Όλες οι καταχωρήσεις
Εμφάνιση κατά:

10.03.2017 - ΣτΕ 519/2017 Τμ. Ε' - Χωρικός Σχεδιασμός

Η ακύρωση δυνάμει της ΣτΕ 3632/2015 Ολ. του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Αειφόρου Ανάπτυξης στον Τομέα του Τουρισμού που εκδόθηκε το 2013 δεν συνεπάγεται την αναβίωση, ούτε προσωρινώς, του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Αειφόρου Ανάπτυξης στον Τομέα του Τουρισμού που εκδόθηκε το 2009 καθώς το νεότερο δεν τροποποίησε αλλά αντικατέστησε το παλαιότερο.

Λήψη αρχείου


04.03.2017 - ΝΣΚ 1/1981 Τμ. Β' - Αρχαιότητες

Οι κατ εφαρμογήν του Α 1παρ.1 του Ν.720/77 εκδοθέντες οριστικοί τίτλοι μη κατεδαφίσεως παρίστανται μη νόμιμοι, ως ερειδόμενοι επί ανισχύρου (αντισυνταγματικήσ) νομοθετικής διατάξεως. Πέραν δε τούτου, οι οριστικοί τίτλοι μη κατεδαφίσεως τυγχάνουν παράνομοι και εκ του λόγου ότι ούτοι αφορούν κατασκευάς ανεγερθείσας αυθαιρέτως εντός αρχαιολογικού χώρου.

Λήψη αρχείου


04.03.2017 - ΝΣΚ 48/1981 Τμ. Γ' - Σχέδια Πόλεων

Η διάταξις του Α 5παρ.2 του Ν.5269/ 31 έχει εφαρμογήν και εις την περίπτωσιν καθ ήν η προς αυτοαποζημίωσιν υποχρέωσις του ιδιοκτήτου, δια το τμήμα του υπό των κοινοχρήστων χώρων καταλαμβανομένου οικοπέδου του, προκύπτει εκ του ότι ούτος τυγχάνει ιδιοκτήτης ετέρου οικοπέδου αποκτώντος, συνεπεία της ρυμοτομίας, πρόσωπον επί των κοινοχρήστων τούτων χώρων, βαρυνόμενος εντεύθεν με την αποζημίωσιν του τμήματος τούτου.

Λήψη αρχείου


04.03.2017 - ΝΣΚ 21/2017 Τμ. Γ' - Αυθαίρετη Δόμηση

Δεν δύνανται να υπαχθούν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 4178/2013 αυθαίρετες κατασκευές και αυθαίρετες αλλαγές χρήσεις, σε κτήριο που είναι κηρυγμένο ως διατηρητέο και ως νεότερο μνημείο, ενόψει της ρητής απαγόρευσης της παρ. ιδ) του άρθρου 2 αυτού.

Λήψη αρχείου


03.03.2017 - ΝΣΚ 199/1981 Τμ. Α' - Ρυμοτομία

Χρόνος ενάρξεως καταβολής τόκου επί αποζημιώσεως εκ προσκυρώσεως ή ρυμοτομίας εκτάσεως ην ο Δήμος ή η Κοινότης αναζητεί εκ του υποχρέου είναι, οσάκις η πληρωμή ταύτης χωρεί δια δόσεων, εκείνος καθ ον κοινοποιήθη η σχετική προς πληρωμήν πρόσκλησις του Δήμου ή της Κοινότητος προς τους υποχρέους και ουχί ο της λήξεως εκάστης δόσεως.

Λήψη αρχείου


03.03.2017 - ΝΣΚ 153/1981 Τμ. Γ' - Αναγκαστική Απαλλοτρίωση

Μετά τον Ν.1068/80 αι απαλλοτριώσεις των αναγκαιούντων δια την εκτέλεσιν των έργων του Μόρνου ακινήτων, δέον να κηρύσσωνται υπέρ και δαπάναις της Ε.ΥΔ.Α.Π., συμφώνως τω Α28 αυτού.

Λήψη αρχείου


03.03.2017 - ΝΣΚ 131/1981 Τμ. Β' - Δάση - Δασικές εκτάσεις

Ο περιορισμός του Α 143παρ.6 του Δασικού Κώδικος ως προς την σύνταξιν δασοπονικών μελετών, υπό δασολόγων δημοσίων υπαλλήλων, μη δημοσίων δασών ισχύει και δια τους επί συμβάσει υπηρετούντας εις το Υπουργείον Γεωργίας ιδιώτας δασολόγους.

