Όλες οι καταχωρήσεις
Εμφάνιση κατά:

11.05.2017 - ΝΣΚ 32/2017 Τμ. Β' - Μεταλλεία

Εφ' όσον για συγκεκριμένη λατομική έκταση, η οποία εκμισθώθηκε για την εξόρυξη μαρμάρου, διαπιστώθηκε, κατόπιν έρευνας του Ι.Γ.Μ.Ε., ότι το κυρίως παραγόμενο ορυκτό είναι ανθρακικό ασβέστιο (βιομηχανικό ορυκτό), ήτοι διαφορετικό εκείνου για το οποίο η εν λόγω έκταση εκμισθώθηκε, δεν μπορεί να συνεχισθεί η μίσθωση, έστω τροποποιούμενη ως προς το παραγόμενο ορυκτό, και συντρέχει περίπτωση ανάκλησης της χορηγηθείσης αδείας και λύσεως (καταγγελίας) της μισθώσεως, προκειμένου να διεξαχθεί διαδικασία για την σύναψη νέας μισθώσεως, μετά τη διεξαγωγή πλειοδοτικής δημοπρασίας (ομόφ).

Λήψη αρχείου


05.05.2017 - ΣτΕ 157/2017 Τμ. Ε' - Αναγκαστική Απαλλοτρίωση

Κάθε διοικητική προσφυγή, πλην της ενδικοφανούς, καθώς και η απλή αίτηση θεραπείας σε περίπτωση κατά την οποία δεν προβλέπεται διοικητική προσφυγή, διακόπτει την προθεσμία για την άσκηση της αίτησης ακυρώσεως για το χρονικό διάστημα που ορίζεται για την έκδοση σχετικής πράξης ή, αν τέτοιο χρονικό διάστημα δεν ορίζεται, για 30 ημέρες ή έως την κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απάντησης της Διοίκησης, εφόσον αυτές πραγματοποιήθηκαν πριν παρέλθουν οι προθεσμίες αυτές, δεύτερη δε αίτηση θεραπείας δεν διακόπτει εκ νέου την προθεσμία για την άσκηση της αίτησης ακυρώσεως. Εξάλλου, η προθεσμία για την άσκηση αίτησης ακυρώσεως κατά ατομικής διοικητικής πράξης μη δημοσιευτέας, η οποία δεν έχει κοινοποιηθεί στον ενδιαφερόμενο, αρχίζει από τότε που αυτός έλαβε πλήρη γνώση της πράξης και του περιεχομένου της. Το συγκεκριμένο δε χρονικό σημείο της κατά τα ανωτέρω πλήρους γνώσεως μπορεί να τεκμαίρεται, κατ’ εκτίμηση των περιστάσεων κάθε υπόθεσης. Για το λυσιτελές της προβολής λόγου ακυρώσεως περί μη τηρήσεως του δικαιώματος ακρόασης πριν από την έκδοση δυσμενούς πράξης απαιτείται και παράλληλη αναφορά των συγκεκριμένων ισχυρισμών, τους οποίους ο αιτών θα προέβαλε ενώπιον της Διοίκησης αν είχε κληθεί σε ακρόαση και οι οποίοι είναι ουσιώδεις, υπό την έννοια ότι θα μπορούσαν να ασκήσουν επιρροή στην εκτίμηση του πραγματικού από τη Διοίκηση.

Λήψη αρχείου


03.05.2017 - ΣτΕ 155/2017 Τμ. Ε' - Οδοί

Η αναγνώριση οδών ως προϋφισταμένων του 1923 έχει τις συνέπειες της δημιουργίας κοινοχρήστου χώρου και εξομοιώνεται με τροποποίηση πολεοδομικού σχεδίου, επιτρεπτώς, όμως, ανατίθεται σε άλλα, πλην του Προέδρου της Δημοκρατίας, όργανα, ως εντοπισμένη ρύθμιση, εφόσον αφορά ένα ακίνητο ή μικρό αριθμό γειτονικών ακινήτων, εκτός αν η αναγνώριση αφορά οδό που βρίσκεται σε ευαίσθητη περιοχή φυσικού ή πολιτιστικού περιβάλλοντος, διότι ακόμη και οι εντελώς εντοπισμένες τροποποιήσεις των πολεοδομικών σχεδίων στις περιοχές αυτές υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Προέδρου της Δημοκρατίας. Συνεπώς, στην τελευταία αυτή περίπτωση η αναγνώριση οδού προϋφιστάμενης του 1923 πρέπει να επιχειρείται με προεδρικό διάταγμα.

