Όλες οι καταχωρήσεις
Εμφάνιση κατά:

07.05.2018 - ΣτΕ 665/2018 Τμ. Ε' - Οδοί

Αναρμόδιος ο Δήμος να κρίνει την κατάργηση και τη δημιουργία αγροτικών οδών, καθώς η σχετική αρμοδιότητα ασκείται με πράξη του αμρόδιου για τον πολοεοδμικό και χωροταξικό σχεδιασμού κρατικού οργάνου. Αναρμόδιος ο Δήμος και για τη δημιουργία κοινόχρηστων χώρων αγροτικών οδών με παραχώρηση ιδιωτικών εκτάσεων, καθώς το ζήτημα αν η παραχώρηση είναι νόμιμη και αν δια αυτής σχηματίζονται νέοι κοινόχρηστοι χώροι με σκοπό την δημιουργία ιδιωτικού σχεδίου ρυμοτομίας ή όχι κρίνεται από το όργανο και με την διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 411 παρ. 4 ΚΒΠΝ .

Λήψη αρχείου


02.03.2018 - ΣτΕ 46/2018 Τμ. Ε' - Απόβλητα

Ακυρωτική η διαφορά, αρμοδιότητας του Συμβουλίου της Επικρατείας που γεννάται από πράξη του Ε.Σ.Δ.Κ.Ν.Α. η οποία εκδόθηκε στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του Ε.Σ.Δ.Κ.Ν.Α. ως φορέα διαχείρισης στερεών αποβλήτων κατ’ επίκληση νομοθεσίας σχετικά με την υγειονομική ταφή των αποβλήτων αυτών. Μη νομίμως απερρίφθη το αίτημα της αιτούσης περί αποδογής της ιλύος αυτής στον προαναφερθέντα Χ.Υ.Τ.Α., εφόσον η προκύπτουσα από την επεξεργασία των υγρών αποβλήτων της βιομηχανικής μονάδας της αιτούσης ιλύς πληροί τα τασσόμενα με την Κ.Υ.Α., με την οποία εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για τη λειτουργία του εν λόγω Χ.Υ.Τ.Α. κριτήρια.

Λήψη αρχείου


02.03.2018 - ΣτΕ 47/2018 Τμ. Ε' - Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων

Νομίμως εκδόθηκαν οι προσβαλλόμενες άδειες εγκατάστασης χωρίς την προηγούμενη έκδοση των σχετικών εγκρίσεων επεμβάσεως σε δασικές εκτάσεις από τις αρμόδιες δασικές υπηρεσίες σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 12 του ν. 4014/2011 και του γεγονότος ότι υπό την ισχύ αυτού εκδόθηκε, κατόπιν γνωμοδοτήσεων των αρμοδίων δασικών υπηρεσιών, νέα, τροποποιητική της αρχικής ΑΕΠΟ, με την οποία εγκρίθηκε νέα ΜΠΕ αφορώσα το επίμαχο έργο μετά τον επανασχεδιασμό του, που επηρέασε και τις καταλαμβανόμενες υπ’ αυτού δασικές εκτάσεις.

Λήψη αρχείου


02.03.2018 - ΣτΕ 49/2018 Τμ. Ε' - Διατηρητέα

Αιτιολογείται επαρκώς η κρίση της τεχνικής έκθεσης που συνοδεύει την προσβαλλόμενη, ότι βάσει των συνθηκών της συγκεκριμένης περίπτωσης, συντρέχει εξαιρετικός λόγος που επιτάσσει να προταχθεί η προστασία των αρχαιοτήτων έναντι της προστασίας των επίμαχων διατηρητέων κτιρίων, εφόσον η κρίση αυτή δεν στηρίζεται μόνο στο γεγονός της σπουδαιότητας των αναμενόμενων αρχαιολογικών ευρημάτων, αλλά, πρωτίστως, αναφέρεται στην μειωμένη σημασία των αναμενόμενων αρχαιολογικών ευρημάτων και στη μειωμένη σημασία των δύο επίμαχων κτιρίων για την προστασία του οικιστικού ιστού της Πλάκας, ως μέρος του οποίου θεωρήθηκε απαραίτητη η κήρυξή τους ως διατηρητέων. Απορριπτέος ως αβάσιμος ο ισχυρισμός ότι για την έκδοση της προσβαλλόμενης απόφασης ήταν απαραίτητη η προηγούμενη γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Νεώτερων Μνημείων, αφού από το άρθρο 6 παρ. 1 περ. β και παρ. 4 του ν. 3028/2002 προκύπτει ότι τα πολιτιστικά αγαθά που είναι προγενέστερα των τελευταίων εκατό ετών, προκειμένου να τύχουν της προστασίας του νόμου αυτού, πρέπει να έχουν χαρακτηριστεί ως μνημεία με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, γεγονός που δεν προκύπτει ότι συντρέχει στη συγκεκριμένη περίπτωση.

