Όλες οι καταχωρήσεις
Εμφάνιση κατά:

22.07.2017 - ΝΣΚ 149/2017 Τμ. Γ' - Αναγκαστική Απαλλοτρίωση

Η συμμόρφωση σε δικαστική απόφαση περί άρσεως ρυμοτομικής απαλλοτριώσεως σε κοινόχρηστο χώρο, χαρακτηριζόμενο ως τέτοιο σε ρυμοτομικό διάγραμμα που εγκρίθηκε με επίσπευση Οικοδομικού Συνεταιρισμού Αστών Προσφύγων, ολοκληρώνεται με την τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου, ενώ δεν καταλαμβάνει το νέο πολεοδομικό καθεστώς του ακινήτου, για τον καθορισμό του οποίου η Διοίκηση, δεσμευόμενη από απαγορευτική ως προς την αλλαγή του κοινοχρήστου χώρου διάταξη, υποχρεωτικά χωρεί σε επανεπιβολή της απαλλοτριώσεως, καθορίζοντας εκ νέου τον εν λόγω χώρο ως κοινόχρηστο, υπόχρεος δε προς αποζημίωση του αναγνωρισθέντος ως κυρίου του συγκεκριμένου βεβαρημένου ακινήτου τυγχάνει ο ανωτέρω Συνεταιρισμός (ομόφωνα).

Λήψη αρχείου


22.07.2017 - ΝΣΚ 128/2017 Τμ. Γ' - Όροι Δόμησης

Η βεβαίωση καταλληλότητας του άρθρου 24 του ν. 2508/1997 χορηγήθηκε το έτος 2013, ήτοι πριν την αντικατάσταση του άρθρου 17 του ν. 3208/2003 με το άρθρο 43 παρ. 6 του ν. 4280/2014, ενώ σύμφωνα με τη μεταβατική διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 26 του ν. 4280/2014 οι εκκρεμείς διαδικασίες πολεοδόμησης συνεχίζονται από το στάδιο στο οποίο βρίσκονται είτε με τις ισχύουσες, είτε με τις προϊσχύουσες διατάξεις για τέσσερα χρόνια από τη δημοσίευση του ν. 4280/2014. Ως εκ τούτου νομίμως συνεχίζονται οι διαδικασίες πολεοδόμησης έκτασης (στη θέση Κάνιστρο Δήμου Κασσάνδρας Χαλκιδικής) για την οποία έχει εκδοθεί βεβαίωση οικιστικής καταλληλότητας. (ΠΛΕΙΟΨ.)

Λήψη αρχείου


11.06.2017 - ΝΣΚ 114/2017 Τμ. Γ' - Όροι Δόμησης

α) Για την έγκριση αναστήλωσης ερειπωμένων ή παλαιών κτισμάτων στον παραδοσιακό οικισμό της Οίας Θήρας εκδίδεται άδεια της Υπηρεσίας Δόμησης μετά την έκδοση γνωμοδότησης από το αρμόδιο Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής Αιγαίου Π.Ε. Θήρας. Το Συμβούλιο αυτό γνωμοδοτεί ύστερα από τεκμηριωμένη έρευνα για την ακριβή μορφή του αναστηλούμενου κτίσματος, μετά από εισήγηση της ερωτώσας Υπηρεσίας (Τμ. Παραδοσιακών Οικισμών, Δ/νσης Περιβάλλοντος) και αφού προηγηθεί η παροχή σε αυτήν γνώμης από το ΣΧΟΠ Θήρας, για τη μη παρεμπόδιση της θέας των όμορων ιδιοκτησιών εξαιτίας της αναστήλωσης, μετά από αυτοψία. Στα σκέλη β) και γ) του ερωτήματος παρέλκει η απάντηση, γιατί στο από 28.6.1993 Π.Δ. δεν προβλέπονται επί πλέον όργανα για την έκδοση της επίμαχης διοικητικής πράξης. δ) Δεν επιτρέπεται η αναστήλωση ερειπωμένων ή παλαιών κτισμάτων στην Οία της ν. Θήρας, κατά μήκος του κεντρικού πεζόδρομου, προς το μέρος της Καλντέρας στη Ζώνη Β (ομοφώνως).

Λήψη αρχείου


11.06.2017 - ΝΣΚ 114/2017 Τμ. Γ' - Διατηρητέα

Κατά τη θέσπιση, με κανονιστική πράξη της Διοίκησης, ειδικών χρήσεων σε διατηρητέο κτίριο, πρέπει να τηρείται η αρχή της αναλογικότητος. Αναφορά μίας εκ των περισσοτέρων επιτρεπομένων χρήσεων σε παραδοσιακή περιοχή, έχει επιβεβαιωτικό και διαπιστωτικό χαρακτήρα και δεν συνεπάγεται τον περιορισμό των επιτρεπομένων χρήσεων, εφόσον τέτοιος περιορισμός δεν συνάπτεται με την προστασία ή την ανάδειξη του διατηρητέου κτιρίου (ομοφ.).

Λήψη αρχείου


24.05.2017 - ΝΣΚ 242/1994 Τμ. Γ' - Οικοδομική Άδεια

Η κατασκευή εγκαταστάσεων, αναφερομένων στο άρθρ.16 του ΓΟΚ/ 1985, στο δώμα του τετάρτου ορόφου δεν εμποδίζεται από το ότι ανεστάλη με απόφαση της αρμόδιας Επιτροπής Αναστολών του ΣτΕ η ολοκλήρωση των υπεράνω των εγκαταστάσεων αυτών ανεγειρομένων τριών ορόφων (πλειοψ.).