Λήψη αρχείου


01.04.2017 - ΣτΕ 154/2017 Τμ. Ε' - Δάση - Δασικές εκτάσεις

Κατά την έννοια των διατάξεων των άρθρων 114 του ν. 1892/1990 και 71 του ν. 998/1979, και εν όψει του επιδιωκομένου με τις ρυθμίσεις αυτών σκοπού, ο οποίος συνίσταται, τελικώς, στην κατεδάφιση των αυθαιρέτως ανεγερθεισών εντός δασών ή δασικών εκτάσεων κατασκευών, δεν αποκλείεται η έκδοση των προβλεπομένων υπ’ αυτών πρωτοκόλλων ειδικής αποζημιώσεως για χρονικό διάστημα υπερβαίνον το τρίμηνο, οι δε δυσμενείς για τον διοικούμενο συνέπειες από την έκδοσή τους για το μεγαλύτερο αυτό χρονικό διάστημα αίρονται εφ’ όσον παραδοθεί, οικειοθελώς, προς κατεδάφιση, η αυθαίρετη κατασκευή, έστω και μετά την έκδοση του πρωτοκόλλου, διότι, στην περίπτωση αυτήν, ο ενδιαφερόμενος απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής της ειδικής αποζημιώσεως που έχει ήδη επιβληθεί εις βάρος του, ανεξαρτήτως του ύψους στο οποίο έχει ανέλθει η οφειλή.

Λήψη αρχείου


01.04.2017 - ΣτΕ 245/2017 Τμ. Ε' - Δικονομικά

Παραδεκτή η έφεση όταν ο εκκαλών προβάλλει με το εισαγωγικό δικόγραφο αυτοτελείς και συγκεκριμένους ισχυρισμούς, με τους οποίους και πρέπει να καθορίζεται ποιο είναι το επίμαχο νομικό ζήτημα που κρίθηκε, περαιτέρω δε, να επικαλείται κατά τρόπο συγκεκριμένο, σε σχέση με το ζήτημα αυτό, η επίλυση του οποίου ήταν αναγκαία για τη διάγνωση της υπόθεσης, είτε έλλειψη νομολογίας του Συμβουλίου της Επικράτειας, είτε αντίθεση της προσβαλλόμενης απόφασης προς τη νομολογία του Συμβουλίου της Επικράτειας ή άλλου ανώτατου δικαστηρίου ή προς ανέκκλητη απόφαση διοικητικού δικαστηρίου.

Λήψη αρχείου


27.03.2017 - ΝΣΚ 1/2017 Τμ. Στ' - Αναδασμός

Η αρμοδιότητα επί των συμβάσεων μελετών, των σχετικών με τους αναδασμούς, μετά την ισχύ του ν. 4061/2012, με τον οποίο προστέθηκε η περίπτωση 32 στο άρθρο 186 του ν. 3852/2010, ανήκει στην κατά τόπο αρμόδια Περιφέρεια της χώρας, σε όποιο στάδιο και αν ευρίσκεται η συγκεκριμένη σύμβαση κατά τον χρόνο έναρξης ισχύος του ν. 4061/2012. Συνεπώς η αρμοδιότητα αυτή δεν ανήκει στην πρώην Διεύθυνση Τοπογραφικής, ως Διευθύνουσα το έργο Υπηρεσία κατά το έτος 1998 (νυν Τμήμα Τοπογραφικών-Ψηφιακών Γεωχωρικών Δεδομένων Μελετών και Έργων της Διευθύνσεως Τεχνικών Μελετών Κατασκευών και Τοπογραφικής). Η αλλαγή του φορέα της σχετικής αρμοδιότητας επέρχεται ευθέως εκ του νόμου, δεδομένου ότι δεν τίθεται ειδικότερος νομικός προβληματισμός ως προς την ερμηνεία συγκεκριμένης διάταξης, ούτε, εξάλλου, από τις προαναφερθείσες διατάξεις προκύπτει ειδικότερη διαδικασία μεταβολής της αρμοδιότητας, που να απαιτεί ερμηνεία.

