Όλες οι καταχωρήσεις
Εμφάνιση κατά:

27.03.2017 - ΝΣΚ 1/2017 Τμ. Στ' - Αναδασμός

Η αρμοδιότητα επί των συμβάσεων μελετών, των σχετικών με τους αναδασμούς, μετά την ισχύ του ν. 4061/2012, με τον οποίο προστέθηκε η περίπτωση 32 στο άρθρο 186 του ν. 3852/2010, ανήκει στην κατά τόπο αρμόδια Περιφέρεια της χώρας, σε όποιο στάδιο και αν ευρίσκεται η συγκεκριμένη σύμβαση κατά τον χρόνο έναρξης ισχύος του ν. 4061/2012. Συνεπώς η αρμοδιότητα αυτή δεν ανήκει στην πρώην Διεύθυνση Τοπογραφικής, ως Διευθύνουσα το έργο Υπηρεσία κατά το έτος 1998 (νυν Τμήμα Τοπογραφικών-Ψηφιακών Γεωχωρικών Δεδομένων Μελετών και Έργων της Διευθύνσεως Τεχνικών Μελετών Κατασκευών και Τοπογραφικής). Η αλλαγή του φορέα της σχετικής αρμοδιότητας επέρχεται ευθέως εκ του νόμου, δεδομένου ότι δεν τίθεται ειδικότερος νομικός προβληματισμός ως προς την ερμηνεία συγκεκριμένης διάταξης, ούτε, εξάλλου, από τις προαναφερθείσες διατάξεις προκύπτει ειδικότερη διαδικασία μεταβολής της αρμοδιότητας, που να απαιτεί ερμηνεία.

Λήψη αρχείου


26.03.2017 - ΣτΕ 300/2017 Τμ. Ε' - Αυθαίρετη Δόμηση

Η ειδική αποζημίωση, η οποία επιβάλλεται, με πρωτόκολλο του δασάρχη σε όσους ανεγείρουν και διατηρούν αυθαίρετες κατασκευές σε δάση, δασικές ή αναδασωτέες εκτάσεις, αποτελεί, κατ' ουσία, διοικητική κύρωση επιβαλλόμενη για την ανέγερση και διατήρηση αυθαίρετης κατασκευής εντός δάσους ή δασικής ή αναδασωτέας εκτάσεως, η οποία εξυπηρετεί το δημόσιο σκοπό της προστασίας των δασών και δασικών εκτάσεων. Ενόψει αυτού, νομίμως κρίθηκε με την αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση ότι το Σύνταγμα, θεσπίζοντας την αντίστοιχη υποχρέωση του Κράτους, δεν αποκλείει την καθιέρωση νομοθετικού συστήματος προστασίας του δάσους, το οποίο επιβάλλει στον ιδιώτη που προκάλεσε βλάβη σε αυτό την υποχρέωση αποκατάστασής του με την απειλή διοικητικών ή άλλων κυρώσεων.

Λήψη αρχείου


26.03.2017 - ΣτΕ 309/2017 Τμ. Ε' - Ρυμοτομικά σχέδια

Στερείται εκτελεστού χαρακτήρα πράξη του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία έγινε δεκτή αίτηση δημότη και εγκρίθηκε η τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου. Στερείται εκτελεστότητας πρόσκληση Δημάρχου η οποία περιλαμβάνει την ανακοίνωση της μελέτης πράξης εφαρμογής και την πρόσκληση για υποβολή ενστάσεων.

Λήψη αρχείου


26.03.2017 - ΣτΕ 301/2017 Τμ. Ε' - Έγκριση περιβαλλοντικών όρων

Μη έγκριση περιβαλλοντικών όρων καθώς μετά από αυτοψία της αρμόδιας Διεύθυνσης Δασών διαπιστώθηκε ότι η επίμαχη κεραία είχε ήδη εγκατασταθεί, χωρίς την προβλεπόμενη άδεια του οικείου Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Κατά τον κρίσιμο χρόνο δεν παρέχοταν από το νόμο δυνατότητα νομιμοποίησης αυθαίρετων εγκαταστάσεων κεραιών εντός εκτάσεων που προστατεύονται από τη δασική νομοθεσία.

Λήψη αρχείου


26.03.2017 - ΣτΕ 302/2017 Τμ. Ε' - Οδοί

Απαγόρευση δημιουργίας οδών ή κοινόχρηστων χώρων, κειμένων εκτός σχεδίου πόλεως, από ιδιώτες μετά τη θέση σε ισχύ του Ν.Δ. της 17.7/16.8.1923. Απορριπτέος ως αβάσιμος ο ισχυρισμός ότι η Διοίκηση προέβη στον χαρακτηρισμό χωρίς παρεμπίπτουσα έρευνα της ύπαρξης οικισμού προ του 1923 στην περιοχή. Δεν απαιτείται προηγούμενη ακρόαση για πράξεις που εκδίδονται με βάση αντικειμενικά δεδομένα, αλλά μόνο για αυτές που συνδέονται με υποκειμενική συμπεριφορά.

