Όλες οι καταχωρήσεις
Εμφάνιση κατά:

26.02.2017 - ΝΣΚ 400/1995 Τμ. Δ' - Πολεοδομική Μελέτη

Είναι δυνατή, κατ εφαρμογή της παρ.14 του άρθρου 29 του Ν 1947/91, η εκτέλεση των βασικών κοινόχρηστων έργων υποδομής κατά φάσεις, όταν έχει προβλεφθεί χρόνος ολοκλήρωσης αυτών κατά φάσεις, είτε στο ΠΔ που ενέκρινε την πολεοδομική μελέτη, είτε στην πολεοδομική μελέτη που υποβλήθηκε προς έγκριση. Είναι δυνατή, κατ εφαρμογή της παρ. 15γ του άρθρου 6 του Ν 2160/93, η τμηματική κατάθεση εγγυητικής επιστολής, προκειμένου να επιτραπούν μεταβιβάσεις προ της ολοκλήρωσης εκτέλεσης των βασικών κοινοχρήστων έργων υποδομής, εφόσον έχει προβλεφθεί η κατά φάσεις ολοκλήρωση των έργων αυτών.

Λήψη αρχείου


26.02.2017 - ΝΣΚ 394/1995 Τμ. Α' - Άδεια λειτουργίας

Τα γυμναστήρια και συναφή καταστήματα δεν εμπίπτουν στο άρθρο 63 παρ.2 ν 2121/1993, διότι αυτά και η δραστηριότητά τους είναι άσχετα με την χρήση μουσικών οργάνων ή με την δημόσια εκτέλεση μουσικών συνθέσεων ή εκδηλώσεων. Εξ ου παρέπεται ότι δεν απαιτείται για την χορήγηση από τη Διοίκηση αδείας λειτουργίας σ αυτά η προηγούμενη προσαγωγή έγγραφης άδειας δημοσίας εκτέλεσης από τον οικείο οργανισμό συλλογικής διαχείρισης.

Λήψη αρχείου


26.02.2017 - ΝΣΚ 392/1995 Τριμ. Επιτροπή (αρ. 5 § 1 πδ 282/96) - Αρχαιότητες

Είναι δυνατή η οικοδόμηση τμήματος του ακινήτου ΚΜ 959 στην Ακρόπολη της Ρόδου (Λόφος Μόντε ΣΜΙΘ) υπό τους όρους:1)Οτι η οικοδόμηση αυτή θα γίνει αποκλειστικώς στο εκτός της αρχαιολογικής ζώνης τμήμα του όλου ακινήτου και 2) Οτι προηγουμένως πρέπει να προσκομισθεί στο ΥΠΠΟ σχετική συμβολαιογραφική δήλωση των συνιδιοικτητών του όλου ακινήτου ότι συνιστούν στο διηνηκές υπέρ του Δημοσίου δουλεία μη οικοδομήσεως του υπολοίπου, εντός της αρχαιολ. ζώνης τμήματος του όλου ακινήτου, και αποκλειστικής χρήσεώς του από την Αρχαιολογική Υπηρεσία. Η ολοκλήρωση δε της δωρεάς αυτής προς το Δημόσιο θα γίνει κατά τις οικείες διατάξεις του α.ν. 2039/1939.

Λήψη αρχείου


26.02.2017 - ΝΣΚ 373/1995 Τμ. Γ' - Δάση - Δασικές εκτάσεις

Στις περιπτώσεις μετά την έκδοση δικαστικών αποφάσεων που ακυρώνουν Πρωτόκολλα Διοικητικής Αποβολής ή κάνουν δεκτές τις ασκηθείσες αντιρρήσεις με την διαδικασία του Ν 248/76 δεν υπάρχει, αρμόδιως καθιερωμένη, πρακτική περί εκδόσεως πρακτικού γνωμοδοτήσεως του ΝΣΚ και δεν είναι υποχρεωτική, κατά νόμο, η έκδοση πρακτικού για μη άσκηση τακτικής αγωγής του Δημοσίου, όταν περί αυτής υπάρχει αρνητική εισήγηση των αρμοδίων δασικών υπηρεσιών, ο οιποίες, ως εκ τούτου, δεν θα θεωρούν ότι, για τις κατά τα ανωτέρω περιπτώσεις, ήρθη, κατά τρόπο δεσμευτικό για το Δημόσιο, οριστικώς και αμετακλήτως, κάθε αμφισβήτηση σχετική με το ιδιοκτησιακό ζήτημα.

Λήψη αρχείου


26.02.2017 - ΝΣΚ 372/1995 Τμ. Γ' - Παραχωρητήρια

Δια της αναγνωρίσεως, και από το Υπουργείο Γεωργίας, του εκδοθέντος παραχωρητηρίου, ως ισχυρού και μη ανακλητού, με εγκεκριμένη αρμοδίως σχετική γνωμοδότηση του ΝΣΚ, και ακολούθως, βάσει αυτής και ομοίας γνωμοδοτήσεως του Υπουργείου Οικονομικών, διορθώσεως των κτηματολογικών στοιχείων, όπου είναι καταχωρημένη η παραχωρηθείσα έκταση, κατ εφαρμογή των σχετικών διατάξεων του ΝΔ 1189/72, η Διοίκηση προβαίνει στις, από το νόμο, ενδεκνυόμενες ενέργειες.

