Όλες οι καταχωρήσεις
Εμφάνιση κατά:

20.11.2019 - ΝΣΚ 83/2019 Τμ. Στ' - Δημόσια Ακίνητα

α) Τα κατ’ άρθρο 47 του ν. 4386/2016 μεταφερθέντα αυτοδίκαια στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης αδιάθετα ακίνητα, τα οποία είναι υπόλοιπα εφαρμογής στεγαστικών προγραμμάτων του Υπουργείου Υγείας και αφορούν και εκτάσεις οι οποίες απαλλοτριώθηκαν υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου για στεγαστικά προγράμματα προσφύγων του 1922, θεομηνιοπλήκτων και αστέγων, δεν χάνουν εκ της μεταφοράς αυτής το χαρακτήρα και τον κοινωφελή σκοπό για τον οποίο προορίζονται και επομένως δεν μπορούν να εκποιηθούν ως ιδιωτικά ακίνητα του Δημοσίου, όπως πραγματεύεται η υπ’ αριθ. 348/2004 Γνωμοδότηση της Ολομελείας του ΝΣΚ και η σχετική υπ’ αριθ. Δ.Υ.8γ/Γ.Π.51859/06/12-3-2007 εγκύκλιος του πρώην Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ομόφ.).
β)Τα προαναφερθέντα ακίνητα με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μετά από πρόταση του Γενικού Γραμματέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις και υπό αυστηρές προϋποθέσεις, μπορούν να εκποιηθούν και σε ιδιώτες. Απαραίτητο προαπαιτούμενο είναι η έκδοση απόφασης του Υπουργού Εργασίας (και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού), όπου θα καθορίζονται θέματα σχετικά με τη διαδικασία και τα προσκομιζόμενα έγγραφα που συνοδεύουν τα αιτήματα στις περιπτώσεις παραχώρησης ή εν γένει αξιοποίησης της περιουσίας (πλειοψ.).

Λήψη αρχείου


20.11.2019 - ΝΣΚ 61/2019 Ατομ. - Αρχαιότητες

1) Η ισχύς της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Β1/Φ40/ 105606/5210/12-12-2005 «εγκυκλίου» της Γενικής Δ/νσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς-Δ/νσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων-Τμήματος Αρχαιολογικών Χώρων, Μνημείων και Αρχαιογνωστικής Έρευνας, η οποία δεν θέτει κανόνες δικαίου, αλλά περιέχει οδηγίες του Υφυπουργού Πολιτισμού περί της ορθής ερμηνείας των κείμενων διατάξεων και του ορθότερου τρόπου άσκησης των καθηκόντων των περιφερειακών αρχαιολογικών υπηρεσιών, στα πλαίσια της διαδικασίας αδειοδότησης των Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.), περιορίζεται εντός των πλαισίων της Διοίκησης και δεν μπορεί να της προσδοθεί αναδρομική ισχύς, υπό οιαδήποτε έννοια και εκδοχή.
2) Οι ενέργειες στις οποίες επιβάλλεται να προβαίνουν οι αρχαιολογικές υπηρεσίες, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην εν λόγω «εγκύκλιο», και οι διοικητικές πράξεις που πρέπει να εκδίδουν, κατά περίπτωση, είναι νόμιμες και ισχυρές, ως ερειδόμενες στις ισχύουσες διατάξεις της αρχαιολογικής νομοθεσίας σε συνδυασμό με τις γενικές αρχές περί ανάκλησης των ατομικών διοικητικών πράξεων, όπως αυτές έχουν ήδη ερμηνευθεί, από τις οποίες δεν αποκλίνει το περιεχόμενο της εν λόγω εγκυκλίου, όσον αφορά στις υποχρεώσεις των οργάνων των αρχαιολογικών υπηρεσιών.
3) Οι αρχαιολογικές υπηρεσίες οφείλουν να γνωστοποιούν στις λοιπές διοικητικές αρχές (δημοτικές, πολεοδομικές, αστυνομικές κ.λπ.) τις ενέργειές τους και τις διοικητικές πράξεις που εκδίδουν, στα πλαίσια της διαδικασίας αδειοδότησης των Κ.Υ.Ε. ή ανάκλησης χορηγηθείσας άδειας ή έκδοσης διαταγής διακοπής της λειτουργίας Κ.Υ.Ε., βάσει της ισχύουσας αρχαιολογικής νομοθεσίας, οπότε οι εν λόγω διοικητικές αρχές οφείλουν άμεσα να προβούν στις νόμιμες ενέργειες, που προβλέπει και η εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία που τις διέπει, όταν διαπιστωθεί παράβαση της πολεοδομικής και οικοδομικής νομοθεσίας, προκειμένου να παρασχεθεί η αναγκαία συνδρομή και προστασία στις αρχαιολογικές υπηρεσίες, χωρίς να αποκλείεται να τεθεί ζήτημα αναστολής ή και ανάκλησης της χορηγηθείσας άδειας ίδρυσης ή/και λειτουργίας Κ.Υ.Ε. από την εκάστοτε αρμόδια προς τούτο διοικητική αρχή, ενόσω νόμιμη προϋπόθεση της άδειας αυτής συνιστούσε η άδεια της αρχαιολογικής υπηρεσίας και αυτή δεν υπήρχε εξ αρχής ή εξέλιπε μεταγενεστέρως για οιοδήποτε λόγο.

