Όλες οι καταχωρήσεις
Εμφάνιση κατά:

23.05.2017 - ΝΣΚ 323/1994 Ολομέλεια - Δάση - Δασικές εκτάσεις

Είναι δυνατή η παραχώρηση δημοσίων δασικών εκτάσεων (μη αναδασωτέων και μη προστατευτικών) που επιβάλλεται από το δημόσιο συμφέρον για τη δημιουργία νέων οικισμών ή την επέκταση παλαιών, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις των διατάξεων των άρθρων 13 παρ.2 περ. Αβ του Ν 1734/1987 και 38 παρ. 3 του Ν.1337/1983 καθώς και την κατ εξουσιοδότηση αυτών εκδιδομένων Π.Δ/των και λοιπών κανονιστικών πράξεων, χωρίς τη συμμετοχή του Υπουργού Γεωργίας.

Λήψη αρχείου


23.05.2017 - ΝΣΚ 317/1994 Τμ. Γ' - Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου

Ο χαρακτηρισμός περιοχών κλπ γίνεται με ΠΔ αυτοτελώς ή με την πράξη καθορισμού της Ζώνης Οικιστικού ελέγχου (ΖΟΕ), όταν περιλαμβάνονται σε ΖΟΕ. Μέχρι την έκδοση του ΠΔ και εφόσον έχει αρχίσει η διαδικασία χαρακτηρισμού μπορεί να καθορίζονται με ΚΥΑ απαγορεύσεις, όροι και περιορισμοί για επεμβάσεις και δραστηριότητες σ αυτές τις περιοχές κλπ.

Λήψη αρχείου


23.05.2017 - ΝΣΚ 316/1994 Τμ. Γ' - Λιμένες

Η μεν παραχώρηση χώρων της χερσαίας Ζώνης Λιμένος σε ιδιώτες γίνεται προσωρινώς και με αντάλλαγμα με απόφαση της Λιμενικής Επιτροπής, εγκρινομένης από τον οικείο Νομάρχη μετά γνώμη του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού για έργα και εγκαταστάσεις που μπορεί να μην εξυπηρετούν αμέσως τις εμπορικές, ναυτικές ή επιβατικές ανάγκες του ίδιου του λιμένα, οι δε όροι και περιορισμοί δόμησης καθορίζονται με ΠΔ που εκδίδεται μετά γνώμη του οικείου ΣΧΟΠ.

Λήψη αρχείου


23.05.2017 - ΝΣΚ 312/1994 Τμ. Δ' - Αναγκαστική Απαλλοτρίωση

Μετά την αναγνώριση του δικαιούχου της αποζημιώσεως λόγω απαλλοτριώσεως είναι δυνατή η διόρθωση σφάλματος της κτηματογραφήσεως ως προς τον καταμερισμό των επιβαρύνσεων λόγω παροδιότητας, δε δύναται να διορθωθεί σφάλμα της κτηματογραφήσεως ως προς τα συστατικά ακινήτου, αλλά ο ιδιοκτήτης αυτού, εάν εζημιώθη εκ του λόγου αυτού, έχει αξίωση αποζημιώσεως κατά του Δημοσίου εκ του άρθρου 105 ΕισΝΑΚ.

Λήψη αρχείου


23.05.2017 - ΝΣΚ 311/1994 Τμ. Δ' - Δημόσια Κτήματα

Δεν είναι δυνατή η ανάκληση των αποφάσεων 50/1986 και 51/1986 του Νομάρχη Εβρου περί εκποιήσεων δημοσίου κτήματος, επειδή αποτελούν ευμενείς για τους αγοραστές διοικητικές πράξεως.

Λήψη αρχείου


23.05.2017 - ΝΣΚ 310/1994 Τμ. Δ' - Ιδιωτικές Επενδύσεις

Η οφειλομένη επιχορήγηση σε επενδύτρια εταιρεία καταβάλλεται α)σε περίπτωση που η επενδύτρια εταιρεία δεν οφείλει στο Δημόσιο και ΙΚΑ, στον κατασχόντα, εφόσον έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία κατασχέσεως πριν από τη σύμβαση εκχωρήσεως και β)σε περίπτωση που η επενδύτρια εταιρεία οφείλει στο Δημόσιο και στο ΙΚΑ, στο Δημόσιο και μετά στο ΙΚΑ και τέλος στο τυχόν εναπομένον ποσό της επιχορηγήσεως θα έχουν πλέον εφαρμογή τα αναφερθέντα επί της α περιπτώσεως.

Λήψη αρχείου


23.05.2017 - ΝΣΚ 307/1994 Τμ. Δ' - Αναγκαστική Απαλλοτρίωση

Το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων έχει υποχρέωση να παρακρατήσει και αποδώσει στον Δικηγορικό Σύλλογο το ποσοστό της αποζημίωσης που συνιστά την αμοιβή του πληρεξουσίου δικηγόρου στις δίκες της απαλλοτρίωσης μόνον όταν αυτή η αμοιβή καθορίζεται σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης που εκδίδεται κατ εξουσιοδότηση της παρ. 1α άρθρου 9 Ν 1093/80.

