Όλες οι καταχωρήσεις
Εμφάνιση κατά:

17.05.2017 - ΝΣΚ 1/1994 Τμ. Β' - Αρχαιότητες

Η διάταξη του άρθρου 6 παρ.1 του νόμου 2160/1993 με την οποία ορίζεται ότι: "Οι κτιριακές Τουριστικές εγκαταστάσεις που έχουν ανεγερθεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου από τον ΕΟΤ, χωρίς την κατά νόμο οικοδομική άδεια και ανήκουν στον ΕΟΤ ή στη θυγατρική του εταιρεία "ΞΕΝΙΑ ΑΕ" καθίστανται νόμιμες, αναφέρεται, μόνον, στην έλλειψη της οικοδομικής άδειας και όχι και της αρχαιολογικής, όπου κατά τις αρχαιολογικές διατάξεις απαιτείται και η οποία είναι ανεξάρτητος και αυτοτελής.

Λήψη αρχείου


17.05.2017 - ΝΣΚ 434/1994 Τμ. Δ' - Δημόσια Κτήματα

Η αξίωση του υποδείξαντος προς το δημόσιο κτήμα του (του Δημοσίου), άγνωστο εις αυτό, επί της διά την υπόδειξιν αμοιβής του, ήρτηται εκ της τελεσιδίκου αποδείξεως των, ήδη προ της υποδείξεως υφισταμένων και ολοκληρωμένων δικαιωμάτων του δημοσίου επί του υποδειχθέντος ακινήτου. Η προϋπόθεση, όμως, αυτή και οι λοιπές, ως άνω, εφαρμογής των διατάξεων αυτών, δε συντρέχουν επί των περιπτώσεων εγκαταλελειμμένων ακινήτων, καθ ας δεν πρόκειται περί ήδη δημοσίων κτημάτων, κατά τη σαφή διατύπωση των αυτών διατάξεων, αλλά περί ακινήτων επί των οποίων, εφ όσον συντρέξουν άπασαι αι προϋποθέσεις του άρθρου 34 του ΑΝ 1539/38, το Δημόσιο προσδοκά να αποκτήσει δικαίωμα κυριότητος. Οι διατάξεις του άρθρου 24 Ν 1539/38 σκοπούν εις την προστασία ακινήτων του Δημοσίου και όχι εις την παρ αυτού απόκτηση ακινήτων. Ούτω αδιάφορος τυγχάνει ο χρόνος καταλήψεως του εγκαταλελειμμένου ακινήτου υπό του Δημοσίου, ή της εγγραφής του εις τα βιβλία δημοσίων κτημάτων, διά τον υποδείξαντα εις το δημόσιο ακίνητο εγκαταλελειμμένο προς κατάληψιν, διότι ακριβώς, δε δικαιούται, διά την τοιαύτην υπόδειξιν, αμοιβής οιασδήποτε κατά τας, ως άνω, διατάξεις. *έκαστον των άρθρων 24 και 34 του ΑΝ 1539, ως ούτος ισχύει, ρυθμίζει, με διαφορετικές προϋποθέσεις και ίδιο σκοπό εφαρμογής του, διάφορο και άσχετο του άλλου ζήτημα, και συνεπώς, διά την εφαρμογή του πρώτου είναι αδιάφορο αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής του δευτέρου και αντιστρόφως. Ούτω, η κρίση περί του εάν τις δικαιούται αμοιβής κατά το άρθρο 24 ΑΝ 1539/38, δε δύναται να σχηματισθεί εκ του στοιχείου του χρόνου της καταγραφής ή καταλήψεως υπό του Δημοσίου ακινήτου ως εγκαταλελειμένου, αλλά μόνον εκ του αν συντρέχουν οι υπ αυτού σωρευτικώς και ειδικώς οριζόμενες προϋποθέσεις εφαρμογής του.

