Όλες οι καταχωρήσεις
Εμφάνιση κατά:

02.03.2018 - ΣτΕ 50/2018 Τμ. Ε' - Αυθαίρετη Δόμηση

Χωρίς έννομη συμφέρον η κρινόμενη αίτηση καθώς το αίτημα του αιτούντος περί απορρίψεως της αιτήσεως εξαιρέσεως από την κατεδάφιση έχει ήδη κατ’ ουσία ικανοποιηθεί. Με βάση την απόφαση 3500/2009 της Ολομέλειας του Δικαστηρίου, η διάταξη του άρθρου 8 παρ. 7 του ν. 1512/1985 δεν εφαρμόζεται πάντως επί «νέων αυθαιρέτων». Έννομο περιοίκου και ενδιαφερόμενου για την προστασία του ρέματος Αμαρουσίου για την άσκηση αιτήσεως ακυρώσεως των προσβληθεισών πράξεων οι οποίες, κατά τους ισχυρισμούς του, επέτρεπαν τη διατήρηση αυθαιρέτου κτίσματος πλησίον του ρέματος, και συνεπώς μη νόμιμη η αντίθετη κρίση του Διοικητικού Εφετείου είναι μη νόμιμη.

Λήψη αρχείου


02.03.2018 - ΣτΕ 149/2018 Τμ. Ε' - Αρχαιότητες

Νόμιμη η ΥΑ ΥΠΠΟΑ για μη χαρακτηρισμό ως μνημείων κτηρίων και εγκαταστάσεων πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού. Ορθή εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3028/2002 και επαρκώς αιτιολογημένη η κρίση του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων, το οποίο και προέβη στην εξέταση του συνόλου των υπό κρίση κτηρίων, με βάση τα κριτήρια της νομοθεσίας και την αρχιτεκτονική, πολεοδομική, καλλιτεχνική, κοινωνική, τεχνική και εν γένει ιστορική σημασία τους. Απορριπτέος ως αβάσιμος ο λόγος ακυρώσεως κατά τον οποίο η προσβαλλόμενη είναι ανεπαρκώς αιτιολογημένη διότι δεν επιχειρήθηκε σύγκριση με τα άλλα κτήρια της περιοχής τα οποία έχουν ήδη χαρακτηριστεί κατά τον νόμο ως μνημεία.

Λήψη αρχείου


09.01.2018 - ΝΣΚ 280/2017 Τμ. Γ' - Αρμοδιότητα Οργάνων

Το ΝΣΚ γνωμοδοτεί επί ερωτημάτων αναφυομένων κατ' ενάσκηση υφιστάμενης αρμοδιότητας των ερωτώντων διοικητικών οργάνων. Ως τέτοια νοείται και η ανάκληση διοικητικής πράξεως, εκτελεστής ή μη, κατά την ενάσκηση ιεραρχικού ελέγχου νομιμότητας εκ μέρους του αρμοδίου Γενικού Γραμματέα Υπουργείου. Για το κατώτατο εμβαδόν αρτιότητας των γηπέδων που βρίσκονται στις περιοχές που εμπίπτουν στην παράγραφο I του άρθρου 3 του π.δ/τος 7.3/8.3.2005 (Ζ.Ο.Ε Μυκόνου, περιοχές με στοιχεία 2.3α.9), δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις περί παρεκκλίσεων της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του ίδιου διατάγματος, ούτε οι διατάξεις περί παρεκκλίσεων της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του από 24.5.1985 π.δ/τος. Άδειες δόμησης που τυχόν εκδόθηκαν κατά πλημμελή εφαρμογή των διατάξεων για το κατώτατο εμβαδόν αρτιότητας, μπορεί να ανακληθούν από την αρμόδια Υ.ΔΟΜ. κατά τα, περί ανακλήσεως ευμενών διοικητικών πράξεων για λόγους νομιμότητας, γενικώς ισχύοντα.

