Όλες οι καταχωρήσεις
Εμφάνιση κατά:

12.05.2019 - ΝΣΚ 11/2019 Ατομ. - Ρυμοτομικά σχέδια

Η αρμοδιότητα πρότασης σχεδίου προεδρικού διατάγματος για την τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου της εν θέματι περιοχής ανήκει στην Υφυπουργό Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας και Θράκης), υπό την επιφύλαξη ότι μ’ αυτό δεν βλάπτονται τα εντός αυτής χαρακτηρισθέντα μεμονωμένα κτίρια ως έργα τέχνης, καθόσον, στην αντίθετη περίπτωση, αρμόδιες, κατά το σκέλος αυτό, είναι οι υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ.

Λήψη αρχείου


12.05.2019 - ΝΣΚ 1/2019 Τμ. Ε' - Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων

α) Το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Πολιτισμού μπορεί να γνωμοδοτήσει, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1, 2 και 3 του ν. 4014/2011, 4 παρ.1 α’ και 52 παρ.10 και 11 του ν. 4280/2014, επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων φοιτητικής κατασκήνωσης, η οποία έχει εγκατασταθεί εντός ζώνης Α΄ αρχαιολογικού χώρου, λειτουργούσε χωρίς άδεια και τα αυθαίρετα κτίσματα εντός αυτής έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 4178/2013, υπό την προϋπόθεση ότι δεν αποδεικνύεται μεταγενέστερος του προβλεπόμενου στο άρθρο 7 παρ. 1 του ν. 4178/2013 χρόνος κατασκευής των κτισμάτων της και ότι το σύνολο των κατασκευών της, συνάδει με τα αναφερόμενα στο άρθρο 50 παρ.2 του ν. 998/1979. (ομόφ.) β) Ο έλεγχος της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της εν λόγω κατασκήνωσης πραγματοποιείται στο πλαίσιο των διατάξεων του άρθρου 10 του ν.3028/2002, κατά τα οριζόμενα στην παρ.15 του άρθρου 45 του ν.998/1979. (ομόφ.)

Λήψη αρχείου


17.02.2019 - ΝΣΚ 199/2018 Τμ. Δ' - Αναγκαστική Απαλλοτρίωση

Το Ελληνικό Δημόσιο δεν θα πρέπει να καταβάλει δύο φορές αποζημίωση για τα ίδια τμήματα ιδιοκτησιών, επί των οποίων έχουν εκδοθεί αντίθετες δικαστικές αποφάσεις, που αναγνωρίζουν διαφορετικούς δικαιούχους, αλλά να παρακαταθέσει στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, άπαξ, το ποσό της αποζημίωσης, η οποία ορίσθηκε από το Δικαστήριο και αναλογεί στην απαλλοτριούμενη έκταση. (ομόφ.)

Λήψη αρχείου


17.02.2019 - ΝΣΚ 178/2018 Τμ. Α' - Δημόσια Κτήματα

Η διαλυτική αίρεση που έχει τεθεί στο παραχωρητήριο ακινήτου από το Δημόσιο προς το ΙΚΑ, το οποίο αφορά το ερώτημα, δεν έχει πληρωθεί, επειδή για την πλήρωση αυτής απαιτείται έκδοση από την Διοίκηση διαπιστωτικής πράξης ανάκλησης και μεταγραφή αυτής. Χωρίς τις πράξεις αυτές δεν τίθεται ζήτημα παράτασης της προθεσμίας πραγματοποίησης του σκοπού της παραχώρησης ή επιστροφής του τιμήματος. (πλειοψ.)

Λήψη αρχείου


27.08.2018 - ΝΣΚ 151/2018 Ατομ. - Αιγιαλός - Παραλία

Η ύπαρξη αυθαιρέτων - κατασκευασμάτων ή έργων -, που έγιναν από οποιοδήποτε πρόσωπο χωρίς ή καθ' υπέρβαση άδειας, δεν αποτελεί νομικό κώλυμα για την έκδοση απόφασης παραχώρησης του άρθρου 14 παρ. 12 του ν. 2971/2001. Η δε ισχύς αυτής της απόφασης εκτείνεται από της εκδόσεώς της και όχι αναδρομικά, στα πιο πάνω αυθαίρετα, μόνο με τη συνδρομή των όρων της νομιμότητας και αναγκαιότητάς τους, αποτρεπομένης τότε της κατεδάφισης. Επίσης, στο πλαίσιο της διαδικασίας έκδοσης της ως άνω απόφασης παραχώρησης χώρων αιγιαλού και παραλίας, εάν έχει προηγηθεί καθορισμός της οριογραμμής αιγιαλού και παραλίας στην περιοχή, δεν εφαρμόζονται τα άρθρα 7, 7α και 8 του ν. 2971/2001.

Λήψη αρχείου


01.08.2018 - ΝΣΚ 135/2018 Τμ. Ε' - Αρχαιότητες

Η εκ μέρους της Δ/νσης Δασών παραχώρηση της χρήσης άλσους σε Δήμο, εντός του οποίου βρίσκεται αρχαίο ακίνητο μνημείο και εντός αυτού υπαίθριο θέατρο, συνιστά παραχώρηση της χρήσης του εδάφους και όχι του μνημείου, οι δε εκδηλώσεις που πραγματοποιεί ο Δήμος στο θέατρο υπόκεινται σε αδειοδότηση από το ΥΠΠΟΑ, έναντι τέλους υπέρ του Τ.Α.Π. (ομόφ.)

