Όλες οι καταχωρήσεις » Σεισμόπληκτοι
Εμφάνιση κατά:

27.10.2016 - ΝΣΚ 636/1973 Τμ. Α' - Σεισμόπληκτοι

Το δικαίωμα επί του κληρωθέντος οικοπέδου εις δικαιούχον μετακινουμένου σεισμοπλήκτου οικισμού της υπαίθρου, δεν θίγεται εκ της τη εγκρίσει του Νομάρχου χρησιμοποιήσεως της οικείας κρατικής αρωγής, μεθ ετέρας χορηγηθείσης εις τούτον διά την ανέγερσιν οικοδμής εις την πόλιν, δυνάμενον όπως ανοικοδομήση το κληρωθέν οικόπεδον ιδίαις δαπάναις.

Λήψη αρχείου


07.10.2015 - ΝΣΚ 462/1985 - Σεισμόπληκτοι

Με το Α4παρ.10 της από 28/28 Ιουλίου 1978 Π.Ν.Π. που κυρώθηκε, τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τον Ν.867/79, προβλέπεται ότι το Δημόσιο μπορεί με δικές του δαπάνες και εργολαβίες να προβεί στη στήριξη των φερόντων και κοινοκτήτων στοιχείων μιας οικοδομής, αποτελουμένης από περισσότερες της μιας χωριστές ιδιοκτησίες και να ζητήσει στη συνέχεια την είσπραξη των σχετικών δαπανών από τους αρχικούς ή τους νέους ιδιοκτήτες στους οποίους μεταβιβάστηκαν τα διαμερίσματα που βρίσκονται στην πληγείσα οικοδομή.

Λήψη αρχείου


24.09.2015 - ΝΣΚ 78/1986 - Σεισμόπληκτοι

Οι δηλώσεις με τις οποίες οι ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων των εννέα πολυκατοικιών που βρίσκονται στο Δήμο Νίκαιας Αττικής που πλήγηκαν από τους σεισμούς του Φεβρουαρίου του 1981,με τις οποίες ανέκκληταπαραιτούνται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου των δικαιωμάτων κυριότητας που έχουν στα αυτοτελή διαμερίσματα και στους κοινόχρηστους χώρους των οικοδομών και των οικοπέδων, για να λάβουν στεγαστική συνδρομή, πρέπει να μεταγραφούν στο αρμόδιο υποθηκοφυλακείο για να επιφέρουν τα έννομα αποτελέσματά τους, δηλαδή την μετάθεση της κυριότητας στο Ελληνικό Δημόσιο.

Λήψη αρχείου


20.09.2015 - ΝΣΚ 293/1978 Τμ. Α' - Σεισμόπληκτοι

Δεν ασκεί νόμιμον επιρροήν η υπό σεισμοπλήκτου, μετά την διαγραφήν του εκ του πρακτικού κληρώσεως οικοπέδου ως μη δικαιούχου αρωγής, ανέγερσις δαπάναις του οικοδομής επί του οικοπέδου τούτου, εφ ού δεν απέκτησεν οιονδήποτε δικαίωμα, ουδέ τοιούτο συμμετοχής εις την κλήρωσιν, ής προυπόθεσιν αποτελεί η ιδιότης του δικαιούχου αρωγής, την οποίαν ο αιτών δεν κέκτηται.

Λήψη αρχείου


20.09.2015 - ΝΣΚ 120/1978 Τμ. Α' - Σεισμόπληκτοι

Το δικαίωμα τακτοποιήσεως εις αδιάθετα οικόπεδα των μεταφερθέντων οικισμών, κατόπιν νέας κληρώσεως, παρέχεται ειδικώς και μόνον εις τους δικαιούχους σεισμοπλήκτους εκείνους, υπέρ των οποίων είχον κληρωθή οικόπεδα, τα οποία όμως, μετά την ρητήν επιταγήν του δευτέρου εδαφίου του άρθρου 1 παρ.1 του Ν 129/1975, παραχωρούνται δι αποφάσεων του Νομάρχου και κατά σύγχρονον, δι αυτών, τροποποίησιν των πρακτικών κληρώσεως της εν άρθρω 1 του από 9/9.4.55 Β.Δ/τος επιτροπής, εις ετέρους δικαιούχους σεισμοπλήκτους, αντί των κληρωθέντων αυτοίς οικοπέδων, εν όψει του ότι ούτοι επί των παραχωρουμένων αυτοίς οικοπέδων τούτων και ουχί επί των κληροθέντων αυτοίς ανήγειραν πράγματι, προφανώς εκ παραδρομής, τας οικίας των δια της χορηγηθείσης αυτοίς κρατικής αρωγής.

Λήψη αρχείου


Αναζήτηση
Λέξη στην περιγραφή:
Κατηγορία:
Έτος:
Αρ. Απόφ.:
Δικαστήριο:
Τμήμα:
Εκτέλεση αναζήτησης
Κατηγορίες
Ταυτότητα

To portal www.spatialplandev.gr δημιουργήθηκε στα μέσα του 2014 από την εταιρεία Spatial Planning & Development Ε.Π.Ε.

Επιστημονικός Υπεύθυνος της προσπάθειας αυτής έχει οριστεί ο κ. Κωνσταντίνος Τσάντζαλος, Δικηγόρος Αθηνών, πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (MSc) στο γνωστικό αντικείμενο Χωροταξίας – Πολεοδομίας – Περιφερειακής Ανάπτυξης του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και υπ. Διδάκτωρ του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Facebook