Λήψη αρχείου


20.11.2019 - ΝΣΚ 57/2019 Α' Τακτική Ολομέλεια - Δημόσια Κτήματα

Είναι δυνατή η χορήγηση από την αρμόδια Υπηρεσία του Δημοσίου του πρωτοκόλλου εξόφλησης χρέους (μέρους τιμήματος αγοράς ακινήτου) στην περίπτωση που οι ιδιώτες, απώτεροι κάτοχοι του ακινήτου, δεν μπορούν να αποδείξουν την εξόφληση, αλλά και στην Υπηρεσία δεν ανευρίσκονται τα τριπλότυπα εξόφλησης των δόσεων (πλειοψ.). Παραπέμφθηκε στην Α΄ Τακτική Ολομέλεια, κατόπιν της υπ’ αριθ. 34/2019 γνωμ. του Α΄ Τμήματος ΝΣΚ.

Λήψη αρχείου


20.11.2019 - ΝΣΚ 6/2019 Τμ. Β' - Δημόσια Ακίνητα

Το Ελληνικό Δημόσιο έχει, σε σχέση με τα ανωτέρω αναφερόμενα ακίνητα, απ' ευθείας εκ του νόμου και σύμφωνα με τη βούληση των συμβληθέντων στα σχετικά μισθωτήρια συμβόλαια, την ιδιότητα του μισθωτή και, κατ' επέκταση, το δικαίωμα πρώτης προτίμησης ή προσφοράς προς αγορά από τον εκάστοτε κύριο και εκμισθωτή των ακινήτων. Αναφορικά με την άσκηση του δικαιώματος πρώτης προτίμησης ή προσφοράς αρμοδιότητα, πλην τυχόν αντίθετης πρόβλεψης, έχει το Υπουργείο Οικονομικών, στη διοίκηση, διαχείριση και εποπτεία του οποίου επανυπάγεται με την ολοκλήρωση αγοράς τους από το Δημόσιο τα υπόψη ακίνητα. Η αρμόδια για την άσκηση του δικαιώματος υπηρεσία διαπιστώνεται, επί τη βάσει των οικείων διατάξεων του Οργανισμού του ως άνω Υπουργείου, οι οποίες ρυθμίζουν την αρμοδιότητά τους (ομόφ.).

