Όλες οι καταχωρήσεις
Εμφάνιση κατά:

26.03.2017 - ΣτΕ 303/2017 Τμ. Ε' - Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Παράνομη παράλειψη της Διοίκησης να προβεί στην έκδοση της επιβαλλόμενης από τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4203/2013 υπουργικής απόφασης κατάρτισης του Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης Μικρών Ανεμογεννητριών ενόψει της παρέλευσης χρονικού διαστήματος δυόμιση περίπου ετών από την εκπονή της τεθείσας εκ του νόμου προθεσμίας προς ρύθμιση του ζητήματος με την έκδοση σχετικής κανονιστικής απόφασης.

Λήψη αρχείου


26.03.2017 - ΣτΕ 305/2017 Τμ. Ε' - Αναγκαστική Απαλλοτρίωση

Ιδιωτικά ακίνητα αποκτούν την ιδιότητα του κοινοχρήστου χωρίς την καταβολή αποζημίωσης, εφόσον προβλέπονται από το εγκεκριμένο σχέδιο πόλης ως κοινόχρηστοι χώροι και η κοινοχρησία είναι αποτέλεσμα της βούλησης του ιδιοκτήτη ή προκύπτει από πραγματική κατάσταση που διατηρήθηκε επί μακρό χρόνο κατ’ ανοχή του ιδιοκτήτη. Για τη μετάθεση της κυριότητας ακινήτων υπέρ του οικείου ΟΤΑ δεν αρκεί οποιαδήποτε ενέργεια διάθεσης του ακινήτου στην κοινή χρήση, αλλά πρέπει να συντρέχουν οιπροαναφερόμενες προϋποθέσεις, η συνδρομή των οποίων ελέγχεται παρεμπιπτόντως από τη Διοίκηση και κρίνεται οριστικά από τα αρμόδια πολιτικά δικαστήρια.

Λήψη αρχείου


22.03.2017 - ΣτΕ 348/2017 Τμ. Ε' - Προστασία Περιβάλλοντος

Η έλλειψη υπογραφής της εκθέσεως αυτοψίας και πιθανώς της συμπληρωματικής έκθεσης αυτοψίας καθιστά πλημμελή και τα επόμενα στάδια της διαδικασίας βεβαιώσεως της παράβασης καθώς επίσης και τελικώς εκδοθείσα πράξη επιβολής προστίμου.

Λήψη αρχείου


19.03.2017 - ΝΣΚ 489/1995 Τμ. Δ' - Όροι Δόμησης

Δεν είναι επιτρεπτός, ο παράλληλος προς τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.2052/92 καθορισμός υπογείων χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων κάτω από κοινόχρηστους και κοινωφελείς χώρους, κατά τις διατάξεις του ΝΔ της 17.7.1923, όταν η κατοχή, διαχείριση και εκμετάλλευση των κοινοχρήστων χώρων δεν περιέρχεται με τα ΠΔ του Ν.2052/92 στο ΕΤΕΡΠΣ ή ΤΕΟ.

Λήψη αρχείου


19.03.2017 - ΝΣΚ 490/1995 Α' Τμήμα Διακοπών - Ιδιωτικές Επενδύσεις

Η υπαγωγή της εταιρείας "ΑΦΟΙ ΤΣΟΥΡΛΑΚΗ Α.Ε." στις διατάξεις του νόμου 1892/90 βάσει ανακριβών στοιχείων συνιστά, "πλάνη της Διοικήσεως περί τα πράγματα" και μπορεί η Διοίκηση, μετ εκτίμηση αυτών, να προχωρήσει στην ανάκληση της αποφάσεως υπαγωγής.

Λήψη αρχείου


19.03.2017 - ΝΣΚ 494/1995 Τμ. Δ' - Οικοδομική Άδεια

Παράταση ισχύος οικοδομικής αδείας προσθήκης ορόφου, σε περίπτωση διακοπής των εργασιών εντός της πρώτης τριετίας. Η έκδοση σήματος συνεχίσεως εργασιών, ανακαλεί το προγενέστερο σήμα διακοπής εργασιών και αναβιώνει η αρχική οικοδομική άδεια που εκτελείται με τις διατάξεις που εκδόθηκε. Οι αυθαίρετες κατασκευές των συνιδιοκτητών, δεν επηρεάζουν τον αναλογούντα συντελεστή δόμησης της προσθήκης.