Λήψη αρχείου


23.05.2017 - ΝΣΚ 306/1994 Τμ. Γ' - Οικοδομική Άδεια

Η απόφαση της με εντολή Υπουργού υπογράφουσας Γεν. Γραμματέως του ΥπΠΕΧΩΔΕ, με την οποία ακυρώθηκε οικοδομική άδεια, δεν μπορεί να ανακληθεί μετά την πάροδο της εξηκονθήμερης προθεσμίας του άρ.8 του Ν. 3200/1955, ούτε μπορούν να συνεχισθούν οι διακοπείσες οικοδομικές εργασίες.

Λήψη αρχείου


23.05.2017 - ΝΣΚ 304/1994 Τμ. Δ' - Ανταλλάξιμα Ακίνητα

Τη συνδρομή των προϋποθέσεων του άρθρου 2 του ΑΝ 930/43 για την απόδοση σε ιδιώτη ανταλλαξίμου κτήματος βάσει του προηγουμένου νόμου την εξετάζει το αρμόδιο Γραφείο ΔΑΠ. Τούτο αποφασίζει επίσης τη διαγραφή από το κτηματολόγιο της ΥΔΑΜΚ ως ανταλλαξίμων των αποδιδομένων κτημάτων, μη εφαρμοζομένων εν προκειμένω των γενικών περί ανταλλαξίμων κτημάτων διατάξεων που απαιτούν προηγουμένη απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης Ανταλλαξίμου Περιουσίας. Συνεπώς το πρωτόκολλο παράδοσης παραλαβής που εκδίδεται στις περιπτώσεις που παραδίδεται ανταλλάξιμο κτήμα βάσει των διατάξεων του άρθρου 2 του ΑΝ 930/43 χωρίς προηγουμένη απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης Ανταλλαξίμου Περιουσίας είναι νόμιμο και δεν ανακαλείται για τον λόγο αυτό. Οι προϋποθέσεις του προαναφερομένου νόμου πρέπει να συντρέχουν τόσον κατά την έναρξη ισχύος αυτού όσον και κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης από τον ιδιώτη. Η απόφαση ανταλλαξίμου κτήματος βάσει των διατάξεων του νόμου αυτού είναι δυνατή και σήμερα εφόσον κατά τον χρόνο έναρξης ισχύος του νόμου συνέτρεχαν εις το πρόσωπο του αιτούντος ή του νόμιμου δικαιοπαρόχου του και συντρέχουν κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης οι νόμιμες προϋποθέσεις.

Λήψη αρχείου


23.05.2017 - ΝΣΚ 354/1994 Τμ. Α' - Σχέδια Πόλεων

Στον οικείο Δήμο ανήκει η ευχέρεια επιλογής της διαδικασίας αναγκαστικής απαλλοτριώσεως (άρθρα 257 και 258 ΔΚΚ, σε συνδυασμό με νδ 797/71 κλπ) ή της απευθείας αγοράς ακινήτου (άρθρα 235 και 231 ΔΚΚ). Σε περίπτωση απευθείας αγοράς ακινήτου το τίμημα θα καθορισθεί από την επιτροπή της παραγράφου 6 του άρθρου 231 ΔΚΚ. Θέμα εφαρμογής του Π.Δ/τος 270/81, (άρθρο 7) δεν ανακύπτει, εφόσον τούτο προϋποθέτει τήρηση διαδικασίας δημοπρασίας. Προσφυγή στη διαδικασία των άρθρων 15 και 29 του νδ 797/71 δε νοείται, στην περίπτωση απευθείας αγοράς ακινήτου υπό Δήμο, ειμή μόνον, εάν επιλεγεί η αναγκαστική απαλλοτρίωση του ακινήτου κατά τις διατάξεις του αυτού ν.δ/τος.

Λήψη αρχείου


Σελίδα 5 από 243Πρώτη   Προηγούμενο   1  2  3  4  [5]  6  7  8  9  10  Επόμενο   Τελευταία   
Αναζήτηση
Λέξη στην περιγραφή:
Κατηγορία:
Έτος:
Αρ. Απόφ.:
Δικαστήριο:
Τμήμα:
Εκτέλεση αναζήτησης
Κατηγορίες
Ταυτότητα

To portal www.spatialplandev.gr δημιουργήθηκε στα μέσα του 2014 από την εταιρεία Spatial Planning & Development Ε.Π.Ε.

Επιστημονικός Υπεύθυνος της προσπάθειας αυτής έχει οριστεί ο κ. Κωνσταντίνος Τσάντζαλος, Δικηγόρος Αθηνών, πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (MSc) στο γνωστικό αντικείμενο Χωροταξίας – Πολεοδομίας – Περιφερειακής Ανάπτυξης του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και υπ. Διδάκτωρ του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Facebook