Όλες οι καταχωρήσεις » Ενισχύσεις - Επιδοτήσεις
Εμφάνιση κατά:

25.02.2017 - ΝΣΚ 506/1995 Τριμ. Επιτροπή (αρ. 5 § 1 πδ 282/96) - Ενισχύσεις - Επιδοτήσεις

Τα ποσά των επιδοτήσεων που ήταν απαιτητά από τον επενδυτή κατά τον χρόνο του θανάτου του θα καταβληθούν σε όλους τους νομίμους κληρονόμους του κατά τον λόγο της κληρονομικής τους μερίδος όπως αυτή προσδιορίζεται στις διατάξεις του ΑΚ. Οσον αφορά την ετήσια πριμοδότηση και τις επενδύσεις για τον μετά θάνατο του επενδυτού χρόνο αυτές θα καταβάλλονται σ εκείνους εκ των κληρονόμων που συγκεντρώνουν κατά τον θάνατο του κληρονομουμένου τις απαραίτητες προϋποθέσεις.

Λήψη αρχείου


04.02.2017 - ΝΣΚ 7/1996 Τριμ. Επιτροπή (αρ. 5 § 1 πδ 282/96) - Ενισχύσεις - Επιδοτήσεις

Ενόψει της τελεσίδικης αθωωτικής απόφασης του Τριμ. Πλημ/κείου Λειβαδιάς, η αιτούσα την ένταξή της εταιρεία σε κοινοτικό επενδυτικό πρόγραμμα, εάν μεν τα πραγματικά περιστατικά που οδήγησαν τη Διοίκηση στην επιβολή του προστίμου είναι αυτά που κρίθηκαν τελεσίδικα από την ποινική απόφαση, δεν μπορεί να αποκλειστεί εξ αυτού του λόγου από τα προγράμματα αυτά. Αν όμως η Διοίκηση στήριξε την κρίση της για την επιβολή προστίμου λόγω παρατυπιών και σε πρόσθετα στοιχεία που δεν απετέλεσαν αντικείμενο κρίσης από το ποινικό δικαστήριο, τότε δυνάμει και της γενικής αρχής ότι οι διοικητικές κυρώσεις είναι κατ αρχήν ανεξάρτητες από τις ποινικές, η Διοίκηση δύναται αλλά δεν υποχρεούται κατά το άρθρο 5 παρ.1 εδ.ε του Κανονισμού 2988/95 του Συμβουλίου της 18ης Δεκ. 1995 να αποκλείσει την αιτούσα εταιρεία από την ένταξή της στα κοινοτικά προγράμματα.

Λήψη αρχείου


04.02.2017 - ΝΣΚ 180/1996 Τριμ. Επιτροπή (αρ. 5 § 1 πδ 282/96) - Ενισχύσεις - Επιδοτήσεις

Λειτουργικό πρόγραμμα για την αναδιάρθρωση των ελαιών στα πλαίσια του ΝΔ 131/74 όπως αυτό τροποποιήθηκε με το Ν.1409/83 και 2065/92. Εγκριση του προγράμματος με την ΚΥΑ 383796/26-11-92 Υπ.Οικ. και Υπ.Γεωργίας και με την Ε (92) 2671/5-11-92 απόφαση FEOGA. Μεταξύ των προϋποθέσεων που θέτει η 44517/22-12-92 απόφαση του Υπ.Γεωργίας σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος να ενταχθεί στο πρόγραμμα κατέχει με ενοίκιο εκτάσεως ελαιοδέντρων είναι και η υποβολή συμβολαιογραφικής πράξης ή ιδιωτικού συμφωνητικού ενοικίασης διαρκείας τουλάχιστον 6 ετών από την ημερομηνία έναρξης των εργασιών ανασύστασης του ελαιώνα. Στην συγκεκριμένη περίπτωση ο φερόμενος ως δικαιούχος είχε προσκομίσει ιδιωτικό συμφωνητικό που η υπολειπόμενη διάρκειά του από την έγκριση του σχεδίου αναδιάρθρωσης (14-9-93) έως τη λήξη του συμφωνητικού (10-2-97) ήταν μικρότερη των 6 ετών. Αρα δεν εδικαιούτο των σχετικών επιδοτήσεων.

