Όλες οι καταχωρήσεις
Εμφάνιση κατά:

12.05.2017 - ΝΣΚ 91/1972 - Βιομηχανία - Βιοτεχνία

Είναι δυνατή η τροποποίησις του υπ αριθ. 15/65 ΒΔ "Περί ιδρύσεως, επεκτάσεως, ή μεταφοράς βιομηχανιών και Βιοτεχνιών τινων, άνευ αδείας σκοπιμότητος", δι ετέρου, καθιερούντος την άδειαν σκοπιμότητος, επί περιπτώσεων εις ας δεν απητείτο τοιαύτη.

Λήψη αρχείου


12.05.2017 - ΝΣΚ 102/1972 Τμ. Α' - Δάση - Δασικές εκτάσεις

Εν περιπτώσει δημοπρασίας ποσότητος δασικών προϊόντων, κατανεμομένης εις πλείονας μερίδας, η δημοπρασία θεωρείται ενιαία, αφού γίνεται κατά την αυτήν ημέραν και ώραν δι απάσας τας μερίδας και ουχί πλείονες, όσαι και αι μερίδες. Συνεπώς, κατά το ΝΔ 360/69, τα δικαιώματα των κηρύκων δεν θα υπερβούν τας 500 δρχ.

Λήψη αρχείου


12.05.2017 - ΝΣΚ 113/1972 Τμ. Β' - Αποκατάσταση Ακτημόνων

Δια του ΝΔ 1048/71 "περί καταργήσεως των πιστοποιητικών νομιμοφροσύνης" δεν καταργούνται αι διατάξεις του άρθρ.5 του ΝΔ 944/71 "περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως της περί στεγάσεως των παραπηγματούχων, ως και περί αποκαταστάσεως των αστών προσφύγων νομοθεσίας".

Λήψη αρχείου


12.05.2017 - ΝΣΚ 115/1972 Τμ. Α' - Δάση - Δασικές εκτάσεις

Αναγνωρισθέντος διά τελεσιδίκου αποφάσεως του Εφετείου Αθηνών του Ελληνικού Δημοσίου ως κυρίου δάσους, εκ του νόμου θεωτείται τούτο και ως νομεύς, ασχέτως πραγματικής ασκήσεως πράξεων νομής και ανεξαρτήτως του αν εν τω διατακτικώ της αποφάσεως ταύτης δεν αναφέρεται ότι το Ελληνικόν Δημόσιον τυγχάνει και νομεύς. Η απόφασις αύτη δεν αποτελεί δεδικασμένον διά τους τρίτους τους μη καθ οιοδήποτε τρόπον

Λήψη αρχείου


12.05.2017 - ΝΣΚ 126/1972 Τμ. Α' - Ρυμοτομία

Ποία η τηρητέα πορεία προκειμένου το Δημόσιον να εισπράξη τα διά λογαριασμόν υποχρέων προς αποζημίωσιν λόγω ρυμοτομίας προκαταβληθέντα ποσά όταν δι αποφάσεως του Προέδρου Πρωτοδικών κατά την διαδικασίαν των άρθρων 634 επ. Πολ. Δικ. εκρίθη ότι δεν υφίσταται νόμιμος τίτλος.

Λήψη αρχείου


12.05.2017 - ΝΣΚ 135/1972 Τμ. Α' - Οικοδομική Άδεια

Διά την χορήγησιν αδείας οικοδομής κατά το νομοθετικόν καθεστώς του χρόνου υποβολής της οικείας αιτήσεως, απαιτείται, η προ της μεταβολής των όρων δομήσεως υποβολή εις την αρμοδίαν υπηρεσίαν των στοιχείων της τεχνικής μελέτης και η εντός εξαμήνου από της μεταβολής υποβολή των λοιπών αναγκαίων διά την έκδοσιν της οικοδομικής αδείας δικαιολογητικών.

