Όλες οι καταχωρήσεις
Εμφάνιση κατά:

19.03.2017 - ΝΣΚ 494/1995 Τμ. Δ' - Οικοδομική Άδεια

Παράταση ισχύος οικοδομικής αδείας προσθήκης ορόφου, σε περίπτωση διακοπής των εργασιών εντός της πρώτης τριετίας. Η έκδοση σήματος συνεχίσεως εργασιών, ανακαλεί το προγενέστερο σήμα διακοπής εργασιών και αναβιώνει η αρχική οικοδομική άδεια που εκτελείται με τις διατάξεις που εκδόθηκε. Οι αυθαίρετες κατασκευές των συνιδιοκτητών, δεν επηρεάζουν τον αναλογούντα συντελεστή δόμησης της προσθήκης.

Λήψη αρχείου


19.03.2017 - ΝΣΚ 497/1995 Α' Τμήμα Διακοπών - Άδεια λειτουργίας

Οι υπ αριθ. 901/29.3.1995, 1517/9.5.1995 και 1518/5.5.1995 τρείς αποφάσεις χορηγήσεως αδειών λειτουργίας εκθέσεων, που εκδόθηκαν με εντολή Νομάρχη Πειραιά, είναι άκυρες γιατί εκδόθηκαν από καθ ύλη αναρμόδιο όργανο, δοθέντος ότι ο μετακλητός Νομάρχης Πειραιά είχε καταργηθεί και ασκούσε τα καθήκοντά του ο αρμόδιος Περιφερειακός Δ/ντής. Ομως, η πρώτη από τις αποφάσεις αυτές, δεν μπορεί να ακυρωθεί από τον Υπουργό Εμπορίου, γιατί παρήλθε η τρίμηνη ανατρεπτική προθεσμία που ορίζει ο νόμος για την αυτεπάγγελτη από τον Υπουργό άσκηση κατασταλτικού ελέγχου και δεν έχει προσβληθεί η απόφαση αυτή με προσφυγή άρθρ.8 Ν.3200/55. Η χορηγηθείσα άδεια εκθέσεως στην εταιρία "ΕΧΡΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΘΕΣΙΑΚΗ" για αυτοκίνητα κλπ. δεν είναι νόμιμη, γιατί είναι όμοια με προηγηθείσα άδεια εκθέσεως που χορηγήθηκε στην εταιρία "NATIONAL CENTER ΕΠΕ" για αυτοκίνητα κλπ. και δεν απέχει αυτής ένα τουλάχιστον επταήμερο, όπως ο νόμος ορίζει. Εναπόκειται στην Υπηρεσία να σταθμίσει, από τα στοιχεία του φακέλλου που διαθέτει, εάν η άδεια εκθέσεως που χορηγήθηκε στην επιχείρηση "ΡΟΜΒΟΣ-Τ.ΜΑΡΣΩΝΗΣ" είναι όμοια ή όχι με την άδεια εκθέσεως που χορηγήθηκε στην εταιρία "Α.ΣΑΛΙΒΕΡΟΥ-ΑΛΦΑ ΕΠΕ". Με πολλές επιφυλάξεις και με την προϋπόθεση ότι ο χώρος του επίπλου καλύπτει και τις δύο εκθέσεις και έτσι αυτές είναι όμοιες, η άνω χορηγηθείσα άδεια δεν είναι νόμιμη, γιατί δεν έχει τηρηθεί το επταήμερο που έπρεπε αυτή να απέχει από την έκθεση της "Α.ΣΑΛΙΒΕΡΟΥ- ΑΛΦΑ ΕΠΕ". Οι προσφυγές άρθρ.8 Ν.3200/55, που ασκήθηκαν κατά των άνω υπ αριθ. 1517/9.5.95 και 1518/5.5.95 αποφάσεων πρέπει να γίνουν δεκτές από τον Υπουργό Εμπορίου. Εξάλλου οι υπ αριθ. 109/25.1.95 και 264/7.2.95 άδειες λειτουργίας εκθέσεως είναι έγκυρες, γιατί αρμοδίως καθ ύλην εκδόθηκαν με εντολή του μετακλητού Νομάρχη Πειραιά και δεν προσβλήθηκαν με ενδικοφανή προσφυγή.

