Όλες οι καταχωρήσεις
Εμφάνιση κατά:

12.03.2015 - ΝΣΚ 249/1991 Τμ. Β' - Μεταλλεία

Για τους μεταλλευτικούς χώρους για τους οποίους έχουν υποβληθεί αιτήσεις χορήγησης αδειών μεταλλευτικών ερευνών, επί των οποίων έχουν εκδοθεί απορριπτικές αποφάσεις, για λόγους δημοσίου συμφέροντος, πριν από την ισχύ του Ν.Δ. 210/73 (ισχύοντος Μ.Κ.), δεν έχουν εφαρμογή ούτε οι διατάξεις του άρθρου 7 παρ.4 και 5 του Π.Δ/τος της 28.10.1929 (περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον του νόμου ΓΦΚΔ/13.1.1910περί Μεταλλευτικού Κώδικος), ούτε η αντίστοιχη του άρθρου 33 παρ.2 του ισχύοντος Μ.Κ., σύμφωνα με το άρθρο 180 παρ.2 του τελευταίου τούτου.

Λήψη αρχείου


12.03.2015 - ΝΣΚ 248/1991 Τμ. Β' - Αναγκαστική Απαλλοτρίωση

Η απαιτουμένη ως στοιχείο προδικασίας (άρθρο 16 ΝΔ 797/71) έκθεση επιτροπής αν δεν συνταχθεί εμπροθέσμως μπορεί ν αναπληρωθεί από σχετική βεβαίωση του οικονομικού εφόρου, ή έκθεση μηχανικού του ΥΠΕΧΩΔΕ. Η έκθεση μπορεί να παραληφθεί σε περιοχές όπου ισχύει το σύστημα αντικειμενικής τιμής ακινήτων και ο δικαιούχος αποζημιώσεως δέχεται αυτή ως οριστική. Η προεργασία της κτηματογραφήσεως μπορεί να αρχίσει και προ τη κηρύξεως της απαλλοτριώσεως. Για απαλλοτριώσεις για ανέγερση νοσοκομείων, σχολικών κτιρίων, για αρχαιολογικούς και στρατιωτικούς σκοπούς μπορεί να χωρήσει νέα κήρυξη μετά τρίμηνο από της ανακλήσεως της απαλλοτριώσεως.

Λήψη αρχείου


12.03.2015 - ΝΣΚ 235/1991 Ατομ. - Ιδιωτικές Επενδύσεις

Από τον νόμο δεν τίθεται απαγόρευση διαθέσεως και για να εξασφαλίσει το Δημόσιο την μη μεταβίβαση των μετοχών επιχειρήσεων, που υπήχθησαν στα κίνητρα του Ν. 1862/90 χωρίς έγκριση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας είτε ονομαστικές είναι οι μετοχές είτε ανώνυμες. Σχετική πρόβλεψη πρέπει να τίθεται σαν όρος του καταστατικού και να αναγράφεται στον τίτλο της μετοχής. Ο όρος αυτός μπορεί να αφορά και ολόκληρο το κεφάλαιο της εταιρείας.

Λήψη αρχείου


12.03.2015 - ΝΣΚ 234/1991 Τμ. Β' - Ιδιωτικές Επενδύσεις

Ο Νομοθέτης του Ν. 1892/90 θέλησε να προβεί προφανώς σε οριστική εκκαθάριση του παρελθόντος αναφορικά με τις επενδύσεις που είχαν υποβληθεί πριν από τη θέσπισή του και όρισε προϋποθέσεις και προθεσμίες για την εξέτασή τους. Σε ορισμένες περιπτώσεις όρισε προθεσμία για επανυποβολή των εκκρεμών αυτών αιτήσεων επενδύσεων, προκειμένου, να εξετασθούν για την υπαγωγή τους στις διατάξεις του. Οι επενδυτές, που δεν επανυπόβαλαν, μέσα στην ταχθείσα προθεσμία, τις επενδύσεις, προβλέπεται ότι θα αποκλεισθούν οριστικά και δεν θα μπορούν στο μέλλον να επικαλεσθούν ότι είχαν υποβάλει την επένδυσή τους προς υπαγωγή στα κίνητρα του εν λόγω αναπτυξιακού νόμου. Δεν υπάρχει διάταξη που να απαγορεύει την επιστροφή των φακέλλων επενδυτικών σχεδίων στους επενδυτές και συνεπώς θα πρέπει η υπηρεσία να επιστρέφει σε αυτούς τους φακέλλους, εφόσον υποβάλλεται σχετικό αίτημα.

Λήψη αρχείου


12.03.2015 - ΝΣΚ 227/1991 Ατομ. - Δημόσια Κτήματα

Σε περίπτωση μεταβιβάσεως ακινήτων του Δημοσίου προς Κοινότητα, υπό την διαλυτική αίρεση εμπροθέσμου πληρωμής δόσεων του πιστωθέντος τιμήματος η καθυστέρηση καταβολής δόσεως συνεπάγεται ανατροπή της μεταβιβάσεως και επιστροφή της κυριότητος εις το Δημόσιο. Πληρωθείσης της αιρέσεως δεν υπάρχει οφειλή των αγοραστών δυναμένη να υποστηριχθεί ότι υπήχθη στον Ν. 18/1944 και τον Α.Ν. 1073/1946.