Λήψη αρχείου


10.11.2016 - ΝΣΚ 333/1996 Τριμ. Επιτροπή (αρ. 5 § 1 πδ 282/96) - Ενισχύσεις - Επιδοτήσεις

Ο Κανονισμός ΕΟΚ 3438/92 του Συμβουλίου της 23-11-1992, όπως τροποποιήθηκε με τον Καν.ΕΟΚ 456/95, πρόβλεψε ειδικά μέτρα για μεταφορά νωπών οπωροκηπευτικών ελληνικής προέλευσης θεσπίζοντας ειδική προσωρινή αποζημίωση λόγω της αναγκαστικής παράκαμψης της Γιουγκοσλαβίας. Με τον Κανονισμό 811/1995 της Επιτροπής της 11-4-1995, ορίστηκαν οι λεπτομέρειες εφαρμογής για τις αποστολές του 1995, σύμφωνα δε με το άρθρο 5 του Κανονισμού αυτού στην περίπτωση κατά την οποία καταβληθεί αχρεωστήτως η ειδική προσωρινή αποζημίωση, οι αρμόδιες ελληνικές αρχές προβαίνουν στην ανάκτηση των ποσών που καταβλήθηκαν, επαυξημένων κατά το τρέχον επιτόκιο το οποίο υπολογίζεται... και σε περίπτωση σοβαρής παρατυπίας ενός ποσού το οποίο επιβάλλεται ως κύρωση και το οποίο ισούται με τα ποσά που καταβλήθηκαν αχρεωστήτως. Στην υπόψη περίπτωση πέρα των ποινικών κυρώσεων που ενδεχομένως θα επιβληθούν από την ποινική δικαιοσύνη - και ενόψει της μη εφαρμογής του άρθρου 5 παρ.1 εδ.α και β του Κανονισμού 2988/95 λόγω του ότι η παρατυπία έλαβε χώρα σε προγενέστερο διάστημα - η παραπάνω διάταξη του άρθρου 5 Καν.811/95 μπορεί να εφαρμοστεί αναλογικά για την επιβολή ενός ποσού- προστίμου ως κύρωση ίσο με το ποσόν που θα καταβάλλονταν αχρεωστήτως αν δεν αποκαλύπτονταν η παρατυπία. Η παρακράτηση όμως όλου του ποσού της δικαιούμενης επιδότησης δεν στηρίζεται σε καμμιά διάταξη.

Λήψη αρχείου


08.11.2016 - ΝΣΚ 476/1996 Τριμ. Επιτροπή (αρ. 5 § 1 πδ 282/96) - Ενισχύσεις - Επιδοτήσεις

Τα αποδειχθέντα πραγματικά περιστατικά δεν συνιστούν ανωτέρα βία κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 36 Καν.ΕΟΚ 3719/88.

Λήψη αρχείου


06.11.2016 - ΝΣΚ 237/1997 Τμ. Β' - Ενισχύσεις - Επιδοτήσεις

Ενόψη της δικαστικής αμφισβήτησης και κυρίως των αιτήσεων λήψης ασφαλιστικών μέτρων, που εκκρεμούν, των οποίων η ευδοκίμηση ή μη άπτεται αναμφίβολα του σταδίου ανάπτυξης της επενδύτριας επιχείρησης, για το οποίο (στάδιο), έχει καταβληθεί η δεύτερη δόση των οικονομικών ενισχύσεων του επενδυτικού της σχεδίου και η ως προς αυτό εξέλιξις προσδιορίζει και την τελικήν πορείαν της επενδύσεως, ως όρον ολοκληρώσεως των εκκρεμών παροχών (εθνικών και κοινοτικών), ενδείκνυται προς διασφάλισιν των συμφερόντων του Δημοσίου και της Κοινότητος, όπως επιβραδυνθεί η καταβολή της τρίτης δόσης των παραπάνω ενισχύσεων μέχρι την έκδοση τελικής απόφασης επί της υποθέσεως των ασφαλιστικών μέτρων, όπως έχει διαμορφωθεί μέχρι σήμερα. Σε περίπτωση τελικής απόρριψης κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων των ισχυρισμών της εταιρείας με την επωνυμία "ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ-BIODRUM ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε." και συνδρομής, βέβαια, και των λοιπών όρων και προϋποθέσεων, αυτή (3η δόση οικον.ενισχύσεων) θα πρέπει να καταβληθεί. Αντίθετα, σε περίπτωση ευδοκιμήσεως κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων των ισχυρισμών της πιό πάνω εταιρείας και αδυναμίας χρησιμοποίησης εκ μέρους της επενδύτριας των τοποθετημένων στις εγκαταστάσεις της βιοτυμπάνων, η τρίτη δόση των οικονομικών ενισχύσεων θα πρέπει να καταβληθεί μόνο μετά την με οποιοδήποτε τρόπο αντικατάσταση των επίμαχων βιοτυμπάνων με άλλα, κατάλληλα, κατά τις απόψεις της υπηρεσίας, για τον χαρακτηρισμό της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων της επενδύτριας, για την λήψη της δεύτερης δόσης των εν λόγω οικονομικών ενισχύσεων.