Λήψη αρχείου


26.03.2017 - ΣτΕ 300/2017 Τμ. Ε' - Αυθαίρετη Δόμηση

Η ειδική αποζημίωση, η οποία επιβάλλεται, με πρωτόκολλο του δασάρχη σε όσους ανεγείρουν και διατηρούν αυθαίρετες κατασκευές σε δάση, δασικές ή αναδασωτέες εκτάσεις, αποτελεί, κατ' ουσία, διοικητική κύρωση επιβαλλόμενη για την ανέγερση και διατήρηση αυθαίρετης κατασκευής εντός δάσους ή δασικής ή αναδασωτέας εκτάσεως, η οποία εξυπηρετεί το δημόσιο σκοπό της προστασίας των δασών και δασικών εκτάσεων. Ενόψει αυτού, νομίμως κρίθηκε με την αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση ότι το Σύνταγμα, θεσπίζοντας την αντίστοιχη υποχρέωση του Κράτους, δεν αποκλείει την καθιέρωση νομοθετικού συστήματος προστασίας του δάσους, το οποίο επιβάλλει στον ιδιώτη που προκάλεσε βλάβη σε αυτό την υποχρέωση αποκατάστασής του με την απειλή διοικητικών ή άλλων κυρώσεων.

Λήψη αρχείου


26.03.2017 - ΣτΕ 309/2017 Τμ. Ε' - Ρυμοτομικά σχέδια

Στερείται εκτελεστού χαρακτήρα πράξη του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία έγινε δεκτή αίτηση δημότη και εγκρίθηκε η τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου. Στερείται εκτελεστότητας πρόσκληση Δημάρχου η οποία περιλαμβάνει την ανακοίνωση της μελέτης πράξης εφαρμογής και την πρόσκληση για υποβολή ενστάσεων.

Λήψη αρχείου


26.03.2017 - ΣτΕ 301/2017 Τμ. Ε' - Έγκριση περιβαλλοντικών όρων

Μη έγκριση περιβαλλοντικών όρων καθώς μετά από αυτοψία της αρμόδιας Διεύθυνσης Δασών διαπιστώθηκε ότι η επίμαχη κεραία είχε ήδη εγκατασταθεί, χωρίς την προβλεπόμενη άδεια του οικείου Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Κατά τον κρίσιμο χρόνο δεν παρέχοταν από το νόμο δυνατότητα νομιμοποίησης αυθαίρετων εγκαταστάσεων κεραιών εντός εκτάσεων που προστατεύονται από τη δασική νομοθεσία.

Λήψη αρχείου


26.03.2017 - ΣτΕ 302/2017 Τμ. Ε' - Οδοί

Απαγόρευση δημιουργίας οδών ή κοινόχρηστων χώρων, κειμένων εκτός σχεδίου πόλεως, από ιδιώτες μετά τη θέση σε ισχύ του Ν.Δ. της 17.7/16.8.1923. Απορριπτέος ως αβάσιμος ο ισχυρισμός ότι η Διοίκηση προέβη στον χαρακτηρισμό χωρίς παρεμπίπτουσα έρευνα της ύπαρξης οικισμού προ του 1923 στην περιοχή. Δεν απαιτείται προηγούμενη ακρόαση για πράξεις που εκδίδονται με βάση αντικειμενικά δεδομένα, αλλά μόνο για αυτές που συνδέονται με υποκειμενική συμπεριφορά.

Λήψη αρχείου


Σελίδα 7 από 190Πρώτη   Προηγούμενο   2  3  4  5  6  [7]  8  9  10  11  Επόμενο   Τελευταία   
Αναζήτηση
Λέξη στην περιγραφή:
Κατηγορία:
Έτος:
Αρ. Απόφ.:
Δικαστήριο:
Τμήμα:
Εκτέλεση αναζήτησης
Κατηγορίες
Ταυτότητα

To portal www.spatialplandev.gr δημιουργήθηκε στα μέσα του 2014 από την εταιρεία Spatial Planning & Development Ε.Π.Ε.

Επιστημονικός Υπεύθυνος της προσπάθειας αυτής έχει οριστεί ο κ. Κωνσταντίνος Τσάντζαλος, Δικηγόρος Αθηνών, πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (MSc) στο γνωστικό αντικείμενο Χωροταξίας – Πολεοδομίας – Περιφερειακής Ανάπτυξης του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και υπ. Διδάκτωρ του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Facebook