Όλες οι καταχωρήσεις
Εμφάνιση κατά:

23.09.2014 - ΝΣΚ 109/2014 Τμ. Δ' - Μεταλλεία

Δεν συνιστά νόμιμο λόγο ανάκλησης της άδειας για την αγορά, μεταφορά και κατανάλωση εκρηκτικών υλών η, δι’ αποφάσεως του Επιθεωρητή Μεταλλείων Νοτίου Ελλάδος, εκδοθείσας κατ’ άρθρο 15 παρ.5 του Ν. 1428/1984, προσωρινή απαγόρευση εξορυκτικών εργασιών στο υπόψη λατομείο, όμως, από και δια της αποφάσεως επιβολής του ως άνω περιοριστικού μέτρου, επήλθε αναστολή ισχύος και οπωσδήποτε ανεπίτρεπτο χρήσης των εξουσιών που παρέχονται με την υπ’ αριθμ. 52980/4-11-2011 άδεια αγοράς, μεταφοράς και κατανάλωσης εκρηκτικών υλών, ενόσω ισχύει το εν λόγω περιοριστικό μέτρο. (πλειοψ.)

Λήψη αρχείου


23.09.2014 - ΝΣΚ 108/2014 Τμ. Α' - Δημόσια Κτήματα

Η αξίωση του Δήμου Ναυπλίου για επιστροφή του καταβληθέντος τιμήματος, λόγω αυτοδίκαιης ανατροπής της απόφασης παραχώρησης δημοσίου κτήματος, έχει υποκύψει στην πενταετή παραγραφή του άρθρου 90 παρ.1 του ν. 2362/1995. (ομοφ.)

Λήψη αρχείου


23.09.2014 - ΝΣΚ 106/2014 Τμ. Β' - Ιδιωτικές Επενδύσεις

Επενδυτικά σχέδια που είχαν υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 2601/1998 και για τα οποία είχε συμπληρωθεί η αρχική ή κατά παράταση προθεσμία ολοκλήρωσής των, η προθεσμία αυτή παρατάθηκε μέχρι την 31-12-2013, δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 18 παρ.5 του ν. 4013/2011 και 241 παρ.5 του ν. 4072/2012, και είναι δυνατή η έκδοση απόφασης ολοκλήρωσης των επενδυτικών αυτών σχεδίων σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 2 και 5 του άρθρου 9 του ν. 2601/1998 και εφόσον διαπιστωθεί ότι δεν συντρέχουν οι περιπτώσεις μη τήρησης των υποχρεώσεων του άρθρου 11 του ιδίου νόμου, καθώς και η πιστοποίηση της τήρησης μακροχρονίων δεσμεύσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις ίδιες ανωτέρω διατάξεις του ν. 2601/1998. (ομοφ.)

Λήψη αρχείου


23.09.2014 - ΝΣΚ 102/2014 Τμ. Δ' - Δάση - Δασικές εκτάσεις

Οι υπ’ αριθ. 1407/25-11-1999 και 1408/25-11-1999 αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Πελοποννήσου αντικαταστάθηκαν από την υπ’ αριθ. οικ. 133877/23-12-2010 Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και έπαψαν από την έκδοση αυτής να ισχύουν, χωρίς να χρειάζεται η έκδοση διαπιστωτικής πράξης από τη Διοίκηση. Η Διοίκηση πρέπει να προσδιορίσει τα τμήματα των δασικών εκτάσεων που καταλείπονται μετά την έκδοση της υπ’ αριθ. οικ. 133877/23-12-2010 Υπουργικής Απόφασης χωρίς να καταλαμβάνονται απ’ αυτήν, λόγω των περιορισμένων τροποποιήσεων του αρχικού σχεδιασμού του ΑΣΠΗΕ, και τα οποία καταλάμβαναν οι υπ’ αριθ. 1407 και 1408/25-11-1999 εγκρίσεις επέμβασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Πελοποννήσου και να κηρύξει αυτά αναδασωτέα, προστατεύοντάς τα και από οιαδήποτε επέμβαση επ’ αυτών στο μέλλον σύμφωνα με τη δασική νομοθεσία. Πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής θα πρέπει να εκδοθεί κατά των εκμεταλλευομένων το έργο, εφόσον μετά την έκδοση της άνω Υ.Α., εξακολουθούν να κατέχουν εκτάσεις μη περιεχόμενες σ’ αυτήν και δεν τις αποδίδουν στο Δημόσιο. (ομοφ.)