Λήψη αρχείου


26.03.2017 - ΣτΕ 303/2017 Τμ. Ε' - Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Παράνομη παράλειψη της Διοίκησης να προβεί στην έκδοση της επιβαλλόμενης από τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4203/2013 υπουργικής απόφασης κατάρτισης του Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης Μικρών Ανεμογεννητριών ενόψει της παρέλευσης χρονικού διαστήματος δυόμιση περίπου ετών από την εκπονή της τεθείσας εκ του νόμου προθεσμίας προς ρύθμιση του ζητήματος με την έκδοση σχετικής κανονιστικής απόφασης.

Λήψη αρχείου


26.03.2017 - ΣτΕ 305/2017 Τμ. Ε' - Αναγκαστική Απαλλοτρίωση

Ιδιωτικά ακίνητα αποκτούν την ιδιότητα του κοινοχρήστου χωρίς την καταβολή αποζημίωσης, εφόσον προβλέπονται από το εγκεκριμένο σχέδιο πόλης ως κοινόχρηστοι χώροι και η κοινοχρησία είναι αποτέλεσμα της βούλησης του ιδιοκτήτη ή προκύπτει από πραγματική κατάσταση που διατηρήθηκε επί μακρό χρόνο κατ’ ανοχή του ιδιοκτήτη. Για τη μετάθεση της κυριότητας ακινήτων υπέρ του οικείου ΟΤΑ δεν αρκεί οποιαδήποτε ενέργεια διάθεσης του ακινήτου στην κοινή χρήση, αλλά πρέπει να συντρέχουν οιπροαναφερόμενες προϋποθέσεις, η συνδρομή των οποίων ελέγχεται παρεμπιπτόντως από τη Διοίκηση και κρίνεται οριστικά από τα αρμόδια πολιτικά δικαστήρια.

Λήψη αρχείου


22.03.2017 - ΣτΕ 348/2017 Τμ. Ε' - Προστασία Περιβάλλοντος

Η έλλειψη υπογραφής της εκθέσεως αυτοψίας και πιθανώς της συμπληρωματικής έκθεσης αυτοψίας καθιστά πλημμελή και τα επόμενα στάδια της διαδικασίας βεβαιώσεως της παράβασης καθώς επίσης και τελικώς εκδοθείσα πράξη επιβολής προστίμου.

Λήψη αρχείου


19.03.2017 - ΝΣΚ 489/1995 Τμ. Δ' - Όροι Δόμησης

Δεν είναι επιτρεπτός, ο παράλληλος προς τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.2052/92 καθορισμός υπογείων χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων κάτω από κοινόχρηστους και κοινωφελείς χώρους, κατά τις διατάξεις του ΝΔ της 17.7.1923, όταν η κατοχή, διαχείριση και εκμετάλλευση των κοινοχρήστων χώρων δεν περιέρχεται με τα ΠΔ του Ν.2052/92 στο ΕΤΕΡΠΣ ή ΤΕΟ.

Λήψη αρχείου


19.03.2017 - ΝΣΚ 490/1995 Α' Τμήμα Διακοπών - Ιδιωτικές Επενδύσεις

Η υπαγωγή της εταιρείας "ΑΦΟΙ ΤΣΟΥΡΛΑΚΗ Α.Ε." στις διατάξεις του νόμου 1892/90 βάσει ανακριβών στοιχείων συνιστά, "πλάνη της Διοικήσεως περί τα πράγματα" και μπορεί η Διοίκηση, μετ εκτίμηση αυτών, να προχωρήσει στην ανάκληση της αποφάσεως υπαγωγής.

Λήψη αρχείου


Σελίδα 8 από 243Πρώτη   Προηγούμενο   3  4  5  6  7  [8]  9  10  11  12  Επόμενο   Τελευταία   
Αναζήτηση
Λέξη στην περιγραφή:
Κατηγορία:
Έτος:
Αρ. Απόφ.:
Δικαστήριο:
Τμήμα:
Εκτέλεση αναζήτησης
Κατηγορίες
Ταυτότητα

To portal www.spatialplandev.gr δημιουργήθηκε στα μέσα του 2014 από την εταιρεία Spatial Planning & Development Ε.Π.Ε.

Επιστημονικός Υπεύθυνος της προσπάθειας αυτής έχει οριστεί ο κ. Κωνσταντίνος Τσάντζαλος, Δικηγόρος Αθηνών, πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (MSc) στο γνωστικό αντικείμενο Χωροταξίας – Πολεοδομίας – Περιφερειακής Ανάπτυξης του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και υπ. Διδάκτωρ του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Facebook