Όλες οι καταχωρήσεις
Εμφάνιση κατά:

23.05.2017 - ΝΣΚ 349/1994 Ολομέλεια - Ιδιωτικές Επενδύσεις

Όταν η επιχείρηση βρίσκεται σε λειτουργία δεν υπάρχει υποχρέωση επιστροφής της επιχορηγήσεως ούτε βάσει του άρθρου 20 του Ν 1262/82 ούτε βάσει της εγκριτικής πράξεως. (Πλειοψ.).

Λήψη αρχείου


23.05.2017 - ΝΣΚ 339/1994 Τμ. Δ' - Δημόσια Κτήματα

Ο παρά του Νομάρχου Καρδίτσας ορισμός "προσωρινής διοικούσης επιτροπής" της συσταθησομένης κοινοτικο-συνεταιριστικής επιχειρήσεως (κσε) για την εκμετάλλευση του Δημ. Κτήματος ΒΚ 18 με διάθεση της αξίας των προϊόντων για τους σκοπούς της κσε, δεν έχει σχέση με τη διά των άνω διατάξεων οριζομένη αρμοδιότητά του και δεν είναι νόμιμος προσθέτως δε ως αφορώσα τη χρήση-κάρπωση δημοσίου κτήματος παρά τας διατάξεις του άρθρου 35 παρ.8 ν.1473/84 και των ΝΔ 11/12/11.1929. Εν τη συνδρομή των προϋποθέσεων του νόμου (άρθρου 115 ΝΔ 1929) τρόπος "εισπράξεως από το Δημόσιο της αξίας των αποκομισθέντων εν προκειμένω καρπών" αμέσως μεν, δεν προβλέπεται, εμμέσως δε είναι η έκδοση ΠΚΑ (Πρωτόκολλο Καθορισμού Αποζημιώσεως) κατά την εις τον νόμο διαδικασία, χωρίς ν αποκλείεται κι η επιδίωξη μείζονος αποζημιώσεως δι αγωγής.

Λήψη αρχείου


23.05.2017 - ΝΣΚ 336/1994 Τμ. Δ' - Ανταλλάξιμα Ακίνητα

Από τη διάταξη της παρ.5 του άρθρου 19 του ΒΔ 24/31-10-1940 προκύπτει ότι επί συγκυριότητας της ανταλλαξίμου περιουσίας επί ακινήτου η εξώδικη διανομή αυτού δε δύναται να χωρήσει παρά μόνο μετά τήρηση της προβλεπομένης από τη διάταξη αυτή διαδικασίας και κατά τον τρόπο που θα ορισθεί με αυτή.

Λήψη αρχείου


23.05.2017 - ΝΣΚ 333/1994 Τμ. Δ' - Ιδιωτικές Επενδύσεις

Εφόσον στην εγκριτική πράξη ορίζεται ότι στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως απαιτείται προηγουμένη έγκριση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας για τη μεταβίβαση της επιχειρήσεως, η διάσπασή της σε δύο νέες ανώνυμες εταιρείας χωρίς προηγουμένη έγκριση του υπουργού, συνιστά παράβαση της εγκριτικής πράξεως.

Λήψη αρχείου


17.05.2017 - ΝΣΚ 5/1994 Τμ. Β' - Άδεια λειτουργίας

Η ανάκληση της αδείας λειτουργίας ιδιωτικής κλινικής συνεπάγεται την ανάκληση και της ενσωματωμένης σ αυτήν αδείας ιδρύσεως.

Λήψη αρχείου


17.05.2017 - ΝΣΚ 1/1994 Τμ. Β' - Αρχαιότητες

Η διάταξη του άρθρου 6 παρ.1 του νόμου 2160/1993 με την οποία ορίζεται ότι: "Οι κτιριακές Τουριστικές εγκαταστάσεις που έχουν ανεγερθεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου από τον ΕΟΤ, χωρίς την κατά νόμο οικοδομική άδεια και ανήκουν στον ΕΟΤ ή στη θυγατρική του εταιρεία "ΞΕΝΙΑ ΑΕ" καθίστανται νόμιμες, αναφέρεται, μόνον, στην έλλειψη της οικοδομικής άδειας και όχι και της αρχαιολογικής, όπου κατά τις αρχαιολογικές διατάξεις απαιτείται και η οποία είναι ανεξάρτητος και αυτοτελής.

