Όλες οι καταχωρήσεις
Εμφάνιση κατά:

19.03.2017 - ΝΣΚ 413/1995 Ολομέλεια - Οικοδομική Άδεια

Η μεταβίβαση με το 11588/72 συμβόλαιο του συμ/φου Μεγαλοπόλεως Α.Ζέρβα είναι άκυρη κατ άρθρο 2 παρ.2 ΝΔ 690/1948, καίτοι αφορά οικοδομική έκσταση που είχε αγοραστεί με χωριστό συμβόλαιο, γιατί η έκταση αυτή ανοικοδομήθηκε ενιαία με συνεχόμενη έκταση του ιδίου προσώπου που είχε αποκτηθεί με διαφορετικό συμβάλαιο και έτσι επήλθε συνένωση των δύο ακινήτων σε ενιαίο οικόπεδο. Η άκυρη αυτή μεταβίβαση δεν εγκυροποιήθηκε με την διάταξη του άρθρου 6 παρ.2 του Ν 720/1977. Η μεταγενέστερη μεταβίβαση του ακάλυπτου χώρου της οικοδομής αποτελεί λόγο ανακλήσεως της οικοδομικής αδείας αν γίνει κατά τη διάρκεια ισχύος της αδείας όχι όμως και μετά την αποπεράτωση της οικοδομής και τη λήξη ισχύος της αδείας. Οι οικοδομικές άδειες 72/72, 1344/72 και 23/88 ήταν νόμιμες καθόλη τη διάρκεια ισχύος τους και δεν συντρέχει λόγος ανακλήσεως τους, γιατί η μεταβίβαση του ακάλυπτου χώρου της οικοδομής έγινε μετά την αποτεράτωση της οικοδομής και τη λήξη ισχύος των αδειών αυτών.

Λήψη αρχείου


10.03.2017 - ΣτΕ 519/2017 Τμ. Ε' - Χωρικός Σχεδιασμός

Η ακύρωση δυνάμει της ΣτΕ 3632/2015 Ολ. του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Αειφόρου Ανάπτυξης στον Τομέα του Τουρισμού που εκδόθηκε το 2013 δεν συνεπάγεται την αναβίωση, ούτε προσωρινώς, του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Αειφόρου Ανάπτυξης στον Τομέα του Τουρισμού που εκδόθηκε το 2009 καθώς το νεότερο δεν τροποποίησε αλλά αντικατέστησε το παλαιότερο.

Λήψη αρχείου


04.03.2017 - ΝΣΚ 21/2017 Τμ. Γ' - Αυθαίρετη Δόμηση

Δεν δύνανται να υπαχθούν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 4178/2013 αυθαίρετες κατασκευές και αυθαίρετες αλλαγές χρήσεις, σε κτήριο που είναι κηρυγμένο ως διατηρητέο και ως νεότερο μνημείο, ενόψει της ρητής απαγόρευσης της παρ. ιδ) του άρθρου 2 αυτού.

Λήψη αρχείου


26.02.2017 - ΝΣΚ 410/1995 Τμ. Δ' - Οικοδομικοί Συνεταιρισμοί

Μόνο από την έκδοση Π.Δ/τος κατ άρθρο 14 Ν 947/1979 τα σχετικά στοιχεία της προηγηθείσης διαδικασίας συνιστούν "σχέδιο χρήσεων γης". Οταν δεν υπάρχει "σχέδιο χρήσεων γης" ο ενδιαφερόμενος οικοδομικός συνεταιρισμός μπορεί να ακολουθήσει την διαδικασία του άρθρου 17 παρ.2 του ΠΔ 93/1987. Τα άρθρα 45, 49 και 50 παρ. 3 Ν.998/1979 εφαρμόζονται σε ιδιωτικά δάση και δασικές εκτάσεις, κατά το μέρος που δεν αντιτίθενται στο άρθρο 24 του Συντάγματος.