Λήψη αρχείου


17.05.2019 - ΝΣΚ 101/2019 Τμ. Γ' - Ρυμοτομικά σχέδια

Καθ’ ύλην αρμόδια Υπηρεσία για την τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου σε μεμονωμένη ιδιοκτησία σε εκτέλεση δικαστικής απόφασης στην περιοχή του «Ελαιώνα» της Περιφέρειας Αττικής, που αποτελεί Ζώνη Ελεγχόμενης Ανάπτυξης (ΖΕΑ), είναι η Διεύθυνση Σχεδιασμού Μητροπολιτικών, Αστικών και Περιαστικών Περιοχών, της Γενικής Διεύθυνσης Χωρικού Σχεδιασμού, του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που είναι αρμόδια για την παρακολούθηση της εφαρμογής του νέου Ρυθμιστικού Σχεδίου της Αθήνας (ΡΣΑ), ιδίως στις μητροπολιτικές παρεμβάσεις και συγκεκριμένα στη ΖΕΑ, προκειμένου να επιτευχθούν ενιαία οι ειδικοί για τον Ελαιώνα διαχρονικοί στόχοι του Ρυθμιστικού Σχεδίου της Αθήνας (ομόφ.).

Λήψη αρχείου


17.05.2019 - ΝΣΚ 90/2019 Τμ. Γ' - Δάση - Δασικές εκτάσεις

Η αρμοδιότητα άσκησης εποπτείας και ελέγχου επί των Συνεταιρισμών Δασοκτημόνων του α.ν. 1627/1939 παρέμεινε στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠ.Α.Α.Τ.), και μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4423/2016. Η εποπτεία και ο έλεγχος των αναγκαστικών δασικών συνεταιρισμών ρυθμίζεται από τις διατάξεις των άρθρων 16 και 17 του ν. 2810/2000 και αρμόδιες Διευθύνσεις του ΥΠ.Α.Α.Τ. είναι, για την άσκηση εποπτείας, η Δ/νση Αγροτικού Συνεργατισμού και Ομαδικών Δραστηριοτήτων και, για τον έλεγχο, η Δ/νση Οικονομικού Ελέγχου και Επιθεώρησης (πλειοψ.).

Λήψη αρχείου


17.05.2019 - ΝΣΚ 86/2019 Τμ. Ε' - Αρχαιότητες

α) Δεν είναι δυνατή η καταβολή αποζημίωσης λόγω στέρησης ή περιορισμού χρήσης ακινήτου, όταν η συνολική αποζημίωση που έχει λάβει ή προβλέπεται να λάβει ο φερόμενος ιδιοκτήτης υπερβαίνει την αξία του ακινήτου, αλλά η Διοίκηση είναι υποχρεωμένη από το νόμο (παρ.7 του άρθρου 19 του ν. 3028/2002) να κηρύξει άμεσα απαλλοτριωτέο το ακίνητο αυτό και β) μέχρι να συντελεστεί η απαλλοτρίωση του ακινήτου αυτού δεν είναι δυνατή -σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 19 παρ.6 του ν. 3028/2002- η καταβολή περαιτέρω αποζημίωσης λόγω στέρησης ή περιορισμού της χρήσης του, στην περίπτωση κατά την οποία η συνολική αποζημίωση υπερβαίνει την αξία του ακινήτου (ομόφ.).