Λήψη αρχείου


24.05.2017 - ΝΣΚ 260/1994 Ολομέλεια - Δημόσια Κτήματα

Δεν ασκεί οιανδήποτε επιρροήν εις το κύρος του υπό του Υπ. Οικονομικών εκδοθέντος παραχωρητηρίου αγρού, η μνεία ότι η περί της τούτο, εκποίηση γίνεται "υπό τους όρους και τας υποχρεώσεις των νόμων περί εκποιήσεως δημοσίων κτημάτων", ως τοιούτων νοουμένων των, κατά τον χρόνον της εκδόσεως του παραχωρητηρίου, ισχυόντων. (πλειοψ.).

Λήψη αρχείου


24.05.2017 - ΝΣΚ 290/1994 Τμ. Γ' - Αλυκές

Οι Αλυκές Αλεξάνδρου της νήσου Λευκάδας ανήκουν κατά κυριότητα στο Δημόσιο λόγω της συμπερίληψής τους με το νόμο ΧΚΘ/1877 στο Κρατικό Μονοπώλιο Αλατος και και αποτελούν τμήμα της ιδιωτικής περιουσίας του Κράτους, άλλως, ανήκουν κατά κυριότητα στο Δημόσιο ως κοινόχρηστο πράγμα εφόσον συγκοινωνούν με τη θάλασσα και αποτελούν τμήμα του αιγιαλού. Μετά την κήρυξη των Αλυκών Αλεξάνδρου ως ιστορικού και διατηρητέου μνημείου, το Υπουργείο Γεωργίας, δεν μπορεί να προβεί σε οποιαδήποτε επέμβαση (επισκευή, μετασκευή, καλλιέργεια κλπ) εφόσον αυτή αλλοιώνει ή αναιρεί το χαρακτήρα του μνημείου, παρά μόνο μετά από έγκριση του ΥΠΠΟ και γνώμη του αρχαιολογικού συμβουλίου.

Λήψη αρχείου


24.05.2017 - ΝΣΚ 293/1994 Ολομέλεια - Μεταλλεία

Η καταρτισθείσα, δι ιδιωτικού εγγράφου, σύμβαση μισθώσεως κοινοτικού λατομείου αδρανών υλικών, υπό το καθεστώς του νόμου 669/1977, άνευ τηρήσεως συμβολαιογραφικού τύπου, πάσχει ακυρότητα, κατ άρθρο 18 παρ.1 αυτού. Παρέχεται δυνατότητα επικυρώσεως διά συμβολαιογραφικού εγγράφου της άνω ακύρου μισθωτικής συμβάσεως. Η επικύρωση κατά συνεκτίμηση και του δεδομένου πραγματικού δε στερείται αναδρόμου χαρακτήρος.

Λήψη αρχείου


24.05.2017 - ΝΣΚ 295/1994 Τμ. Δ' - Αιγιαλός - Παραλία

Ο καθορισμός της οριογραμμής των οχθών μεγάλων λιμνών και πλευσίμων ποταμών είναι πραγματικό ή φυσικό γεγονός, η οριογραμμή είναι εκ φύσεως ορισμένη και δε χρειάζεται διοικητικός προσδιορισμός αυτής. Εναπόκειται στη Διοίκηση να ρυθμίσει, αν θέλει, το θέμα νομοθετικώς.

Λήψη αρχείου


24.05.2017 - ΝΣΚ 297/1994 Τμ. Δ' - Μεταλλεία

Με ευθεία ρύθμιση και ανεξάρτητα από το διανομαρχιακό χαρακτήρα της Επιθεώρησης Μεταλλείων (παρ.5 αρ.30 Ν 1650/86) ο οικείος Επιθεωρητής ως προς την εκμετάλλευση των αδρανών υλικών έχει μόνο αυτός αρμοδιότητα να επιβάλλει τις διοικητικές κυρώσεις τις αναφερόμενες στο άρθρο 15 του Ν 1428/83, όπως τούτο αντικαταστάθηκε από το άρθρο 13 του Ν 2115/93, σε περίπτωση κακοποίησης του περιβάλλοντος από την εκμετάλλευση αδρανών υλικών.

Λήψη αρχείου


Σελίδα 4 από 258Πρώτη   Προηγούμενο   1  2  3  [4]  5  6  7  8  9  10  Επόμενο   Τελευταία   
Αναζήτηση
Λέξη στην περιγραφή:
Κατηγορία:
Έτος:
Αρ. Απόφ.:
Δικαστήριο:
Τμήμα:
Εκτέλεση αναζήτησης
Κατηγορίες
Ταυτότητα

To portal www.spatialplandev.gr δημιουργήθηκε στα μέσα του 2014 από την εταιρεία Spatial Planning & Development Ε.Π.Ε.

Επιστημονικός Υπεύθυνος της προσπάθειας αυτής έχει οριστεί ο κ. Κωνσταντίνος Τσάντζαλος, Δικηγόρος Αθηνών, πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (MSc) στο γνωστικό αντικείμενο Χωροταξίας – Πολεοδομίας – Περιφερειακής Ανάπτυξης του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και υπ. Διδάκτωρ του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Facebook