Λήψη αρχείου


26.02.2017 - ΝΣΚ 371/1995 Τμ. Δ' - Ιχθυοκαλλιέργειες

Είναι αναντίστοιχη,κατά το χαρακτήρα και τις έννομες συνέπειες, η εκδιδόμενη, βάσει των διατάξεων του άρθρου 32 παραγρ.7 του Ν 1845/89, απόφαση του Νομάρχη προς την, βάσει των διατάξεων του άρθρου 38 του ΝΔ 420/70, εκδιδόμενη απόφαση του ιδίου διοικητικού οργάνου. Δύναται να ανακληθεί νομίμως η νομαρχιακή απόφαση, με την οποία εγκρίνονται τα πρακτικά και κατακυρώνεται το αποτέλεσμα πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση θαλασσίου χώρου, και να λυθεί αυτή μονομερώς, με καταγγελία του Δημοσίου, κατ επίκληση και δυνάμει του προβλεπομένου, από το άρθρο 43 του ΝΔ 420/70, συναφούς λόγου ή δυνάμει συναφούς λόγου, καθιερωμένου στη διακήρυξη της πλειοδοτικής δημοπρασίας και τη μισθωτική σύμβαση, περιοριζομένων, στην περίπτωση αυτή, των αποζημιωτικών απαιτήσεων του μισθωτή στην έκπτωση των μισθωμάτων που αναλογούν στο, μεταξύ καταγγελίας και συμβατικής λήξεως της μισθώσεως χρονικό διάστημα, και αποκλειομένης κάθε αποζημιωτικής αξιώσεως του δικαιούχου των μισθωμάτων ΟΤΑ.

Λήψη αρχείου


26.02.2017 - ΝΣΚ 350/1995 Τμ. Δ' - Αναγκαστική Απαλλοτρίωση

Η Διοίκηση δύναται να διορθώσει ανακλητική πράξη απαλλοτριώσεως και να εκδώσει νέα ορθή, ως προς το στοιχείο εντοπισμού του ακινήτου, διότι επλανήθη ως προς το ανωτέρω στοιχείο.

Λήψη αρχείου


26.02.2017 - ΝΣΚ 347/1995 Τμ. Δ' - Ιδιωτικές Επενδύσεις

Η αξίωση για την καταβολή της επιδοτήσεως παραγράφεται μετά 5ετή από το τέλος του έτους κατά το οποίο εγεννήθη και κατέστη δικαστικά επιδιώξιμη. Συνεπώς, εφόσον η διαπίστωση ολοκληρώσεως της επενδύσεως έγινς στις 10-10-84 από του τέλους του έτους 1984 αρχίζει η παραγραφή της πρώτης δόσεως από το τέλος δε των ετών 1985, 1986 και 1987 των υπολοίπων και συνεπώς μέχρι της υποβολής των δικαιολογητικών (28-11-94) όλες οι αξιώσεις είχαν υποπέσει στην παραγραφή.

Λήψη αρχείου


26.02.2017 - ΝΣΚ 341/1995 Τριμ. Επιτροπή (αρ. 5 § 1 πδ 282/96) - Διατηρητέα

Το οικείο μεταβιβαστικό συμβόλαιο της αγοραπωλησίας του Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Καρνάς Τήνου, είναι έγκυρο από απόψεως αρχαιολογικού νόμου, δεδομένου ότι για την οποιαδήποτε μεταβολή της νομικής καταστάσεως και εν γένει του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των ιστορικών, κατ άρθρο 52 Αρχ. Νόμου, διατηρητέων μνημείων δεν απαιτείται οιαδήποτε άδεια ή έγκριση του Υπουργείου Πολιτισμού, που έχει δικαίωμα επεμβάσεως μόνο όταν ενεργούνται εργασίες επισκευής, μετασκευής σε ένα τέτοιο μνημείο.

Λήψη αρχείου


26.02.2017 - ΝΣΚ 336/1995 Τμ. Δ' - Ιδιωτικές Επενδύσεις

Η απόρριψη, μετά ταύτα, της επενδύσεως δεν έγινε λόγω πλάνης της Διοικήσεως περί τα πράγματα αλλά λόγω κακής εφαρμογής του νόμου, δύναται δε η Διοίκηση ανακαλούσα την παράνομη απορριπτική απόφασή της, εφόσον δεν παρήλθε από της εκδόσεως της ο εύλογος χρόνος του άρθρου μόνου του ΑΝ 261/68 (5ετία) να επανεξετάσει την αίτηση του επενδυτή χωρίς να εμποδίζεται προς τούτο από την διάταξη του άρθρου 7 παρ.4 του Ν 1892/90, που ορίζει ότι αιτήσεις για υπαγωγή επενδύσεων καθώς και αιτήματα για τροποποίηση όρων εγκριτικών αποφάσεων που έχουν απορριφθεί δεν επανεξετάζονται, γιατί αυτός ο περιορισμός δεν ισχύει όταν η απόρριψη έγινε με παράνομη πράξη της Διοικήσεως.

Λήψη αρχείου


Σελίδα 10 από 190Πρώτη   Προηγούμενο   5  6  7  8  9  [10]  11  12  13  14  Επόμενο   Τελευταία   
Αναζήτηση
Λέξη στην περιγραφή:
Κατηγορία:
Έτος:
Αρ. Απόφ.:
Δικαστήριο:
Τμήμα:
Εκτέλεση αναζήτησης
Κατηγορίες
Ταυτότητα

To portal www.spatialplandev.gr δημιουργήθηκε στα μέσα του 2014 από την εταιρεία Spatial Planning & Development Ε.Π.Ε.

Επιστημονικός Υπεύθυνος της προσπάθειας αυτής έχει οριστεί ο κ. Κωνσταντίνος Τσάντζαλος, Δικηγόρος Αθηνών, πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (MSc) στο γνωστικό αντικείμενο Χωροταξίας – Πολεοδομίας – Περιφερειακής Ανάπτυξης του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και υπ. Διδάκτωρ του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Facebook