Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Η παρούσα σύμβαση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων καλύπτει όλα τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών / χρηστών / μελών (εφεξής καλούμενων «Χρήστης») που συλλέγει η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «SPATIAL PLANNING AND DEVELOPMENT ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «SPATIAL PLANNING AND DEVELOPMENT Ε.Π.Ε.», κατά τη διάρκεια επίσκεψης και χρήσης των υπηρεσιών και των σελίδων στη Διαδικτυακή Πύλη του www.spatialplandev.gr. Επίσης, η παρούσα καλύπτει τις προϋποθέσεις συλλογής, επεξεργασίας και διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων των Xρηστών από την Διαδικτυακή Πύλη του www.spatialplandev.gr προς τις τυχόν συνδεδεμένες εταιρείες με αυτό. Η παρούσα δεν καλύπτει σε καμία περίπτωση τη σχέση μεταξύ των Xρηστών της Διαδικτυακής Πύλης του www.spatialplandev.gr και οποιωνδήποτε υπηρεσιών που δεν υπόκεινται στον έλεγχο ή/και την ιδιοκτησία αυτής. Δεδομένης της φύσης και του όγκου του Διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, η Διαδικτυακή Πύλη του www.spatialplandev.gr δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο Χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων αυτής στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων του παρόντος. 

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
H Διαδικτυακή Πύλη του www.spatialplandev.gr συλλέγει προσωπικά δεδομένα στις ακόλουθες περιπτώσεις, ήτοι: α) στην περίπτωση κατά την οποία Χρήστης εγγράφεται στις υπηρεσίες του, β) στην περίπτωση κατά την οποία ο Χρήστης χρησιμοποιεί τα προϊόντα ή/και τις υπηρεσίες του και γ) στην περίπτωση κατά την οποία ο Χρήστης επισκέπτεται τις σελίδες του ή/και εισέρχεται στα προωθητικά / διαφημιστικά προγράμματά του. Κατά την εγγραφή του Χρήστη στην Διαδικτυακή Πύλη του www.spatialplandev.gr οι ζητούμενες πληροφορίες είναι οι εξής: Όνομα, Επίθετο, Οδός, Αριθμός, Πόλη, Τ.Κ., Τηλέφωνο, Έτος γέννησης, Επάγγελμα, Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), ΑΦΜ και ΔΟΥ. Η Διαδικτυακή Πύλη του www.spatialplandev.gr χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα των Χρηστών:
- προς το σκοπό της ενημερωτικής υποστήριξη των Χρηστών του και την επιλογή του περιεχομένου που τους προσφέρει, ούτως ώστε να είναι συναφές με τις γενικές τους προτιμήσεις 
- προς το σκοπό της ικανοποίησης των εκάστοτε απαιτήσεων των Χρηστών του σχετικά με τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που διατίθενται από και μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του www.spatialplandev.gr 
- προς το σκοπό της ενημέρωσή τους σχετικά με νέες προσφορές υπηρεσιών ή/και προϊόντων. 

ΔΙΟΡΘΩΣΗ Ή/ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Η Διαδικτυακή Πύλη του www.spatialplandev.gr δίνει το δικαίωμα στους Χρήστες να διαγράψουν τα προσωπικά τους δεδομένα, να διορθώσουν ή/και ενημερώσουν αυτά και να αδρανοποιήσουν την εγγραφή τους, ανά πάσα χρονική στιγμή, επισκεπτόμενοι απλώς την σχετική υπηρεσία της Διαδικτυακής Πύλης του www.spatialplandev.gr. 

ΔΙΟΧΕΥΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «SPATIAL PLANNING AND DEVELOPMENT ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «SPATIAL PLANNING AND DEVELOPMENT Ε.Π.Ε.» δεσμεύεται να μην προβεί σε πώληση, ενοικίαση ή καθοιονδήποτε τρόπο δημοσίευση ή/και κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων των Χρηστών της Διαδικτυακής Πύλης του www.spatialplandev.gr σε κανένα τρίτο φορέα. Η Διαδικτυακή Πύλη του www.spatialplandev.gr μπορεί να διοχετεύσει προσωπικά δεδομένα των Χρηστών σε τρίτα νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα μόνο στην περίπτωση κατά την οποία έχει τη ρητώς εκπεφρασμένη συγκατάθεση των Χρηστών για τη διοχέτευση των προσωπικών δεδομένων. Η διοχέτευση των προσωπικών δεδομένων προς νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με την Διαδικτυακή Πύλη του www.spatialplandev.gr καθίσταται αναγκαία για την υλοποίηση των επιθυμιών ή/και παραγγελιών των Χρηστών. Τα νομικά και φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με την Διαδικτυακή Πύλη του www.spatialplandev.gr έχουν το δικαίωμα να επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα που οι Χρήστες της Διαδικτυακής Πύλης του www.spatialplandev.gr καταθέτουν σε αυτό μόνο στο βαθμό που είναι απόλυτα αναγκαίος για την παροχή υποστήριξης προς την Διαδικτυακή Πύλη του www.spatialplandev.gr. Επιτάσσεται λόγω συμμόρφωσης με τις σχετικές διατάξεις του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές. 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Ο Χρήστης που ενδιαφέρεται να διαφημιστεί στη Διαδικτυακή Πύλη του www.spatialplandev.gr, προκειμένου να λάβει όλες τις απαραίτητες γι' αυτό πληροφορίες θα πρέπει να συμπληρώσει στη σχετική αίτηση τα ακόλουθα στοιχεία: Ονοματεπώνυμο /Επωνυμία Επιχείρησης - Τηλέφωνο - E-mail - URL (Ηλεκτρονική διεύθυνση της προς διαφήμιση ιστοσελίδας). Η Διαδικτυακή Πύλη του www.spatialplandev.gr σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι ευθύνεται για την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων που ακολουθούν οι διαφημιζόμενοι σε αυτό κατά τις συναλλαγές τους με τους Χρήστες των υπηρεσιών αυτών. 

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Για τη χρήση των υπηρεσιών ηλεκτρονικού εμπορίου της Διαδικτυακής Πύλης του www.spatialplandev.gr από τον Xρήστη ζητούνται τα εξής στοιχεία: Ονοματεπώνυμο /  Επωνυμία Επιχείρησης - Διεύθυνση φυσικού προσώπου /Έδρα επιχείρησης - ΤΚ - Τηλέφωνο - E-mail - fax - ΑΦΜ - ΔΟΥ - Πόλη - Χώρα - Στοιχεία Πιστωτικής Κάρτας. Τα ανωτέρω στοιχεία απαιτούνται και για την έκδοση των σχετικών παραστατικών (φορολογικών) και διατηρούνται στο οικονομικό αρχείο της Διαδικτυακής Πύλης του www.spatialplandev.gr. H Διαδικτυακή Πύλη του www.spatialplandev.gr μπορεί να χρησιμοποιεί τα στοιχεία που αναφέρονται στο είδος των αποκτούμενων αγαθών και υπηρεσιών μέσω του ηλεκτρονικού εμπορίου προκειμένου να καταγράφει τα αγοραστικά ενδιαφέροντα του συναλλασσόμενου και να προβαίνει σε νέες προσφορές, εκτός αν ο Xρήστης των υπηρεσιών αυτών ζητήσει να μη γίνονται τέτοιου είδους προσφορές. Τα στοιχεία που αφορούν στα αγοραστικά ενδιαφέροντα του Χρήστη ουδέποτε δύνανται να γνωστοποιηθούν σε τρίτους.

ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Για την εγγραφή του Χρήστη ως συνδρομητή σε ορισμένες από τις υπηρεσίες της Διαδικτυακής Πύλης του www.spatialplandev.gr ζητούνται τα εξής στοιχεία : Ονοματεπώνυμο/ Επωνυμία Επιχείρησης - Διεύθυνση / Έδρα επιχείρησης - ΤΚ - Τηλέφωνο - E-mail - fax - ΑΦΜ - ΔΟΥ - Πόλη - Χώρα - Στοιχεία Πιστωτικής Κάρτας. Τα ανωτέρω στοιχεία απαιτούνται για την έκδοση των σχετικών παραστατικών (φορολογικών), διατηρούνται στο οικονομικό αρχείο της Διαδικτυακής Πύλης του www.spatialplandev.gr. Η Διαδικτυακή Πύλη του www.spatialplandev.gr μπορεί να χρησιμοποιεί τα στοιχεία αυτά για να προβαίνει σε προτάσεις νέων συνδρομητικών υπηρεσιών προς το συνδρομητή ή/και για άλλους οικονομικούς ή/και ενημερωτικούς σκοπούς, εκτός αν ο τελευταίος δεν επιθυμεί κάτι τέτοιο. Τα στοιχεία αυτά ουδέποτε γνωστοποιούνται σε τρίτους. 

NEWSLETTERS
Για την εγγραφή του Χρήστη στις λίστες παραληπτών (mailing lists) των Ενημερωτικών Δελτίων (newsletters) της Διαδικτυακής Πύλης του www.spatialplandev.gr ζητούνται τα εξής στοιχεία: Ονοματεπώνυμο / Επωνυμία Επιχείρησης - E-mail. Η Διαδικτυακή Πύλη του www.spatialplandev.gr μπορεί να διατηρεί αρχείο με τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των παραληπτών για την αποστολή και άλλων μηνυμάτων ενημερωτικού ή/και οικονομικού χαρακτήρα πέρα από τα Newsletters εκτός αν ο παραλήπτης δεν επιθυμεί κάτι τέτοιο. Τα στοιχεία αυτά ουδέποτε γνωστοποιούνται σε τρίτους. Ο παραλήπτης των Newsletters μπορεί να διαγραφεί από το αρχείο με τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις αρκεί να επιλέξει τη διαγραφή του, αποστέλλοντας σχετικό email. Η Διαδικτυακή Πύλη του www.spatialplandev.gr διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει οποιονδήποτε παραλήπτη αναιτιολόγητα.

ΣΥΝΟΜΙΛΙΕΣ ON - LINE / MESSAGE BOARDS
Η Διαδικτυακή Πύλη του www.spatialplandev.gr μπορεί να καταγράφει το περιεχόμενο των μηνυμάτων που αποστέλλονται από τους Χρήστες των σχετικών υπηρεσιών αποκλειστικά για τη διαπίστωση παραβάσεων των όρων χρήσης τους όπως προβλέπεται. Η Διαδικτυακή Πύλη του www.spatialplandev.gr δε δύναται να γνωστοποιήσει σε τρίτους το περιεχόμενο των σχετικών μηνυμάτων εκτός αν ο συντάκτης τους συμφωνεί.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ
Η χρήση Πιστωτικής Κάρτας από τον Χρήστη για την εξόφληση υπηρεσιών ή/και συνδρομών της Διαδικτυακής Πύλης του www.spatialplandev.gr χρεώνεται μόνο για μία φορά και μόνο για τη συγκεκριμένη συναλλαγή. Τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας δεν αρχειοθετούνται και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για κανέναν άλλο σκοπό.

