Όλες οι καταχωρήσεις
Εμφάνιση κατά:

21.12.2017 - ΝΣΚ 234/2017 Τμ. Α' - Δημόσια Κτήματα

Χωρίς την έκδοση και μεταγραφή, από τη Διοίκηση, της πράξης με την οποία διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη «ανάκληση» της παραχώρησης δημοσίου κτήματος, λόγω μη εκπληρώσεως εντός της ταχθείσας προθεσμίας του όρου της παραχωρήσεως, από της οποίας και επανέρχεται η κυριότητα στο Δημόσιο, δεν ανακύπτει αξίωση του παραχωρησιούχου, κατ' εφαρμογή των διατάξεων για τον αδικαιολόγητο πλουτισμό, προς επιστροφή του τιμήματος της παραχωρήσεως και δεν τίθεται επομένως θέμα έναρξης της προθεσμίας παραγραφής της αξίωσής του αυτής (πλειοψ). Αν δεν έχει ασκηθεί αγωγή, το τίμημα της παραχώρησης επιστρέφεται ατόκως (ομόφ).

Λήψη αρχείου


01.12.2017 - ΝΣΚ 232/2017 Τμ. Γ' - Αιγιαλός - Παραλία

Αυθαίρετες κατασκευές ή χρήσεις, που βρίσκονται στον αιγιαλό ή στον παλαιό αιγιαλό, δεν δύναται να υπαχθούν, κατά κανόνα, στο πεδίο εφαρμογής του ν. 4178/2013 (και συγκεκριμένα στο άρθρο 2, παρ. 2, περ, ζ', εδ. πρώτο). Στον παλαιό αιγιαλό - και μόνο κατ' εξαίρεση του ως άνω κανόνα - επιτρέπεται η τακτοποίηση αυθαιρέτων σε δύο περιπτώσεις: Είτε να υφίστανται νομίμως, επί του ακινήτου, εμπράγματα δικαιώματα πολιτών, που προϋφίστανται της σχετικής οριοθέτησης του παλαιού αιγιαλού, είτε να εκκρεμεί η έκδοση δικαστικής απόφασης για την εξαίρεση των κτισμάτων, σύμφωνα με τη σχετική χάραξη (άρθρο 2, παρ. 2, περ, ζ', εδ. δεύτερο). Στον αιγιαλό δύνανται να τακτοποιηθούν αυθαίρετες κατασκευές υπό τις εξής προϋποθέσεις, που πρέπει να συντρέχουν σωρευτικώς: αα) να πρόκειται για λιθόκτιστο κτίσμα που κατασκευάστηκε πριν την έναρξη ισχύος του ν. 1337/1983, ββ) να υπήρχε παλαιότερη χάραξη της γραμμής αιγιαλού και γγ) το λιθόκτιστο κτίσμα να βρισκόταν εκτός ζώνης αιγιαλού, σύμφωνα με την παλαιότερη χάραξή του (άρθρο 23 παρ. 8).

Λήψη αρχείου


27.10.2017 - ΝΣΚ 194/2017 Ατομ. - Δάση - Δασικές εκτάσεις

Κρίσεις του Δικαστηρίου αναφορικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς μείζονος (ήτοι μεγαλύτερης έκτασης) ακινήτου, στις οποίες προβαίνει κατά την εκδίκαση επιμέρους τμημάτων αυτού, δεν παράγουν δεδικασμένο για το μείζον ακίνητο, διότι πρόκειται για ζήτημα που εξετάστηκε πλεοναστικά και δεν ήταν αναγκαίο για την στήριξη του διατακτικού της απόφασης. Επομένως, η υπόψη έκταση του ιστορικού της γνωμοδότησης των 29.640 στρεμμάτων δεν δύναται να υπαχθεί στην διάταξη του ν. 3208/2003, αρθρ. 10, παρ. 1, εδ. γ΄ και συνεπώς ορθώς δεν αναγνωρίζεται ολόκληρη ως ιδιωτική, εξαιρουμένων των 155 περίπου στρεμμάτων, που κρίθηκαν ότι ανήκουν σε κτηματίες.

