Όλες οι καταχωρήσεις
Εμφάνιση κατά:

12.05.2017 - ΝΣΚ 5/1972 - Σχέδια Πόλεων

Το οικοδομήσιμον των εντός του λεκανοπεδίου Αθηνών και εκτός εγκεκριμένου σχεδίου ρυμοτομίας κειμένων γηπέδων, υφ ας προϋποθέσεις και έκτασιν ανεγνωρίσθη διά της παρ.4 του άρθρου 2 του Ν 3275/55, δέν εθίγη υπό του νεωτέρου ΒΔ/τος της 10.11.62, διά του οποίου κατά την διά του επακολουθήσαντος από 25.2.67 ΒΔ/τος γενομένην τροποποίησιν, καθωρίσθησαν μεταξύ άλλων και οι όροι του οικοδομησίμου εκτός σχεδίου γηπέδων, περιοχής εμπιπτούσης εις το λεκανοπέδιον Αθηνών.

Λήψη αρχείου


12.05.2017 - ΝΣΚ 6/1972 - Δημόσια Ακίνητα

Την εκμίσθωσιν χώρων του Δημοσίου εκατέρωθεν των υπεραστικών τμημάτων των εθνικών οδών, διά την ανέγερσιν και εκμετάλλευσιν υπό του μισθωτού κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων, εξυπηρετικών της κυκλοφορίας, δύναται να εξεργήση το Δημόσιον κατά τους καθορισθησομένους διά κοινής αποφάσεως των Υπουργών Δημοσίων Εργων και Οικονομικών όρους, του εισπράττοντος τα μισθώματα Ταμείου Εθνικής Οδοποιϊας νομιμοποιουμένου μόνον εις υποβολήν σχετικής προτάσεως. Εις νέαν απ ευθείας εκμίσθωσιν δικαιούται να προβή το Ταμείον τούτο μετά την λήξιν της σχετικής μισθώσεως και περιέλευσιν εις αυτό κατά νόμον, της κυριότητος των βάσει ταύτης ανεγερθεισών εγκαταστάσεων.

Λήψη αρχείου


12.05.2017 - ΝΣΚ 7/1972 - Όροι Δόμησης

Του ανωτάτου ύψους κτιρίου επί της πλατείας Συντάγματος εν Αθήναις, καθοριζομένου δι ειδικής διατάξεως, αποκλειούσης την υπεράνω της οριζομένης ανωτάτης στάθμης της οικοδομής ανέγερσιν οιωνδήποτε κτισμάτων ή εγκαταστάσεων, δεν επιτρέπεται η κατά παρέκκλισιν από της διατάξεως ταύτης έγκρισις μείζονος ύψους, προς νομιμοποίησιν τοιούτων κατασκευών επί του δώματος του ειρημένου κτιρίου.

Λήψη αρχείου


12.05.2017 - ΝΣΚ 22/1972 - Σχέδια Πόλεων

Ο νόμος, επιβάλλων την τακτοποίησιν των οικοπέδων προ της ανοικοδομήσεως αυτών και απαγορεύων την κατά την τακτοποίησιν μεταβολήν των υπό οικοδομών καταλαμβανομένων τμημάτων των, αποκλείει περαιτέρω της εννοίας των οικοδομών, μεταξύ άλλων και τα φρέατα. Εξ αυτού έπεται ότι δεν δύναται να παρεμποδίσουν την τακτοποίησιν, ούτε βοηθητικαί του φρέατος κατασκευαί, αφορώσαι την άνετον και τελεσφόρον χρήσιν και εκμετάλλευσιν τούτου οίας αποτελούν τα στεγάζοντα το φρέαρ και τον κινητήρα αυτού κτίσματα, ως και η δεξαμενή συγκεντρώσεως του ύδατος τούτου.