Λήψη αρχείου


12.03.2015 - ΝΣΚ 132/1991 Τμ. Γ' - Αναγκαστική Απαλλοτρίωση

Για να εισπράξει ο δικαιούχος και το υπόλοιπο 40% της προσωρινής αποζημίωσης, εφόσον δεν υπάρχει δικαστική απόφαση που καθορίζει την οριστική αποζημίωση του απαλλοτριωθέντος ακινήτου του, αφού κηρύχθηκε απαράδεκτη ως προς αυτόν η συζήτηση ενώπιον του Εφετείου, πρέπει ή να προσκομίσει απόφαση του δικαστηρίου για οριστικό προσδιορισμό της αποζημίωσης του ακινήτου του, μετά νέα κλήση για συζήτηση της αιτήσεως του Ελληνικού Δημοσίου ή πρακτικό συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς μεταξύ αυτού και του Ελληνικού Δημοσίου.

Λήψη αρχείου


12.03.2015 - ΝΣΚ 208/1991 Τμ. Β' - Δημόσια Κτήματα

Η ένδικος προστασία των δικαιωμάτων του Δημοσίου, στην υπό κρίση περίπτωση είναι α) η υπ αυτού, μετά τη συγκέντρωση των σχετικών στοιχείων, έγερση της τακτικής περί κυριότητος αγωγής-διεκδικητικής (άρθρ. 1094 Α.Κ.) κατά των κατόχων του σχετικού ακινήτου, ώστε εν ευδοκιμήσει αυτής να επιτευχθεί η αποβολή των εκ του δημοσίου τούτου κτήματος, άλλως β) αν η έκταση είναι ήδη επίδικος κατόπιν ασκήσεως, παρά των εκμισθωτών του αποβληθέντος αγωγής κατά του Δημοσίου, η επίσπευση της σχετικής διαδικασίας. (Βλ. και ΓνΝΣΚ 508/91 μετά παραπομπή του θέματος στην ολομέλεια).

Λήψη αρχείου


12.03.2015 - ΝΣΚ 206/1991 Τμ. Α' - Οικοδομικοί Συνεταιρισμοί

Κατά την αληθινή έννοια των διατάξεων των παρ. 2 περ. α και 3 περ. α του άρθρου 2 του Π.Δ. 93/1987 θεωρούνται ότι στερούνται κύριας ή παραθεριστικής κατοικίας και δικαιούνται να συμμετάσχουν σε αστικούς ή παραθεριστικούς οικοδομικούς συνεταιρισμούς τα πρόσωπα, που δεν έχουν κατ αποκλειστική κυριότητα τέτοια κατοικία και συνεπώς περιλαμβάνονται στα πρόσωπα αυτά και όσοι έχουν κατοικία κατά συγκυριότητα, ανεξαρτήτως του ποσοστού της συγκυριότητας, καθώς και οποιουδήποτε άλλου κριτηρίου.

Λήψη αρχείου


12.03.2015 - ΝΣΚ 203/1991 Ολομέλεια - Δάση - Δασικές εκτάσεις

Το δάσος "Δαφνώντας" Ευβοίας, για το οποίο υποβλήθηκε έγγραφη δήλωση περί πωλήσεώς του κατά τη διαδικασία του άρθρου 72 του Ν. 998/1979, πρέπει να θεωρείται αναμφισβήτητα ως ιδιωτικό. (πλειοψ.)

Λήψη αρχείου


12.03.2015 - ΝΣΚ 183/1991 Τμ. Β' - Δάση - Δασικές εκτάσεις

Επιτρέπεται η παραχώρηση εκτάσεων που έχουν κηρυχθεί αναδασωτέες μετά την άρση της αναδασώσεως κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 44 του Ν.998/1979 ή μετά την πραγματοποίηση της αναδασώσεως, οπότε η σχετική πράξη καθίσταται άνευ αντικειμένου.

Λήψη αρχείου


Σελίδα 190 από 205Πρώτη   Προηγούμενο   185  186  187  188  189  [190]  191  192  193  194  Επόμενο   Τελευταία   
Αναζήτηση
Λέξη στην περιγραφή:
Κατηγορία:
Έτος:
Αρ. Απόφ.:
Δικαστήριο:
Τμήμα:
Εκτέλεση αναζήτησης
Κατηγορίες
Ταυτότητα

To portal www.spatialplandev.gr δημιουργήθηκε στα μέσα του 2014 από την εταιρεία Spatial Planning & Development Ε.Π.Ε.

Επιστημονικός Υπεύθυνος της προσπάθειας αυτής έχει οριστεί ο κ. Κωνσταντίνος Τσάντζαλος, Δικηγόρος Αθηνών, πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (MSc) στο γνωστικό αντικείμενο Χωροταξίας – Πολεοδομίας – Περιφερειακής Ανάπτυξης του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και υπ. Διδάκτωρ του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Facebook