Λήψη αρχείου


09.10.2017 - ΝΣΚ 184/2017 Ατομ. - Λιμένες

Οι περιορισμοί, από την άποψη του αρχαιολογικού νόμου, που θέτει η Υπουργός Πολιτισμού, σχετικά με τα επιτρεπτά σημεία πρόσδεσης σκαφών σε λιμένα χαρακτηρισμένο ως ιστορικό μνημείο, δεσμεύουν το Λιμενικό Ταμείο κατά τον καθορισμό των θέσεων ελλιμενισμού.

Λήψη αρχείου


22.07.2017 - ΝΣΚ 149/2017 Τμ. Γ' - Αναγκαστική Απαλλοτρίωση

Η συμμόρφωση σε δικαστική απόφαση περί άρσεως ρυμοτομικής απαλλοτριώσεως σε κοινόχρηστο χώρο, χαρακτηριζόμενο ως τέτοιο σε ρυμοτομικό διάγραμμα που εγκρίθηκε με επίσπευση Οικοδομικού Συνεταιρισμού Αστών Προσφύγων, ολοκληρώνεται με την τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου, ενώ δεν καταλαμβάνει το νέο πολεοδομικό καθεστώς του ακινήτου, για τον καθορισμό του οποίου η Διοίκηση, δεσμευόμενη από απαγορευτική ως προς την αλλαγή του κοινοχρήστου χώρου διάταξη, υποχρεωτικά χωρεί σε επανεπιβολή της απαλλοτριώσεως, καθορίζοντας εκ νέου τον εν λόγω χώρο ως κοινόχρηστο, υπόχρεος δε προς αποζημίωση του αναγνωρισθέντος ως κυρίου του συγκεκριμένου βεβαρημένου ακινήτου τυγχάνει ο ανωτέρω Συνεταιρισμός (ομόφωνα).

Λήψη αρχείου


22.07.2017 - ΝΣΚ 128/2017 Τμ. Γ' - Όροι Δόμησης

Η βεβαίωση καταλληλότητας του άρθρου 24 του ν. 2508/1997 χορηγήθηκε το έτος 2013, ήτοι πριν την αντικατάσταση του άρθρου 17 του ν. 3208/2003 με το άρθρο 43 παρ. 6 του ν. 4280/2014, ενώ σύμφωνα με τη μεταβατική διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 26 του ν. 4280/2014 οι εκκρεμείς διαδικασίες πολεοδόμησης συνεχίζονται από το στάδιο στο οποίο βρίσκονται είτε με τις ισχύουσες, είτε με τις προϊσχύουσες διατάξεις για τέσσερα χρόνια από τη δημοσίευση του ν. 4280/2014. Ως εκ τούτου νομίμως συνεχίζονται οι διαδικασίες πολεοδόμησης έκτασης (στη θέση Κάνιστρο Δήμου Κασσάνδρας Χαλκιδικής) για την οποία έχει εκδοθεί βεβαίωση οικιστικής καταλληλότητας. (ΠΛΕΙΟΨ.)

