Όλες οι καταχωρήσεις
Εμφάνιση κατά:

23.05.2017 - ΝΣΚ 336/1994 Τμ. Δ' - Ανταλλάξιμα Ακίνητα

Από τη διάταξη της παρ.5 του άρθρου 19 του ΒΔ 24/31-10-1940 προκύπτει ότι επί συγκυριότητας της ανταλλαξίμου περιουσίας επί ακινήτου η εξώδικη διανομή αυτού δε δύναται να χωρήσει παρά μόνο μετά τήρηση της προβλεπομένης από τη διάταξη αυτή διαδικασίας και κατά τον τρόπο που θα ορισθεί με αυτή.

Λήψη αρχείου


23.05.2017 - ΝΣΚ 333/1994 Τμ. Δ' - Ιδιωτικές Επενδύσεις

Εφόσον στην εγκριτική πράξη ορίζεται ότι στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως απαιτείται προηγουμένη έγκριση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας για τη μεταβίβαση της επιχειρήσεως, η διάσπασή της σε δύο νέες ανώνυμες εταιρείας χωρίς προηγουμένη έγκριση του υπουργού, συνιστά παράβαση της εγκριτικής πράξεως.

Λήψη αρχείου


17.05.2017 - ΝΣΚ 5/1994 Τμ. Β' - Άδεια λειτουργίας

Η ανάκληση της αδείας λειτουργίας ιδιωτικής κλινικής συνεπάγεται την ανάκληση και της ενσωματωμένης σ αυτήν αδείας ιδρύσεως.

Λήψη αρχείου


17.05.2017 - ΝΣΚ 1/1994 Τμ. Β' - Αρχαιότητες

Η διάταξη του άρθρου 6 παρ.1 του νόμου 2160/1993 με την οποία ορίζεται ότι: "Οι κτιριακές Τουριστικές εγκαταστάσεις που έχουν ανεγερθεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου από τον ΕΟΤ, χωρίς την κατά νόμο οικοδομική άδεια και ανήκουν στον ΕΟΤ ή στη θυγατρική του εταιρεία "ΞΕΝΙΑ ΑΕ" καθίστανται νόμιμες, αναφέρεται, μόνον, στην έλλειψη της οικοδομικής άδειας και όχι και της αρχαιολογικής, όπου κατά τις αρχαιολογικές διατάξεις απαιτείται και η οποία είναι ανεξάρτητος και αυτοτελής.

Λήψη αρχείου


17.05.2017 - ΝΣΚ 434/1994 Τμ. Δ' - Δημόσια Κτήματα

Η αξίωση του υποδείξαντος προς το δημόσιο κτήμα του (του Δημοσίου), άγνωστο εις αυτό, επί της διά την υπόδειξιν αμοιβής του, ήρτηται εκ της τελεσιδίκου αποδείξεως των, ήδη προ της υποδείξεως υφισταμένων και ολοκληρωμένων δικαιωμάτων του δημοσίου επί του υποδειχθέντος ακινήτου. Η προϋπόθεση, όμως, αυτή και οι λοιπές, ως άνω, εφαρμογής των διατάξεων αυτών, δε συντρέχουν επί των περιπτώσεων εγκαταλελειμμένων ακινήτων, καθ ας δεν πρόκειται περί ήδη δημοσίων κτημάτων, κατά τη σαφή διατύπωση των αυτών διατάξεων, αλλά περί ακινήτων επί των οποίων, εφ όσον συντρέξουν άπασαι αι προϋποθέσεις του άρθρου 34 του ΑΝ 1539/38, το Δημόσιο προσδοκά να αποκτήσει δικαίωμα κυριότητος. Οι διατάξεις του άρθρου 24 Ν 1539/38 σκοπούν εις την προστασία ακινήτων του Δημοσίου και όχι εις την παρ αυτού απόκτηση ακινήτων. Ούτω αδιάφορος τυγχάνει ο χρόνος καταλήψεως του εγκαταλελειμμένου ακινήτου υπό του Δημοσίου, ή της εγγραφής του εις τα βιβλία δημοσίων κτημάτων, διά τον υποδείξαντα εις το δημόσιο ακίνητο εγκαταλελειμμένο προς κατάληψιν, διότι ακριβώς, δε δικαιούται, διά την τοιαύτην υπόδειξιν, αμοιβής οιασδήποτε κατά τας, ως άνω, διατάξεις. *έκαστον των άρθρων 24 και 34 του ΑΝ 1539, ως ούτος ισχύει, ρυθμίζει, με διαφορετικές προϋποθέσεις και ίδιο σκοπό εφαρμογής του, διάφορο και άσχετο του άλλου ζήτημα, και συνεπώς, διά την εφαρμογή του πρώτου είναι αδιάφορο αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής του δευτέρου και αντιστρόφως. Ούτω, η κρίση περί του εάν τις δικαιούται αμοιβής κατά το άρθρο 24 ΑΝ 1539/38, δε δύναται να σχηματισθεί εκ του στοιχείου του χρόνου της καταγραφής ή καταλήψεως υπό του Δημοσίου ακινήτου ως εγκαταλελειμένου, αλλά μόνον εκ του αν συντρέχουν οι υπ αυτού σωρευτικώς και ειδικώς οριζόμενες προϋποθέσεις εφαρμογής του.

