Όλες οι καταχωρήσεις
Εμφάνιση κατά:

01.05.2014 - ΣτΕ 266/2014 Τμ. Ε' - Ρυμοτομική απαλλοτρίωση

Ρυμοτομική απαλλοτρίωση. Ρυμοτομικά βάρη. Άρση. Δικαίωμα ιδιοκτησίας. Χρονικό διάστημα. Απόρριψη αίτησης αναίρεσης απόφασης, η οποία είχε εξαφανίσει την απόφαση με την οποία είχε ακυρωθεί η τεκμαιρόμενη άρνηση της Διοίκησης να άρει την απαλλοτρίωση που επιβλήθηκε λόγω ρυμοτομίας σε ακίνητο των αναιρεσειόντων και να άρει το ρυμοτομικό βάρος που επιβλήθηκε με υπουργική απόφαση σε άλλο ακίνητο ιδιοκτησίας των αναιρεσειόντων. Προσδιορισμός εύλογου
χρόνου, μετά την πάροδο του οποίου ανακύπτει η υποχρέωση της Διοίκησης να άρει την απαλλοτρίωση και το βάρος. Κρίθηκε ότι η διατήρηση των επίδικων ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης και
βάρους δεν υπερβαίνει τα κατά το Σύνταγμα ανεκτά χρονικά όρια (Αντίθετη μειοψηφία).

Λήψη αρχείου


01.05.2014 - ΣτΕ 387/2014 Τμ. Ε' - Έγκριση περιβαλλοντικών όρων

Έγκριση περιβαλλοντικών όρων. Ξενοδοχειακό συγκρότημα σε νησίδα. Ειδικό χωροταξικό πλαίσιο. Αίτηση ακύρωσης. Δεκτή αίτηση ακύρωσης κατά πράξης περιβαλλοντικής αδειοδότησης για την κατασκευή και λειτουργία ξενοδοχειακού συγκροτήματος κλασικού τύπου 5* σε νησίδα. Οι εγκαταστάσεις και οι υποδομές του εν λόγω έργου έχουν ως αναπόφευκτη συνέπεια την ανάλωση του φυσικού κεφαλαίου της περιοχής και την αλλοίωση της φυσιογνωμίας της με την ανάπτυξη έντονων ανθρωπογενών δραστηριοτήτων που συνιστούν εκτεταμένη επέμβαση σε αυτοτελή νησίδα εκτάσεως 550,000 τμ, η οποία προορίζεται για γεωργική χρήση και της οποίας η συγκεκριμένη αξιοποίηση δεν καλύπτεται από υπερκείμενο τομεακό σχεδιασμό. Το σχετικό Περιφερειακό Πλαίσιο δεν περιλαμβάνει την περιοχή, στην οποία εγκρίνεται το επίδικο έργο σε αυτές που έχουν επιλεγεί για να αξιοποιηθούν
τουριστικά.

Λήψη αρχείου


01.05.2014 - ΣτΕ 521/2014 Ολομέλεια - Δημόσια Ακίνητα

Παραχώρηση έναντι τιμήματος δημοσίων κοινοχρήστων ή διαθεσίμων εκτάσεων της εποικιστικής νομοθεσίας στους αυθαιρέτως κατέχοντες αυτές, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 5 του ν.3147/2003. Οι αναφυόμενες διαφορές είναι διοικητικές και υπάγονται στην ακυρωτική αρμοδιότητα του ΣτΕ. Η ανωτέρω διάταξη αντίκειται στις συνταγματικές αρχές του κράτους δικαίου και της ισότητας των πολιτών έναντι του νόμου. Νομίμως ανακλήθηκε η απόφαση παραχώρησης. Απορρίπτεται η αίτηση ακύρωσης. Η αίτηση παραπέμφθηκε στην Ολομέλεια με την υπ΄ αριθ. 142/2012 απόφαση του ΣτΕ.

