Όλες οι καταχωρήσεις
Εμφάνιση κατά:

27.08.2018 - ΝΣΚ 151/2018 Ατομ. - Αιγιαλός - Παραλία

Η ύπαρξη αυθαιρέτων - κατασκευασμάτων ή έργων -, που έγιναν από οποιοδήποτε πρόσωπο χωρίς ή καθ' υπέρβαση άδειας, δεν αποτελεί νομικό κώλυμα για την έκδοση απόφασης παραχώρησης του άρθρου 14 παρ. 12 του ν. 2971/2001. Η δε ισχύς αυτής της απόφασης εκτείνεται από της εκδόσεώς της και όχι αναδρομικά, στα πιο πάνω αυθαίρετα, μόνο με τη συνδρομή των όρων της νομιμότητας και αναγκαιότητάς τους, αποτρεπομένης τότε της κατεδάφισης. Επίσης, στο πλαίσιο της διαδικασίας έκδοσης της ως άνω απόφασης παραχώρησης χώρων αιγιαλού και παραλίας, εάν έχει προηγηθεί καθορισμός της οριογραμμής αιγιαλού και παραλίας στην περιοχή, δεν εφαρμόζονται τα άρθρα 7, 7α και 8 του ν. 2971/2001.

Λήψη αρχείου


01.08.2018 - ΝΣΚ 135/2018 Τμ. Ε' - Αρχαιότητες

Η εκ μέρους της Δ/νσης Δασών παραχώρηση της χρήσης άλσους σε Δήμο, εντός του οποίου βρίσκεται αρχαίο ακίνητο μνημείο και εντός αυτού υπαίθριο θέατρο, συνιστά παραχώρηση της χρήσης του εδάφους και όχι του μνημείου, οι δε εκδηλώσεις που πραγματοποιεί ο Δήμος στο θέατρο υπόκεινται σε αδειοδότηση από το ΥΠΠΟΑ, έναντι τέλους υπέρ του Τ.Α.Π. (ομόφ.)

Λήψη αρχείου


01.08.2018 - ΝΣΚ 134/2018 Τμ. Γ' - Οικοδομική Άδεια

Οι παραχωρησιούχοι των Περιφερειακών Αεροδρομίων της χώρας, βάσει των συμβάσεων που κυρώθηκαν με τα άρθρα 215 και 216 ν. 4389/2016, ήτοι οι εταιρείες με την επωνυμία «Fraport Περιφερειακά αεροδρόμια της Ελλάδας Α΄ Α.Ε.» και «Fraport Περιφερειακά αεροδρόμια της Ελλάδας Β΄ Α.Ε.», βαρύνονται με τα έξοδα και τις εν γένει επιβαρύνσεις που ισχύουν κατά το χρόνο έκδοσης των οικοδομικών αδειών των έργων ευθύνης τους, όπως προβλέπονται από τις οικείες συμβάσεις. (ομόφ.)

Λήψη αρχείου


26.07.2018 - ΝΣΚ 58/2018 Τμ. Στ' - Δημόσια Ακίνητα

Η παραχώρηση της χρήσης των ακινήτων που ανήκουν σε Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, η οποία προβλέπεται στην διάταξη του άρθρου 50 παρ.1 εδ.στ΄ του ν. 4430/2016, μπορεί να γίνεται είτε χωρίς αντάλλαγμα (χρησιδάνειο) είτε με αντάλλαγμα (μίσθωση), βάσει της γνώμης που θα εκφράσει σχετικά σε κάθε περίπτωση το Δ.Σ. του Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης. (πλειοψ.) Σχετική η υπ’ αριθ. 199/2016 γνωμοδότηση ΣΤ΄ Τμήματος ΝΣΚ.