Λήψη αρχείου


26.02.2017 - ΝΣΚ 409/1995 Τμ. Δ' - Οικοδομική Άδεια

Μετά την ρυμοτόμηση μέρους ακινήτου και την επιβολή επαχθεστέρων όρων δομήσεως, άνευ ρήτρας εφαρμογής των παλαιών όρων, διακόπτονται οι οικοδομικές εργασίες και ανακαλείται η εκκρεμής οικοδομική άδεια. Είναι απαράδεκτοι νέοι λόγοι ακυρώσεως κατ αποφάσεως Νομάρχου μετά την εκπνοή της νομίμου προθεσμίας ασκήσεως προσφυγής.

Λήψη αρχείου


26.02.2017 - ΝΣΚ 404/1995 Τμ. Δ' - Αιγιαλός - Παραλία

Συντρέχει νόμιμη περίπτωση παραχώρησης στις "Ιχθυοκαλλιέργειες Κρήτης ΑΤΤΕ", του δικαιώματος χρήσεως αιγιαλού για τις αιτούμενες ανάγκες του ανωτέρου ιχθυογεννητικού σταθμού υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι στην εκδοθησομένη απόφαση του Υπουργού των Οικονομικών παραχώρησης του δικαιώματος χρήσεως του αιγιαλού θα συμπεριληφθή ρητή επιφύλαξη ότι "το Δημόσιο επιφυλάσσεται ρητώς παντός δικαιώματός του από την έκβαση της δίκης, στο πλαίσιο της οποίας εδημοσιεύθη η υπ αριθ. 253/88 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Λασιθίου επί της από 10.2.1985 αναγνωριστικής αγωγής κυριότητος της Ιεράς Μονής Τοπλού κατά του Δημοσίου, αφορώσης έκτασης 30.000 περίπου στρεμμάτων". Σε περίπτωση, που με την εκδοθησομένη απόφαση του Εφετείου Κρήτης δικαιωθεί το Δημόσιο στον πιό πάνω δικαστικό αγώνα, δεν θα δεσμεύεται από την ανωτέρω μίσθωση μεταξύ της Ιεράς Μονής Τοπλού και της "ΑΤΕΕ Ιχθυοκαλλιέργειες Κρήτης", διότι η εκμίσθωση δημοσίου κτήματος παρά τρίτου και όχι του Δημοσίου είναι απολύτως άκυρος έναντι του Δημοσίου, μη ισχύοντος έναντι του Δημοσίου του άρθρου 14 παρ. 1 ΠΔ 34/95.

Λήψη αρχείου


26.02.2017 - ΝΣΚ 400/1995 Τμ. Δ' - Πολεοδομική Μελέτη

Είναι δυνατή, κατ εφαρμογή της παρ.14 του άρθρου 29 του Ν 1947/91, η εκτέλεση των βασικών κοινόχρηστων έργων υποδομής κατά φάσεις, όταν έχει προβλεφθεί χρόνος ολοκλήρωσης αυτών κατά φάσεις, είτε στο ΠΔ που ενέκρινε την πολεοδομική μελέτη, είτε στην πολεοδομική μελέτη που υποβλήθηκε προς έγκριση. Είναι δυνατή, κατ εφαρμογή της παρ. 15γ του άρθρου 6 του Ν 2160/93, η τμηματική κατάθεση εγγυητικής επιστολής, προκειμένου να επιτραπούν μεταβιβάσεις προ της ολοκλήρωσης εκτέλεσης των βασικών κοινοχρήστων έργων υποδομής, εφόσον έχει προβλεφθεί η κατά φάσεις ολοκλήρωση των έργων αυτών.

