Όλες οι καταχωρήσεις » Πολεοδομία
Εμφάνιση κατά:

26.02.2017 - ΝΣΚ 332/1995 Τμ. Δ' - Πολεοδομία

Η παροχή οδηγιών και διευκρινήσεων και ο έλεγχος των πράξεων των πολεοδομικών υπηρεσιών από τις Κεντρικές Υπηρεσίες του ΥΠΕΧΩΔΕ έχουν αποδέκτες όλες τις υπηρεσίες είτε ανήκουν οργανικά στο ΥΠΕΧΩΔΕ, είτε σε ΟΤΑ.

Λήψη αρχείου


04.10.2015 - ΝΣΚ 176/1979 Τμ. Α' - Πολεοδομία

Προσύμφωνον μη περιέχον σαφείς και συγκεκριμένους όρους κατασκευής στηριζομένους εις τας προγενεστέρας πολεοδομικάς διατάξεις, αλλ αναφερόμενον απλώς εις μη υπάρχοντα εισέτι στοιχεία και δη εις εκπονηθησομένην μελέτην και συνταχθησόμενα σχεδιαγράμματα, δεν εμπίπτει εις την μεταβατικήν διάταξιν του άρθρου 12 παρ.1 εδ.β του Ν.651/1977.

Λήψη αρχείου


28.08.2015 - ΝΣΚ 32/1975 Τμ. Α' - Πολεοδομία

Μετά την ισχύν του νέου Γ.Ο.Κ. (Ν.Δ.8/1973) δεν ισχύουν αι διατάξεις του από 31.10.1964 Β.Δ. δι ων επετρέπετο ανοικοδόμησις κτιρίων του Ι.Κ.Α. κατά παρέκκλισιν.

Λήψη αρχείου


11.07.2015 - ΝΣΚ 322/1987 Τμ. Α' - Πολεοδομία

Ενστάσεις κατά των εκθέσεων χαρακτηρισμού οικοδομών ως επικινδύνων. Διαδικασία κρίσεως. α) Η Επιτροπή που προβλέπεται στο άρθρο 5 παρ.4 του ΠΔ 13/22-4/1929 πρέπει να είναι τριμελής. β)Η απόφαση που εκδίδεται μετά την γνωμοδότηση υπογράφεται από τον Υπουργό ή αυτόν που έχει εξουσιοδοτήσει για την υπογραφή της, γ) Ο Υπουργός, είτε ο ίδιος, είτε κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου, μπορεί, εφόσον κρίνει ότι η απόφασή του είναι παράνομη ή στηρίχθηκε σε πεπλανημένα πραγματικά περιστατικά να την ανακαλέσει.

Λήψη αρχείου


03.07.2015 - ΝΣΚ 463/1987 Τμ. Α' - Πολεοδομία

Σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν 1337/1983 μπορούν να οικοδομηθούν και οικόπεδα που έχουν πρόσωπο 4 μέτρων τουλάχιστον σε ιδιωτική οδό, προυφιστάμενη του 1923, ανεξαρτήτως αν αυτή προβλέπεται από το σχέδιο πόλεως και αν τα οικόπεδα που έχουν πρόσωπο στην οδό αυτή μπορούν με τακτοποίηση να αποκτήσουν πρόσωπο σε εγκεκριμένη από το σχέδιο πόλεως οδό.

Λήψη αρχείου


12.05.2015 - ΝΣΚ 255/1988 Ατομ. - Πολεοδομία

Οι επιτροπές Πολεοδομικού Ελέγχου έχουν αρμοδιότητα να ελέγχουν αν τα ανεγειρόμενα κτίρια, πληρούν τις αισθητικές απαιτήσεις του περιβάλλοντός τους, οικιστικού και φυσικού, όχι όμως και του αρχαιολογικού, που αποτελεί αρμοδιότητα του Υπ.Πολιτισμού.

Λήψη αρχείου


12.05.2015 - ΝΣΚ 399/1988 Τμ. Α' - Πολεοδομία

Η εγκατάσταση λυομένου οικίσκου εμπίπτει στην απαγόρευση του άρθρου 24 παρ.2 του ΓΟΚ/1985 και αποκλείει την χορήγηση τέτοιας άδειας, εφόσον βέβαια κατά την κρίση της Πολεοδομικής Υπηρεσίας, η δόμηση θα παρεμποδίσει ή θα δυσχεράνει με οποιοδήποτε τρόπο την τακτοποίηση των γειτονικών του οικοπέδων.

Λήψη αρχείου


12.05.2015 - ΝΣΚ 469/1988 Τμ. Β' - Πολεοδομία

Η Πολεοδομική Αρχή προκειμένου να χαρακτηρίσει οικόπεδο εκτός σχεδίου, που τέμνεται από δρόμο, ως ενιαίο ή όχι, ενόψει εφαρμογής των πολεοδομικών διατάξεων (αρτιότητα, κάλυψη, συντ.δομήσεως κ.λ.π.), κρίνει παρεμπιπτόντως την ύπαρξη δρόμου ή μη, που περνάει μέσα από την ιδιοκτησία του ενδιαφερομένου και αν έχει καταστεί κοινόχρηστος δια της αμνημονεύτου χρόνου αρχαιότητος μέχρι της εισαγωγής του Α.Κ. Τυχόν εκδοθείσα από δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο πράξη χαρακτηρισμού του δρόμου ως δημοτικού ή κοινοτικού δεν έχει καμμία νομική συνέπεια.

Λήψη αρχείου


27.03.2015 - ΝΣΚ 129/1990 Ατομ. - Πολεοδομία

Γνωμοδοτών: Ε. Κορουγένης, Νομικός Σύμβουλος Διοικήσεως. Με το άρθρο 26 παρ.2 του ΓΟΚ/1985 θεσπίζεται δικαίωμα του πολίτη για άσκηση ιεραρχικής προσφυγής στον Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., για την επίλυση αμφισβητήσεων που προκύπτουν από πράξεις των διοικητικών οργάνων, σχετικά με την εφαρμογή της πολεοδομικής υπηρεσίας.

Λήψη αρχείου


Αναζήτηση
Λέξη στην περιγραφή:
Κατηγορία:
Έτος:
Αρ. Απόφ.:
Δικαστήριο:
Τμήμα:
Εκτέλεση αναζήτησης
Κατηγορίες
Ταυτότητα

To portal www.spatialplandev.gr δημιουργήθηκε στα μέσα του 2014 από την εταιρεία Spatial Planning & Development Ε.Π.Ε.

Επιστημονικός Υπεύθυνος της προσπάθειας αυτής έχει οριστεί ο κ. Κωνσταντίνος Τσάντζαλος, Δικηγόρος Αθηνών, πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (MSc) στο γνωστικό αντικείμενο Χωροταξίας – Πολεοδομίας – Περιφερειακής Ανάπτυξης του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και υπ. Διδάκτωρ του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Facebook