Λήψη αρχείου


12.05.2017 - ΝΣΚ 166/1972 Τμ. Α' - Δημόσια Ακίνητα

Η διά την, κατα τας κειμένας διατάξεις, διάθεσιν ακινήτων του Δημοσίου και των ΝΠΔΔ απαιτουμένη υπό του άρθρου 3 ΝΔ 1018/71 προηγουμένη γνώμη των αρμοδίων, επί της εγκρίσεως ή επεκτάσεως των ρυμοτομικών σχεδίων, πολεοδομικών υπηρεσιών, θα παρέχηται εν όψει των ορισμών του άρθρου 1 ΑΝ 314/68 και του περί σχεδίων πόλεων ΝΔ 17.7.23, επί μεν των μέχρι 5.000 κατοίκων οικισμών, υπό των νομαρχιακού επιπέδου πολεοδομικών υπηρεσιών, επί δε των μεγαλυτέρου πληθυσμού οικισμών, ως και εις τας εξαιρεθείσας ή μελλούσας να εξαιρεθώσι της αρμοδιότητος του Νομάρχου περιοχάς, υπό της Υπηρεσίας Οικισμού του Υπουργείου Δημ. Εργων.

Λήψη αρχείου


12.05.2017 - ΝΣΚ 169/1972 Τμ. Α' - Οικοδομική Άδεια

Οικοδομική άδεια, διά την χορήγησιν της οποίας προαπαιτείται και έγκρισις της Υπηρεσίας Αρχαιοτήτων δέον να παρέχηται κατά τους όρους δομήσεως εν όψει των οποίων εχορηγήθη η έγκρισις αύτη.

Λήψη αρχείου


12.05.2017 - ΝΣΚ 211/1972 Τμ. Α' - Σχέδια Πόλεων

Περίφραξις οικοπέδων, κειμένων εκτός σχεδίου. Δεν υφίσταται περιορισμός ύψους. Ανίσχυρον υπ αριθ. ΥΑΕ 25643/15.7.67, λόγω ελλείψεως νομοθετικής εξουσιοδοτήσεως. Μη ισχύς ΒΔ της 15/6/68 και επί οικισμών, προϋφισταμένων του έτους 1923.

Λήψη αρχείου


12.05.2017 - ΝΣΚ 201/1972 Τμ. Γ' - Αναγκαστική Απαλλοτρίωση

Ο Υπουργός Ναυτιλίας, Μεταφορών και Επικοινωνιών δύναται να μη στέρξη εις την υπό του ΟΤΕ προτεινομένην κήρυξιν απαλλοτριώσεως ακινήτου διά τας ανάγκας αυτού, εφ όσον εν τη σχετική αποφάσει του ΔΣ αυτού, δεν εκτίθενται ητιολογημένως οι λόγοι, ένεκεν των οποίων δεν καθίσταται εφικτή η κατ άλλον τρόπον εξεύρεσις του αναγκαιούντος προς εκπλήρωσιν του σκοπού αυτού ακινήτου.

Λήψη αρχείου


Σελίδα 10 από 260Πρώτη   Προηγούμενο   5  6  7  8  9  [10]  11  12  13  14  Επόμενο   Τελευταία   
Αναζήτηση
Λέξη στην περιγραφή:
Κατηγορία:
Έτος:
Αρ. Απόφ.:
Δικαστήριο:
Τμήμα:
Εκτέλεση αναζήτησης
Κατηγορίες
Ταυτότητα

To portal www.spatialplandev.gr δημιουργήθηκε στα μέσα του 2014 από την εταιρεία Spatial Planning & Development Ε.Π.Ε.

Επιστημονικός Υπεύθυνος της προσπάθειας αυτής έχει οριστεί ο κ. Κωνσταντίνος Τσάντζαλος, Δικηγόρος Αθηνών, πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (MSc) στο γνωστικό αντικείμενο Χωροταξίας – Πολεοδομίας – Περιφερειακής Ανάπτυξης του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και υπ. Διδάκτωρ του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Facebook