Λήψη αρχείου


01.05.2014 - ΣτΕ 11/2014 ΕΑ - Δημόσια Ακίνητα

Αίτηση αναστολής εκτελέσεως αποφάσεως του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, με την οποία αποφασίσθηκε η προσωρινή μετεγκατάσταση του συνόλου του καταυλισμού Ρομά περιοχής Δήμου σε δημόσιο ακίνητο του αιτούντος Δήμου. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου, η υφιστάμενη εγκατάσταση του επίμαχου καταυλισμού στην επίδικη περιοχή αποτελεί προϊόν καταπάτησης ιδιωτικών ιδιοκτησιών, χωρίς να έχει προηγηθεί άδεια κατά την υγειονομική νομοθεσία, στο χώρο δε της εν λόγω εγκατάστασης έχουν ανεγερθεί και αυθαίρετα κτίσματα. Οι ισχυρισμοί του αιτούντος Δήμου, κατά τους οποίους από την εκτέλεση της προσβαλλόμενης πράξης θα υποστεί ανεπανόρθωτη ή δυσχερώς επανορθώσιμη βλάβη, αφενός, λόγω μη εξασφάλισης συνθηκών υγιεινής διαβίωσης στον επίδικο χώρο και, αφετέρου, λόγω πρόσθετης οικονομικής επιβάρυνσής του, δεν παρίστανται βάσιμοι. Επίσης, δεν παρίσταται βάσιμος και ο ισχυρισμός του αιτούντος Δήμου, κατά τον οποίο από την επίμαχη μετεγκατάσταση θα προκληθούν φαινόμενα κοινωνικού αποκλεισμού των Ρομά της περιοχής του, καθώς και κίνδυνοι για την ασφάλεια του πληθυσμού του. Και τούτο, διότι, η επίμαχη μετεγκατάσταση επιχειρείται σε χώρο ο οποίος βρίσκεται σε ικανή απόσταση από την πόλη του εν λόγω Δήμου (20 χιλιόμετρα) και σε συγκεκριμένη θέση (γήπεδο πρώην Αμερικανικής Βάσης), υπό συνθήκες, δηλαδή, οι οποίες επιτρέπουν, με τη λήψη των επιβαλλόμενων σε κάθε παρόμοια περίπτωση μέτρων, τον αποτελεσματικό έλεγχο και την αστυνόμευση του χώρου από τις αρμόδιες αρχές. Η ασκηθείσα αίτηση ακυρώσεως δεν παρίσταται προδήλως βάσιμη. Απορρίπτει την αίτηση.

Λήψη αρχείου


01.05.2014 - ΣτΕ 519/2014 Ολομέλεια - Αρχαιότητες

Φορολογία ακινήτων. Τα ακίνητα που έχουν δεσμευθεί από την αρχαιολογική υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού, λόγω αρχαιολογικής έρευνας, απαλλάσσονται από το ενιαίο τέλος
ακινήτων. Αντίθετη ρύθμιση θα ήταν αντίθετη στο Σύνταγμα και την ΕΣΔΑ. Το ένδικο ακίνητο απαλλασσόταν, για το 2008, από την επιβολή ενιαίου τέλους ακινήτων, αφού ενέπιπτε στην ανωτέρω περίπτωση. Παραπομπή της προσφυγής στο Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο. Η προσφυγή εισήχθη στην
Ολομέλεια κατά το άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 3900/2010, κατόπιν πράξης του Προέδρου του ΣτΕ.

Λήψη αρχείου


01.05.2014 - ΣτΕ 256/2014 Τμ. Ε' - Δάση - Δασικές εκτάσεις

Ανάκληση οριστικών τίτλων παραχώρησης δημόσιου δάσους. Νομιμοποίηση δικηγόρου. Ανάκληση Οριστικών Τίτλων Παραχώρησης δημόσιου δάσους, διότι διαπιστώθηκε από την Διοίκηση ότι η έκτασηεγκαταλείφθηκε από την ημέρα του οριστικού παραχωρητηρίου μέχρι την έναρξη του ν. 3208/2003 και δεν εκπληρώνεται στο διηνεκές ο σκοπός της παραχώρησης. Επιτρεπτό παραχώρησης δημόσιων δασικών εκτάσεων κατά κυριότητα μετά από δημοπρασία, εφόσον ήταν κατάλληλες για γεωργική καλλιέργεια ή δενδροκομική εκμετάλλευση. Με την παραχώρηση της εκτάσεως προς τον ανωτέρω σκοπό δεν αποχαρακτηρίζεται η παραχωρούμενη δασική έκταση, αλλά απλώς επιτρέπεται η χρησιμοποίησή της για μόνιμη γεωργική ή δενδροκομική εκμετάλλευση, αποκλείεται δε η περαιτέρω αλλαγή της χρήσεως της παραχωρηθείσας εκτάσεως σε οικιστική ή άλλη. Επομένως αν η προϋπόθεση αυτή δεν συνέτρεχε κατά την έκδοση του οριστικού παραχωρητηρίου, ή αν εκλείψει μεταγενεστέρως λόγω πράξεων ή παραλείψεων του παραχωρησιούχου ή των διαδόχων του, η παραχώρηση υπόκειται σε άρση με διοικητική πράξη, που εκδίδεται μόλις διαπιστωθεί η έλλειψη ή η απώλεια της προϋποθέσεως αυτής.

Λήψη αρχείου


01.05.2014 - ΣτΕ 585/2014 Τμ. Ε' - Έγκριση περιβαλλοντικών όρων

Έγκριση περιβαλλοντικών όρων - Χοιροτροφική μονάδα - Χρήσεις γης - Δίκτυο Natura 2000 - Αίτηση ακύρωσης -. Δεκτή η αίτηση ακύρωσης απόφασης με την οποία εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι χοιροτροφείου σε περιοχή Natura. Κρίθηκε ότι δεν εκτιμήθηκε ο κίνδυνος για την ακεραιότητα του τόπου. Η Μ.Π.Ε. παραλείπει να αναφερθεί στο ευρωπαϊκό περιπατητικό μονοπάτι Ε4, κατά δε την χορήγηση της έγκρισης περιβαλλοντικών όρων δεν λαμβάνονται υπόψη οι προβλέψεις του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Κρήτης. Τέλος, η Διοίκηση προέβη στην έκδοση της προσβαλλόμενης πράξης χωρίς να έχει θεσμοθετηθεί Περιοχή Οργανωμένης Ανάπτυξης Παραγωγικών Δραστηριοτήτων (Π.Ο.Α.Π.Δ), ούτε άλλης τυχόν μορφής Σχέδιο Χρήσεων Γης (Γ.Π.Σ., Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π), στο οποίο να επιτρέπεται η επίμαχη δραστηριότητα.