Λήψη αρχείου


19.03.2017 - ΝΣΚ 488/1995 Τμ. Δ' - Δημόσιες Επενδύσεις

Η Εκκλησία της Ελλάδος και οι μονές του Αγίου Ορους, προκειμένου να επιχορηγηθούν από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, δεν υποχρεούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.22 άρθρου 27 του Ν.2166/93 να υποβάλουν προς την Δ/νση Ν.Π.Δ.Δ. του Γ.Λ.Κ. τα οικονομικά στοιχεία που ορίζονται στην παράγραφο αυτή και στην κατ εξουσιοδότηση της 2024530/489/0094/14-4-94 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών (πλειοψ.).

Λήψη αρχείου


19.03.2017 - ΝΣΚ 484/1995 Ολομέλεια - Έγκριση περιβαλλοντικών όρων

Κατά το τελευταίο εδάφιο της παρ.9 του άρθρου 4 Ν.1650/86 επέρχεται σιωπηρή έγκριση των περιβαλλοντικών όρων σε κάθε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της προβλεπόμενης προθεσμίας για την έγκριση των όρων αυτών. Η ρύθμιση αυτή δεν έρχεται σε αντίθεση με το άρθρο 24 παρ.1 του Συντάγματος και με τις 84/360/ΕΟΚ και 85/337/ΕΟΚ Κοινοτικές Οδηγίες (πλειοψ.).

Λήψη αρχείου


19.03.2017 - ΝΣΚ 473/1995 Τμ. Δ' - Διατηρητέα

Οι λεπτομέρειες των εργασιών διατήρησης και ανάπλασης των κτιρίων σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν 1512/1985 ρυθμίζονται με ΠΔ και όχι με Υπουργική απόφαση, εκδιδομένη σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ.1 του Ν 1577/1985. Οι δομικές εργασίες προς επίτευξη του ανωτέρω σκοπού δεν πρέπει να αντίκειται σε άλλες πολεοδομικές διατάξεις.

Λήψη αρχείου


19.03.2017 - ΝΣΚ 472/1995 Τμ. Δ' - Οικοδομική Άδεια

Η τροποποίηση των χρήσεων γης στο ρυμοτομικό σχέδιο Γλυφάδας δεν καταλαμβάνει και τις εκκρεμείς αιτήσεις χορηγήσεως οικοδομικής αδείας.

Λήψη αρχείου


19.03.2017 - ΝΣΚ 453/1995 Τμ. Δ' - Δημόσια Κτήματα

Σε περίπτωση θανάτου του αιτούντος - δικαιούχου, οι κατά νόμον προϋποθέσεις οικονομικής επιφανείας και εισοδήματος θα εξετασθούν στο πρόσωπο του θανόντος κατά την ημερομηνία του θανάτου, με τις διατάξεις που ίσχυαν κατά την ημερομηνία αυτή.

Λήψη αρχείου


19.03.2017 - ΝΣΚ 430/1995 Τμ. Γ' - Δάση - Δασικές εκτάσεις

Ο ιδιοκτήτης δασικής εκτάσεως, υπέρ του οποίου έχει χορηγηθεί άδεια εκχερσώσεως με σκοπό την δενδροκομική ή αγροτική εκμετάλλευση, δύναται μετά την εκχέρσωση να εκμισθώσει την έκταση εις τρίτο για τον ίδιο σκοπό. Η εκμίσθωση προς τρίτο, αυτή καθ εαυτή, δεν συνιστά λόγο ανακλήσεως της αδείας, δύναται όμως να χωρήσει ανάκληση κατά τις γενικές περί ανακλήσεως διοικητικών πράξεων διατάξεις. Ο μισθωτής ιδιωτικής δασικής εκτάσεως μόνο τη συναινέσει του ιδιοκτήτου-εκμισθωτού και επ ονόματι και δια λογαρισμό αυτού νομιμοποιείται να υποβάλει αρμοδίως αίτημα προς εκχέρωση και εκμετάλλευση, ως άνω της εκτάσεως. (πλειοψ.).