Λήψη αρχείου


23.09.2014 - ΝΣΚ 94/2014 Τμ. Β' - Μεταλλεία

Ο χαρακτηρισμός αγροτικού ακινήτου ως ποτιστικού ή ξηρικού ανάγεται στη σφαίρα της ουσιαστικής αρμοδιότητας της Διοίκησης και εν προκειμένω του αρμοδίου Επιθεωρητή Μεταλλείων, μετ’ εκτίμηση των πραγμάτων, με βάση και τα διδάγματα της κοινής πείρας και τη συναλλακτική πρακτική [ύπαρξη ή μη εγκαταστάσεων υδροληψίας (γεώτρηση ή πηγάδι), ατομικών ή ομαδικών ηλεκτροδοτούμενων υδροληψιών ή άλλων πηγών νόμιμης άντλησης και μεταφοράς ύδατος και η διατοπική σχέση του αγροτεμαχίου προς τις εγκαταστάσεις ή πηγές], χωρίς ο χαρακτηρισμός αυτός να είναι δεσμευτικός, υπό την έννοια ότι μπορεί να αμφισβητηθεί από τους διαδίκους και υπόκειται σε δικαστικό έλεγχο στα πλαίσια του δικαστικού προσδιορισμού της αποζημίωσης και της διαδικασίας αναγνώρισης των δικαιούχων [βλ. άρθρα 13-25 και 26-27, αντίστοιχα, του δια του άρθρου πρώτου του ν. 2882/2001 κυρωθέντος Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων (Κ.Α.Α.Α.), που εφαρμόζονται στις απαλλοτριώσεις του Μεταλλευτικού Κώδικα κατά παραπομπή του άρθρου 138 τούτου και του άρθρου 29 παρ.8 και 9 του Κ.Α.Α.Α.]. (ομοφ.)

Λήψη αρχείου


23.09.2014 - ΝΣΚ 45/2014 Τμ. Δ' - Αποκατάσταση Ακτημόνων

Η, δια του υπ’ αριθμ. 16500/6-12-1924 συμβολαίου του Συμβ/φου Λαμίας Δ.Δ., πώληση του λειβαδίου «Μάραθος» κατά το 1/2 εξ αδιαιρέτου, για την οποία δόθηκε η δια της υπ’ αριθμ. 138434/22-11-1924 αποφάσεως του Υπουργού Γεωργίας άδεια, σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν.Δ/τος της 3-9-1924, δεν έχει χαρακτήρα εκούσιας μεταβίβασης σε ακτήμονες καλλιεργητές, ως δικαιούχους γεωργικής αποκατάστασης κατά την αγροτική νομοθεσία. (πλειοψ.)

Λήψη αρχείου


23.09.2014 - ΝΣΚ 42/2014 Τμ. Α' - Κρατική Ενίσχυση

Μετά την έκδοση αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τις οποίες κρίθηκε ότι τα καθεστώτα ενισχύσεων υπό μορφή ρύθμισης οφειλών και υπό μορφή δανείου με την εγγύηση του Δημοσίου και επιδότηση επιτοκίου αποτελούν κρατική ενίσχυση και αυτή είναι παράνομη, είναι αυτοδίκαια άκυρη εξαρχής η παρασχεθείσα εγγύηση του Δημοσίου. (ομοφ.)

Λήψη αρχείου


23.09.2014 - ΝΣΚ 18/2014 Τμ. Στ' - Άδεια λειτουργίας

Αρμόδιος για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας σωματειακού γυμναστηρίου, που έχει ως σκοπό την προπόνηση των μελών του και όχι τη διοργάνωση αθλητικών συναντήσεων είναι ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης. (ομοφ.)

Λήψη αρχείου


23.09.2014 - ΝΣΚ 14/2014 Τμ. Δ' - Ιδιωτικές Επενδύσεις

Ως «υλοποίηση επένδυσης» για την εφαρμογή του άρθρου 5 παρ.2 εδ.γ’ του ν. 3851/2010, θεωρούνται μόνον τα έργα της αρχικής επένδυσης που υλοποιούνται χωρίς την χρήση δημόσιας επιχορήγησης, για την εγκατάσταση και λειτουργία ενός νέου σταθμού Α.Π.Ε. (Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας) και όχι αυτά που μπορούν να ενισχυθούν με δημόσια επιχορήγηση για την βελτίωση ενός ήδη λειτουργούντος σταθμού. (ομοφ.)

