Όλες οι καταχωρήσεις
Εμφάνιση κατά:

30.06.2015 - ΝΣΚ 171/1988 Ατομ. - Αρχαιότητες

Τα αυθαίρετα κτίσματα που βρίσκονται μέσα σε αρχαιολογικούς χώρους δεν είναι δυνατόν να νομιμοποιηθούν σύμφωνα με τον Ν 1337/1983.

Λήψη αρχείου


30.06.2015 - ΝΣΚ 182/1988 Τμ. Α' - Οικοδομική Άδεια

Η πολεοδομική αρχή, εφόσον κατά την έκδοση οικοδομικής αδείας τίθεται θέμα καταργήσεως δουλείας διόδου, θα χορηγήσει βέβαια την οικοδομική άδεια, δεν θα επιτρέψει όμως την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών που καθιστούν αδύνατη την άσκηση της δουλείας αυτής μέχρι της νομίμου καταργήσεώς της. Αν όμως το δικαστήριο δεχθεί ότι η δουλεία διόδου είναι μοναδική σε κοινόχρηστο χώρο, τότε βέβαια η Πολεοδομική Αρχή θα πρέπει να ανακαλέσει και την οικοδομική άδεια.Η πολεοδομική αρχή, εφόσον κατά την έκδοση οικοδομικής αδείας τίθεται θέμα καταργήσεως δουλείας διόδου, θα χορηγήσει βέβαια την οικοδομική άδεια, δεν θα επιτρέψει όμως την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών που καθιστούν αδύνατη την άσκηση της δουλείας αυτής μέχρι της νομίμου καταργήσεώς της. Αν όμως το δικαστήριο δεχθεί ότι η δουλεία διόδου είναι μοναδική σε κοινόχρηστο χώρο, τότε βέβαια η Πολεοδομική Αρχή θα πρέπει να ανακαλέσει και την οικοδομική άδεια.

Λήψη αρχείου


30.06.2015 - ΝΣΚ 184/1988 Τμ. Α' - Αναδασμός

Δικαιούχος αναδασμού μετά την διόρθωση πράξεως αναδασμού.

Λήψη αρχείου


23.06.2015 - ΝΣΚ 479/2007 Ολομέλεια - Δημόσια Κτήματα

Η θεσπιζομένη με το άρθρο 8 του ΑΝ 1539/1938 προθεσμία, εντός της οποίας το Γνωμοδοτικό Συμβούλιο Δημοσίων Κτημάτων (Γ.Σ.Δ.Κ.) έχει αρμοδιότητα να κρίνει επί αιτήσεως θεραπείας του ιδιώτη, που αξιώνει εμπράγματο δικαίωμα επί ακινήτου κατά του Ελληνικού Δημοσίου, πριν εγείρει την σχετική αγωγή, έχει την έννοια ότι, μετά την παρέλευσή της, δεν δεσμεύεται πλέον ο ιδιώτης, αλλά μπορεί να ενεργήσει δικαστικώς, ασκώντας τη σχετική κατά του Δημοσίου αγωγή, ως προς το Συμβούλιο, όμως, δεν επιφέρει αποκλεισμό αυτού να επιληφθεί της αιτήσεως και μετά την παρέλευση αυτής, αλλά συνιστά έντονη υπόδειξη χάριν της ταχύτερης επιλύσεως των διαφορών, να προσπαθήσει να περατώσει τη διοικητική διαδικασία εντός του 6μήνου ή, κατά παράταση, του 9μήνου, ώστε να αποφευχθεί η χρονοβόρα και δαπανηρή δικαστική διαδικασία. Έτσι το Γ.Σ.Δ.Κ. διατηρεί την αρμοδιότητα και νομίμως επιλαμβάνεται, και μετά την παρέλευση της 6μηνης ή 9μηνης (κατά παράταση) προθεσμίας, της έρευνας και διακριβώσεως της αληθείας αιτήσεως θεραπείας του άρθρου 8 του ΑΝ 1539/1938, είτε αυτή έχει κοινοποιηθεί προ της ασκήσεως της εκκρεμούς ήδη ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου σχετικής αγωγής, είτε έχει κοινοποιηθεί μετά την άσκηση αυτής, εφόσον δεν έχει εκδοθεί μέχρι τότε δικαστική απόφαση, αμοιβαίως αποδεκτή από τα διάδικα μέρη, δια της μη προσβολής της με ένδικα μέσα, ή εκ του νόμου εκτελεστή. (πλειοψ.)

Λήψη αρχείου


23.06.2015 - ΝΣΚ 468/2007 Τμ. Β' - Αιγιαλός - Παραλία

Στο πεδίο εφαρμογής της θεσπιζόμενης με το τρίτο εδάφιο της παρ.3 του άρθρου 13 του Ν 2971/2001 ρυθμίσεως εμπίπτουν και οι Ο.Τ.Α. καθώς και οι αμιγείς δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις, προς τις οποίες συμφώνως προς το άρθρο 15 παρ.5 του Ν 2971/2001, ήθελε παραχωρηθεί εκ μέρους του οικείου Ο.Τ.Α. το δικαίωμα χρήσεως αιγιαλού για την εκμίσθωση καθισμάτων και ομπρελών.