Λήψη αρχείου


11.05.2017 - ΝΣΚ 86/2017 Τμ. Α' - Άδεια λειτουργίας

Η εταιρεία έχει τη νόμιμη χρήση της έκτασης επί της οποίας έχει ζητήσει άδεια εγκατάστασης σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., χωρίς όμως να μπορεί να διασφαλισθεί απόλυτα ότι θα έχει τη νόμιμη χρήση αυτής καθόλο το χρονικό διάστημα που θα καλύπτει την άδεια εγκατάστασης και την άδεια λειτουργίας. Ως προς τούτο εναπόκειται στη Διοίκηση να σταθμίσει στα στοιχεία της συγκεκριμένης επένδυσης και να εκτιμήσει αν η εταιρεία θα ενεργήσει με τρόπο που θα διασφαλιστεί η νόμιμη χρήση της εν λόγω έκτασης καθόλο το ως άνω χρονικό διάστημα, τηρώντας τα όσα συναποδέχθηκε με τους ιδιοκτήτες της ως άνω έκτασης (ομοφ.)

Λήψη αρχείου


11.05.2017 - ΝΣΚ 76/2017 Τμ. Β' - Μεταλλεία

Η παράταση της σύμβασης μίσθωσης δημόσιου λατομείου αδρανών υλικών είναι υποχρεωτικά πενταετούς διάρκειας, είναι, όμως, επιτρεπτή και η εκ των υστέρων σύντμηση της διάρκειάς της. Η παράταση της σύμβασης μίσθωσης λατομείου συνάπτεται με συμβολαιογραφικό έγγραφο και είναι έγκυρη μόνο αν έχει συναφθεί εντός της διάρκειας αυτής. Αίτημα της μισθώτριας για περαιτέρω παράταση της παραπάνω μίσθωσης δεν είναι νόμιμο, διότι υποβλήθηκε σε χρόνο κατά τον οποίο δεν υπήρχε ενεργός σύμβαση μίσθωσης (λόγω λήξης της αρχικής μίσθωσης και μη έγκυρης παράτασης αυτής). Δεν βρίσκει έδαφος εφαρμογής στην προκείμενη περίπτωση η διάταξη του άρθρου ένατου του ν. 4296/2014 (ομόφ).

Λήψη αρχείου


11.05.2017 - ΝΣΚ 75/2017 Ατομ. - Αναγκαστική Απαλλοτρίωση

Δεν θεωρείται ότι καταρτίσθηκε νόμιμα ο εξώδικος συμβιβασμός, βάσει της υπ’ αριθμ. 9α/1988 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τρικκαίων, ως προς τον καθορισμό αποζημιώσεως για την προσκύρωση τμήματος οικοπέδου στην πόλη των Τρικάλων, επειδή δεν προκύπτει αποδοχή του από τους ιδιοκτήτες του οικοπέδου, ούτε εφαρμογή των όρων του από αμφότερες τις πλευρές. Η διοίκηση υποχρεούται, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 17 του Συντάγματος, να άρει την ανωτέρω αναγκαστική απαλλοτρίωση, αιτιολογώντας την απόφασή της αυτή με την παράλειψη συντέλεσής της για χρονικό διάστημα πέραν του ευλόγου από την κήρυξή της, προϋπόθεση που συντρέχει στην παρούσα περίπτωση.

Λήψη αρχείου


11.05.2017 - ΝΣΚ 69/2017 Τμ. Γ' - Δάση - Δασικές εκτάσεις

Οι κοινόχρηστοι χώροι που στο σχέδιο πόλεως δεν χαρακτηρίζονται ως "πάρκα" ή "άλση", ως "κοινόχρηστοι χώροι πρασίνου" ή γενικότερα ως "αστικό πράσινο" ούτε φέρουν άλλον ειδικότερο πολεοδομικό χαρακτηρισμό, αλλά έχουν "εν τοις πράγμασι" τέτοιο χαρακτήρα, δηλαδή φέρουν βλάστηση που μπορεί να δικαιολογήσει την εισαγωγή ρυμοτομικής ρύθμισης για τον χαρακτηρισμό τους ως "πάρκα" ή "άλση", αντιμετωπίζονται ως τέτοια και προστατεύονται από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, εφ' όσον η σχετική διαπίστωση του ανωτέρω χαρακτήρα από την αρμόδια δασική υπηρεσία ανάγεται στον χρόνο ένταξής τους στο οικείο σχέδιο (ομόφ).