Λήψη αρχείου


02.03.2018 - ΣτΕ 50/2018 Τμ. Ε' - Αυθαίρετη Δόμηση

Χωρίς έννομη συμφέρον η κρινόμενη αίτηση καθώς το αίτημα του αιτούντος περί απορρίψεως της αιτήσεως εξαιρέσεως από την κατεδάφιση έχει ήδη κατ’ ουσία ικανοποιηθεί. Με βάση την απόφαση 3500/2009 της Ολομέλειας του Δικαστηρίου, η διάταξη του άρθρου 8 παρ. 7 του ν. 1512/1985 δεν εφαρμόζεται πάντως επί «νέων αυθαιρέτων». Έννομο περιοίκου και ενδιαφερόμενου για την προστασία του ρέματος Αμαρουσίου για την άσκηση αιτήσεως ακυρώσεως των προσβληθεισών πράξεων οι οποίες, κατά τους ισχυρισμούς του, επέτρεπαν τη διατήρηση αυθαιρέτου κτίσματος πλησίον του ρέματος, και συνεπώς μη νόμιμη η αντίθετη κρίση του Διοικητικού Εφετείου είναι μη νόμιμη.

Λήψη αρχείου


02.03.2018 - ΣτΕ 149/2018 Τμ. Ε' - Αρχαιότητες

Νόμιμη η ΥΑ ΥΠΠΟΑ για μη χαρακτηρισμό ως μνημείων κτηρίων και εγκαταστάσεων πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού. Ορθή εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3028/2002 και επαρκώς αιτιολογημένη η κρίση του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων, το οποίο και προέβη στην εξέταση του συνόλου των υπό κρίση κτηρίων, με βάση τα κριτήρια της νομοθεσίας και την αρχιτεκτονική, πολεοδομική, καλλιτεχνική, κοινωνική, τεχνική και εν γένει ιστορική σημασία τους. Απορριπτέος ως αβάσιμος ο λόγος ακυρώσεως κατά τον οποίο η προσβαλλόμενη είναι ανεπαρκώς αιτιολογημένη διότι δεν επιχειρήθηκε σύγκριση με τα άλλα κτήρια της περιοχής τα οποία έχουν ήδη χαρακτηριστεί κατά τον νόμο ως μνημεία.

Λήψη αρχείου


09.01.2018 - ΝΣΚ 280/2017 Τμ. Γ' - Αρμοδιότητα Οργάνων

Το ΝΣΚ γνωμοδοτεί επί ερωτημάτων αναφυομένων κατ' ενάσκηση υφιστάμενης αρμοδιότητας των ερωτώντων διοικητικών οργάνων. Ως τέτοια νοείται και η ανάκληση διοικητικής πράξεως, εκτελεστής ή μη, κατά την ενάσκηση ιεραρχικού ελέγχου νομιμότητας εκ μέρους του αρμοδίου Γενικού Γραμματέα Υπουργείου. Για το κατώτατο εμβαδόν αρτιότητας των γηπέδων που βρίσκονται στις περιοχές που εμπίπτουν στην παράγραφο I του άρθρου 3 του π.δ/τος 7.3/8.3.2005 (Ζ.Ο.Ε Μυκόνου, περιοχές με στοιχεία 2.3α.9), δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις περί παρεκκλίσεων της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του ίδιου διατάγματος, ούτε οι διατάξεις περί παρεκκλίσεων της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του από 24.5.1985 π.δ/τος. Άδειες δόμησης που τυχόν εκδόθηκαν κατά πλημμελή εφαρμογή των διατάξεων για το κατώτατο εμβαδόν αρτιότητας, μπορεί να ανακληθούν από την αρμόδια Υ.ΔΟΜ. κατά τα, περί ανακλήσεως ευμενών διοικητικών πράξεων για λόγους νομιμότητας, γενικώς ισχύοντα.

