Όλες οι καταχωρήσεις » Επενδυτικά Σχέδια
Εμφάνιση κατά:

29.01.2017 - ΝΣΚ 285/1996 Τμ. Δ' - Επενδυτικά Σχέδια

Ξενοδοχειακή επιχείρηση Γ τάξεως, που είχε υπαχθεί στο Ν.289/76, μπορεί να υπαχθεί και στο Ν.1892/90 ανεξάρτητα από το γεγονός ότι ο νόμος αυτός θεωρεί παραγωγική επένδυση την ανέγερση ξενοδοχείου Β τάξεως και άνω.

Λήψη αρχείου


25.01.2017 - ΝΣΚ 305/2016 Τμ. Β' - Επενδυτικά Σχέδια

Τυχόν ανάκληση της απόφασης περί υπαγωγής της επένδυσης στις διατάξεις του ν. 3299/2004, ενόψει των πραγματικών δεδομένων του ερωτήματος, ανεξαρτήτως της παρέλευσης ή μη του ευλόγου χρόνου προς τούτο, και σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η επένδυση έχει ήδη ολοκληρωθεί (ημερομηνία πιστοποίησης της επένδυσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας από Κ.Ο.Ε. στις 18.01.2012), θα παραβίαζε τις αρχές της χρηστής διοίκησης και της προστατευόμενης εμπιστοσύνης του διοικουμένου, καθόσον η υπηρεσία με σειρά ενεργειών της και για μεγάλο χρονικό διάστημα δημιούργησε στον ενδιαφερόμενο την πεποίθηση ότι η υπαγωγή της εν λόγω επένδυσης στον ως άνω νόμο δεν έχει πρόβλημα και η σχετική διαδικασία θα ολοκληρωθεί, εφόσον τηρήσει τους όρους της απόφασης υπαγωγής, όπως αυτή τροποποιήθηκε (ομόφ.)

Λήψη αρχείου


25.01.2017 - ΝΣΚ 257/2016 Τμ. Στ' - Επενδυτικά Σχέδια

Ανεξάρτητα από την έκβαση του διεξαγόμενου ελέγχου από το ΣΔΟΕ (ήδη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων), η ερωτώσα υπηρεσία, πρέπει να μεριμνήσει να γίνουν όλοι οι προβλεπόμενοι έλεγχοι και να εξετασθεί η τήρηση όλων των όρων της απόφασης έγκρισης, η ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, η συνδρομή της ύπαρξης των ιδίων κεφαλαίων για την ένταξη στο Πρόγραμμα και γενικά η νομιμότητα όλων των αδειών, δικαιολογητικών και παραστατικών που απαιτούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ενωσιακού και του εθνικού δικαίου και με τους κανόνες που έχουν τεθεί από την νομολογία του Δ.Ε.Ε. Από τα συμπεράσματα των ανωτέρω ελέγχων, θα εξαρτηθεί κατά πόσον η ερωτώσα υπηρεσία θα προχωρήσει στην εξέταση των αιτημάτων του επενδυτή και της εκκαθάρισης πληρωμής ή θα ξεκινήσει διαδικασία απένταξης του επενδυτή από το Πρόγραμμα και καταλογισμού σε βάρος του των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών. Σε περίπτωση δε που κοινοποιηθεί εγκαίρως στην Υπηρεσία το πόρισμα του ελέγχου της Γ.Γ.Δ.Ε., πρέπει αυτή να το λάβει υπόψη της για τις ανωτέρω εκτιμήσεις. Εάν, αντιθέτως, το πόρισμα του ελέγχου της κοινοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση του Προγράμματος, από το περιεχόμενο και τις παραδοχές του θα εξαρτηθεί η απένταξη ή μη του επενδυτή από το Πρόγραμμα και, συνεπακόλουθα, ο καταλογισμός ή μη σε βάρος του των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.

Λήψη αρχείου


24.01.2017 - ΝΣΚ 180/2016 Τμ. Δ' - Επενδυτικά Σχέδια

Η μειωμένη επισκεψιμότητα και τα μειωμένα - σε σχέση με τα προβλεπόμενα στο φάκελο υποψηφιότητας - έσοδα του επενδυτικού σχεδίου, θα μπορούσε να κριθεί ότι επηρεάζουν τους όρους πραγματοποίησης της επένδυσης, συνιστώντας μη τήρηση των μακροχρόνιων υποχρεώσεων, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 1848/21-02-2008 απόφαση έγκρισης και τον Κανονισμό 1260/1999, ανάλογα με την εκτίμηση της ερωτώσας Υπηρεσίας και το πόρισμα του οριστικού ελέγχου για τη σοβαρότητα της τροποποίησης της πράξης ή της παρατυπίας. Περαιτέρω, αν προκύψει ότι στο πρόσωπο της τελικής αποδέκτριας-δικαιούχου εταιρείας συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 13 της υπ’ αριθ. 1848/21-2-2008 απόφασης έγκρισης, πρέπει να επέλθουν οι προβλεπόμενες συνέπειες, ήτοι η μη διατήρηση της πράξης στο Πρόγραμμα και η μερική ή ολική επιστροφή των ποσών της δημόσιας επιχορήγησης (πλειοψ).

Λήψη αρχείου


Αναζήτηση
Λέξη στην περιγραφή:
Κατηγορία:
Έτος:
Αρ. Απόφ.:
Δικαστήριο:
Τμήμα:
Εκτέλεση αναζήτησης
Κατηγορίες
Ταυτότητα

To portal www.spatialplandev.gr δημιουργήθηκε στα μέσα του 2014 από την εταιρεία Spatial Planning & Development Ε.Π.Ε.

Επιστημονικός Υπεύθυνος της προσπάθειας αυτής έχει οριστεί ο κ. Κωνσταντίνος Τσάντζαλος, Δικηγόρος Αθηνών, πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (MSc) στο γνωστικό αντικείμενο Χωροταξίας – Πολεοδομίας – Περιφερειακής Ανάπτυξης του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και υπ. Διδάκτωρ του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Facebook