηγορία:
Έτος:
Αρ. Απόφ.:
Δικαστήριο:
Τμήμα:
Εκτέλεση αναζήτησης
Κατηγορίες
Ταυτότητα

To portal www.spatialplandev.gr δημιουργήθηκε στα μέσα του 2014 από την εταιρεία Spatial Planning & Development Ε.Π.Ε.

Επιστημονικός Υπεύθυνος της προσπάθειας αυτής έχει οριστεί ο κ. Κωνσταντίνος Τσάντζαλος, Δικηγόρος Αθηνών, πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (MSc) στο γνωστικό αντικείμενο Χωροταξίας – Πολεοδομίας – Περιφερειακής Ανάπτυξης του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και υπ. Διδάκτωρ του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Facebook