Λήψη αρχείου


19.03.2017 - ΝΣΚ 497/1995 Α' Τμήμα Διακοπών - Άδεια λειτουργίας

Οι υπ αριθ. 901/29.3.1995, 1517/9.5.1995 και 1518/5.5.1995 τρείς αποφάσεις χορηγήσεως αδειών λειτουργίας εκθέσεων, που εκδόθηκαν με εντολή Νομάρχη Πειραιά, είναι άκυρες γιατί εκδόθηκαν από καθ ύλη αναρμόδιο όργανο, δοθέντος ότι ο μετακλητός Νομάρχης Πειραιά είχε καταργηθεί και ασκούσε τα καθήκοντά του ο αρμόδιος Περιφερειακός Δ/ντής. Ομως, η πρώτη από τις αποφάσεις αυτές, δεν μπορεί να ακυρωθεί από τον Υπουργό Εμπορίου, γιατί παρήλθε η τρίμηνη ανατρεπτική προθεσμία που ορίζει ο νόμος για την αυτεπάγγελτη από τον Υπουργό άσκηση κατασταλτικού ελέγχου και δεν έχει προσβληθεί η απόφαση αυτή με προσφυγή άρθρ.8 Ν.3200/55. Η χορηγηθείσα άδεια εκθέσεως στην εταιρία "ΕΧΡΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΘΕΣΙΑΚΗ" για αυτοκίνητα κλπ. δεν είναι νόμιμη, γιατί είναι όμοια με προηγηθείσα άδεια εκθέσεως που χορηγήθηκε στην εταιρία "NATIONAL CENTER ΕΠΕ" για αυτοκίνητα κλπ. και δεν απέχει αυτής ένα τουλάχιστον επταήμερο, όπως ο νόμος ορίζει. Εναπόκειται στην Υπηρεσία να σταθμίσει, από τα στοιχεία του φακέλλου που διαθέτει, εάν η άδεια εκθέσεως που χορηγήθηκε στην επιχείρηση "ΡΟΜΒΟΣ-Τ.ΜΑΡΣΩΝΗΣ" είναι όμοια ή όχι με την άδεια εκθέσεως που χορηγήθηκε στην εταιρία "Α.ΣΑΛΙΒΕΡΟΥ-ΑΛΦΑ ΕΠΕ". Με πολλές επιφυλάξεις και με την προϋπόθεση ότι ο χώρος του επίπλου καλύπτει και τις δύο εκθέσεις και έτσι αυτές είναι όμοιες, η άνω χορηγηθείσα άδεια δεν είναι νόμιμη, γιατί δεν έχει τηρηθεί το επταήμερο που έπρεπε αυτή να απέχει από την έκθεση της "Α.ΣΑΛΙΒΕΡΟΥ- ΑΛΦΑ ΕΠΕ". Οι προσφυγές άρθρ.8 Ν.3200/55, που ασκήθηκαν κατά των άνω υπ αριθ. 1517/9.5.95 και 1518/5.5.95 αποφάσεων πρέπει να γίνουν δεκτές από τον Υπουργό Εμπορίου. Εξάλλου οι υπ αριθ. 109/25.1.95 και 264/7.2.95 άδειες λειτουργίας εκθέσεως είναι έγκυρες, γιατί αρμοδίως καθ ύλην εκδόθηκαν με εντολή του μετακλητού Νομάρχη Πειραιά και δεν προσβλήθηκαν με ενδικοφανή προσφυγή.

Λήψη αρχείου


19.03.2017 - ΝΣΚ 488/1995 Τμ. Δ' - Δημόσιες Επενδύσεις

Η Εκκλησία της Ελλάδος και οι μονές του Αγίου Ορους, προκειμένου να επιχορηγηθούν από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, δεν υποχρεούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.22 άρθρου 27 του Ν.2166/93 να υποβάλουν προς την Δ/νση Ν.Π.Δ.Δ. του Γ.Λ.Κ. τα οικονομικά στοιχεία που ορίζονται στην παράγραφο αυτή και στην κατ εξουσιοδότηση της 2024530/489/0094/14-4-94 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών (πλειοψ.).

Λήψη αρχείου


19.03.2017 - ΝΣΚ 484/1995 Ολομέλεια - Έγκριση περιβαλλοντικών όρων

Κατά το τελευταίο εδάφιο της παρ.9 του άρθρου 4 Ν.1650/86 επέρχεται σιωπηρή έγκριση των περιβαλλοντικών όρων σε κάθε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της προβλεπόμενης προθεσμίας για την έγκριση των όρων αυτών. Η ρύθμιση αυτή δεν έρχεται σε αντίθεση με το άρθρο 24 παρ.1 του Συντάγματος και με τις 84/360/ΕΟΚ και 85/337/ΕΟΚ Κοινοτικές Οδηγίες (πλειοψ.).

Λήψη αρχείου


19.03.2017 - ΝΣΚ 473/1995 Τμ. Δ' - Διατηρητέα

Οι λεπτομέρειες των εργασιών διατήρησης και ανάπλασης των κτιρίων σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν 1512/1985 ρυθμίζονται με ΠΔ και όχι με Υπουργική απόφαση, εκδιδομένη σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ.1 του Ν 1577/1985. Οι δομικές εργασίες προς επίτευξη του ανωτέρω σκοπού δεν πρέπει να αντίκειται σε άλλες πολεοδομικές διατάξεις.

Λήψη αρχείου


Σελίδα 8 από 190Πρώτη   Προηγούμενο   3  4  5  6  7  [8]  9  10  11  12  Επόμενο   Τελευταία   
Αναζήτηση
Λέξη στην περιγραφή:
Κατηγορία:
Έτος:
Αρ. Απόφ.:
Δικαστήριο:
Τμήμα:
Εκτέλεση αναζήτησης
Κατηγορίες
Ταυτότητα

To portal www.spatialplandev.gr δημιουργήθηκε στα μέσα του 2014 από την εταιρεία Spatial Planning & Development Ε.Π.Ε.

Επιστημονικός Υπεύθυνος της προσπάθειας αυτής έχει οριστεί ο κ. Κωνσταντίνος Τσάντζαλος, Δικηγόρος Αθηνών, πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (MSc) στο γνωστικό αντικείμενο Χωροταξίας – Πολεοδομίας – Περιφερειακής Ανάπτυξης του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και υπ. Διδάκτωρ του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Facebook