Όλες οι καταχωρήσεις » Προσφυγικοί συνοικισμοί
Εμφάνιση κατά:

12.05.2017 - ΝΣΚ 299/1972 Τμ. Β' - Προσφυγικοί συνοικισμοί

Ο καθορισμός του τιμήματος των μετά την ισχύν του ΒΔ 80/60, κληρωθέντων οικοπέδων, υπέρ δικαιούχων αποκαταστάσεως παραπηγματούχων Συν/σμού Αγίας Φωτεινής Θεσσαλονίκης, υποβαλλόντων εμπροθέσμως τα δικαιολογητικά των προ της ισχύος του Διατάγματος τούτου (80/60), θέλει γίνει βάσει της αξίας, ην είχον ταύτα κατ Οκτώβριον του 1940 επί τον εν αυτώ συντελεστήν.

Λήψη αρχείου


01.01.2017 - ΝΣΚ 390/1973 Τμ. Α' - Προσφυγικοί συνοικισμοί

Ρυμοτομικά διαγράμματα προσφυγικών συνοικισμών, συντεταγμένα υπό του πρώην Υπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας, επί τη βάσει των οποίων εγένοντο παραχωρήσεις οικοπέδων προς πρόσφυγας επέχουν θέσιν εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου.

Λήψη αρχείου


27.10.2016 - ΝΣΚ 428/1973 Α' Τμήμα Διακοπών - Προσφυγικοί συνοικισμοί

Εφ όσον συντρέχουσι εν τω προσώπω αγοραστού οικοπέδου, τελούντος εν τη διαχειρήσει του Υπουργείου Κοιν. Υπηρεσιών προς αποκατάστασιν αστών προσφύγων, αι προϋποθέσεις του άρθρου 4 παρ.ΙΙ του Ν.4176/1961, δύναται να νομιμοποιηθή ούτος εν τη νομή τούτου, ανεξαρτήτως αν περιήλθεν εις την ως άνω διαχείρησιν εξ απαλλοτριώσεως προς αποκατάστασιν αστών προσφύγων, ή εκ μεταβιβάσεως εκ του τέως Ταμείου Περιθάλψεως Προσφύγων ή της τέως Επιτροπής Αποκαταστάσεως Προσφύγων.

Λήψη αρχείου


11.01.2016 - ΝΣΚ 301/1993 Τμ. Δ' - Προσφυγικοί συνοικισμοί

Για την τροποποίηση ρυμοτομικού διαγράμματος προσφυγικών συνοικισμών απαιτείται απλή γνώμη του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, βάσει του άρθρου 8 παρ.1 Ν 1807/88.

Λήψη αρχείου


28.08.2015 - ΝΣΚ 495/1977 Ολομέλεια - Προσφυγικοί συνοικισμοί

Κατά τας συνδεδυασμένας διατάξεις των άρθρων 12 παρ.6 του ΒΔ 15/28-7-1938 και 15 παρ.2 του ΒΔ 330/69, διακρίνονται δύο κατηγορίαι αγοραστών (αστών προσφύγων) κρατικών ακινήτων: α) οι επ ονόματι των οποίων, προ του θανάτου των, εξεδόθη οριστικός τίτλος κυριότητος, δια τα παραχωρηθέντα ακίνητα, ή οι, προ του θανάτου των, αποπληρώσαντες το τίμημα τούτων και εφ ών, μετά πάροδον έτους από της αποπληρωμής αυτού, εφαρμόζονται πλήρως αι διατάξεις του κοινού κληρονομικού δικαίου, της Διοικήσεως υποχρεουμένης όπως εν τη δευτέρα περιπτώσει, εφ όσον καθυστέρησαν την έκδοσιν του οριστικού τίτλου, εκδώση τούτον επ ονόματι του προσώπου, όπερ είχε καταστή αρχικώς δικαιούχον αυτού, κατά τον κρίσιμον χρόνον της κτήσεως του δικαιώματος δια την έκδοσίν του, έστω και εάν έχη ήδη αποβιώσει τούτο και ουχί επ ονόματι εκείνων, οίτινες, ενδεχομένως, απέκτησαν δικαιώματα, κατά τον εν τω μεταξύ διαρρεύσαντα χρόνον και β) οι μη καταστάντες, προ του θανάτου των, κύριοι, δι εκδόσεως οριστικού τίτλου, αλλ αναγνωρισθέντες, ως δικαιούχοι, δυνάμει νομίμου τίτλου ή μη αποπληρώσαντες το τίμημα των παραχωρηθέντων αυτοίς ακινήτων, ή, εν τέλει, αποπληρώσαντες, εις χρόνον ελάσσονα του έτους προ του θανάτου των, εφ ών χωρεί, ως προς το παραχωρηθέν ακίνητον μόνον, η εξ αδιαθέτου διαδοχή.

Λήψη αρχείου


Αναζήτηση
Λέξη στην περιγραφή:
Κατηγορία:
Έτος:
Αρ. Απόφ.:
Δικαστήριο:
Τμήμα:
Εκτέλεση αναζήτησης
Κατηγορίες
Ταυτότητα

To portal www.spatialplandev.gr δημιουργήθηκε στα μέσα του 2014 από την εταιρεία Spatial Planning & Development Ε.Π.Ε.

Επιστημονικός Υπεύθυνος της προσπάθειας αυτής έχει οριστεί ο κ. Κωνσταντίνος Τσάντζαλος, Δικηγόρος Αθηνών, πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (MSc) στο γνωστικό αντικείμενο Χωροταξίας – Πολεοδομίας – Περιφερειακής Ανάπτυξης του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και υπ. Διδάκτωρ του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Facebook