Λήψη αρχείου


09.01.2018 - ΝΣΚ 264/2017 Τμ. Γ' - Αρμοδιότητα Οργάνων

Μετά την κατάργηση του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας (ΟΡΣΑ), ο οποίος είχε την - κατ’ εξαίρεση - αρμοδιότητα για τη σύσταση των Κλιμακίων Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος (ΚΕΠΠΕ), ο Περιφερειάρχης, ο οποίος έχει, την γενική αρμοδιότητα σύστασης των ΚΕΠΠΕ, είναι αρμόδιος για τη συγκρότηση των Κλιμακίων και για την περιοχή της χωρικής αρμοδιότητάς του στην Αττική, σύμφωνα με το ν. 4014/2011 (άρθρο 20, παρ. 4) (ομόφ.).

Λήψη αρχείου


21.12.2017 - ΝΣΚ 252/2017 Ατομ. - Ιδιωτικές Επενδύσεις

Επί του υποβληθέντος ερωτήματος, περί του αν τα εκτιθέμενα στο σχετικό έγγραφο περιστατικά συνιστούν λόγους ανωτέρας βίας για παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης της επένδυσης κατά (2) δύο έτη, όπως αιτείται η - υπαχθείσα στο ν. 3908/2011 - ενδιαφερομένη επιχείρηση, ενόψει των οριζομένων στο άρθρο 8 (παρ. 2) του π.δ. 33/2011, δεν είναι αρμόδιο να γνωμοδοτήσει το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, αλλά η, κατ’ αρθρ. 27 του ν. 4399/2016, συσταθείσα Γνωμοδοτική Επιτροπή.

Λήψη αρχείου


21.12.2017 - ΝΣΚ 250/2017 Τμ. Ε' - Αυθαίρετη Δόμηση

Σε περίπτωση ανακλήσεως, από την Υπηρεσία Δόμησης του οικείου Δήμου, της υπαγωγής ακινήτου στις διατάξεις του V. 4178/2013, νομίμως ανακαλείται η άδεια ιδρύσεως και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, καθότι για την έκδοσή της αποτέλεσε προϋπόθεση η ύπαρξη τακτοποιημένου χώρου επί της εγκαταστάσεως, στην οποία αυτό στεγάζεται, εφ’ όσον το Κατάστημα δεν έχει μεταβάλει, μετά την ισχύ του ν. 4442/2016, τη δραστηριότητά του. Για την ανάκληση της ως άνω άδειας, ο Δήμος δεν υποχρεούται να αναμείνει την έκδοση αποφάσεως του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α) [και ήδη της Επιτροπής Εξετάσεως Προσφυγών Αυθαιρέτων] επί της προσφυγής, κατά της πράξεως ανακλήσεως της υπαγωγής ακινήτου στις διατάξεις του ν. 4178/2013. Για την ανάκληση της άδειας ιδρύσεως και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, δεν απαιτείται προηγηθεί εισήγηση (προς το Δήμο) της Υπηρεσίας Δόμησης (ομόφ.).

Λήψη αρχείου


Σελίδα 4 από 260Πρώτη   Προηγούμενο   1  2  3  [4]  5  6  7  8  9  10  Επόμενο   Τελευταία   
Αναζήτηση
Λέξη στην περιγραφή:
Κατηγορία:
Έτος:
Αρ. Απόφ.:
Δικαστήριο:
Τμήμα:
Εκτέλεση αναζήτησης
Κατηγορίες
Ταυτότητα

To portal www.spatialplandev.gr δημιουργήθηκε στα μέσα του 2014 από την εταιρεία Spatial Planning & Development Ε.Π.Ε.

Επιστημονικός Υπεύθυνος της προσπάθειας αυτής έχει οριστεί ο κ. Κωνσταντίνος Τσάντζαλος, Δικηγόρος Αθηνών, πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (MSc) στο γνωστικό αντικείμενο Χωροταξίας – Πολεοδομίας – Περιφερειακής Ανάπτυξης του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και υπ. Διδάκτωρ του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Facebook