Λήψη αρχείου


25.07.2018 - ΝΣΚ 51/2018 Τμ. Β' - Μεταλλεία

α) Παρά το γεγονός ότι έχει καταργηθεί το άρθρο 3 παρ. 3 του ν. 134/1975, δυνάμει του οποίου είχε εκδοθεί η υπ' αρ. Φ34.2.5/οικ.9510 /29.7.1988 απόφαση του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, περί καθορισμού περιοχής στις μεταλλευτικές λεκάνες Αμυνταίου και Κομνηνών - Πύργων Β.Δ. Μακεδονίας και είχε παραχωρηθεί, ως προς αυτήν, από το Δημόσιο προς τη ΔΕΗ, το αποκλειστικό δικαίωμα έρευνας και εκμετάλλευσης στερεών ορυκτών καυσίμων υλών (λιγνιτών), είναι δυνατή η παράταση της εν λόγω παραχώρησης για είκοσι (20) επιπλέον έτη (η οποία προβλέπεται στην ως άνω υπουργική απόφαση και ζητείται από τη ΔΕΗ Α.Ε.), με την έκδοση νέας υπουργικής απόφασης με την οποία θα εγκρίνονται οι από 26.2.2016 και 13.2.2017 αιτήσεις της ΔΕΗ Α.Ε., εφόσον συντρέχει η προϋπόθεση της ύπαρξης εκμεταλλεύσιμου λιγνιτικού αποθέματος.
β) Η διάταξη του άρθρου 144 του Μεταλλευτικού Κώδικα δεν εφαρμόζεται κατά τη χορήγηση της εν λόγω παράτασης (πλειοψ.). Παραπομπή στην Ολομέλεια του ΝΣΚ, λόγω σπουδαιότητας. Εκδόθηκε η υπ' αριθ. 83/2018 Γνωμ. Α΄ Τακτικής Ολομέλειας ΝΣΚ.

Λήψη αρχείου


01.06.2018 - ΝΣΚ 14/2018 Ατομ. - Διαφημίσεις

α) Οι διατάξεις της περ. A της παρ. 1 άρθρου 4 της με αριθμό 52138/2003 (ΦΕΚ Β'1788) κοινής υπουργικής αποφάσεως που καθορίζουν τον τύπο, το μέγεθος, τους όρους και τις προϋποθέσεις των διαφημιστικών πινακίδων επί των πεζοδρομίων, θεωρούνται ανίσχυρες και μη εφαρμόσιμες από την διοίκηση. β) Δεν μπορεί να τύχει απάντησης το ερώτημα αν μπορεί να αναληφθεί νομοθετική πρωτοβουλία για την ρύθμιση εκ νέου του επιτρεπτού ασκήσεως, κατά συγκεκριμένο τρόπο, της υπαίθριας διαφήμισης. Ο κοινός νομοθέτης και η διοίκηση δεσμεύονται, κατ' άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, από το άρθρο 4 της Διεθνούς Συμβάσεως της Βιέννης για την Οδική Σήμανση και Σηματοδότηση, που κυρώθηκε με το ν. 4266/2014 και έχει υπερνομοθετική ισχύ.

Λήψη αρχείου


07.05.2018 - ΣτΕ 665/2018 Τμ. Ε' - Οδοί

Αναρμόδιος ο Δήμος να κρίνει την κατάργηση και τη δημιουργία αγροτικών οδών, καθώς η σχετική αρμοδιότητα ασκείται με πράξη του αμρόδιου για τον πολοεοδμικό και χωροταξικό σχεδιασμού κρατικού οργάνου. Αναρμόδιος ο Δήμος και για τη δημιουργία κοινόχρηστων χώρων αγροτικών οδών με παραχώρηση ιδιωτικών εκτάσεων, καθώς το ζήτημα αν η παραχώρηση είναι νόμιμη και αν δια αυτής σχηματίζονται νέοι κοινόχρηστοι χώροι με σκοπό την δημιουργία ιδιωτικού σχεδίου ρυμοτομίας ή όχι κρίνεται από το όργανο και με την διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 411 παρ. 4 ΚΒΠΝ .

Λήψη αρχείου


02.03.2018 - ΣτΕ 46/2018 Τμ. Ε' - Απόβλητα

Ακυρωτική η διαφορά, αρμοδιότητας του Συμβουλίου της Επικρατείας που γεννάται από πράξη του Ε.Σ.Δ.Κ.Ν.Α. η οποία εκδόθηκε στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του Ε.Σ.Δ.Κ.Ν.Α. ως φορέα διαχείρισης στερεών αποβλήτων κατ’ επίκληση νομοθεσίας σχετικά με την υγειονομική ταφή των αποβλήτων αυτών. Μη νομίμως απερρίφθη το αίτημα της αιτούσης περί αποδογής της ιλύος αυτής στον προαναφερθέντα Χ.Υ.Τ.Α., εφόσον η προκύπτουσα από την επεξεργασία των υγρών αποβλήτων της βιομηχανικής μονάδας της αιτούσης ιλύς πληροί τα τασσόμενα με την Κ.Υ.Α., με την οποία εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για τη λειτουργία του εν λόγω Χ.Υ.Τ.Α. κριτήρια.

