Όλες οι καταχωρήσεις » Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων
Εμφάνιση κατά:

12.05.2019 - ΝΣΚ 1/2019 Τμ. Ε' - Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων

α) Το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Πολιτισμού μπορεί να γνωμοδοτήσει, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1, 2 και 3 του ν. 4014/2011, 4 παρ.1 α’ και 52 παρ.10 και 11 του ν. 4280/2014, επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων φοιτητικής κατασκήνωσης, η οποία έχει εγκατασταθεί εντός ζώνης Α΄ αρχαιολογικού χώρου, λειτουργούσε χωρίς άδεια και τα αυθαίρετα κτίσματα εντός αυτής έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 4178/2013, υπό την προϋπόθεση ότι δεν αποδεικνύεται μεταγενέστερος του προβλεπόμενου στο άρθρο 7 παρ. 1 του ν. 4178/2013 χρόνος κατασκευής των κτισμάτων της και ότι το σύνολο των κατασκευών της, συνάδει με τα αναφερόμενα στο άρθρο 50 παρ.2 του ν. 998/1979. (ομόφ.) β) Ο έλεγχος της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της εν λόγω κατασκήνωσης πραγματοποιείται στο πλαίσιο των διατάξεων του άρθρου 10 του ν.3028/2002, κατά τα οριζόμενα στην παρ.15 του άρθρου 45 του ν.998/1979. (ομόφ.)

Λήψη αρχείου


02.03.2018 - ΣτΕ 47/2018 Τμ. Ε' - Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων

Νομίμως εκδόθηκαν οι προσβαλλόμενες άδειες εγκατάστασης χωρίς την προηγούμενη έκδοση των σχετικών εγκρίσεων επεμβάσεως σε δασικές εκτάσεις από τις αρμόδιες δασικές υπηρεσίες σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 12 του ν. 4014/2011 και του γεγονότος ότι υπό την ισχύ αυτού εκδόθηκε, κατόπιν γνωμοδοτήσεων των αρμοδίων δασικών υπηρεσιών, νέα, τροποποιητική της αρχικής ΑΕΠΟ, με την οποία εγκρίθηκε νέα ΜΠΕ αφορώσα το επίμαχο έργο μετά τον επανασχεδιασμό του, που επηρέασε και τις καταλαμβανόμενες υπ’ αυτού δασικές εκτάσεις.

Λήψη αρχείου


05.03.2015 - ΝΣΚ 401/1992 Τμ. Β' - Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων

Προεδρεύων: Στ.Κωσταρόπουλος, Αντιπρόεδρος Εισηγητής: Ε.Κορουγένης, Νομικός Σύμβουλος Η Διοίκηση υποχρεούται κατά το άρ.13 του Ν. 1599/1986 να χορηγήσει στην οργάνωση "GREENPEACE" και την κοινότητα Αγίων Θεοδώρων Κορινθίας αντίγραφα των μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων που υποβλήθηκαν στη Διοίκηση από τα διυλιστήρια πετρελαίου κατά το άρ.4 παρ.1 του Π.Δ. 1081/1981. Αντίθετα, οι μελέτες των διυλιστηρίων πετρελαίου, που υποβάλλονται κατά τη νομοθεσία περί αντιμετωπίσεως κινδύνων από ατυχήματα μεγάλης εκτάσεως, αποτελούν υπηρεσιακό απόρρητο και συνεπώς δεν επιτρέπεται η χορήγηση αντιγράφων αυτών σε τρίτους.

Λήψη αρχείου


Αναζήτηση
Λέξη στην περιγραφή:
Κατηγορία:
Έτος:
Αρ. Απόφ.:
Δικαστήριο:
Τμήμα:
Εκτέλεση αναζήτησης
Κατηγορίες
Ταυτότητα

To portal www.spatialplandev.gr δημιουργήθηκε στα μέσα του 2014 από την εταιρεία Spatial Planning & Development Ε.Π.Ε.

Επιστημονικός Υπεύθυνος της προσπάθειας αυτής έχει οριστεί ο κ. Κωνσταντίνος Τσάντζαλος, Δικηγόρος Αθηνών, πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (MSc) στο γνωστικό αντικείμενο Χωροταξίας – Πολεοδομίας – Περιφερειακής Ανάπτυξης του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και υπ. Διδάκτωρ του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Facebook