Όλες οι καταχωρήσεις » Αρμοδιότητα Οργάνων
Εμφάνιση κατά:

09.01.2018 - ΝΣΚ 280/2017 Τμ. Γ' - Αρμοδιότητα Οργάνων

Το ΝΣΚ γνωμοδοτεί επί ερωτημάτων αναφυομένων κατ' ενάσκηση υφιστάμενης αρμοδιότητας των ερωτώντων διοικητικών οργάνων. Ως τέτοια νοείται και η ανάκληση διοικητικής πράξεως, εκτελεστής ή μη, κατά την ενάσκηση ιεραρχικού ελέγχου νομιμότητας εκ μέρους του αρμοδίου Γενικού Γραμματέα Υπουργείου. Για το κατώτατο εμβαδόν αρτιότητας των γηπέδων που βρίσκονται στις περιοχές που εμπίπτουν στην παράγραφο I του άρθρου 3 του π.δ/τος 7.3/8.3.2005 (Ζ.Ο.Ε Μυκόνου, περιοχές με στοιχεία 2.3α.9), δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις περί παρεκκλίσεων της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του ίδιου διατάγματος, ούτε οι διατάξεις περί παρεκκλίσεων της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του από 24.5.1985 π.δ/τος. Άδειες δόμησης που τυχόν εκδόθηκαν κατά πλημμελή εφαρμογή των διατάξεων για το κατώτατο εμβαδόν αρτιότητας, μπορεί να ανακληθούν από την αρμόδια Υ.ΔΟΜ. κατά τα, περί ανακλήσεως ευμενών διοικητικών πράξεων για λόγους νομιμότητας, γενικώς ισχύοντα.

Λήψη αρχείου


09.01.2018 - ΝΣΚ 264/2017 Τμ. Γ' - Αρμοδιότητα Οργάνων

Μετά την κατάργηση του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας (ΟΡΣΑ), ο οποίος είχε την - κατ’ εξαίρεση - αρμοδιότητα για τη σύσταση των Κλιμακίων Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος (ΚΕΠΠΕ), ο Περιφερειάρχης, ο οποίος έχει, την γενική αρμοδιότητα σύστασης των ΚΕΠΠΕ, είναι αρμόδιος για τη συγκρότηση των Κλιμακίων και για την περιοχή της χωρικής αρμοδιότητάς του στην Αττική, σύμφωνα με το ν. 4014/2011 (άρθρο 20, παρ. 4) (ομόφ.).

Λήψη αρχείου


04.10.2015 - ΝΣΚ 304/1979 Ολομέλεια - Αρμοδιότητα Οργάνων

Αι αρμοδιότητες του Υπουργού Γεωργίας αίτινες καθορίζονται υπό του άρθρου 258 Αγρ.Κώδ. και του από 11.7.1942 Καν.Δ/τος παραμένουν εις τον Υπουργόν και δεν απεκεντρώθησαν.

Λήψη αρχείου


03.09.2015 - ΝΣΚ 975/1977 Τμ. Α' - Αρμοδιότητα Οργάνων

Η αρμοδιότης προς καθορισμόν χώρων δια την ανέγερσιν σχολικών κτιρίων, παρασχεθείσα δια του άρθρ.4 παρ.2 του Ν 622/1977 εις τον Υπουργόν Δημ.Εργων και μη επιφυλαχθείσα ρητώς υπέρ αυτού, περιήλθε βάσει των διατάξεων του περί διοικ.αποκεντρώσεως ΝΔ 532/1970 εις τους Νομάρχας.

Λήψη αρχείου


03.03.2015 - ΝΣΚ 263/1992 Τμ. Γ' - Αρμοδιότητα Οργάνων

Ο Δήμος ή η Κοινότητα βάσει των άρθρων 24 παρ.1 εδ. ια και 278 του ΠΔ 323/89 (Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας), μπορεί να καθορίσει ως χώρο ελεγχομένης σταθμεύσεως, χώρο που ήδη έχει απαγορευθεί από την Αστυνομική Αρχή η στάθμευση βάσει των άρθρων 52, και 106 του ΚΟΚ, της απαιτουμένης προγενεστέρας γνώμης της Αστυνομικής Αρχής εχούσης χαρακτήρα απλής γνώμης (πλειοψ.).

Λήψη αρχείου


Αναζήτηση
Λέξη στην περιγραφή:
Κατηγορία:
Έτος:
Αρ. Απόφ.:
Δικαστήριο:
Τμήμα:
Εκτέλεση αναζήτησης
Κατηγορίες
Ταυτότητα

To portal www.spatialplandev.gr δημιουργήθηκε στα μέσα του 2014 από την εταιρεία Spatial Planning & Development Ε.Π.Ε.

Επιστημονικός Υπεύθυνος της προσπάθειας αυτής έχει οριστεί ο κ. Κωνσταντίνος Τσάντζαλος, Δικηγόρος Αθηνών, πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (MSc) στο γνωστικό αντικείμενο Χωροταξίας – Πολεοδομίας – Περιφερειακής Ανάπτυξης του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και υπ. Διδάκτωρ του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Facebook