Όλες οι καταχωρήσεις
Εμφάνιση κατά:

15.07.2015 - ΝΣΚ 52/2005 Τμ. Α' - Αιγιαλός - Παραλία

α) Δεν ισχύει ο περιορισμός των 500 τ.μ., που προβλέπεται στην παρ.3 του άρθρου 13 του Ν 2741/2001, στις παραχωρήσεις της απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας στις όμορες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις κατά την παρ.4 του ίδιου άρθρου. β) Το αντάλλαγμα για την παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού σε όμορες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις καθορίζεται με βάση την τιμή του δίκλινου δωματίου όπως αυτή καθορίζεται από τον Ε.Ο.Τ. (Υπουργό Τουριστικής Ανάπτυξης) και όχι από την ανώτερη τιμή που δηλώνεται από τον ξενοδοχειακό επιχειρηματία για το συγκεκριμένο ξενοδοχείο. γ) Σε περίπτωση που με την απόφαση του Ε.Ο.Τ. (Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης) καθορίζονται διαφορετικές τιμές για τη χαμηλή, μέση και υψηλή περίοδο, ο υπολογισμός του ετήσιου μισθώματος γίνεται χωριστά για κάθε περίοδο, ανάλογα με τους μήνες κάθε περιόδου και αθροίζονται τα επί μέρους ποσά των περιόδων (χαμηλής, μέσης, υψηλής). Το ετήσιο μίσθωμα είναι το άθροισμα των μισθωμάτων των περιόδων αυτών. Το άθροισμα δε των ποσών αυτών διαιρούμενο δια του 12 (12 μήνες παραχώρησης) δίδει το μέσο μηνιαίο αντάλλαγμα. Εάν η ξενοδοχειακή μονάδα δεν λειτουργεί για κάποιο χρονικό διάστημα το έτος, η μη λειτουργία της είναι αδιάφορη για τον καθορισμό και την καταβολή του ανταλλάγματος, το οποίο οφείλεται για ολόκληρο το έτος της παραχώρησης της απλής χρήσης του αιγιαλού.

Λήψη αρχείου


15.07.2015 - ΝΣΚ 49/2005 Τμ. Α' - Προστασία Περιβάλλοντος

Η άσκηση προσφυγής κατά πράξεως επιβολής προστίμου για παραβάσεις περιβαλλοντικής νομοθεσίας δεν αναστέλλουν την εκτέλεση της πράξεως και η αρμόδια Δ.Ο.Υ. πρέπει να βεβαιώσει όλο το ποσό του επιβληθέντος προστίμου βάσει των διατάξεων των άρθρων 9 του Ν 2947/2001, 69 του Ν 2717/1999 και 2 του ΝΔ 356/1974, εφ’ όσον το αρμόδιο Διοικητικό Εφετείο απορρίψει αίτηση αναστολής που ενδεχομένως θα ασκήσουν οι προσφεύγουσες εταιρείες. Αίτηση αναστολής εκτελέσεως κατά των αποφάσεων επιβολής προστίμου δεν υποβάλλεται νόμιμα ενώπιον του Υπουργείου ΠΕΧΩΔΕ.

Λήψη αρχείου


15.07.2015 - ΝΣΚ 33/2005 Τμ. Α' - Οικοδομική Άδεια

α) Οι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος της Ειδικής Υπηρεσίας Ελεγκτών Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩΔΕ, δεν έχουν αρμοδιότητα ελέγχου τήρησης των προϋποθέσεων χορήγησης οικοδομικής άδειας από το αρμόδιο Πολεοδομικό Γραφείο. β) Επί αιτήσεως για χορήγηση οικοδομικής άδειας, στην περίπτωση που το αρμόδιο Πολεοδομικό Γραφείο, καίτοι έχει βεβαιώσει πληρότητα φακέλου, χωρίς να τον επιστρέψει, ζητεί εκ των υστέρων πρόσφατες εγκρίσεις Δασαρχείου και Αρχαιολογίας, το διάστημα μέχρι την αμετάκλητη δικαστική επίλυση αμφισβητήσεων κατ’ αυτών και την προσκόμισή τους, δεν υπολογίζεται για τη συμπλήρωση της 9μηνης προθεσμίας προσκόμισης των τυχόν ελλειπόντων στοιχείων.

Λήψη αρχείου


15.07.2015 - ΝΣΚ 12/2005 Τμ. Α' - Τουρισμός

Για να εφαρμοσθεί η διάταξη του άρθρου 50 του ΠΔ 715/1979 απαιτείται ο αγοραστής να είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Ο Ειδικός Κλάδος Οικονομικής Ενίσχυσης Μερισματούχων Στρατού (Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Σ.) δεν είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και, ως εκ τούτου, δεν μπορεί να προβεί στην αγορά του ξενοδοχείου «ΞΕΝΙΑ ΧΙΟΥ» από την εταιρεία «Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Α.Ε.» απευθείας χωρίς την διενέργεια μειοδοτικού διαγωνισμού.

Λήψη αρχείου


15.07.2015 - ΝΣΚ 3/2005 Τμ. Β' - Δημόσια Ακίνητα

Εφαρμοστέες στις περιπτώσεις παραχωρήσεως ή διαθέσεως των περιελθόντων στην κυριότητα του Δημοσίου (Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης) ακινήτων προς τους Ο.Τ.Α. (ή τις Ν.Α.) είναι οι διατάξεις του άρθρου 260 του ΠΔ 410/1995, υπό τους εκεί διαλαμβανόμενους όρους και προϋποθέσεις και κατά την αληθή έννοια των διατάξεων αυτών και με την επιφύλαξη, βέβαια, των όποιων ειδικών απαγορευτικών διατάξεων, μη προσαπαιτουμένης περαιτέρω ειδικής προς τούτο νομοθετικής εξουσιοδοτήσεως.