Λήψη αρχείου


09.01.2018 - ΝΣΚ 264/2017 Τμ. Γ' - Αρμοδιότητα Οργάνων

Μετά την κατάργηση του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας (ΟΡΣΑ), ο οποίος είχε την - κατ’ εξαίρεση - αρμοδιότητα για τη σύσταση των Κλιμακίων Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος (ΚΕΠΠΕ), ο Περιφερειάρχης, ο οποίος έχει, την γενική αρμοδιότητα σύστασης των ΚΕΠΠΕ, είναι αρμόδιος για τη συγκρότηση των Κλιμακίων και για την περιοχή της χωρικής αρμοδιότητάς του στην Αττική, σύμφωνα με το ν. 4014/2011 (άρθρο 20, παρ. 4) (ομόφ.).

Λήψη αρχείου


21.12.2017 - ΝΣΚ 252/2017 Ατομ. - Ιδιωτικές Επενδύσεις

Επί του υποβληθέντος ερωτήματος, περί του αν τα εκτιθέμενα στο σχετικό έγγραφο περιστατικά συνιστούν λόγους ανωτέρας βίας για παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης της επένδυσης κατά (2) δύο έτη, όπως αιτείται η - υπαχθείσα στο ν. 3908/2011 - ενδιαφερομένη επιχείρηση, ενόψει των οριζομένων στο άρθρο 8 (παρ. 2) του π.δ. 33/2011, δεν είναι αρμόδιο να γνωμοδοτήσει το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, αλλά η, κατ’ αρθρ. 27 του ν. 4399/2016, συσταθείσα Γνωμοδοτική Επιτροπή.

Λήψη αρχείου


21.12.2017 - ΝΣΚ 250/2017 Τμ. Ε' - Αυθαίρετη Δόμηση

Σε περίπτωση ανακλήσεως, από την Υπηρεσία Δόμησης του οικείου Δήμου, της υπαγωγής ακινήτου στις διατάξεις του V. 4178/2013, νομίμως ανακαλείται η άδεια ιδρύσεως και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, καθότι για την έκδοσή της αποτέλεσε προϋπόθεση η ύπαρξη τακτοποιημένου χώρου επί της εγκαταστάσεως, στην οποία αυτό στεγάζεται, εφ’ όσον το Κατάστημα δεν έχει μεταβάλει, μετά την ισχύ του ν. 4442/2016, τη δραστηριότητά του. Για την ανάκληση της ως άνω άδειας, ο Δήμος δεν υποχρεούται να αναμείνει την έκδοση αποφάσεως του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α) [και ήδη της Επιτροπής Εξετάσεως Προσφυγών Αυθαιρέτων] επί της προσφυγής, κατά της πράξεως ανακλήσεως της υπαγωγής ακινήτου στις διατάξεις του ν. 4178/2013. Για την ανάκληση της άδειας ιδρύσεως και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, δεν απαιτείται προηγηθεί εισήγηση (προς το Δήμο) της Υπηρεσίας Δόμησης (ομόφ.).

Λήψη αρχείου


21.12.2017 - ΝΣΚ 234/2017 Τμ. Α' - Δημόσια Κτήματα

Χωρίς την έκδοση και μεταγραφή, από τη Διοίκηση, της πράξης με την οποία διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη «ανάκληση» της παραχώρησης δημοσίου κτήματος, λόγω μη εκπληρώσεως εντός της ταχθείσας προθεσμίας του όρου της παραχωρήσεως, από της οποίας και επανέρχεται η κυριότητα στο Δημόσιο, δεν ανακύπτει αξίωση του παραχωρησιούχου, κατ' εφαρμογή των διατάξεων για τον αδικαιολόγητο πλουτισμό, προς επιστροφή του τιμήματος της παραχωρήσεως και δεν τίθεται επομένως θέμα έναρξης της προθεσμίας παραγραφής της αξίωσής του αυτής (πλειοψ). Αν δεν έχει ασκηθεί αγωγή, το τίμημα της παραχώρησης επιστρέφεται ατόκως (ομόφ).

