Όλες οι καταχωρήσεις » Ενεργός Πολεοδομία
Εμφάνιση κατά:

16.10.2016 - ΝΣΚ 94/1974 Τμ. Α' - Ενεργός Πολεοδομία

Η Δ/νσις Τεχν.Υπηρεσιών της Νομαρχίας Αττικής και ουχί του οικείου παρ' αυτή Διαμερίσματος είναι κατά νόμον αρμοδία προς παραλαβήν των δηλώσεων των πωλητών ακινήτων, εντός ζώνης ενεργού πολεοδομίας της περιοχής Αττικής, δια την τυχόν άσκησιν υπό του Δημοσίου του χορηγηθέντος αυτώ δικαιώματος προτιμήσεως, εν τη αγορά των ακινήτων τούτων.

Λήψη αρχείου


09.10.2016 - ΝΣΚ 7/1982 Ολομέλεια - Ενεργός Πολεοδομία

Κατά την έννοιαν του Α 62παρ.3 του Ν 947/1979 το δικαιώμα προτιμήσεως του Δημοσίου, προκειμένου περί προγραμμάτων ενεργού πολεοδομίας, η κατάρτισις των οποίων ήρχισε κατα το προγενέστερο Ν 1003/1971, διέπεται από το τελευταίο τούτο ΝΔ. Δεν είναι κατά νόμον δυνατόν να συμφωνηθή ότι μόνον το δικαίωμα τούτο, ως προς τα ανωτέρω προγράμματα, υπάγεται εις τον Ν 947/1979.

Λήψη αρχείου


07.10.2015 - ΝΣΚ 265/1985 - Ενεργός Πολεοδομία

Σύμφωνα με τις διατάξεις του ΝΔ 1003/1971 και τη σχετική σύμβαση, τα δικαστικά δαπανήματα, που έγιναν για την αποβολή των κατόχων ακινήτων, απαλλοτριωθέντων για την εφαρμογή προγράμματος ενεργού πολεοδομίας, βαρύνουν τον οικείο φορέα και όχι το Δημόσιο, έστω και αν οι σχετικές δίκες διεξήχθησαν στο όνομα του τελευταίου τούτου, ως υπερ ού η απαλλοτρίωση.

Λήψη αρχείου


Αναζήτηση
Λέξη στην περιγραφή:
Κατηγορία:
Έτος:
Αρ. Απόφ.:
Δικαστήριο:
Τμήμα:
Εκτέλεση αναζήτησης
Κατηγορίες
Ταυτότητα

To portal www.spatialplandev.gr δημιουργήθηκε στα μέσα του 2014 από την εταιρεία Spatial Planning & Development Ε.Π.Ε.

Επιστημονικός Υπεύθυνος της προσπάθειας αυτής έχει οριστεί ο κ. Κωνσταντίνος Τσάντζαλος, Δικηγόρος Αθηνών, πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (MSc) στο γνωστικό αντικείμενο Χωροταξίας – Πολεοδομίας – Περιφερειακής Ανάπτυξης του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και υπ. Διδάκτωρ του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Facebook