Όλες οι καταχωρήσεις
Εμφάνιση κατά:

11.05.2017 - ΝΣΚ 69/2017 Τμ. Γ' - Δάση - Δασικές εκτάσεις

Οι κοινόχρηστοι χώροι που στο σχέδιο πόλεως δεν χαρακτηρίζονται ως "πάρκα" ή "άλση", ως "κοινόχρηστοι χώροι πρασίνου" ή γενικότερα ως "αστικό πράσινο" ούτε φέρουν άλλον ειδικότερο πολεοδομικό χαρακτηρισμό, αλλά έχουν "εν τοις πράγμασι" τέτοιο χαρακτήρα, δηλαδή φέρουν βλάστηση που μπορεί να δικαιολογήσει την εισαγωγή ρυμοτομικής ρύθμισης για τον χαρακτηρισμό τους ως "πάρκα" ή "άλση", αντιμετωπίζονται ως τέτοια και προστατεύονται από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, εφ' όσον η σχετική διαπίστωση του ανωτέρω χαρακτήρα από την αρμόδια δασική υπηρεσία ανάγεται στον χρόνο ένταξής τους στο οικείο σχέδιο (ομόφ).

Λήψη αρχείου


11.05.2017 - ΝΣΚ 60/2017 Τμ. Γ' - Αυθαίρετη Δόμηση

Πρέπει να είναι κενή από κινητά πράγματα η αυθαίρετη κατασκευή που παραδίδεται οικειοθελώς στο Δημόσιο, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 67 A του ν. 998/1979, όπως προστέθηκε με το άρθρο 40 του ν. 4280/2014, ώστε να είναι δυνατή η σύνταξη πρωτοκόλλου παράδοσης-παραλαβής της από το Δασάρχη (ομοφ).

Λήψη αρχείου


11.05.2017 - ΝΣΚ 55/2017 Ατομ. - Μνημεία

Η αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΒΜΑ/ΤΕΕΑΕΙ/ 162265/96275/4862/338/2.10.2015 απόφαση της Διεύθυνσης Βιομηχανίας περί χορήγησης στην Π.Κ άδειας μελέτης και δημοσίευσης του ιστορικού των εργασιών αποκατάστασης και συντήρησης της Μονής Αγ. Ιωάννη Προδρόμου στο Ρογκοβό Ιωαννίνων δεν είναι νόμιμη και πρέπει να ανακληθεί από την αρμόδια διοικητική αρχή του ΥΠΠΟΑ. Για την ανάκληση αυτή δεν είναι απαραίτητη η προηγούμενη γνωμοδότηση του οικείου Τοπικού Συμβουλίου του ΥΠΠΟΑ.

Λήψη αρχείου


11.05.2017 - ΝΣΚ 48/2017 Τμ. Α' - Αναγκαστική Απαλλοτρίωση

Σε περίπτωση εκκρεμούς, κατά την έναρξη ισχύος των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 127 του ν. 4070/2012, ενώπιον της Διοίκησης, υπολογισμού της επιστρεπτέας αποζημίωσης, κατόπιν ανάκλησης της απαλλοτρίωσης, σε συμμόρφωση προς ακυρωτική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, το ποσόν αυτής καθορίζεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 127 του ν. 4070/2012, τόσο κατά τις ουσιαστικές όσο και κατά τις διαδικαστικές ρυθμίσεις του.

Λήψη αρχείου


11.05.2017 - ΝΣΚ 42/2017 Τμ. Γ' - Δάση - Δασικές εκτάσεις

Η ρύθμιση που εισήχθη με την παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 4164/2013, επαναλήφθηκε με τη διάταξη του άρθρου 154 του ν. 4389/2016 και προστέθηκε ως παράγραφος 7 στο άρθρο 3 του ν. 998/1979, συνεπώς δεν έχει καταργηθεί. Σε περίπτωση μη υλοποίησης του σκοπού της παραχώρησης ή της άδειας εκχέρσωσης, που χορηγήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, είναι δυνατή η ανάκληση της σχετικής διοικητικής πράξης και η έκδοση πράξης χαρακτηρισμού (ομόφωνη).

