Όλες οι καταχωρήσεις » Πολεοδομία
Εμφάνιση κατά:

12.05.2017 - ΝΣΚ 495/1972 - Πολεοδομία

Δύναται να καλυφθή εκ των υστέρων ακάλυπτος χώρος, αφεθείς ως τοιούτος κατά την ανέγερσιν οικοδομήματος, μόνον εφ όσον αφεθή έτερος, συμφώνως προς άρθρον 17 παρ.5 του ΓΟΚ. Ομορον οικόπεδον, αγορασθέν μεταγενεστέρως, θεωρείται ενιαίον μετά του αρχικού, διά τον υπολογισμόν του ακαλύπτου χώρου. Ο ακάλυπτος χώρος αφίεται πάντοτε από της επιφανείας του εδάφους και ουχί υπέρ το οικοδόμημα.

Λήψη αρχείου


26.02.2017 - ΝΣΚ 332/1995 Τμ. Δ' - Πολεοδομία

Η παροχή οδηγιών και διευκρινήσεων και ο έλεγχος των πράξεων των πολεοδομικών υπηρεσιών από τις Κεντρικές Υπηρεσίες του ΥΠΕΧΩΔΕ έχουν αποδέκτες όλες τις υπηρεσίες είτε ανήκουν οργανικά στο ΥΠΕΧΩΔΕ, είτε σε ΟΤΑ.

Λήψη αρχείου


01.12.2016 - ΝΣΚ 276/1970 Ολομέλεια - Πολεοδομία

Ο επί ανεγειρομένου προς επέκτασιν ξενοδοχείου ομόρου κτιρίου, προορισμός δι ετέραν χρήσιν μικρού τμήματος (δύο ορόφων), μη ανήκοντος εις την ξενοδοχειακήν επιχείρησιν, δεν εμποδίζει κατά την έννοιαν του άρθρου 5 παρ.1 του από 30-8-55 ΒΔ/τος "περί όρων δομήσεως εν Αθήναις", την παρ αυτού επιτρεπομένην έγκρισιν μείζονος αριθμού ορόφων, δια το ειρημένον κτίριον της επεκτάσεως του ξενοδοχείου, συντρεχουσών των εν τη άνω διατάξει προϋποθέσεων.

Λήψη αρχείου


01.12.2016 - ΝΣΚ 264/1970 Τμ. Β' - Πολεοδομία

Αι Σχολικαί Εφορείαι δύνανται να προβαίνουν απ ευθείας εις διακανονισμόν διαφοράς, προκυψάσης εκ προσκυρώσεως τμημάτων οικοπέδου Σχολικών Ταμείων υπό την προϋπόθεσιν της εγκρίσεως της σχετικής συμφωνίας υπό του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Λήψη αρχείου


01.12.2016 - ΝΣΚ 84/1970 Τμ. Γ' - Πολεοδομία

Ο παρόδιος ιδιοκτήτης υποχρεούται εις την κατασκευήν του προ του οικοπέδου του πεζοδρομίου. Η υποχρέωσις αύτη δεν αίρεται εκ του ότι δια ρυμοτομικού σχεδίου νομίμως εγκριθέντος εχαρακτηρίσθη ωρισμένη έκτασις, εφ ης και το οικόπεδον, ως πρασίνη ζώνη.

Λήψη αρχείου


27.10.2016 - ΝΣΚ 339/1973 - Πολεοδομία

Εις τας περιπτώσεις απαλλαγής αγοραπωλησίας ακινήτου εκ του εκτάκτου τέλους, καθ ο μέρος απαλλάσσεται αύτη του φόρου μεταβιβάσεως, δεν χωρεί αντίστοιχος απαλλαγή και από του τέλους επί της εκδιδομένης οικοδομικής ατελείας.

Λήψη αρχείου


16.10.2016 - ΝΣΚ 34/1974 Τμ. Α' - Πολεοδομία

Οι δια του από 10.11.1971 Β.Δ/τος, "περί τροποποιήσεως του από 30.8.1955 Β.Δ/τος, περί όρων δομήσεως εν Αθήναις", καθορισθέντες πέριξ των αρχαιολογικών χώρων τομείς, δεν αποτελούν "ειδικάς θέσεις" εν τη εννοία της παρ.3 του άρθρου 4 του από 5/12.9.1956 Β.Δ/τος, "περί τροποποιήσεως του σχεδίου Αθηνών και κατασκευής στοών", ώστε να αποκλείεται η κατά την παρ.2 του αυτού ως άνω άρθρου ευχέρεια προωθήσεως του πρώτου εν εσοχή ορόφου μέχρι της προσόψεως.

Λήψη αρχείου


16.10.2016 - ΝΣΚ 18/1974 Τμ. Α' - Πολεοδομία

Της απαλλαγής της οικοδομικής αδείας από του εκτάκτου τέλους, Ν.Δ. 1370/73 προσδιοριζομένης εκ του προ της εκδόσεως αυτής εισαχθέντος συναλλάγματος, δεν είναι επιτρεπτή η επιστροφή του καταβληθέντος τέλους, εις περίπτωσιν μεταγενεστέρας εισαγωγής νέου συναλλάγματος.

Λήψη αρχείου


04.10.2015 - ΝΣΚ 176/1979 Τμ. Α' - Πολεοδομία

Προσύμφωνον μη περιέχον σαφείς και συγκεκριμένους όρους κατασκευής στηριζομένους εις τας προγενεστέρας πολεοδομικάς διατάξεις, αλλ αναφερόμενον απλώς εις μη υπάρχοντα εισέτι στοιχεία και δη εις εκπονηθησομένην μελέτην και συνταχθησόμενα σχεδιαγράμματα, δεν εμπίπτει εις την μεταβατικήν διάταξιν του άρθρου 12 παρ.1 εδ.β του Ν.651/1977.

Λήψη αρχείου


28.08.2015 - ΝΣΚ 32/1975 Τμ. Α' - Πολεοδομία

Μετά την ισχύν του νέου Γ.Ο.Κ. (Ν.Δ.8/1973) δεν ισχύουν αι διατάξεις του από 31.10.1964 Β.Δ. δι ων επετρέπετο ανοικοδόμησις κτιρίων του Ι.Κ.Α. κατά παρέκκλισιν.

Λήψη αρχείου


Σελίδα 1 από 2Πρώτη   Προηγούμενο   [1]  2  Επόμενο   Τελευταία   
Αναζήτηση
Λέξη στην περιγραφή:
Κατηγορία:
Έτος:
Αρ. Απόφ.:
Δικαστήριο:
Τμήμα:
Εκτέλεση αναζήτησης
Κατηγορίες
Ταυτότητα

To portal www.spatialplandev.gr δημιουργήθηκε στα μέσα του 2014 από την εταιρεία Spatial Planning & Development Ε.Π.Ε.

Επιστημονικός Υπεύθυνος της προσπάθειας αυτής έχει οριστεί ο κ. Κωνσταντίνος Τσάντζαλος, Δικηγόρος Αθηνών, πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (MSc) στο γνωστικό αντικείμενο Χωροταξίας – Πολεοδομίας – Περιφερειακής Ανάπτυξης του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και υπ. Διδάκτωρ του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Facebook