Όλες οι καταχωρήσεις » Ακτήμονες
Εμφάνιση κατά:

17.11.2015 - ΝΣΚ 98/1993 Τμ. Α' - Ακτήμονες

Επί απαλλοτριώσεως ακινήτου κατ άρθρο 104 Συντάγματος 1952 εάν δεν υπάρχουν πλέον ακτήμονες,οι οποίοι να ήταν ακτήμονες και κατά την κήρυξη απαλλοτριώσεως ή έστω κατά τη χρονική διάρκεια της ισχύος της διατάξεως του άρθρου 104 του Συντάγματος 1952 (τριετία από την έναρξη της ισχύος του), ο σκοπός κηρυχθείσης με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας απαλλοτριώσεως κατέστη ανέφικτος και η Διοίκηση (Υπουργός Γεωργίας) υποχρεούται να ανακαλέσει την απαλλοτριωτική απόφαση αυτή και να αποδώσει το αγρόκτημα στους ιδιοκτήτες του. Στην περίπτωση αυτή το Δημόσιο υποχρεούται κατ άρθρο 105 ΕισΝΑΚ να αποζημιώσει τους ιδιοκτήτες του αγροκτήματος, κατόπιν αιτήσεώς τους ή ασκήσεως αγωγής εναντίον του, για κάθε θετική και αποθετική ζημία που υπέστησαν λόγω της μη ανακλήσεως της απαλλοτριωτικής αποφάσεως και της μη αποδόσεως σ αυτούς του αγροκτήματος, από τότε που η Διοίκηση ώφειλε να ανακαλέσει την απαλλοτριωτική απόφαση μέχρι της ανακλήσεώς της και της αποδόσεως του κτήματος στους ιδιοκτήτες του, με την προϋπόθεση βέβαια ότι οι αξιώσεις τους δεν υπέπεσαν στην πενταετή παραγραφή του άρθρου 91 παρ.1 του ΝΔ 321/1969.

Λήψη αρχείου


05.10.2015 - ΝΣΚ 797/1979 Ολομέλεια - Ακτήμονες

Η Διοίκησις δύναται να προβή εις την ανάκλησιν παραχωρηθείσης υπό του Δημοσίου εκτάσεως προς αποκατάστασιν προσφύγων, εφ όσον η έκτασις αύτη έχει την μορφήν του δάσους ή δασικής εκτάσεως.

Λήψη αρχείου


28.09.2015 - ΝΣΚ 689/1977 Α' Τμήμα Διακοπών - Ακτήμονες

Η κύρωσις της οριστικής διανομής βάσει των διατάξεων του ΝΔ 1189/1972 προυποθέτει απαλλοτρίωσιν βάσει της εποικιστικής νομοθεσίας, και ουχί απαλλοτρίωσιν λαβούσαν χώραν συμφώνως ταις διατάξεσι του ΑΝ 1584/ 1939. Συνεπώς, δεν δύναται να κυρωθή βάσει των διατάξεων του Αγροτικού Κώδικος η διανομή απαλλοτριωθέντος βάσει των διατάξεων του ΑΝ 1584/1939 κτήματος.

Λήψη αρχείου


24.09.2015 - ΝΣΚ 1000/1977 Τμ. Β' - Ακτήμονες

(Τμ.Β) Προεδρεύων, Λ.Κόκκας, Αντιπρόεδρος. Εισηγητής, Ευτ.Κορουγένης, Πάρεδρος ΝΣΚ. Οι Νομάρχαι υποχρεούνται κατ άρθρ. 96 παρ.6 του Αγροτικού Κώδικος, όπως εγκρίνουν τας αμοιβάς, τας καταβαλλομένας υπό των Συνεταιρισμών Αποκαταστάσεως Ακτημόνων Καλλιεργητών εις δικηγόρους αυτών και οσάκις οι συνεταιρισμοί ούτοι αντιδικούν μετά του Δημοσίου.

Λήψη αρχείου


03.09.2015 - ΝΣΚ 706/1977 Τμ. Γ' - Ακτήμονες

Δεν δύναται να χαρακτηρισθή καθ εαυτήν ως καταχρηστική αίτησις εκ μέρους αποκατασταθέντων δι αποφάσεων της Επιτροπής Απαλλοτριώσεων κτηνοτρόφων προς χρήσιν κοινοτικών βοσκοτόπων, κατ άρθρον 5 ΒΔ 24.9/20.10.1958, εφ όσον αι παρ αυτών κατεχόμεναι ιδιωτικαί εκτάσεις υπολείπονται των 1000 στρεμμάτων.

Λήψη αρχείου


04.04.2015 - ΝΣΚ 38/1989 Τμ. Α' - Ακτήμονες

Αφορά την τηρητέα περεία υπό της Διοικήσεως ως προς την παραχώρηση ή μεταβίβαση 9 ανταλλαξίμων ακινήτων στην περιοχή Πύργου Μονοφατσίου Ηρακλείου Κρήτης, σε ακτήμονες καλλιεργητές ή στους εξ αδιαιρέτου συγκυρίους των ακινήτων τούτων.

Λήψη αρχείου


Αναζήτηση
Λέξη στην περιγραφή:
Κατηγορία:
Έτος:
Αρ. Απόφ.:
Δικαστήριο:
Τμήμα:
Εκτέλεση αναζήτησης
Κατηγορίες
Ταυτότητα

To portal www.spatialplandev.gr δημιουργήθηκε στα μέσα του 2014 από την εταιρεία Spatial Planning & Development Ε.Π.Ε.

Επιστημονικός Υπεύθυνος της προσπάθειας αυτής έχει οριστεί ο κ. Κωνσταντίνος Τσάντζαλος, Δικηγόρος Αθηνών, πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (MSc) στο γνωστικό αντικείμενο Χωροταξίας – Πολεοδομίας – Περιφερειακής Ανάπτυξης του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και υπ. Διδάκτωρ του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Facebook