Λήψη αρχείου


17.05.2019 - ΝΣΚ 71/2019 Τμ. Α' - Δημόσια Ακίνητα

Ισοψήφησαν δύο γνώμες. Σύμφωνα με την μία εξ αυτών, ανεξάρτητα από τη συνδρομή περιπτώσεως που προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 82 του ν.4495/2017 πρέπει, σε κάθε περίπτωση μισθωτικής διαδικασίας του Δημοσίου, να προσκομίζεται μαζί με την προσφορά αντίγραφο οικοδομικής άδειας για τη νόμιμη κατασκευή, σύμφωνα με την ειδική, κατισχύουσα διάταξη του άρθρου 10 του ν.3130/2003. Κατά την άλλη ισοψηφήσασα γνώμη, δεν υφίσταται διάσταση μεταξύ των διατάξεων των άρθρων 10 του ν.3130/2003 και 82 παρ. 2 του ν.4495/2017, από τις οποίες, σε συνδυασμό μεταξύ τους κατά την αληθή έννοιά τους, προκύπτει ότι αρκεί, για το παραδεκτό της προσφοράς, εκτός από την οικοδομική άδεια, και βεβαίωση της αρμόδιας αρχής ότι νομίμως υφίστανται οι προσφερόμενοι χώροι, η βεβαίωση δε αυτή μπορεί να εκδίδεται και με αναφορά μεταξύ άλλων στη συνδρομή μίας των περιπτώσεων της παρ.2 του άρθρου 82 του ν.4495/2017. Ενόψει της ισοψηφίας που ανέκυψε, το Τμήμα παραπέμπει ομόφωνα την υπόθεση στο σύνολό της στην Ολομέλεια του ΝΣΚ.

Λήψη αρχείου


14.05.2019 - ΝΣΚ 63/2019 Τμ. Γ' - Μεταλλεία

Δεν τίθεται θέμα αναλογικής εφαρμογής της διάταξης του άρθρου 15 του ν.4541/2018 στη διαδικασία εκμίσθωσης δημόσιου λιγνιτωρυχείου δεδομένου ότι η δυνατότητα ασφαλιστικής επιχείρησης, η οποία έχει έδρα σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δραστηριοποιείται στη χώρα μας με καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών στον Κλάδο 15 Εγγυήσεις, να εκδώσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, παρέχεται ευθέως από τις διατάξεις του ν.4364/2016 και δεν προσκρούει σε απαγορευτική διάταξη νόμου ή περιορισμό από τους όρους των μισθωτικών συμβάσεων. Η ερωτώσα υπηρεσία δεν μπορεί να αποδεχθεί την αναφερόμενη στο ερώτημα εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της μισθωτικής σύμβασης, σε αντικατάσταση των ήδη κατεχομένων από την υπηρεσία εγγυητικών επιστολών εκδόσεως πιστωτικού ιδρύματος, δεδομένου ότι η εγγυητική αυτή επιστολή δεν καλύπτει ολόκληρο το χρονικό διάστημα ισχύος της μισθωτικής σύμβασης, ως εξ αυτής απαιτείται για την καλή εκτέλεσή της (ομόφ.).

Λήψη αρχείου


14.05.2019 - ΝΣΚ 32/2019 Τμ. Α' - Αιγιαλός - Παραλία

Η προστασία των κοινόχρηστων χώρων του αιγιαλού, της παραλίας (συντελεσμένης), του θαλάσσιου χώρου και γενικά των παράκτιων οικοσυστημάτων των νήσων Κυθήρων και Αντικυθήρων ανήκει στην κατά τόπο αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών (ομόφ.).

Λήψη αρχείου


Σελίδα 2 από 260Πρώτη   Προηγούμενο   1  [2]  3  4  5  6  7  8  9  10  Επόμενο   Τελευταία   
Αναζήτηση
Λέξη στην περιγραφή:
Κατηγορία:
Έτος:
Αρ. Απόφ.:
Δικαστήριο:
Τμήμα:
Εκτέλεση αναζήτησης
Κατηγορίες
Ταυτότητα

To portal www.spatialplandev.gr δημιουργήθηκε στα μέσα του 2014 από την εταιρεία Spatial Planning & Development Ε.Π.Ε.

Επιστημονικός Υπεύθυνος της προσπάθειας αυτής έχει οριστεί ο κ. Κωνσταντίνος Τσάντζαλος, Δικηγόρος Αθηνών, πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (MSc) στο γνωστικό αντικείμενο Χωροταξίας – Πολεοδομίας – Περιφερειακής Ανάπτυξης του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και υπ. Διδάκτωρ του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Facebook