Όλες οι καταχωρήσεις
Εμφάνιση κατά:

12.05.2017 - ΝΣΚ 45/1972 - Δημόσια Κτήματα

Επί πωλήσεως ακινήτου του Δημοσίου άνευ δημοπρασίας (συμφώνως προς άρθρ.96 και επόμ. του ΝΔ της 11.12.1929) δύναται τόσον ο αγοραστής, ο μη καταβαλών εν όλω το τίμημα, όσον και ο εξ αυτού έλκων δικαιώματα επί του ακινήτου όπως, κατ εφαρμογήν της διατάξεως του άρθρου 75 παρ.8 του αυτού ΝΔ/τος, καταβάλουν το οφειλόμενο τίμημα και επιτύχουν την ανάκλησιν της απελθούσης εκ του λόγου τούτου ακυρώσεως της πωλήσεως του ακινήτου.

Λήψη αρχείου


12.05.2017 - ΝΣΚ 49/1972 - Βιομηχανία - Βιοτεχνία

Απαιτείται άδεια σκοπιμότητος, διά μεταφοράν μηχανικού εξοπλισμού από τινος εργοστασίου εις έτερον, επιχειρήσεως υπαγομένης εις Ν 4171/61.

Λήψη αρχείου


12.05.2017 - ΝΣΚ 50/1972 - Μεταλλεία

Η αξίωσις προς επιστροφήν του στρεμματικού φόρου επί αδείας μεταλλευτικών ερευνών, λόγω περιορισμού της αρχικώς αιτηθείσης εκτάσεως, άρχεται από της εκδόσεως της προκηρύξεως του Νομάρχου, κατ άρθρον 17 Μετ. Κωδ. Επί πλέον καταβληθείς στρεμματικός φόρος συμψηφίζεται.

Λήψη αρχείου


12.05.2017 - ΝΣΚ 69/1972 - Σχέδια Πόλεων

Νόμιμος περιορισμός επί των οικοπέδων, επιβληθείς κατά τας περί σχεδίων πόλεων διατάξεις, δύναται να αρθή μόνον διά τροποποιήσεως του οικείου δ/τος, κατά την εν τω νόμω διαδικασίαν.

Λήψη αρχείου


12.05.2017 - ΝΣΚ 78/1972 Τμ. Α' - Δάση - Δασικές εκτάσεις

Είναι δυνατή η παραχώρησις εις ιδιώτας δασικών εκτάσεων διά γεωργικήν καλλιέργειαν, μόνον εάν ευρίσκωνται αύται εις το άκρον ή την παρυφήν των δασών (άρθρο14 Δ.Κ.).

Λήψη αρχείου


12.05.2017 - ΝΣΚ 80/1972 - Εποικισμός

Υπό του άρθρ.2 ΝΔ 203/69 παρέχεται η ευχέρεια μισθώσεως εποικιστικών εκτάσεων της αγροτικής νομοθεσίας, προς ίδρυσιν ή επέκτασιν συστηματικών γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, επιδιωκουσών ουχί απλώς μόνον την παραγωγήν, αλλά προσέτι και την επεξεργασίαν και αξιοποίησιν προϊόντων ζωϊκής προελεύσεως.

Λήψη αρχείου


12.05.2017 - ΝΣΚ 91/1972 - Βιομηχανία - Βιοτεχνία

Είναι δυνατή η τροποποίησις του υπ αριθ. 15/65 ΒΔ "Περί ιδρύσεως, επεκτάσεως, ή μεταφοράς βιομηχανιών και Βιοτεχνιών τινων, άνευ αδείας σκοπιμότητος", δι ετέρου, καθιερούντος την άδειαν σκοπιμότητος, επί περιπτώσεων εις ας δεν απητείτο τοιαύτη.

Λήψη αρχείου


12.05.2017 - ΝΣΚ 102/1972 Τμ. Α' - Δάση - Δασικές εκτάσεις

Εν περιπτώσει δημοπρασίας ποσότητος δασικών προϊόντων, κατανεμομένης εις πλείονας μερίδας, η δημοπρασία θεωρείται ενιαία, αφού γίνεται κατά την αυτήν ημέραν και ώραν δι απάσας τας μερίδας και ουχί πλείονες, όσαι και αι μερίδες. Συνεπώς, κατά το ΝΔ 360/69, τα δικαιώματα των κηρύκων δεν θα υπερβούν τας 500 δρχ.

Λήψη αρχείου


12.05.2017 - ΝΣΚ 113/1972 Τμ. Β' - Αποκατάσταση Ακτημόνων

Δια του ΝΔ 1048/71 "περί καταργήσεως των πιστοποιητικών νομιμοφροσύνης" δεν καταργούνται αι διατάξεις του άρθρ.5 του ΝΔ 944/71 "περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως της περί στεγάσεως των παραπηγματούχων, ως και περί αποκαταστάσεως των αστών προσφύγων νομοθεσίας".

Λήψη αρχείου


12.05.2017 - ΝΣΚ 115/1972 Τμ. Α' - Δάση - Δασικές εκτάσεις

Αναγνωρισθέντος διά τελεσιδίκου αποφάσεως του Εφετείου Αθηνών του Ελληνικού Δημοσίου ως κυρίου δάσους, εκ του νόμου θεωτείται τούτο και ως νομεύς, ασχέτως πραγματικής ασκήσεως πράξεων νομής και ανεξαρτήτως του αν εν τω διατακτικώ της αποφάσεως ταύτης δεν αναφέρεται ότι το Ελληνικόν Δημόσιον τυγχάνει και νομεύς. Η απόφασις αύτη δεν αποτελεί δεδικασμένον διά τους τρίτους τους μη καθ οιοδήποτε τρόπον

Λήψη αρχείου


Σελίδα 8 από 258Πρώτη   Προηγούμενο   3  4  5  6  7  [8]  9  10  11  12  Επόμενο   Τελευταία   
Αναζήτηση
Λέξη στην περιγραφή:
Κατηγορία:
Έτος:
Αρ. Απόφ.:
Δικαστήριο:
Τμήμα:
Εκτέλεση αναζήτησης
Κατηγορίες
Ταυτότητα

To portal www.spatialplandev.gr δημιουργήθηκε στα μέσα του 2014 από την εταιρεία Spatial Planning & Development Ε.Π.Ε.

Επιστημονικός Υπεύθυνος της προσπάθειας αυτής έχει οριστεί ο κ. Κωνσταντίνος Τσάντζαλος, Δικηγόρος Αθηνών, πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (MSc) στο γνωστικό αντικείμενο Χωροταξίας – Πολεοδομίας – Περιφερειακής Ανάπτυξης του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και υπ. Διδάκτωρ του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Facebook