Λήψη αρχείου


11.05.2017 - ΝΣΚ 32/2017 Τμ. Β' - Μεταλλεία

Εφ' όσον για συγκεκριμένη λατομική έκταση, η οποία εκμισθώθηκε για την εξόρυξη μαρμάρου, διαπιστώθηκε, κατόπιν έρευνας του Ι.Γ.Μ.Ε., ότι το κυρίως παραγόμενο ορυκτό είναι ανθρακικό ασβέστιο (βιομηχανικό ορυκτό), ήτοι διαφορετικό εκείνου για το οποίο η εν λόγω έκταση εκμισθώθηκε, δεν μπορεί να συνεχισθεί η μίσθωση, έστω τροποποιούμενη ως προς το παραγόμενο ορυκτό, και συντρέχει περίπτωση ανάκλησης της χορηγηθείσης αδείας και λύσεως (καταγγελίας) της μισθώσεως, προκειμένου να διεξαχθεί διαδικασία για την σύναψη νέας μισθώσεως, μετά τη διεξαγωγή πλειοδοτικής δημοπρασίας (ομόφ).

Λήψη αρχείου


05.05.2017 - ΣτΕ 157/2017 Τμ. Ε' - Αναγκαστική Απαλλοτρίωση

Κάθε διοικητική προσφυγή, πλην της ενδικοφανούς, καθώς και η απλή αίτηση θεραπείας σε περίπτωση κατά την οποία δεν προβλέπεται διοικητική προσφυγή, διακόπτει την προθεσμία για την άσκηση της αίτησης ακυρώσεως για το χρονικό διάστημα που ορίζεται για την έκδοση σχετικής πράξης ή, αν τέτοιο χρονικό διάστημα δεν ορίζεται, για 30 ημέρες ή έως την κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απάντησης της Διοίκησης, εφόσον αυτές πραγματοποιήθηκαν πριν παρέλθουν οι προθεσμίες αυτές, δεύτερη δε αίτηση θεραπείας δεν διακόπτει εκ νέου την προθεσμία για την άσκηση της αίτησης ακυρώσεως. Εξάλλου, η προθεσμία για την άσκηση αίτησης ακυρώσεως κατά ατομικής διοικητικής πράξης μη δημοσιευτέας, η οποία δεν έχει κοινοποιηθεί στον ενδιαφερόμενο, αρχίζει από τότε που αυτός έλαβε πλήρη γνώση της πράξης και του περιεχομένου της. Το συγκεκριμένο δε χρονικό σημείο της κατά τα ανωτέρω πλήρους γνώσεως μπορεί να τεκμαίρεται, κατ’ εκτίμηση των περιστάσεων κάθε υπόθεσης. Για το λυσιτελές της προβολής λόγου ακυρώσεως περί μη τηρήσεως του δικαιώματος ακρόασης πριν από την έκδοση δυσμενούς πράξης απαιτείται και παράλληλη αναφορά των συγκεκριμένων ισχυρισμών, τους οποίους ο αιτών θα προέβαλε ενώπιον της Διοίκησης αν είχε κληθεί σε ακρόαση και οι οποίοι είναι ουσιώδεις, υπό την έννοια ότι θα μπορούσαν να ασκήσουν επιρροή στην εκτίμηση του πραγματικού από τη Διοίκηση.

Λήψη αρχείου


03.05.2017 - ΣτΕ 155/2017 Τμ. Ε' - Οδοί

Η αναγνώριση οδών ως προϋφισταμένων του 1923 έχει τις συνέπειες της δημιουργίας κοινοχρήστου χώρου και εξομοιώνεται με τροποποίηση πολεοδομικού σχεδίου, επιτρεπτώς, όμως, ανατίθεται σε άλλα, πλην του Προέδρου της Δημοκρατίας, όργανα, ως εντοπισμένη ρύθμιση, εφόσον αφορά ένα ακίνητο ή μικρό αριθμό γειτονικών ακινήτων, εκτός αν η αναγνώριση αφορά οδό που βρίσκεται σε ευαίσθητη περιοχή φυσικού ή πολιτιστικού περιβάλλοντος, διότι ακόμη και οι εντελώς εντοπισμένες τροποποιήσεις των πολεοδομικών σχεδίων στις περιοχές αυτές υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Προέδρου της Δημοκρατίας. Συνεπώς, στην τελευταία αυτή περίπτωση η αναγνώριση οδού προϋφιστάμενης του 1923 πρέπει να επιχειρείται με προεδρικό διάταγμα.

