Όλες οι καταχωρήσεις » Παραχώρηση σε ΟΤΑ
Εμφάνιση κατά:

18.10.2016 - ΝΣΚ 52/1981 Τμ. Α' - Παραχώρηση σε ΟΤΑ

Αι υπό του Ν.127/75 ταχθείσαι νέαι προθεσμίαι εις τους προς ούς ηπαραχώρησις δημοτικών οικοπέδων αφορούν ού μόνον εις την καταβολήν του μήπω εξοφληθέντος εγκαίρως τιμήματος, αλλά και εις την παράλειψιν ανεγέρσεως της οικοδομής επί τουπαραχωρηθέντος εμπροθέσμως το τίμημα του οικοπέδου αλλά μη ανεγείραντος εγκαίρως οικοδομήν, έχουν προθεσμίαν 6 ετών από της δημοσιεύσεως του Νόμου 127/1975.

Λήψη αρχείου


18.10.2016 - ΝΣΚ 10/1981 Τμ. Α' - Παραχώρηση σε ΟΤΑ

Η υπό του Α 186 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικος προβλεπομένης δωρεά δημοτικού και κοινοτικού ακινήτου περιορίζεται μόνον προς εκπλήρωσιν κοινωφελούς σκοπού αμέσως ωφελούντος τον δωρητήν Δήμον ή Κοινότητα, τουθ όπερ και δεν συντρέχει εις την περίπτωσιν δωρεάς δημοτικού ακινήτου προς την Δ.Ε.Η. δια την ανέγερσιν κατοικιών προς στέγασιν προσωπικού αυτής απασχολουμένου εις την περιοχήν.

Λήψη αρχείου


25.09.2015 - ΝΣΚ 265/1986 - Παραχώρηση σε ΟΤΑ

Από τις διατάξεις του Α 190 του Ν.1065/1980 προβλέπεται η δωρεάν παραχώρηση περιουσίας (κινητής ακινήτου) του Δημοσίου ή των Ν.Π.Δ.Δ. (όπως είναι και το ΙΚΑ), μετά από σύμφωνη απόφαση του συλλογικού οργάνου που διοικεί το Ν.Π.Δ.Δ. και κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και του αρμοδίου Υπουργού.

Λήψη αρχείου


12.05.2015 - ΝΣΚ 202/1988 Ατομ. - Παραχώρηση σε ΟΤΑ

Η παραχώρηση δημοσίου διδακτηρίου σε Κοινότητα για χρησιμοποίησή του ως αγροτικού ιατρείου ή κέντρου πολιτιστικών εκδηλώσεων δεν είναι δυνατή, εάν το ακίνητο βαρύνεται με τεθέντα σε δωρεά εν ζωή όρο να χρησιμοποιείται αποκλειστικά ως σχολείο.

Λήψη αρχείου


26.04.2015 - ΝΣΚ 409/1989 Ατομ. - Παραχώρηση σε ΟΤΑ

Μη απαλλαγή ξενοδοχειακής επιχειρήσεως από την υποχρέωση παραχώρησης τμήματος γηπέδου στον Ο.Τ.Α., κατά την ανέγερση των ξενοδοχειακών της εγκαταστάσεων, λόγω μη πληρώσεως των προυποθέσεων του αρ.2 του Π.Δ. 12/5/1984, όπως αντικαταστάθηκε με αρ.2 του Π.Δ.16/27.2.1985 και αρ.1 Δ.6/13.8.1986.

Λήψη αρχείου


Αναζήτηση
Λέξη στην περιγραφή:
Κατηγορία:
Έτος:
Αρ. Απόφ.:
Δικαστήριο:
Τμήμα:
Εκτέλεση αναζήτησης
Κατηγορίες
Ταυτότητα

To portal www.spatialplandev.gr δημιουργήθηκε στα μέσα του 2014 από την εταιρεία Spatial Planning & Development Ε.Π.Ε.

Επιστημονικός Υπεύθυνος της προσπάθειας αυτής έχει οριστεί ο κ. Κωνσταντίνος Τσάντζαλος, Δικηγόρος Αθηνών, πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (MSc) στο γνωστικό αντικείμενο Χωροταξίας – Πολεοδομίας – Περιφερειακής Ανάπτυξης του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και υπ. Διδάκτωρ του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Facebook