Όλες οι καταχωρήσεις
Εμφάνιση κατά:

12.05.2017 - ΝΣΚ 126/1972 Τμ. Α' - Ρυμοτομία

Ποία η τηρητέα πορεία προκειμένου το Δημόσιον να εισπράξη τα διά λογαριασμόν υποχρέων προς αποζημίωσιν λόγω ρυμοτομίας προκαταβληθέντα ποσά όταν δι αποφάσεως του Προέδρου Πρωτοδικών κατά την διαδικασίαν των άρθρων 634 επ. Πολ. Δικ. εκρίθη ότι δεν υφίσταται νόμιμος τίτλος.

Λήψη αρχείου


12.05.2017 - ΝΣΚ 135/1972 Τμ. Α' - Οικοδομική Άδεια

Διά την χορήγησιν αδείας οικοδομής κατά το νομοθετικόν καθεστώς του χρόνου υποβολής της οικείας αιτήσεως, απαιτείται, η προ της μεταβολής των όρων δομήσεως υποβολή εις την αρμοδίαν υπηρεσίαν των στοιχείων της τεχνικής μελέτης και η εντός εξαμήνου από της μεταβολής υποβολή των λοιπών αναγκαίων διά την έκδοσιν της οικοδομικής αδείας δικαιολογητικών.

Λήψη αρχείου


12.05.2017 - ΝΣΚ 166/1972 Τμ. Α' - Δημόσια Ακίνητα

Η διά την, κατα τας κειμένας διατάξεις, διάθεσιν ακινήτων του Δημοσίου και των ΝΠΔΔ απαιτουμένη υπό του άρθρου 3 ΝΔ 1018/71 προηγουμένη γνώμη των αρμοδίων, επί της εγκρίσεως ή επεκτάσεως των ρυμοτομικών σχεδίων, πολεοδομικών υπηρεσιών, θα παρέχηται εν όψει των ορισμών του άρθρου 1 ΑΝ 314/68 και του περί σχεδίων πόλεων ΝΔ 17.7.23, επί μεν των μέχρι 5.000 κατοίκων οικισμών, υπό των νομαρχιακού επιπέδου πολεοδομικών υπηρεσιών, επί δε των μεγαλυτέρου πληθυσμού οικισμών, ως και εις τας εξαιρεθείσας ή μελλούσας να εξαιρεθώσι της αρμοδιότητος του Νομάρχου περιοχάς, υπό της Υπηρεσίας Οικισμού του Υπουργείου Δημ. Εργων.

Λήψη αρχείου


12.05.2017 - ΝΣΚ 169/1972 Τμ. Α' - Οικοδομική Άδεια

Οικοδομική άδεια, διά την χορήγησιν της οποίας προαπαιτείται και έγκρισις της Υπηρεσίας Αρχαιοτήτων δέον να παρέχηται κατά τους όρους δομήσεως εν όψει των οποίων εχορηγήθη η έγκρισις αύτη.

Λήψη αρχείου


12.05.2017 - ΝΣΚ 211/1972 Τμ. Α' - Σχέδια Πόλεων

Περίφραξις οικοπέδων, κειμένων εκτός σχεδίου. Δεν υφίσταται περιορισμός ύψους. Ανίσχυρον υπ αριθ. ΥΑΕ 25643/15.7.67, λόγω ελλείψεως νομοθετικής εξουσιοδοτήσεως. Μη ισχύς ΒΔ της 15/6/68 και επί οικισμών, προϋφισταμένων του έτους 1923.

Λήψη αρχείου


12.05.2017 - ΝΣΚ 201/1972 Τμ. Γ' - Αναγκαστική Απαλλοτρίωση

Ο Υπουργός Ναυτιλίας, Μεταφορών και Επικοινωνιών δύναται να μη στέρξη εις την υπό του ΟΤΕ προτεινομένην κήρυξιν απαλλοτριώσεως ακινήτου διά τας ανάγκας αυτού, εφ όσον εν τη σχετική αποφάσει του ΔΣ αυτού, δεν εκτίθενται ητιολογημένως οι λόγοι, ένεκεν των οποίων δεν καθίσταται εφικτή η κατ άλλον τρόπον εξεύρεσις του αναγκαιούντος προς εκπλήρωσιν του σκοπού αυτού ακινήτου.