Λήψη αρχείου


01.08.2018 - ΝΣΚ 134/2018 Τμ. Γ' - Οικοδομική Άδεια

Οι παραχωρησιούχοι των Περιφερειακών Αεροδρομίων της χώρας, βάσει των συμβάσεων που κυρώθηκαν με τα άρθρα 215 και 216 ν. 4389/2016, ήτοι οι εταιρείες με την επωνυμία «Fraport Περιφερειακά αεροδρόμια της Ελλάδας Α΄ Α.Ε.» και «Fraport Περιφερειακά αεροδρόμια της Ελλάδας Β΄ Α.Ε.», βαρύνονται με τα έξοδα και τις εν γένει επιβαρύνσεις που ισχύουν κατά το χρόνο έκδοσης των οικοδομικών αδειών των έργων ευθύνης τους, όπως προβλέπονται από τις οικείες συμβάσεις. (ομόφ.)

Λήψη αρχείου


26.07.2018 - ΝΣΚ 58/2018 Τμ. Στ' - Δημόσια Ακίνητα

Η παραχώρηση της χρήσης των ακινήτων που ανήκουν σε Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, η οποία προβλέπεται στην διάταξη του άρθρου 50 παρ.1 εδ.στ΄ του ν. 4430/2016, μπορεί να γίνεται είτε χωρίς αντάλλαγμα (χρησιδάνειο) είτε με αντάλλαγμα (μίσθωση), βάσει της γνώμης που θα εκφράσει σχετικά σε κάθε περίπτωση το Δ.Σ. του Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης. (πλειοψ.) Σχετική η υπ’ αριθ. 199/2016 γνωμοδότηση ΣΤ΄ Τμήματος ΝΣΚ.

Λήψη αρχείου


25.07.2018 - ΝΣΚ 51/2018 Τμ. Β' - Μεταλλεία

α) Παρά το γεγονός ότι έχει καταργηθεί το άρθρο 3 παρ. 3 του ν. 134/1975, δυνάμει του οποίου είχε εκδοθεί η υπ' αρ. Φ34.2.5/οικ.9510 /29.7.1988 απόφαση του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, περί καθορισμού περιοχής στις μεταλλευτικές λεκάνες Αμυνταίου και Κομνηνών - Πύργων Β.Δ. Μακεδονίας και είχε παραχωρηθεί, ως προς αυτήν, από το Δημόσιο προς τη ΔΕΗ, το αποκλειστικό δικαίωμα έρευνας και εκμετάλλευσης στερεών ορυκτών καυσίμων υλών (λιγνιτών), είναι δυνατή η παράταση της εν λόγω παραχώρησης για είκοσι (20) επιπλέον έτη (η οποία προβλέπεται στην ως άνω υπουργική απόφαση και ζητείται από τη ΔΕΗ Α.Ε.), με την έκδοση νέας υπουργικής απόφασης με την οποία θα εγκρίνονται οι από 26.2.2016 και 13.2.2017 αιτήσεις της ΔΕΗ Α.Ε., εφόσον συντρέχει η προϋπόθεση της ύπαρξης εκμεταλλεύσιμου λιγνιτικού αποθέματος.
β) Η διάταξη του άρθρου 144 του Μεταλλευτικού Κώδικα δεν εφαρμόζεται κατά τη χορήγηση της εν λόγω παράτασης (πλειοψ.). Παραπομπή στην Ολομέλεια του ΝΣΚ, λόγω σπουδαιότητας. Εκδόθηκε η υπ' αριθ. 83/2018 Γνωμ. Α΄ Τακτικής Ολομέλειας ΝΣΚ.

Λήψη αρχείου


01.06.2018 - ΝΣΚ 14/2018 Ατομ. - Διαφημίσεις

α) Οι διατάξεις της περ. A της παρ. 1 άρθρου 4 της με αριθμό 52138/2003 (ΦΕΚ Β'1788) κοινής υπουργικής αποφάσεως που καθορίζουν τον τύπο, το μέγεθος, τους όρους και τις προϋποθέσεις των διαφημιστικών πινακίδων επί των πεζοδρομίων, θεωρούνται ανίσχυρες και μη εφαρμόσιμες από την διοίκηση. β) Δεν μπορεί να τύχει απάντησης το ερώτημα αν μπορεί να αναληφθεί νομοθετική πρωτοβουλία για την ρύθμιση εκ νέου του επιτρεπτού ασκήσεως, κατά συγκεκριμένο τρόπο, της υπαίθριας διαφήμισης. Ο κοινός νομοθέτης και η διοίκηση δεσμεύονται, κατ' άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, από το άρθρο 4 της Διεθνούς Συμβάσεως της Βιέννης για την Οδική Σήμανση και Σηματοδότηση, που κυρώθηκε με το ν. 4266/2014 και έχει υπερνομοθετική ισχύ.

Λήψη αρχείου


Σελίδα 3 από 260Πρώτη   Προηγούμενο   1  2  [3]  4  5  6  7  8  9  10  Επόμενο   Τελευταία   
Αναζήτηση
Λέξη στην περιγραφή:
Κατηγορία:
Έτος:
Αρ. Απόφ.:
Δικαστήριο:
Τμήμα:
Εκτέλεση αναζήτησης
Κατηγορίες
Ταυτότητα

To portal www.spatialplandev.gr δημιουργήθηκε στα μέσα του 2014 από την εταιρεία Spatial Planning & Development Ε.Π.Ε.

Επιστημονικός Υπεύθυνος της προσπάθειας αυτής έχει οριστεί ο κ. Κωνσταντίνος Τσάντζαλος, Δικηγόρος Αθηνών, πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (MSc) στο γνωστικό αντικείμενο Χωροταξίας – Πολεοδομίας – Περιφερειακής Ανάπτυξης του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και υπ. Διδάκτωρ του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Facebook