Όλες οι καταχωρήσεις
Εμφάνιση κατά:

12.05.2017 - ΝΣΚ 170/1972 Τμ. Β' - Οικοδομικοί Συνεταιρισμοί

Αι ληφθείσαι υπό της Γενικής Συνελεύσεως του Οικοδομικού Συνεταιρισμού "ΝΕΑ ΑΙΟΛΙΣ" αποφάσεις περί κατασκευής οδικού δικτύου εις αγορασθείσαν έκτασίν του, τυγχάνουν ισχυραί εν όψει των διατάξεων του άρθρου 6 του ΝΔ 886/71, καθ όσον ελήφθησαν προ της ισχύος τούτου, μη έχοντος αναδρομικήν ισχύν.

Λήψη αρχείου


12.05.2017 - ΝΣΚ 229/1972 Τμ. Α' - Δάση - Δασικές εκτάσεις

Η παραχώρησις δημοσίας δασικής εκτάσεως προς το ανεγνωρισμένον σωματείον υπό την επωνυμίαν "Σύνδεσμος Ελλήνων Ορειβατών" (ΣΕΟ), αποτελούν ΝΠΙΔ, γενομένη ουχί κατά κυριότητα, αλλά κατά χρήσιν, είναι άκυρος ως παράνομος και συνεπώς ανακλητέα.

Λήψη αρχείου


12.05.2017 - ΝΣΚ 245/1972 Τμ. Α' - Δάση - Δασικές εκτάσεις

Η σύμβασις περί εξωδίκου διανομής δάσους μεταξύ Δημοσίου και Αναγκαστικού Συν/σμού, εις εκτέλεσιν πρακτικού του ΝΣΚ, δύναται να υπογραφή και μετά την πάροδον τριετίας από της εκδόσεως του πρακτικού, εγκριθέντος υπό του Υπ. Οικονομικών.

Λήψη αρχείου


12.05.2017 - ΝΣΚ 258/1972 Τμ. Β' - Ανταλλάξιμα Ακίνητα

Οργανισμοί και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου δεν τυγχάνουν της προβλεπομένης υπό της παρ.7 του άρθρου 7 του ΝΔ 547/70 εκπτώσεως εξοφλήσεως του τιμήματος αγορασθέντος ανταλλαξίμου κτήματος, ως μη έχοντες ευχέρειαν εξοφλήσεως του τιμήματος εις δόσεις. Τοιαύτην ευχέρειαν έχουν μόνον οι Δήμοι και αι Κοινότητες.

Λήψη αρχείου


12.05.2017 - ΝΣΚ 260/1972 Τμ. Β' - Οδοί

Οδός, τη ιδιωτική βουλήσει διανοιχθείσα προ του έτους 1923, μετά την κατάργησιν αυτής δεν περιέρχεται εις τον κύριον των παροδίων ακινήτων, εκ τμημάτων των οποίων εσχηματίσθη αύτη, αλλά περιέρχεται, είτε εις τον Δήμον, είτε εις το Δημόσιον, αναλόγως των αναγκών, ας εξυπηρέτει αύτη. Εάν η οδός αύτη εσχηματίσθη μετά την ισχύν του ΝΔ 16.7.23 "περί Σχεδίων Πόλεων και Κωμών", ως εκ της απαγγελλομένης ρητής ακυρότητος της τοιαύτης ιδιωτικής βουλήσεως, δεν γεννάται θέμα κοινοχρησίας της οδού ταύτης.

Λήψη αρχείου


12.05.2017 - ΝΣΚ 263/1972 Ολομέλεια - Αναγκαστική Απαλλοτρίωση

Αι διατάξεις του Ν 1633/51 "περί .... ρυθμίσεως ζητημάτων αναγομένων εις την εφαρμογήν του Ενεργειακού Προγράμματος Ανασυγκροτήσεως", αι καθορίζουσαι τον τρόπον κηρύξεως των υπέρ της ΔΕΗ αναγκαστικών απαλλοτριώσεων, κατηργήθησαν υπό του ΝΔ 797/71.

Λήψη αρχείου


12.05.2017 - ΝΣΚ 268/1972 Τμ. Α' - Οικοδομική Άδεια

Η εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 50 και 52 του ΚΝ 5351 "Περί αρχαιοτήτων", επί τμήματος πόλεως χαρακτηρισθέντος ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου κλπ, δύναται μεν να οδηγήση εις αποκλεισμόν της εν αυτώ εκτελέσεως οικοδομικών έργων, επιτρεπομένων υπό των οικείων πολεοδομικών νόμων, ουχί όμως και εις κατασκευήν τοιτούτων, εμποδιζομένων υπό του εγκεκριμένου σχεδίου, ή των ισχυόντων εις την πόλιν ταύτην όρων δομήσεως.

Λήψη αρχείου


12.05.2017 - ΝΣΚ 270/1972 Τμ. Α' - Αναγκαστική Απαλλοτρίωση

Ιδιοκτήται ακινήτων, νομίμως απαλλοτριωθέντων, δικαιούνται αποζημιώσεως δι ηρτημένην εσοδείαν, διά τον μετά την παρακατάθεσιν της δικαστικώς και άνευ κλητεύσεως των εικαζομένων ιδιοκτητών καθορισθείσης προσωρινής αποζημιώσεως, χρόνον.

Λήψη αρχείου


12.05.2017 - ΝΣΚ 275/1972 Τμ. Β' - Άδεια λειτουργίας

Η επιτροπή χορηγήσεως αδείας και λειτουργίας κλινικών, προκειμένου να χωρήση εις την χορήγησιν αδείας λειτουργίας κλινικής, δεν έχει αρμοδιότητα όπως εξετάση και εάν η κλινική αύτη ανηγέρθη κατά παράβασιν των πολεοδομικών εν γένει διατάξεων, της περί τούτου ερεύνης ανηκούσης εις την αρμοδιότητα του οικείου νομομηχανικού ή του Προϊσταμένου του Γραφείου Σχεδίου Πόλεως.

Λήψη αρχείου


12.05.2017 - ΝΣΚ 280/1972 Τμ. Β' - Άδεια λειτουργίας

Επί αλλαγής του προσώπου του εκμεταλλευτού πτηνοτροφείου, η άδεια λειτουργίας θα εκδοθή εξ υπαρχής, βάσει των ήδη ισχυουσών υγειονομικών διατάξεων.

Λήψη αρχείου


Σελίδα 10 από 258Πρώτη   Προηγούμενο   5  6  7  8  9  [10]  11  12  13  14  Επόμενο   Τελευταία   
Αναζήτηση
Λέξη στην περιγραφή:
Κατηγορία:
Έτος:
Αρ. Απόφ.:
Δικαστήριο:
Τμήμα:
Εκτέλεση αναζήτησης
Κατηγορίες
Ταυτότητα

To portal www.spatialplandev.gr δημιουργήθηκε στα μέσα του 2014 από την εταιρεία Spatial Planning & Development Ε.Π.Ε.

Επιστημονικός Υπεύθυνος της προσπάθειας αυτής έχει οριστεί ο κ. Κωνσταντίνος Τσάντζαλος, Δικηγόρος Αθηνών, πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (MSc) στο γνωστικό αντικείμενο Χωροταξίας – Πολεοδομίας – Περιφερειακής Ανάπτυξης του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και υπ. Διδάκτωρ του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Facebook