Λήψη αρχείου


23.06.2015 - ΝΣΚ 441/2007 Τμ. Β' - Ιδιωτικές Επενδύσεις

1. Η νομική έκφραση «μετατροπή παραδοσιακών ή διατηρητέων κτιρίων σε ξενοδοχειακές μονάδες» της περίπτωσης τ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 3, σε συνδυασμό και με τη διάταξη της παραγράφου 19 του άρθρου 6 του αναπτυξιακού νόμου 2601/1998, δεν καταλαμβάνει και επενδυτικά σχέδια που αφορούν την ανακατασκευή κατεδαφισθέντων ήδη, κατά την υποβολή της αίτησης υπαγωγής, κτισμάτων και ως εκ τούτου η εφαρμογή των διατάξεων αυτών, προϋποθέτει την ύπαρξη μορφής ή άλλως κτιριακής υπόστασης χαρακτηρισμένου ως διατηρητέου ή παραδοσιακού οικοδομήματος.
2. Για την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων, η «αποκατάσταση» παραδοσιακού κτιρίου ή συγκροτήματος παραδοσιακών κτιρίων ως συνόλου δεν αφορά την ανακατασκευή ολοκλήρου του κτιρίου ή του συνόλου των κτιρίων του συγκροτήματος που κατεδαφίστηκε κατά τη φάση των κατασκευαστικών εργασιών στο πλαίσιο εφαρμογής επενδυτικού σχεδίου, ούτε την ανακατασκευή του μεγαλύτερου μέρους αυτών (κτιρίου ή κτιριακού συγκροτήματος), μπορεί όμως να αφορά την ανακατασκευή κατεδαφισθέντος μέρους του κτιρίου ή μέρους (κατεδαφισθέντων κτιρίων) του κτιριακού συγκροτήματος ενιαίας επένδυσης, με την προϋπόθεση ότι η κατεδάφιση επιβάλλεται από τους κανόνες της επιστήμης και της τέχνης για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου, δεν αλλοιώνει την ταυτότητα, τη μορφή και τη φυσιογνωμία του όλου κτιρίου ή συγκροτήματος και εν γένει δεν αναιρεί τις έννοιες της «επισκευής», «αποκατάστασης» και «μετατροπής» του κτιρίου ή του συγκροτήματος ως συνόλου αντιστοίχως, θέματα τα οποία κρίνονται από τα αρμόδια διοικητικά όργανα σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση.

Λήψη αρχείου


23.06.2015 - ΝΣΚ 384/2007 Τμ. Δ' - Έγκριση περιβαλλοντικών όρων

Η κατ’ άρθρο 10 του ΠΔ 247/1991 επιβαλλόμενη θεώρηση των μελετών του άρθρου 9 του ιδίου ΠΔ καθώς και των λοιπών τεχνικών στοιχείων του έργου, προϋποθέτει την έκδοση αποφάσεως εγκρίσεως περιβαλλοντικών όρων κατά τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν 1650/1986.

Λήψη αρχείου


23.06.2015 - ΝΣΚ 343/2007 Ατομ. - Δημόσια Ακίνητα

Από το νόμο (Ν 3028/2002, άρθρο πρώτο Ν 2882/2001) δεν παρέχεται στο Ελληνικό Δημόσιο δυνατότητα απόκτησης της κυριότητας ακινήτου που βρίσκεται μέσα σε κηρυγμένο αρχαιολογικό χώρο, μέσω της διαδικασίας του αναγκαστικού πλειστηριασμού του ακινήτου τούτου. Την κυριότητα του ακινήτου τούτου μπορεί να αποκτήσει το Δημόσιο μόνο κατά τους διαγραφόμενους στο άρθρο 18 του Ν 3028/2002 τρόπους.

Λήψη αρχείου


23.06.2015 - ΝΣΚ 328/2007 Ατομ. - Λιμένες

Με βάση το άρθρο 13 του Ν 3554/2007 το ΤΑΧΔΙΚ έχει δυνατότητα να μισθώσει απευθείας τα κτίρια που ανεγείρονται εκ μέρους της εταιρείας «Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε.» (ΟΛΘ ΑΕ), εντός της χερσαίας λιμενικής ζώνης του λιμένα Θεσσαλονίκης για την εγκατάσταση δικαστηρίων.

Λήψη αρχείου


23.06.2015 - ΝΣΚ 270/2007 Ατομ. - Ιδιωτικές Επενδύσεις

Η πρακτική σημασία της ουσιαστικής βαρύτητας που έχει η άποψη των εκπροσώπων του Υπουργείου Εξωτερικών στην Κεντρική Γνωμοδοτική Επιτροπή του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, κατά τη διατύπωση της απλής γνώμης της για την υπαγωγή ή όχι μιας ιδιωτικής παραγωγικής επένδυσης στο πρόγραμμα συγχρηματοδότησης του Ελληνικού Σχεδίου Οικονομικής Ανασυγκρότησης των Βαλκανίων (ΕΣΟΑΒ), θα μπορούσε να υλοποιηθεί, σε περίπτωση βέβαια που αποτελεί μειοψηφία, μόνο αν το αποφασίζον όργανο έκανε δεκτή την άποψη αυτή και όχι εκείνη της πλειοψηφίας, αιτιολογώντας ειδικά την απόφασή του.

Λήψη αρχείου


Σελίδα 205 από 258Πρώτη   Προηγούμενο   200  201  202  203  204  [205]  206  207  208  209  Επόμενο   Τελευταία   
Αναζήτηση
Λέξη στην περιγραφή:
Κατηγορία:
Έτος:
Αρ. Απόφ.:
Δικαστήριο:
Τμήμα:
Εκτέλεση αναζήτησης
Κατηγορίες
Ταυτότητα

To portal www.spatialplandev.gr δημιουργήθηκε στα μέσα του 2014 από την εταιρεία Spatial Planning & Development Ε.Π.Ε.

Επιστημονικός Υπεύθυνος της προσπάθειας αυτής έχει οριστεί ο κ. Κωνσταντίνος Τσάντζαλος, Δικηγόρος Αθηνών, πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (MSc) στο γνωστικό αντικείμενο Χωροταξίας – Πολεοδομίας – Περιφερειακής Ανάπτυξης του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και υπ. Διδάκτωρ του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Facebook