Λήψη αρχείου


12.05.2017 - ΝΣΚ 4/1972 Τμ. Α' - Αναγκαστική Απαλλοτρίωση

Η έγκρισις τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου διά την διάνοιξιν οδών προσπελάσεως προς την παραλίαν και τον αιγιαλόν, κατά τας διατάξεις του άρθρου 2 του ΝΔ 439/70, ως και η πραγματοποίησις της διά της εγκριτικής του σχεδίου τούτου πράξεως κηρυσσομένης απαλλοτριώσεως των υπό του προβλεπομένου κοινοχρήστου χώρου καταλαμβανομένων ακινήτων, δέον να ακολουθήσωσι τας διατυπώσεις και την διαδικασίαν του περί σχεδίων πόλεων ΝΔ/τος της 17.7.23 και του Ν 5269/31, κατά τας διατάξεις δε του τελευταίου να αναλογισθή η λόγω ρυμοτομίας αποζημίωσις εις βάρος μεν των παροδίων ιδιοκτητών, αν τα εκτός εγκεκριμένου σχεδίου κείμενα ακίνητα αυτών ωφελούνται εκ της αποκτήσεως προσώπου επί του διανοιγομένου κοινοχρήστου, χώρου εν εναντία δε περιπτώσει εις βάρος του νομικού προσώπου (Δημοσίου, Δήμου ή Κοινότητος), εις την δημοσίαν κυριότητα του οποίου περιέρχεται ο χώρος ούτος.

Λήψη αρχείου


12.05.2017 - ΝΣΚ 5/1972 - Σχέδια Πόλεων

Το οικοδομήσιμον των εντός του λεκανοπεδίου Αθηνών και εκτός εγκεκριμένου σχεδίου ρυμοτομίας κειμένων γηπέδων, υφ ας προϋποθέσεις και έκτασιν ανεγνωρίσθη διά της παρ.4 του άρθρου 2 του Ν 3275/55, δέν εθίγη υπό του νεωτέρου ΒΔ/τος της 10.11.62, διά του οποίου κατά την διά του επακολουθήσαντος από 25.2.67 ΒΔ/τος γενομένην τροποποίησιν, καθωρίσθησαν μεταξύ άλλων και οι όροι του οικοδομησίμου εκτός σχεδίου γηπέδων, περιοχής εμπιπτούσης εις το λεκανοπέδιον Αθηνών.

Λήψη αρχείου


12.05.2017 - ΝΣΚ 6/1972 - Δημόσια Ακίνητα

Την εκμίσθωσιν χώρων του Δημοσίου εκατέρωθεν των υπεραστικών τμημάτων των εθνικών οδών, διά την ανέγερσιν και εκμετάλλευσιν υπό του μισθωτού κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων, εξυπηρετικών της κυκλοφορίας, δύναται να εξεργήση το Δημόσιον κατά τους καθορισθησομένους διά κοινής αποφάσεως των Υπουργών Δημοσίων Εργων και Οικονομικών όρους, του εισπράττοντος τα μισθώματα Ταμείου Εθνικής Οδοποιϊας νομιμοποιουμένου μόνον εις υποβολήν σχετικής προτάσεως. Εις νέαν απ ευθείας εκμίσθωσιν δικαιούται να προβή το Ταμείον τούτο μετά την λήξιν της σχετικής μισθώσεως και περιέλευσιν εις αυτό κατά νόμον, της κυριότητος των βάσει ταύτης ανεγερθεισών εγκαταστάσεων.

Λήψη αρχείου


12.05.2017 - ΝΣΚ 7/1972 - Όροι Δόμησης

Του ανωτάτου ύψους κτιρίου επί της πλατείας Συντάγματος εν Αθήναις, καθοριζομένου δι ειδικής διατάξεως, αποκλειούσης την υπεράνω της οριζομένης ανωτάτης στάθμης της οικοδομής ανέγερσιν οιωνδήποτε κτισμάτων ή εγκαταστάσεων, δεν επιτρέπεται η κατά παρέκκλισιν από της διατάξεως ταύτης έγκρισις μείζονος ύψους, προς νομιμοποίησιν τοιούτων κατασκευών επί του δώματος του ειρημένου κτιρίου.

Λήψη αρχείου


12.05.2017 - ΝΣΚ 22/1972 - Σχέδια Πόλεων

Ο νόμος, επιβάλλων την τακτοποίησιν των οικοπέδων προ της ανοικοδομήσεως αυτών και απαγορεύων την κατά την τακτοποίησιν μεταβολήν των υπό οικοδομών καταλαμβανομένων τμημάτων των, αποκλείει περαιτέρω της εννοίας των οικοδομών, μεταξύ άλλων και τα φρέατα. Εξ αυτού έπεται ότι δεν δύναται να παρεμποδίσουν την τακτοποίησιν, ούτε βοηθητικαί του φρέατος κατασκευαί, αφορώσαι την άνετον και τελεσφόρον χρήσιν και εκμετάλλευσιν τούτου οίας αποτελούν τα στεγάζοντα το φρέαρ και τον κινητήρα αυτού κτίσματα, ως και η δεξαμενή συγκεντρώσεως του ύδατος τούτου.

Λήψη αρχείου


Σελίδα 8 από 259Πρώτη   Προηγούμενο   3  4  5  6  7  [8]  9  10  11  12  Επόμενο   Τελευταία   
Αναζήτηση
Λέξη στην περιγραφή:
Κατηγορία:
Έτος:
Αρ. Απόφ.:
Δικαστήριο:
Τμήμα:
Εκτέλεση αναζήτησης
Κατηγορίες
Ταυτότητα

To portal www.spatialplandev.gr δημιουργήθηκε στα μέσα του 2014 από την εταιρεία Spatial Planning & Development Ε.Π.Ε.

Επιστημονικός Υπεύθυνος της προσπάθειας αυτής έχει οριστεί ο κ. Κωνσταντίνος Τσάντζαλος, Δικηγόρος Αθηνών, πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (MSc) στο γνωστικό αντικείμενο Χωροταξίας – Πολεοδομίας – Περιφερειακής Ανάπτυξης του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και υπ. Διδάκτωρ του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Facebook