Λήψη αρχείου


12.05.2017 - ΝΣΚ 200/1972 Τμ. Α' - Ρυμοτομία

Ο διά του άρθρου 2 του ΑΝ 625/68 θεσπισθείς περιορισμός της προς αποζημίωσιν ρυμοτομουμένων ακινήτων υποχρεώσεως των παροδίων ιδιοκτητών μέχρι του καθορισθέντος ορίου, δεν ασκεί επιρροήν επί των προ της ισχύος του νόμου τούτου κυρωθεισών πράξεων αναλογισμού και συνεπώς δεν δύναται να αποτελέση νόμιμον λόγον ανακλήσεως των πράξεων τούτων.

Λήψη αρχείου


12.05.2017 - ΝΣΚ 198/1972 Τμ. Α' - Παραχωρητήρια

Η παραχώρησις δημοσίων δασικών εκτάσεων προς οιανδήποτε δημοσίαν υπηρεσίαν ή ΝΠΔΔ, διά τους κοινωφελείς σκοπούς του εδ.στ παρ.2 του άρθρου 14 του ΝΔ 86/69, επιτρέπεται μόνον κατά χρήσιν και επί τη καταβολή του περί αυτής ανταλλάγματος.

Λήψη αρχείου


12.05.2017 - ΝΣΚ 183/1972 Τμ. Α' - Δάση - Δασικές εκτάσεις

Εν όψει της υπ' αριθ. 96855/1894 Διαταγής του Υπουργείου Οικονομικών, τα δάση του Δήμου Ειδυλλίας ανεγνωρίσθησαν ως ιδιωτικά κατόπιν αποφάσεως της επί των Οικονομικών Βασιλικής Γραμματείας, συμφώνως προς τας διατάξεις του άρθρου 3 ΒΔ 17/29.11.1836 "περί ιδιωτικών δασών".

Λήψη αρχείου


12.05.2017 - ΝΣΚ 182/1972 Τμ. Α' - Αναγκαστική Απαλλοτρίωση

Πράξις αναλογισμού. Σύνταξις αυτής κατά πλάνην ως προς την έκτασιν του οικοπέδου. Παράνομος και ανακλητέα. Πάροδος ευλόγου χρόνου μετά συντέλεσιν απαλλοτριώσεως. Δεν κωλύεται μεν η ανάκλησις λόγω δόλου των ενδιαφερομένων, δεν ενδείκνυται όμως αύτη, ως ασύμφορος διά το Δημόσιον. Δικαίωμα του Δημοσίου να απαιτήση το επί πλέον καταβληθέν βάσει των αρχών του αδικαιολογήτου πλουτισμού.

Λήψη αρχείου


Σελίδα 9 από 258Πρώτη   Προηγούμενο   4  5  6  7  8  [9]  10  11  12  13  Επόμενο   Τελευταία   
Αναζήτηση
Λέξη στην περιγραφή:
Κατηγορία:
Έτος:
Αρ. Απόφ.:
Δικαστήριο:
Τμήμα:
Εκτέλεση αναζήτησης
Κατηγορίες
Ταυτότητα

To portal www.spatialplandev.gr δημιουργήθηκε στα μέσα του 2014 από την εταιρεία Spatial Planning & Development Ε.Π.Ε.

Επιστημονικός Υπεύθυνος της προσπάθειας αυτής έχει οριστεί ο κ. Κωνσταντίνος Τσάντζαλος, Δικηγόρος Αθηνών, πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (MSc) στο γνωστικό αντικείμενο Χωροταξίας – Πολεοδομίας – Περιφερειακής Ανάπτυξης του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και υπ. Διδάκτωρ του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Facebook