Λήψη αρχείου


01.12.2017 - ΝΣΚ 232/2017 Τμ. Γ' - Αιγιαλός - Παραλία

Αυθαίρετες κατασκευές ή χρήσεις, που βρίσκονται στον αιγιαλό ή στον παλαιό αιγιαλό, δεν δύναται να υπαχθούν, κατά κανόνα, στο πεδίο εφαρμογής του ν. 4178/2013 (και συγκεκριμένα στο άρθρο 2, παρ. 2, περ, ζ', εδ. πρώτο). Στον παλαιό αιγιαλό - και μόνο κατ' εξαίρεση του ως άνω κανόνα - επιτρέπεται η τακτοποίηση αυθαιρέτων σε δύο περιπτώσεις: Είτε να υφίστανται νομίμως, επί του ακινήτου, εμπράγματα δικαιώματα πολιτών, που προϋφίστανται της σχετικής οριοθέτησης του παλαιού αιγιαλού, είτε να εκκρεμεί η έκδοση δικαστικής απόφασης για την εξαίρεση των κτισμάτων, σύμφωνα με τη σχετική χάραξη (άρθρο 2, παρ. 2, περ, ζ', εδ. δεύτερο). Στον αιγιαλό δύνανται να τακτοποιηθούν αυθαίρετες κατασκευές υπό τις εξής προϋποθέσεις, που πρέπει να συντρέχουν σωρευτικώς: αα) να πρόκειται για λιθόκτιστο κτίσμα που κατασκευάστηκε πριν την έναρξη ισχύος του ν. 1337/1983, ββ) να υπήρχε παλαιότερη χάραξη της γραμμής αιγιαλού και γγ) το λιθόκτιστο κτίσμα να βρισκόταν εκτός ζώνης αιγιαλού, σύμφωνα με την παλαιότερη χάραξή του (άρθρο 23 παρ. 8).

Λήψη αρχείου


27.10.2017 - ΝΣΚ 194/2017 Ατομ. - Δάση - Δασικές εκτάσεις

Κρίσεις του Δικαστηρίου αναφορικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς μείζονος (ήτοι μεγαλύτερης έκτασης) ακινήτου, στις οποίες προβαίνει κατά την εκδίκαση επιμέρους τμημάτων αυτού, δεν παράγουν δεδικασμένο για το μείζον ακίνητο, διότι πρόκειται για ζήτημα που εξετάστηκε πλεοναστικά και δεν ήταν αναγκαίο για την στήριξη του διατακτικού της απόφασης. Επομένως, η υπόψη έκταση του ιστορικού της γνωμοδότησης των 29.640 στρεμμάτων δεν δύναται να υπαχθεί στην διάταξη του ν. 3208/2003, αρθρ. 10, παρ. 1, εδ. γ΄ και συνεπώς ορθώς δεν αναγνωρίζεται ολόκληρη ως ιδιωτική, εξαιρουμένων των 155 περίπου στρεμμάτων, που κρίθηκαν ότι ανήκουν σε κτηματίες.

Λήψη αρχείου


09.10.2017 - ΝΣΚ 184/2017 Ατομ. - Λιμένες

Οι περιορισμοί, από την άποψη του αρχαιολογικού νόμου, που θέτει η Υπουργός Πολιτισμού, σχετικά με τα επιτρεπτά σημεία πρόσδεσης σκαφών σε λιμένα χαρακτηρισμένο ως ιστορικό μνημείο, δεσμεύουν το Λιμενικό Ταμείο κατά τον καθορισμό των θέσεων ελλιμενισμού.

Λήψη αρχείου


Σελίδα 3 από 258Πρώτη   Προηγούμενο   1  2  [3]  4  5  6  7  8  9  10  Επόμενο   Τελευταία   
Αναζήτηση
Λέξη στην περιγραφή:
Κατηγορία:
Έτος:
Αρ. Απόφ.:
Δικαστήριο:
Τμήμα:
Εκτέλεση αναζήτησης
Κατηγορίες
Ταυτότητα

To portal www.spatialplandev.gr δημιουργήθηκε στα μέσα του 2014 από την εταιρεία Spatial Planning & Development Ε.Π.Ε.

Επιστημονικός Υπεύθυνος της προσπάθειας αυτής έχει οριστεί ο κ. Κωνσταντίνος Τσάντζαλος, Δικηγόρος Αθηνών, πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (MSc) στο γνωστικό αντικείμενο Χωροταξίας – Πολεοδομίας – Περιφερειακής Ανάπτυξης του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και υπ. Διδάκτωρ του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Facebook