Λήψη αρχείου


26.02.2017 - ΝΣΚ 394/1995 Τμ. Α' - Άδεια λειτουργίας

Τα γυμναστήρια και συναφή καταστήματα δεν εμπίπτουν στο άρθρο 63 παρ.2 ν 2121/1993, διότι αυτά και η δραστηριότητά τους είναι άσχετα με την χρήση μουσικών οργάνων ή με την δημόσια εκτέλεση μουσικών συνθέσεων ή εκδηλώσεων. Εξ ου παρέπεται ότι δεν απαιτείται για την χορήγηση από τη Διοίκηση αδείας λειτουργίας σ αυτά η προηγούμενη προσαγωγή έγγραφης άδειας δημοσίας εκτέλεσης από τον οικείο οργανισμό συλλογικής διαχείρισης.

Λήψη αρχείου


26.02.2017 - ΝΣΚ 392/1995 Τριμ. Επιτροπή (αρ. 5 § 1 πδ 282/96) - Αρχαιότητες

Είναι δυνατή η οικοδόμηση τμήματος του ακινήτου ΚΜ 959 στην Ακρόπολη της Ρόδου (Λόφος Μόντε ΣΜΙΘ) υπό τους όρους:1)Οτι η οικοδόμηση αυτή θα γίνει αποκλειστικώς στο εκτός της αρχαιολογικής ζώνης τμήμα του όλου ακινήτου και 2) Οτι προηγουμένως πρέπει να προσκομισθεί στο ΥΠΠΟ σχετική συμβολαιογραφική δήλωση των συνιδιοικτητών του όλου ακινήτου ότι συνιστούν στο διηνηκές υπέρ του Δημοσίου δουλεία μη οικοδομήσεως του υπολοίπου, εντός της αρχαιολ. ζώνης τμήματος του όλου ακινήτου, και αποκλειστικής χρήσεώς του από την Αρχαιολογική Υπηρεσία. Η ολοκλήρωση δε της δωρεάς αυτής προς το Δημόσιο θα γίνει κατά τις οικείες διατάξεις του α.ν. 2039/1939.

Λήψη αρχείου


26.02.2017 - ΝΣΚ 373/1995 Τμ. Γ' - Δάση - Δασικές εκτάσεις

Στις περιπτώσεις μετά την έκδοση δικαστικών αποφάσεων που ακυρώνουν Πρωτόκολλα Διοικητικής Αποβολής ή κάνουν δεκτές τις ασκηθείσες αντιρρήσεις με την διαδικασία του Ν 248/76 δεν υπάρχει, αρμόδιως καθιερωμένη, πρακτική περί εκδόσεως πρακτικού γνωμοδοτήσεως του ΝΣΚ και δεν είναι υποχρεωτική, κατά νόμο, η έκδοση πρακτικού για μη άσκηση τακτικής αγωγής του Δημοσίου, όταν περί αυτής υπάρχει αρνητική εισήγηση των αρμοδίων δασικών υπηρεσιών, ο οιποίες, ως εκ τούτου, δεν θα θεωρούν ότι, για τις κατά τα ανωτέρω περιπτώσεις, ήρθη, κατά τρόπο δεσμευτικό για το Δημόσιο, οριστικώς και αμετακλήτως, κάθε αμφισβήτηση σχετική με το ιδιοκτησιακό ζήτημα.

Λήψη αρχείου


Σελίδα 10 από 205Πρώτη   Προηγούμενο   5  6  7  8  9  [10]  11  12  13  14  Επόμενο   Τελευταία   
Αναζήτηση
Λέξη στην περιγραφή:
Κατηγορία:
Έτος:
Αρ. Απόφ.:
Δικαστήριο:
Τμήμα:
Εκτέλεση αναζήτησης
Κατηγορίες
Ταυτότητα

To portal www.spatialplandev.gr δημιουργήθηκε στα μέσα του 2014 από την εταιρεία Spatial Planning & Development Ε.Π.Ε.

Επιστημονικός Υπεύθυνος της προσπάθειας αυτής έχει οριστεί ο κ. Κωνσταντίνος Τσάντζαλος, Δικηγόρος Αθηνών, πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (MSc) στο γνωστικό αντικείμενο Χωροταξίας – Πολεοδομίας – Περιφερειακής Ανάπτυξης του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και υπ. Διδάκτωρ του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Facebook