Λήψη αρχείου


13.07.2015 - ΝΣΚ 346/2005 Τμ. Α' - Κατάτμηση

Κατάτμηση γηπέδου σε μικρότερα γήπεδα άνω των 4.000 τ.μ. εκάστου, προ της ισχύος του Ν 3212/2003 και μεταγενέστερη σύσταση πραγματικής δουλείας μεταξύ του πωλητού που παρακράτησε στην κυριότητά του εδαφική λωρίδα άνω των 4.000 τ.μ. και των αγοραστών των επί μέρους κατατμηθέντων γηπέδων, από μόνη της δεν παραβιάζει το άρθρο 20 ΝΔ 17.7/16.8.1923, πλην εναπόκειται στον Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., μετά γνώμη του ΚΣΧΟΠ, να κρίνει αν, με βάση τα πραγματικά περιστατικά, υποκρύπτεται ή όχι απαγορευμένη έμμεση δημιουργία κοινόχρηστων χώρων.

Λήψη αρχείου


13.07.2015 - ΝΣΚ 416/2005 Τμ. Α1 - Αναγκαστική Απαλλοτρίωση

Είναι σύννομη η έκδοση υπουργικής απόφασης για έκδοση ομολογιών σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.δ/τος 2185/1952.

Λήψη αρχείου


13.07.2015 - ΝΣΚ 341/2005 Ολομέλεια - Αυθαίρετη Δόμηση

α) Το Υπουργείο Πολιτισμού δεν μπορεί να νομιμοποιήσει τις αυθαίρετες κατασκευές, που έγιναν εντός των ορίων του οικισμού Αγ. Βαρβάρας Βραχασίου Μιραμπέλλου Ν. Λασιθίου, σύμφωνα με τους εγκεκριμένους από το Νομάρχη Λασιθίου όρους δομήσεώς του, κατά τη χρονική περίοδο που ο οικισμός αυτός είχε περιληφθεί στην οριοθετημένη Ζώνη Β΄ Προστασίας του αρχαιολογικού χώρου Μαλίων, διότι αυτές, τόσον κατά το χρόνο που έγιναν, όσον και κατά το χρόνο που ζητείται η νομιμοποίησή τους, βρίσκονται εντός του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου των Μαλίων. β) Το Υπουργείο Πολιτισμού δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να προχωρήσει στη νομιμοποίηση αυθαιρέτων κατασκευών που έγιναν εντός αρχαιολογικών χώρων, των οποίων κατά το χρόνο που ζητείται η νομιμοποίηση δεν μεταβλήθηκε ο χαρακτηρισμός. (πλειοψ.)

Λήψη αρχείου


13.07.2015 - ΝΣΚ 335/2005 Ολομέλεια - Αιγιαλός - Παραλία

1. Οι κατασκευές (προσωρινές λυόμενες κατασκευές ειδικών προδιαγραφών), που περιγράφονται στο υπ αριθμ. 4009/23-7-2004 έγγραφο των Ελληνικών Τουριστικών Ακινήτων ΑΕ (ΕΤΑ), δεν εμπίπτουν στην έννοια του έργου, εκτελουμένου στον αιγιαλό, η εκτέλεση του οποίου υπόκειται στις προϋποθέσεις του άρθρου 14 Ν 2971/2001, διότι οι κατασκευές αυτές επικάθηνται με ειδικά ανοξείδωτα πέλματα στον αιγιαλό ή την παραλία χωρίς καμία πάκτωση σε υπόβαθρο από μπετόν ή άλλου είδους μόνιμο υπόβαθρο και έτσι δεν δημιουργείται σταθερή σύνδεση με το έδαφος. 2. Η παρ.3 του άρθρου 13 του Ν 2971/2001 δεν αποκλείει την παραχώρηση αιγιαλού για απλή χρήση προς εγκατάσταση των πιο πάνω κατασκευών, υπό την προϋπόθεση τηρήσεως σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση των ουσιαστικών προϋποθέσεων της παρ.1 του άρθρου 13 του Ν 2971/2001. (πλειοψ.)

Λήψη αρχείου


13.07.2015 - ΝΣΚ 315/2005 Τμ. Δ' - Δάση - Δασικές εκτάσεις

Δεν είναι δυνατή η παραχώρηση δημόσιας δασικής έκτασης σε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, δυνάμει του άρθρου 13 παρ.2Β του Ν. 1734/87. Όταν για την εκτέλεση των έργων απαιτείται μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων η απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων απαιτείται και για την παραχώρηση της έκτασης. (ομοφ.)

Λήψη αρχείου


Σελίδα 190 από 258Πρώτη   Προηγούμενο   185  186  187  188  189  [190]  191  192  193  194  Επόμενο   Τελευταία   
Αναζήτηση
Λέξη στην περιγραφή:
Κατηγορία:
Έτος:
Αρ. Απόφ.:
Δικαστήριο:
Τμήμα:
Εκτέλεση αναζήτησης
Κατηγορίες
Ταυτότητα

To portal www.spatialplandev.gr δημιουργήθηκε στα μέσα του 2014 από την εταιρεία Spatial Planning & Development Ε.Π.Ε.

Επιστημονικός Υπεύθυνος της προσπάθειας αυτής έχει οριστεί ο κ. Κωνσταντίνος Τσάντζαλος, Δικηγόρος Αθηνών, πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (MSc) στο γνωστικό αντικείμενο Χωροταξίας – Πολεοδομίας – Περιφερειακής Ανάπτυξης του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και υπ. Διδάκτωρ του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Facebook