COOKIES
Η Διαδικτυακή Πύλη του www.spatialplandev.gr μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του Χρήστη ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων της Διαδικτυακής Πύλης του www.spatialplandev.gr. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε Χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή/και αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του Χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες της Διαδικτυακής Πύλης του www.spatialplandev.gr και για στατιστικούς λόγους προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες της Διαδικτυακής Πύλης του www.spatialplandev.gr είναι χρήσιμες ή/και δημοφιλείς ή/και για λόγους marketIng. Ο Χρήστης της Διαδικτυακής Πύλης του www.spatialplandev.gr μπορεί να ρυθμίσει το διακομιστή (browser) του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες αυτής, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο Χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων της Διαδικτυακής Πύλης του www.spatialplandev.gr δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές. 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ (E-MAIL)
Για την παραχώρηση στον Χρήστη ηλεκτρονικής διεύθυνσης για την πρόσβαση σε συγκεκριμένες υπηρεσίες της Διαδικτυακής Πύλη www.spatialplandev.gr, ζητούνται τα εξής στοιχεία: Όνομα, Επίθετο, Οδός, Αριθμός, Πόλη, Τ.Κ., Τηλέφωνο, Έτος γέννησης, Επάγγελμα, Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Τα στοιχεία αυτά ουδέποτε γνωστοποιούνται σε τρίτους εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων στην παρούσα σύμβαση, ενώ ο κάτοχος της ηλεκτρονικής διεύθυνσης οφείλει να διαφυλάσσει τη μυστικότητα του κωδικού πρόσβασης σε αυτήν και να μην τον γνωστοποιεί για κανένα λόγο σε τρίτους. Η Διαδικτυακή Πύλη www.spatialplandev.gr δεν ελέγχει το περιεχόμενο των ηλεκτρονικών μηνυμάτων που αποστέλλονται από και προς τους Χρήστες μέσω της παρεχόμενης από την Διαδικτυακή Πύλη www.spatialplandev.gr ηλεκτρονικής διεύθυνσης. Η Διαδικτυακή Πύλη www.spatialplandev.gr διατηρεί αρχείο με τις ανωτέρω ηλεκτρονικές διευθύνσεις και μπορεί να αποστέλλει μηνύματα ενημερωτικού και οικονομικού χαρακτήρα στους κατόχους των ηλεκτρονικών διευθύνσεων εκτός εάν οι τελευταίοι ρητά εκφράσουν την αντίθεσή τους σε κάτι τέτοιο. Η εκάστοτε χρήση της ηλεκτρονικής διεύθυνσης από τον κάτοχο της συνοδεύεται από ενημερωτικό σημείωμα που τον πληροφορεί για την προστασία των στοιχείων που αποστέλλει ή/και λαμβάνει και την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων. 

LINKS ΠΡΟΣ ΑΛΛΑ SITES
Η Διαδικτυακή Πύλη www.spatialplandev.gr περιλαμβάνει δεσμούς ("links") προς άλλους δικτυακούς τόπους (sites), οι οποίοι δεν ελέγχονται από το ίδιο αλλά από τους τρίτους φορείς (φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα). Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η Διαδικτυακή Πύλη www.spatialplandev.gr για τους Όρους Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων των Χρηστών τους οποίους οι φορείς αυτοί ακολουθούν. 

ΣΕΛΙΔΕΣ ΧΡΗΣΤΩΝ (HOMEPAGES)
Η Διαδικτυακή Πύλη www.spatialplandev.gr δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη για το περιεχόμενο το οποίο αναρτούν ή/και δημοσιεύουν οι Χρήστες στις προσωπικές τους σελίδες (Homepages). Άλλοι Χρήστες επισκέπτονται τις προσωπικές αυτές σελίδες με δική τους ευθύνη. Στην περίτπωση κατά την οποία η Διαδικτυακή Πύλη www.spatialplandev.gr λάβει ειδοποίηση ότι το περιεχόμενο σε κάποια/ες από τις προσωπικές σελίδες που φιλοξενεί θίγει τρίτα πρόσωπα ή/και παραβιάζει τα προσωπικά δεδομένα τρίτων προσώπων διατηρεί το δικαίωμα να προβεί άμεσα και χωρίς προειδοποίηση σε διαγραφή των σχετικών σελίδων ή/και του Χρήστη που προέβη στη σχετική ανάρτηση ή/και δημοσίευση. Η παρούσα ρήτρα ισχύει για κείμενα, φωτογραφίες, εικόνες, ηχητικά αρχεία, αρχεία video, και οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο που μπορούν οι Χρήστες να αναρτούν ή/και να δημοσιεύουν στις προσωπικές τους σελίδες.