Λήψη αρχείου


02.03.2018 - ΣτΕ 47/2018 Τμ. Ε' - Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων

Νομίμως εκδόθηκαν οι προσβαλλόμενες άδειες εγκατάστασης χωρίς την προηγούμενη έκδοση των σχετικών εγκρίσεων επεμβάσεως σε δασικές εκτάσεις από τις αρμόδιες δασικές υπηρεσίες σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 12 του ν. 4014/2011 και του γεγονότος ότι υπό την ισχύ αυτού εκδόθηκε, κατόπιν γνωμοδοτήσεων των αρμοδίων δασικών υπηρεσιών, νέα, τροποποιητική της αρχικής ΑΕΠΟ, με την οποία εγκρίθηκε νέα ΜΠΕ αφορώσα το επίμαχο έργο μετά τον επανασχεδιασμό του, που επηρέασε και τις καταλαμβανόμενες υπ’ αυτού δασικές εκτάσεις.

Λήψη αρχείου


02.03.2018 - ΣτΕ 49/2018 Τμ. Ε' - Διατηρητέα

Αιτιολογείται επαρκώς η κρίση της τεχνικής έκθεσης που συνοδεύει την προσβαλλόμενη, ότι βάσει των συνθηκών της συγκεκριμένης περίπτωσης, συντρέχει εξαιρετικός λόγος που επιτάσσει να προταχθεί η προστασία των αρχαιοτήτων έναντι της προστασίας των επίμαχων διατηρητέων κτιρίων, εφόσον η κρίση αυτή δεν στηρίζεται μόνο στο γεγονός της σπουδαιότητας των αναμενόμενων αρχαιολογικών ευρημάτων, αλλά, πρωτίστως, αναφέρεται στην μειωμένη σημασία των αναμενόμενων αρχαιολογικών ευρημάτων και στη μειωμένη σημασία των δύο επίμαχων κτιρίων για την προστασία του οικιστικού ιστού της Πλάκας, ως μέρος του οποίου θεωρήθηκε απαραίτητη η κήρυξή τους ως διατηρητέων. Απορριπτέος ως αβάσιμος ο ισχυρισμός ότι για την έκδοση της προσβαλλόμενης απόφασης ήταν απαραίτητη η προηγούμενη γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Νεώτερων Μνημείων, αφού από το άρθρο 6 παρ. 1 περ. β και παρ. 4 του ν. 3028/2002 προκύπτει ότι τα πολιτιστικά αγαθά που είναι προγενέστερα των τελευταίων εκατό ετών, προκειμένου να τύχουν της προστασίας του νόμου αυτού, πρέπει να έχουν χαρακτηριστεί ως μνημεία με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, γεγονός που δεν προκύπτει ότι συντρέχει στη συγκεκριμένη περίπτωση.

Λήψη αρχείου


Σελίδα 2 από 258Πρώτη   Προηγούμενο   1  [2]  3  4  5  6  7  8  9  10  Επόμενο   Τελευταία   
Αναζήτηση
Λέξη στην περιγραφή:
Κατηγορία:
Έτος:
Αρ. Απόφ.:
Δικαστήριο:
Τμήμα:
Εκτέλεση αναζήτησης
Κατηγορίες
Ταυτότητα

To portal www.spatialplandev.gr δημιουργήθηκε στα μέσα του 2014 από την εταιρεία Spatial Planning & Development Ε.Π.Ε.

Επιστημονικός Υπεύθυνος της προσπάθειας αυτής έχει οριστεί ο κ. Κωνσταντίνος Τσάντζαλος, Δικηγόρος Αθηνών, πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (MSc) στο γνωστικό αντικείμενο Χωροταξίας – Πολεοδομίας – Περιφερειακής Ανάπτυξης του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και υπ. Διδάκτωρ του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Facebook