Λήψη αρχείου


06.11.2016 - ΝΣΚ 120/1997 Τμ. Β' - Ενισχύσεις - Επιδοτήσεις

Η Α.Τ.Ε., εφαρμόζοντας σχετικό όρο των δανειακών συμβάσεων που υπογράφονται μεταξύ αυτής και των πιστούχων παραγωγών επιλεξίμων αιγοπροβάτων, νομίμως συμψηφίζει μέρος των καταβαλλομένων σ αυτούς κοινοτικών επιδοτήσεων, σύμφωνα με το βασικό Καν.(ΕΟΚ) 3013/89 του Συμβουλίου.

Λήψη αρχείου


06.11.2016 - ΝΣΚ 90/1997 Τμ. Β' - Ενισχύσεις - Επιδοτήσεις

Ιδιοκτήτης Ιχθυοτροφείου της Κοινότητος Παλαιοχωρίου Γρεβενών, που αποκλείστηκε από τους δικαιούχους οικονομικής ενίσχυσης για ζημιά που προκλήθηκε όπως ισχυρίζεται σε ιχθυοκαλλιέργειά του από το σεισμό της 13-5-1995, είχε δικαίωμα, κατ άρθρο 10 του Συντάγματος, να υποβάλει αίτηση θεραπείας κατά του πρακτικού της Β/θμιας Επιτροπής Εξατομίκευσης Ζημιών, ενώπιον όμως της αρχής που το εξέδωσε ή της προϊσταμένης αυτής αρχής, που εν προκειμένω είναι ο Νομάρχης, κατ άρθρο 16 του Ν.2218/94.

Λήψη αρχείου


01.11.2016 - ΝΣΚ 337/1997 Τμ. Β' - Ενισχύσεις - Επιδοτήσεις

Η Α.Τ.Ε. νομίμως συμψηφίζει, με απαιτήσεις της, μέρος ή ολόκληρο το ποσό των κοινοτικών ενισχύσεων (αντισταθμιστικών πληρωμών) που καταβάλλονται στους οφειλέτες αυτής και δικαιούχους παραγωγούς αροτραίων καλλιεργειών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Καν.(ΕΟΚ) 1765/92 του Συμβουλίου.

Λήψη αρχείου


01.11.2016 - ΝΣΚ 344/1997 Τμ. Γ' - Ενισχύσεις - Επιδοτήσεις

Τα αποδειχθέντα πραγματικά περιστατικά συνιστούν ανωτέρα βία κατά την έννοια της διατάξεως του άρθρου 11 του Καν. (ΕΟΚ) 3887/92 στις δύο εκ των αναφερομένων τεσσάρων εν συνόλω περιπτώσεων.

Λήψη αρχείου


Σελίδα 1 από 2Πρώτη   Προηγούμενο   [1]  2  Επόμενο   Τελευταία   
Αναζήτηση
Λέξη στην περιγραφή:
Κατηγορία:
Έτος:
Αρ. Απόφ.:
Δικαστήριο:
Τμήμα:
Εκτέλεση αναζήτησης
Κατηγορίες
Ταυτότητα

To portal www.spatialplandev.gr δημιουργήθηκε στα μέσα του 2014 από την εταιρεία Spatial Planning & Development Ε.Π.Ε.

Επιστημονικός Υπεύθυνος της προσπάθειας αυτής έχει οριστεί ο κ. Κωνσταντίνος Τσάντζαλος, Δικηγόρος Αθηνών, πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (MSc) στο γνωστικό αντικείμενο Χωροταξίας – Πολεοδομίας – Περιφερειακής Ανάπτυξης του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και υπ. Διδάκτωρ του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Facebook