Λήψη αρχείου


01.04.2017 - ΣτΕ 154/2017 Τμ. Ε' - Δάση - Δασικές εκτάσεις

Κατά την έννοια των διατάξεων των άρθρων 114 του ν. 1892/1990 και 71 του ν. 998/1979, και εν όψει του επιδιωκομένου με τις ρυθμίσεις αυτών σκοπού, ο οποίος συνίσταται, τελικώς, στην κατεδάφιση των αυθαιρέτως ανεγερθεισών εντός δασών ή δασικών εκτάσεων κατασκευών, δεν αποκλείεται η έκδοση των προβλεπομένων υπ’ αυτών πρωτοκόλλων ειδικής αποζημιώσεως για χρονικό διάστημα υπερβαίνον το τρίμηνο, οι δε δυσμενείς για τον διοικούμενο συνέπειες από την έκδοσή τους για το μεγαλύτερο αυτό χρονικό διάστημα αίρονται εφ’ όσον παραδοθεί, οικειοθελώς, προς κατεδάφιση, η αυθαίρετη κατασκευή, έστω και μετά την έκδοση του πρωτοκόλλου, διότι, στην περίπτωση αυτήν, ο ενδιαφερόμενος απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής της ειδικής αποζημιώσεως που έχει ήδη επιβληθεί εις βάρος του, ανεξαρτήτως του ύψους στο οποίο έχει ανέλθει η οφειλή.

Λήψη αρχείου


01.04.2017 - ΣτΕ 245/2017 Τμ. Ε' - Δικονομικά

Παραδεκτή η έφεση όταν ο εκκαλών προβάλλει με το εισαγωγικό δικόγραφο αυτοτελείς και συγκεκριμένους ισχυρισμούς, με τους οποίους και πρέπει να καθορίζεται ποιο είναι το επίμαχο νομικό ζήτημα που κρίθηκε, περαιτέρω δε, να επικαλείται κατά τρόπο συγκεκριμένο, σε σχέση με το ζήτημα αυτό, η επίλυση του οποίου ήταν αναγκαία για τη διάγνωση της υπόθεσης, είτε έλλειψη νομολογίας του Συμβουλίου της Επικράτειας, είτε αντίθεση της προσβαλλόμενης απόφασης προς τη νομολογία του Συμβουλίου της Επικράτειας ή άλλου ανώτατου δικαστηρίου ή προς ανέκκλητη απόφαση διοικητικού δικαστηρίου.

Λήψη αρχείου


Σελίδα 7 από 243Πρώτη   Προηγούμενο   2  3  4  5  6  [7]  8  9  10  11  Επόμενο   Τελευταία   
Αναζήτηση
Λέξη στην περιγραφή:
Κατηγορία:
Έτος:
Αρ. Απόφ.:
Δικαστήριο:
Τμήμα:
Εκτέλεση αναζήτησης
Κατηγορίες
Ταυτότητα

To portal www.spatialplandev.gr δημιουργήθηκε στα μέσα του 2014 από την εταιρεία Spatial Planning & Development Ε.Π.Ε.

Επιστημονικός Υπεύθυνος της προσπάθειας αυτής έχει οριστεί ο κ. Κωνσταντίνος Τσάντζαλος, Δικηγόρος Αθηνών, πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (MSc) στο γνωστικό αντικείμενο Χωροταξίας – Πολεοδομίας – Περιφερειακής Ανάπτυξης του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και υπ. Διδάκτωρ του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Facebook