Λήψη αρχείου


29.04.2014 - ΣτΕ 1118/2014 Ολομέλεια - Αυθαίρετη Δόμηση

Αυθαίρετα και προστασία του οικιστικού περιβάλλοντος. Εξαίρεση από την κατεδάφιση αυθαίρετων κατασκευών. Διατάξεις που ίσχυσαν διαδοχικά και προϋποθέσεις που έθεταν. Συνταγματικότητα αυτών. Με το άρθρο 24 του ν. 4014/2011 επιτρέπεται κατ’ ουσίαν η επί μακρόν διατήρηση αυθαίρετων κατασκευών και χρήσεων που παραβιάζουν τις εκάστοτε ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις, ακόμα αν πρόκειται για κατασκευές μεταγενέστερες του ν. 1337/1983, με αποτέλεσμα να νοθεύεται, ο επιβαλλόμενος από το άρθρο 24 του Συντάγματος ορθολογικός πολεοδομικός σχεδιασμός, μη αρκούσης της πρόβλεψης ότι το ειδικό πρόστιμο περιέρχεται στο Πράσινο Ταμείο και διατίθεται για τη λήψη μέτρων που αποβλέπουν στη διασφάλιση περιβαλλοντικού ισοζυγίου. Ειδικότερες γνώμες. Η προσβαλλόμενη άδεια οικοδομής και το σήμα συνέχισης εργασιών αποπεράτωσης αυθαίρετης κατασκευής εκδόθηκαν κατ’ εφαρμογή του άρθρου 24 του ν. 4014/2011, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4030/2011, που αντίκεινται στο άρθρο 24 του Συντάγματος και στερούνται νομίμου ερείσματος. Δεκτή η αίτηση ακύρωσης. Η υπόθεση εισήχθη στην Ολομέλεια του ΣτΕ με το θεσμό της δίκης-πιλότου, κατά το άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 3900/2010.

Λήψη αρχείου


29.04.2014 - ΣτΕ 27/2014 Ολομέλεια - Χρήσεις γης

Πολεοδομική νομοθεσία και χρήσεις γης. Ο κοινός νομοθέτης μπορεί να τροποποιεί τις πολεοδομικές ρυθμίσεις εφόσον η νέα ρύθμιση αποσκοπεί στη βελτίωση των συνθηκών διαβιώσεως των κατοίκων. Καθορισμός ή τροποποίηση χρήσεων γης και κριτήρια στα οποία πρέπει να στηρίζονται. Η παρ.4 του άρθρου 9 του ν. 3044/2002, κατά το μέρος που επιτρέπει τη χρήση γενικής κατοικίας στην περιοχή όπου ευρίσκεται και το επίδικο εργαστήριο, είναι αντίθετη προς το άρθρο 24 του Συντάγματος, διότι μεταβάλλει το καθεστώς χρήσεων της περιοχής, χωρίς να στηρίζεται σε ειδική μελέτη. Αντίθετη μειοψηφία. Ακυρωτέα η προσβαλλόμενη απόφαση του Νομάρχη, με την οποία ανακλήθηκε η απόφαση διακοπής λειτουργίας του εργαστηρίου της παρεμβαίνουσας και της χορηγήθηκε άδεια λειτουργίας. Δεκτή η αίτηση ακύρωσης. Η αίτηση παραπέμφθηκε στην Ολομέλεια με την υπ΄ αριθ. 1561/2011 απόφαση του ΣτΕ.

Λήψη αρχείου


Σελίδα 258 από 258Πρώτη   Προηγούμενο   249  250  251  252  253  254  255  256  257  [258]  Επόμενο   Τελευταία   
Αναζήτηση
Λέξη στην περιγραφή:
Κατηγορία:
Έτος:
Αρ. Απόφ.:
Δικαστήριο:
Τμήμα:
Εκτέλεση αναζήτησης
Κατηγορίες
Ταυτότητα

To portal www.spatialplandev.gr δημιουργήθηκε στα μέσα του 2014 από την εταιρεία Spatial Planning & Development Ε.Π.Ε.

Επιστημονικός Υπεύθυνος της προσπάθειας αυτής έχει οριστεί ο κ. Κωνσταντίνος Τσάντζαλος, Δικηγόρος Αθηνών, πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (MSc) στο γνωστικό αντικείμενο Χωροταξίας – Πολεοδομίας – Περιφερειακής Ανάπτυξης του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και υπ. Διδάκτωρ του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Facebook