Λήψη αρχείου


19.03.2017 - ΝΣΚ 414/1995 Ολομέλεια - Οικοδομική Άδεια

Εφόσον ο ιδιοκτήτης δύο συνεχόμενων οικοπέδων που αποκτήθηκαν με διαφορετικά συμβόλαια ζητήσει τη δόμηση αυτών ως ενιαίου οικοπέδου επέρχεται οπωσδήποτε συνένωση αυτών σε ενιαίο κατά την έννοια του ΓΟΚ οικόπεδο και η μετά την ενοποίηση αυτή και την ανοικοδόμηση μεταβίβαση σε τρίτο του ενός από τα ακίνητα αυτά καταλαμβάνεται από τη ρύθμιση του άρθρου 2 παρ.2 του ΝΔ 690/1948.

Λήψη αρχείου


19.03.2017 - ΝΣΚ 413/1995 Ολομέλεια - Οικοδομική Άδεια

Η μεταβίβαση με το 11588/72 συμβόλαιο του συμ/φου Μεγαλοπόλεως Α.Ζέρβα είναι άκυρη κατ άρθρο 2 παρ.2 ΝΔ 690/1948, καίτοι αφορά οικοδομική έκσταση που είχε αγοραστεί με χωριστό συμβόλαιο, γιατί η έκταση αυτή ανοικοδομήθηκε ενιαία με συνεχόμενη έκταση του ιδίου προσώπου που είχε αποκτηθεί με διαφορετικό συμβάλαιο και έτσι επήλθε συνένωση των δύο ακινήτων σε ενιαίο οικόπεδο. Η άκυρη αυτή μεταβίβαση δεν εγκυροποιήθηκε με την διάταξη του άρθρου 6 παρ.2 του Ν 720/1977. Η μεταγενέστερη μεταβίβαση του ακάλυπτου χώρου της οικοδομής αποτελεί λόγο ανακλήσεως της οικοδομικής αδείας αν γίνει κατά τη διάρκεια ισχύος της αδείας όχι όμως και μετά την αποπεράτωση της οικοδομής και τη λήξη ισχύος της αδείας. Οι οικοδομικές άδειες 72/72, 1344/72 και 23/88 ήταν νόμιμες καθόλη τη διάρκεια ισχύος τους και δεν συντρέχει λόγος ανακλήσεως τους, γιατί η μεταβίβαση του ακάλυπτου χώρου της οικοδομής έγινε μετά την αποτεράτωση της οικοδομής και τη λήξη ισχύος των αδειών αυτών.

Λήψη αρχείου


Σελίδα 9 από 243Πρώτη   Προηγούμενο   4  5  6  7  8  [9]  10  11  12  13  Επόμενο   Τελευταία   
Αναζήτηση
Λέξη στην περιγραφή:
Κατηγορία:
Έτος:
Αρ. Απόφ.:
Δικαστήριο:
Τμήμα:
Εκτέλεση αναζήτησης
Κατηγορίες
Ταυτότητα

To portal www.spatialplandev.gr δημιουργήθηκε στα μέσα του 2014 από την εταιρεία Spatial Planning & Development Ε.Π.Ε.

Επιστημονικός Υπεύθυνος της προσπάθειας αυτής έχει οριστεί ο κ. Κωνσταντίνος Τσάντζαλος, Δικηγόρος Αθηνών, πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (MSc) στο γνωστικό αντικείμενο Χωροταξίας – Πολεοδομίας – Περιφερειακής Ανάπτυξης του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και υπ. Διδάκτωρ του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Facebook