Λήψη αρχείου


11.05.2017 - ΝΣΚ 60/2017 Τμ. Γ' - Αυθαίρετη Δόμηση

Πρέπει να είναι κενή από κινητά πράγματα η αυθαίρετη κατασκευή που παραδίδεται οικειοθελώς στο Δημόσιο, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 67 A του ν. 998/1979, όπως προστέθηκε με το άρθρο 40 του ν. 4280/2014, ώστε να είναι δυνατή η σύνταξη πρωτοκόλλου παράδοσης-παραλαβής της από το Δασάρχη (ομοφ).

Λήψη αρχείου


11.05.2017 - ΝΣΚ 55/2017 Ατομ. - Μνημεία

Η αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΒΜΑ/ΤΕΕΑΕΙ/ 162265/96275/4862/338/2.10.2015 απόφαση της Διεύθυνσης Βιομηχανίας περί χορήγησης στην Π.Κ άδειας μελέτης και δημοσίευσης του ιστορικού των εργασιών αποκατάστασης και συντήρησης της Μονής Αγ. Ιωάννη Προδρόμου στο Ρογκοβό Ιωαννίνων δεν είναι νόμιμη και πρέπει να ανακληθεί από την αρμόδια διοικητική αρχή του ΥΠΠΟΑ. Για την ανάκληση αυτή δεν είναι απαραίτητη η προηγούμενη γνωμοδότηση του οικείου Τοπικού Συμβουλίου του ΥΠΠΟΑ.

Λήψη αρχείου


11.05.2017 - ΝΣΚ 48/2017 Τμ. Α' - Αναγκαστική Απαλλοτρίωση

Σε περίπτωση εκκρεμούς, κατά την έναρξη ισχύος των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 127 του ν. 4070/2012, ενώπιον της Διοίκησης, υπολογισμού της επιστρεπτέας αποζημίωσης, κατόπιν ανάκλησης της απαλλοτρίωσης, σε συμμόρφωση προς ακυρωτική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, το ποσόν αυτής καθορίζεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 127 του ν. 4070/2012, τόσο κατά τις ουσιαστικές όσο και κατά τις διαδικαστικές ρυθμίσεις του.

Λήψη αρχείου


11.05.2017 - ΝΣΚ 42/2017 Τμ. Γ' - Δάση - Δασικές εκτάσεις

Η ρύθμιση που εισήχθη με την παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 4164/2013, επαναλήφθηκε με τη διάταξη του άρθρου 154 του ν. 4389/2016 και προστέθηκε ως παράγραφος 7 στο άρθρο 3 του ν. 998/1979, συνεπώς δεν έχει καταργηθεί. Σε περίπτωση μη υλοποίησης του σκοπού της παραχώρησης ή της άδειας εκχέρσωσης, που χορηγήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, είναι δυνατή η ανάκληση της σχετικής διοικητικής πράξης και η έκδοση πράξης χαρακτηρισμού (ομόφωνη).

Λήψη αρχείου


Σελίδα 6 από 190Πρώτη   Προηγούμενο   1  2  3  4  5  [6]  7  8  9  10  Επόμενο   Τελευταία   
Αναζήτηση
Λέξη στην περιγραφή:
Κατηγορία:
Έτος:
Αρ. Απόφ.:
Δικαστήριο:
Τμήμα:
Εκτέλεση αναζήτησης
Κατηγορίες
Ταυτότητα

To portal www.spatialplandev.gr δημιουργήθηκε στα μέσα του 2014 από την εταιρεία Spatial Planning & Development Ε.Π.Ε.

Επιστημονικός Υπεύθυνος της προσπάθειας αυτής έχει οριστεί ο κ. Κωνσταντίνος Τσάντζαλος, Δικηγόρος Αθηνών, πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (MSc) στο γνωστικό αντικείμενο Χωροταξίας – Πολεοδομίας – Περιφερειακής Ανάπτυξης του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και υπ. Διδάκτωρ του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Facebook