Λήψη αρχείου


01.05.2014 - ΝΣΚ 48/2014 Τμ. Α' - Δημόσια Ακίνητα

1.α) Είναι νόμιμη η, προς τον σκοπό λήψεως δανείου, εγγραφή προσημειώσεως υποθήκης υπέρ τραπέζης επί του ακινήτου (που παραχωρήθηκε από το Δημόσιο προς το Ίδρυμα «Ι», υπό τον όρο της με οποιονδήποτε τρόπο μη διαθέσεως αυτού προς τρίτο και με κύρωση την αυτοδίκαιη ακύρωση της παραχωρήσεως και την επάνοδο της κυριότητας στο Δημόσιο), χωρίς εκ της εγγραφής αυτής και μόνον να επέρχεται απώλεια δικαιωμάτων του Δημοσίου, η εγγραφή όμως αυτή δεν είναι λυσιτελής, εν όψει μη καλύψεως του κινδύνου της δανείστριας, λόγω της συνδυαστικής εφαρμογής των άρθρων 202, 206, 1318 και 1323 του Α.Κ. (πλειοψ.)
β) Για την λήψη δανείου από το Ίδρυμα, με προσημείωση επί του ακινήτου και προς εξασφάλιση της δανείστριας, πρέπει να υπάρχει συναίνεση του Δημοσίου, δεν έχει όμως την διακριτική ευχέρεια η Διοίκηση να προβεί σε απάλειψη του προαναφερομένου όρου και της διαλυτικής αιρέσεως. Για τον ίδιο σκοπό, η Διοίκηση θα μπορούσε να προβεί σε οποιαδήποτε άλλη ανάλογη εξειδικευμένη τροποποίηση του παραχωρητηρίου, εφόσον κρίνει ότι το δάνειο θα εξυπηρετήσει τους σκοπούς της παραχωρήσεως, που ταυτίζονται με τους σκοπούς του Ιδρύματος, σταθμίζοντας, ταυτοχρόνως με τα επί μέρους οικονομικά δεδομένα και τον κίνδυνο προκλήσεως ανεπανόρθωτης ζημίας στο Δημόσιο. (ομοφ.)
γ) Δεν απαντάται το ερώτημα, στην περίπτωση που έχει ήδη εγγραφεί προσημείωση υποθήκης στο παραχωρηθέν ακίνητο, εάν το παραχωρητήριο δύναται να ανακληθεί λόγω παράβασης του σχετικού όρου, δεδομένου ότι δεν προκύπτει από το ιστορικό, σε κάθε όμως περίπτωση ισχύουν τα προαναφερόμενα σε απάντηση του υποερωτήματος α’. (ομοφ.)
2. Σε περίπτωση διαλύσεως του Ιδρύματος, ως εκ της ειδικότερης προβλέψεως του άρθρου 6 του Οργανισμού του, το ακίνητο περιέρχεται μεν στην ιδρύσασα εταιρεία «Ε», πλην όμως, λόγω του ότι, από του χρόνου της διαλύσεως καθίσταται ανέφικτος ο σκοπός της παραχωρήσεως και πληρούται η διαλυτική αίρεση, εκλείπει η νόμιμη βάση της παραχωρήσεως και επανέρχεται αυτοδικαίως το ακίνητο στο Δημόσιο. (ομοφ.)

Λήψη αρχείου


Σελίδα 258 από 260Πρώτη   Προηγούμενο   251  252  253  254  255  256  257  [258]  259  260  Επόμενο   Τελευταία   
Αναζήτηση
Λέξη στην περιγραφή:
Κατηγορία:
Έτος:
Αρ. Απόφ.:
Δικαστήριο:
Τμήμα:
Εκτέλεση αναζήτησης
Κατηγορίες
Ταυτότητα

To portal www.spatialplandev.gr δημιουργήθηκε στα μέσα του 2014 από την εταιρεία Spatial Planning & Development Ε.Π.Ε.

Επιστημονικός Υπεύθυνος της προσπάθειας αυτής έχει οριστεί ο κ. Κωνσταντίνος Τσάντζαλος, Δικηγόρος Αθηνών, πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (MSc) στο γνωστικό αντικείμενο Χωροταξίας – Πολεοδομίας – Περιφερειακής Ανάπτυξης του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και υπ. Διδάκτωρ του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Facebook