Λήψη αρχείου


17.05.2017 - ΝΣΚ 434/1994 Τμ. Δ' - Δημόσια Κτήματα

Η αξίωση του υποδείξαντος προς το δημόσιο κτήμα του (του Δημοσίου), άγνωστο εις αυτό, επί της διά την υπόδειξιν αμοιβής του, ήρτηται εκ της τελεσιδίκου αποδείξεως των, ήδη προ της υποδείξεως υφισταμένων και ολοκληρωμένων δικαιωμάτων του δημοσίου επί του υποδειχθέντος ακινήτου. Η προϋπόθεση, όμως, αυτή και οι λοιπές, ως άνω, εφαρμογής των διατάξεων αυτών, δε συντρέχουν επί των περιπτώσεων εγκαταλελειμμένων ακινήτων, καθ ας δεν πρόκειται περί ήδη δημοσίων κτημάτων, κατά τη σαφή διατύπωση των αυτών διατάξεων, αλλά περί ακινήτων επί των οποίων, εφ όσον συντρέξουν άπασαι αι προϋποθέσεις του άρθρου 34 του ΑΝ 1539/38, το Δημόσιο προσδοκά να αποκτήσει δικαίωμα κυριότητος. Οι διατάξεις του άρθρου 24 Ν 1539/38 σκοπούν εις την προστασία ακινήτων του Δημοσίου και όχι εις την παρ αυτού απόκτηση ακινήτων. Ούτω αδιάφορος τυγχάνει ο χρόνος καταλήψεως του εγκαταλελειμμένου ακινήτου υπό του Δημοσίου, ή της εγγραφής του εις τα βιβλία δημοσίων κτημάτων, διά τον υποδείξαντα εις το δημόσιο ακίνητο εγκαταλελειμμένο προς κατάληψιν, διότι ακριβώς, δε δικαιούται, διά την τοιαύτην υπόδειξιν, αμοιβής οιασδήποτε κατά τας, ως άνω, διατάξεις. *έκαστον των άρθρων 24 και 34 του ΑΝ 1539, ως ούτος ισχύει, ρυθμίζει, με διαφορετικές προϋποθέσεις και ίδιο σκοπό εφαρμογής του, διάφορο και άσχετο του άλλου ζήτημα, και συνεπώς, διά την εφαρμογή του πρώτου είναι αδιάφορο αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής του δευτέρου και αντιστρόφως. Ούτω, η κρίση περί του εάν τις δικαιούται αμοιβής κατά το άρθρο 24 ΑΝ 1539/38, δε δύναται να σχηματισθεί εκ του στοιχείου του χρόνου της καταγραφής ή καταλήψεως υπό του Δημοσίου ακινήτου ως εγκαταλελειμένου, αλλά μόνον εκ του αν συντρέχουν οι υπ αυτού σωρευτικώς και ειδικώς οριζόμενες προϋποθέσεις εφαρμογής του.

Λήψη αρχείου


11.05.2017 - ΝΣΚ 86/2017 Τμ. Α' - Άδεια λειτουργίας

Η εταιρεία έχει τη νόμιμη χρήση της έκτασης επί της οποίας έχει ζητήσει άδεια εγκατάστασης σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., χωρίς όμως να μπορεί να διασφαλισθεί απόλυτα ότι θα έχει τη νόμιμη χρήση αυτής καθόλο το χρονικό διάστημα που θα καλύπτει την άδεια εγκατάστασης και την άδεια λειτουργίας. Ως προς τούτο εναπόκειται στη Διοίκηση να σταθμίσει στα στοιχεία της συγκεκριμένης επένδυσης και να εκτιμήσει αν η εταιρεία θα ενεργήσει με τρόπο που θα διασφαλιστεί η νόμιμη χρήση της εν λόγω έκτασης καθόλο το ως άνω χρονικό διάστημα, τηρώντας τα όσα συναποδέχθηκε με τους ιδιοκτήτες της ως άνω έκτασης (ομοφ.)

Λήψη αρχείου


11.05.2017 - ΝΣΚ 76/2017 Τμ. Β' - Μεταλλεία

Η παράταση της σύμβασης μίσθωσης δημόσιου λατομείου αδρανών υλικών είναι υποχρεωτικά πενταετούς διάρκειας, είναι, όμως, επιτρεπτή και η εκ των υστέρων σύντμηση της διάρκειάς της. Η παράταση της σύμβασης μίσθωσης λατομείου συνάπτεται με συμβολαιογραφικό έγγραφο και είναι έγκυρη μόνο αν έχει συναφθεί εντός της διάρκειας αυτής. Αίτημα της μισθώτριας για περαιτέρω παράταση της παραπάνω μίσθωσης δεν είναι νόμιμο, διότι υποβλήθηκε σε χρόνο κατά τον οποίο δεν υπήρχε ενεργός σύμβαση μίσθωσης (λόγω λήξης της αρχικής μίσθωσης και μη έγκυρης παράτασης αυτής). Δεν βρίσκει έδαφος εφαρμογής στην προκείμενη περίπτωση η διάταξη του άρθρου ένατου του ν. 4296/2014 (ομόφ).

Λήψη αρχείου


11.05.2017 - ΝΣΚ 75/2017 Ατομ. - Αναγκαστική Απαλλοτρίωση

Δεν θεωρείται ότι καταρτίσθηκε νόμιμα ο εξώδικος συμβιβασμός, βάσει της υπ’ αριθμ. 9α/1988 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τρικκαίων, ως προς τον καθορισμό αποζημιώσεως για την προσκύρωση τμήματος οικοπέδου στην πόλη των Τρικάλων, επειδή δεν προκύπτει αποδοχή του από τους ιδιοκτήτες του οικοπέδου, ούτε εφαρμογή των όρων του από αμφότερες τις πλευρές. Η διοίκηση υποχρεούται, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 17 του Συντάγματος, να άρει την ανωτέρω αναγκαστική απαλλοτρίωση, αιτιολογώντας την απόφασή της αυτή με την παράλειψη συντέλεσής της για χρονικό διάστημα πέραν του ευλόγου από την κήρυξή της, προϋπόθεση που συντρέχει στην παρούσα περίπτωση.

Λήψη αρχείου


Σελίδα 6 από 243Πρώτη   Προηγούμενο   1  2  3  4  5  [6]  7  8  9  10  Επόμενο   Τελευταία   
Αναζήτηση
Λέξη στην περιγραφή:
Κατηγορία:
Έτος:
Αρ. Απόφ.:
Δικαστήριο:
Τμήμα:
Εκτέλεση αναζήτησης
Κατηγορίες
Ταυτότητα

To portal www.spatialplandev.gr δημιουργήθηκε στα μέσα του 2014 από την εταιρεία Spatial Planning & Development Ε.Π.Ε.

Επιστημονικός Υπεύθυνος της προσπάθειας αυτής έχει οριστεί ο κ. Κωνσταντίνος Τσάντζαλος, Δικηγόρος Αθηνών, πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (MSc) στο γνωστικό αντικείμενο Χωροταξίας – Πολεοδομίας – Περιφερειακής Ανάπτυξης του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και υπ. Διδάκτωρ του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Facebook