Λήψη αρχείου


26.02.2017 - ΝΣΚ 410/1995 Τμ. Δ' - Οικοδομικοί Συνεταιρισμοί

Μόνο από την έκδοση Π.Δ/τος κατ άρθρο 14 Ν 947/1979 τα σχετικά στοιχεία της προηγηθείσης διαδικασίας συνιστούν "σχέδιο χρήσεων γης". Οταν δεν υπάρχει "σχέδιο χρήσεων γης" ο ενδιαφερόμενος οικοδομικός συνεταιρισμός μπορεί να ακολουθήσει την διαδικασία του άρθρου 17 παρ.2 του ΠΔ 93/1987. Τα άρθρα 45, 49 και 50 παρ. 3 Ν.998/1979 εφαρμόζονται σε ιδιωτικά δάση και δασικές εκτάσεις, κατά το μέρος που δεν αντιτίθενται στο άρθρο 24 του Συντάγματος.

Λήψη αρχείου


26.02.2017 - ΝΣΚ 409/1995 Τμ. Δ' - Οικοδομική Άδεια

Μετά την ρυμοτόμηση μέρους ακινήτου και την επιβολή επαχθεστέρων όρων δομήσεως, άνευ ρήτρας εφαρμογής των παλαιών όρων, διακόπτονται οι οικοδομικές εργασίες και ανακαλείται η εκκρεμής οικοδομική άδεια. Είναι απαράδεκτοι νέοι λόγοι ακυρώσεως κατ αποφάσεως Νομάρχου μετά την εκπνοή της νομίμου προθεσμίας ασκήσεως προσφυγής.

Λήψη αρχείου


26.02.2017 - ΝΣΚ 404/1995 Τμ. Δ' - Αιγιαλός - Παραλία

Συντρέχει νόμιμη περίπτωση παραχώρησης στις "Ιχθυοκαλλιέργειες Κρήτης ΑΤΤΕ", του δικαιώματος χρήσεως αιγιαλού για τις αιτούμενες ανάγκες του ανωτέρου ιχθυογεννητικού σταθμού υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι στην εκδοθησομένη απόφαση του Υπουργού των Οικονομικών παραχώρησης του δικαιώματος χρήσεως του αιγιαλού θα συμπεριληφθή ρητή επιφύλαξη ότι "το Δημόσιο επιφυλάσσεται ρητώς παντός δικαιώματός του από την έκβαση της δίκης, στο πλαίσιο της οποίας εδημοσιεύθη η υπ αριθ. 253/88 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Λασιθίου επί της από 10.2.1985 αναγνωριστικής αγωγής κυριότητος της Ιεράς Μονής Τοπλού κατά του Δημοσίου, αφορώσης έκτασης 30.000 περίπου στρεμμάτων". Σε περίπτωση, που με την εκδοθησομένη απόφαση του Εφετείου Κρήτης δικαιωθεί το Δημόσιο στον πιό πάνω δικαστικό αγώνα, δεν θα δεσμεύεται από την ανωτέρω μίσθωση μεταξύ της Ιεράς Μονής Τοπλού και της "ΑΤΕΕ Ιχθυοκαλλιέργειες Κρήτης", διότι η εκμίσθωση δημοσίου κτήματος παρά τρίτου και όχι του Δημοσίου είναι απολύτως άκυρος έναντι του Δημοσίου, μη ισχύοντος έναντι του Δημοσίου του άρθρου 14 παρ. 1 ΠΔ 34/95.

Λήψη αρχείου


Σελίδα 10 από 243Πρώτη   Προηγούμενο   5  6  7  8  9  [10]  11  12  13  14  Επόμενο   Τελευταία   
Αναζήτηση
Λέξη στην περιγραφή:
Κατηγορία:
Έτος:
Αρ. Απόφ.:
Δικαστήριο:
Τμήμα:
Εκτέλεση αναζήτησης
Κατηγορίες
Ταυτότητα

To portal www.spatialplandev.gr δημιουργήθηκε στα μέσα του 2014 από την εταιρεία Spatial Planning & Development Ε.Π.Ε.

Επιστημονικός Υπεύθυνος της προσπάθειας αυτής έχει οριστεί ο κ. Κωνσταντίνος Τσάντζαλος, Δικηγόρος Αθηνών, πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (MSc) στο γνωστικό αντικείμενο Χωροταξίας – Πολεοδομίας – Περιφερειακής Ανάπτυξης του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και υπ. Διδάκτωρ του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Facebook