IP ADDRESSES
H διεύθυνση IP μέσω της οποίας ο Η/Υ του Χρήστη έχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο και στη συνέχεια στην Διαδικτυακή Πύλη www.spatialplandev.gr κρατείται για τεχνικούς λόγους και αξιοποιείται αποκλειστικά και μόνο για την συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων. 

ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ
Για τη συμμετοχή του Χρήστη σε ψηφοφορία που διενεργείται από την Διαδικτυακή Πύλη www.spatialplandev.gr δεν ζητούνται προσωπικά στοιχεία. Η ψήφος του Χρήστη καταγράφεται αποκλειστικά για την εξαγωγή συμπερασμάτων σε σχέση με τη θέση της κοινής γνώμης πάνω σε ορισμένο ζήτημα. Οι ψηφοφορίες και τα αποτελέσματά τους αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «SPATIAL PLANNING AND DEVELOPMENT ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «SPATIAL PLANNING AND DEVELOPMENT Ε.Π.Ε.»

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ
Xρήστες της Διαδικτυακής Πύλης www.spatialplandev.gr που είναι ανήλικοι δεν επιτρέπεται να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες της Διαδικτυακής Πύλης www.spatialplandev.gr που μπορεί να θεωρούνται ακατάλληλες για ανηλίκους και οι οποίες δεν είναι δυνατό να ελεγχθούν από την Διαδικτυακή Πύλης www.spatialplandev.gr. Σε κάθε ενότητα ή/και υπηρεσία που μπορεί να περιέχει υλικό ακατάλληλο, προσβλητικό, ανήθικο υπάρχει προειδοποίηση προς τους Χρήστες. Εάν παρόλα αυτά ανήλικοι χρήστες αυτοβούλως επισκεφτούν σελίδες με υλικό ακατάλληλο/προσβλητικό/ανήθικο και το οποίο δεν είναι δυνατό να ελέγχεται συνεχώς, τόσο η η Διαδικτυακή Πύλη www.spatialplandev.gr, όσο και η ιδιοκτήτρια αυτής εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «SPATIAL PLANNING AND DEVELOPMENT ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «SPATIAL PLANNING AND DEVELOPMENT Ε.Π.Ε.» δεν φέρει καμία ευθύνη. 

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ
Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του Χρήστη των υπηρεσιών της Διαδικτυακής Πύλης www.spatialplandev.gr υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος καθώς και στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000 όπως και το Νόμο 2774/1999 και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ), όπως αυτή εκάστοτε τροποποιούμενη ισχύει. Οι παρόντες όροι διατυπώνονται λαμβανομένων υπόψη τόσο της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας και ειδικότερα του Διαδικτύου όσο και του υπάρχοντος - αν και μη πλήρως ανεπτυγμένου - πλέγματος νομικών ρυθμίσεων σχετικά με τα ζητήματα αυτά. Σε αυτό το πλαίσιο, οποιαδήποτε ενδεχόμενη σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο του παρόντος τμήματος. Σε κάθε περίπτωση η Διαδικτυακή Πύλη του www.spatialplandev.gr διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των Χρηστών και μέσα στο υπάρχον ή/και ενδεχόμενο νεό νομικό πλαίσιο. Στην περίπτωση κατά την οποία κάποιος Χρήστης δε συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες της Διαδικτυακής Πύλης του www.spatialplandev.gr. 

Ταυτότητα

To portal www.spatialplandev.gr δημιουργήθηκε στα μέσα του 2014 από την εταιρεία Spatial Planning & Development Ε.Π.Ε.

Επιστημονικός Υπεύθυνος της προσπάθειας αυτής έχει οριστεί ο κ. Κωνσταντίνος Τσάντζαλος, Δικηγόρος Αθηνών, πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (MSc) στο γνωστικό αντικείμενο Χωροταξίας – Πολεοδομίας – Περιφερειακής Ανάπτυξης του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και υπ. Διδάκτωρ του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Facebook