Λήψη αρχείου


11.06.2017 - ΝΣΚ 114/2017 Τμ. Γ' - Όροι Δόμησης

α) Για την έγκριση αναστήλωσης ερειπωμένων ή παλαιών κτισμάτων στον παραδοσιακό οικισμό της Οίας Θήρας εκδίδεται άδεια της Υπηρεσίας Δόμησης μετά την έκδοση γνωμοδότησης από το αρμόδιο Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής Αιγαίου Π.Ε. Θήρας. Το Συμβούλιο αυτό γνωμοδοτεί ύστερα από τεκμηριωμένη έρευνα για την ακριβή μορφή του αναστηλούμενου κτίσματος, μετά από εισήγηση της ερωτώσας Υπηρεσίας (Τμ. Παραδοσιακών Οικισμών, Δ/νσης Περιβάλλοντος) και αφού προηγηθεί η παροχή σε αυτήν γνώμης από το ΣΧΟΠ Θήρας, για τη μη παρεμπόδιση της θέας των όμορων ιδιοκτησιών εξαιτίας της αναστήλωσης, μετά από αυτοψία. Στα σκέλη β) και γ) του ερωτήματος παρέλκει η απάντηση, γιατί στο από 28.6.1993 Π.Δ. δεν προβλέπονται επί πλέον όργανα για την έκδοση της επίμαχης διοικητικής πράξης. δ) Δεν επιτρέπεται η αναστήλωση ερειπωμένων ή παλαιών κτισμάτων στην Οία της ν. Θήρας, κατά μήκος του κεντρικού πεζόδρομου, προς το μέρος της Καλντέρας στη Ζώνη Β (ομοφώνως).

Λήψη αρχείου


11.06.2017 - ΝΣΚ 114/2017 Τμ. Γ' - Διατηρητέα

Κατά τη θέσπιση, με κανονιστική πράξη της Διοίκησης, ειδικών χρήσεων σε διατηρητέο κτίριο, πρέπει να τηρείται η αρχή της αναλογικότητος. Αναφορά μίας εκ των περισσοτέρων επιτρεπομένων χρήσεων σε παραδοσιακή περιοχή, έχει επιβεβαιωτικό και διαπιστωτικό χαρακτήρα και δεν συνεπάγεται τον περιορισμό των επιτρεπομένων χρήσεων, εφόσον τέτοιος περιορισμός δεν συνάπτεται με την προστασία ή την ανάδειξη του διατηρητέου κτιρίου (ομοφ.).

Λήψη αρχείου


24.05.2017 - ΝΣΚ 242/1994 Τμ. Γ' - Οικοδομική Άδεια

Η κατασκευή εγκαταστάσεων, αναφερομένων στο άρθρ.16 του ΓΟΚ/ 1985, στο δώμα του τετάρτου ορόφου δεν εμποδίζεται από το ότι ανεστάλη με απόφαση της αρμόδιας Επιτροπής Αναστολών του ΣτΕ η ολοκλήρωση των υπεράνω των εγκαταστάσεων αυτών ανεγειρομένων τριών ορόφων (πλειοψ.).

Λήψη αρχείου


24.05.2017 - ΝΣΚ 260/1994 Ολομέλεια - Δημόσια Κτήματα

Δεν ασκεί οιανδήποτε επιρροήν εις το κύρος του υπό του Υπ. Οικονομικών εκδοθέντος παραχωρητηρίου αγρού, η μνεία ότι η περί της τούτο, εκποίηση γίνεται "υπό τους όρους και τας υποχρεώσεις των νόμων περί εκποιήσεως δημοσίων κτημάτων", ως τοιούτων νοουμένων των, κατά τον χρόνον της εκδόσεως του παραχωρητηρίου, ισχυόντων. (πλειοψ.).

Λήψη αρχείου


Σελίδα 5 από 260Πρώτη   Προηγούμενο   1  2  3  4  [5]  6  7  8  9  10  Επόμενο   Τελευταία   
Αναζήτηση
Λέξη στην περιγραφή:
Κατηγορία:
Έτος:
Αρ. Απόφ.:
Δικαστήριο:
Τμήμα:
Εκτέλεση αναζήτησης
Κατηγορίες
Ταυτότητα

To portal www.spatialplandev.gr δημιουργήθηκε στα μέσα του 2014 από την εταιρεία Spatial Planning & Development Ε.Π.Ε.

Επιστημονικός Υπεύθυνος της προσπάθειας αυτής έχει οριστεί ο κ. Κωνσταντίνος Τσάντζαλος, Δικηγόρος Αθηνών, πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (MSc) στο γνωστικό αντικείμενο Χωροταξίας – Πολεοδομίας – Περιφερειακής Ανάπτυξης του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και υπ. Διδάκτωρ του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Facebook