Λήψη αρχείου


12.05.2017 - ΝΣΚ 45/1972 - Δημόσια Κτήματα

Επί πωλήσεως ακινήτου του Δημοσίου άνευ δημοπρασίας (συμφώνως προς άρθρ.96 και επόμ. του ΝΔ της 11.12.1929) δύναται τόσον ο αγοραστής, ο μη καταβαλών εν όλω το τίμημα, όσον και ο εξ αυτού έλκων δικαιώματα επί του ακινήτου όπως, κατ εφαρμογήν της διατάξεως του άρθρου 75 παρ.8 του αυτού ΝΔ/τος, καταβάλουν το οφειλόμενο τίμημα και επιτύχουν την ανάκλησιν της απελθούσης εκ του λόγου τούτου ακυρώσεως της πωλήσεως του ακινήτου.

Λήψη αρχείου


12.05.2017 - ΝΣΚ 49/1972 - Βιομηχανία - Βιοτεχνία

Απαιτείται άδεια σκοπιμότητος, διά μεταφοράν μηχανικού εξοπλισμού από τινος εργοστασίου εις έτερον, επιχειρήσεως υπαγομένης εις Ν 4171/61.

Λήψη αρχείου


12.05.2017 - ΝΣΚ 50/1972 - Μεταλλεία

Η αξίωσις προς επιστροφήν του στρεμματικού φόρου επί αδείας μεταλλευτικών ερευνών, λόγω περιορισμού της αρχικώς αιτηθείσης εκτάσεως, άρχεται από της εκδόσεως της προκηρύξεως του Νομάρχου, κατ άρθρον 17 Μετ. Κωδ. Επί πλέον καταβληθείς στρεμματικός φόρος συμψηφίζεται.

Λήψη αρχείου


12.05.2017 - ΝΣΚ 69/1972 - Σχέδια Πόλεων

Νόμιμος περιορισμός επί των οικοπέδων, επιβληθείς κατά τας περί σχεδίων πόλεων διατάξεις, δύναται να αρθή μόνον διά τροποποιήσεως του οικείου δ/τος, κατά την εν τω νόμω διαδικασίαν.

Λήψη αρχείου


12.05.2017 - ΝΣΚ 78/1972 Τμ. Α' - Δάση - Δασικές εκτάσεις

Είναι δυνατή η παραχώρησις εις ιδιώτας δασικών εκτάσεων διά γεωργικήν καλλιέργειαν, μόνον εάν ευρίσκωνται αύται εις το άκρον ή την παρυφήν των δασών (άρθρο14 Δ.Κ.).

Λήψη αρχείου


12.05.2017 - ΝΣΚ 80/1972 - Εποικισμός

Υπό του άρθρ.2 ΝΔ 203/69 παρέχεται η ευχέρεια μισθώσεως εποικιστικών εκτάσεων της αγροτικής νομοθεσίας, προς ίδρυσιν ή επέκτασιν συστηματικών γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, επιδιωκουσών ουχί απλώς μόνον την παραγωγήν, αλλά προσέτι και την επεξεργασίαν και αξιοποίησιν προϊόντων ζωϊκής προελεύσεως.

Λήψη αρχείου


Σελίδα 9 από 260Πρώτη   Προηγούμενο   4  5  6  7  8  [9]  10  11  12  13  Επόμενο   Τελευταία   
Αναζήτηση
Λέξη στην περιγραφή:
Κατηγορία:
Έτος:
Αρ. Απόφ.:
Δικαστήριο:
Τμήμα:
Εκτέλεση αναζήτησης
Κατηγορίες
Ταυτότητα

To portal www.spatialplandev.gr δημιουργήθηκε στα μέσα του 2014 από την εταιρεία Spatial Planning & Development Ε.Π.Ε.

Επιστημονικός Υπεύθυνος της προσπάθειας αυτής έχει οριστεί ο κ. Κωνσταντίνος Τσάντζαλος, Δικηγόρος Αθηνών, πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (MSc) στο γνωστικό αντικείμενο Χωροταξίας – Πολεοδομίας – Περιφερειακής Ανάπτυξης του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και υπ. Διδάκτωρ του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Facebook