Όλες οι καταχωρήσεις » Δημόσιες Επενδύσεις
Εμφάνιση κατά:

19.03.2017 - ΝΣΚ 488/1995 Τμ. Δ' - Δημόσιες Επενδύσεις

Η Εκκλησία της Ελλάδος και οι μονές του Αγίου Ορους, προκειμένου να επιχορηγηθούν από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, δεν υποχρεούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.22 άρθρου 27 του Ν.2166/93 να υποβάλουν προς την Δ/νση Ν.Π.Δ.Δ. του Γ.Λ.Κ. τα οικονομικά στοιχεία που ορίζονται στην παράγραφο αυτή και στην κατ εξουσιοδότηση της 2024530/489/0094/14-4-94 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών (πλειοψ.).

Λήψη αρχείου


08.02.2017 - ΝΣΚ 259/1995 Τμ. Δ' - Δημόσιες Επενδύσεις

Είναι δυνατή η χρηματοδότηση των Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισις (ΚΕΚ) με τη μορφή της εθνικής συμμετοχής, από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 26 του Ν 1262/82, έστω και αν αυτά έχουν τη μορφή εταιρείας του Εμπορικού Νόμου.

Λήψη αρχείου


04.02.2017 - ΝΣΚ 149/1996 Τμ. Δ' - Δημόσιες Επενδύσεις

Κατ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 1 του ΝΔ 2957/54, 2 παρ.1 του Ν.1747/88, 83 παρ.3 εδ.ε Ν.2326/95 και 11 παρ.3 στοιχ.ε Οδηγίας 92/50/ΕΟΚ είναι δυνατή η απ ευθείας ανάθεση στην "Εταιρεία Διαχείρισης Τεχνικής Βοήθειας ΕΠΕ" του υποπρογράμματος "Εθνική Τεχνική Βοήθεια" εφόσον πρόκειται για εργασίες που δεν περιλαμβάνονται στις αρχικές συμβάσεις, συμπληρωματικές των συμβάσεων αυτών και που κατέστησαν αναγκαίες λόγω απροβλέπτων περιστάσεων.

Λήψη αρχείου


01.12.2016 - ΝΣΚ 441/1970 Ολομέλεια - Δημόσιες Επενδύσεις

Κατά την καταβολήν χρηματικών ποσών εκ πιστώσεων του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων δια προμηθείας, εκτέλεσιν έργων, μισθώσεις ακινήτων και αμοιβάς προσωπικού ουδεμία κράτησις υπέρ τρίτων, (πλην των προμηθειών των αντιπροσώπων και των αμοιβών του προσωπικού, ως προς τας υπέρ ασφαλιστικών οργανισμών κρατήσεις), ενεργείται.

Λήψη αρχείου


27.10.2016 - ΝΣΚ 204/1973 Τμ. Β' - Δημόσιες Επενδύσεις

Η προβλεπομένη υπό συμβάσεως, υπογραφείσης προ της 14ης Αυγούστου 1970, αμοιβή μελέτης έργου προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, υπόκειται εις τας οριζομένας υπό της συμβάσεως κρατήσεις, συμφώνως προς το ΝΔ 1114/72, καθ όσον μεταγενεστέρα σύμβασις δεν συνιστά ανανέωσιν της προηγουμένης, ούτε κατήργησεν αυτήν. Τουναντίον αμοιβή δια μελέτην έργων, προβλεπομένην δια της δευτέρας ταύτης συμβάσεως, δεν υπόκειται εις κρατήσεις, ως υπογραφείσα μετά την 14ην Αυγούστου 1970.

Λήψη αρχείου


16.10.2016 - ΝΣΚ 142/1974 Τμ. Β' - Δημόσιες Επενδύσεις

Κατά τον υπολογισμόν της αμοιβής πολιτικού μηχανικού, συντάξαντος ανατεθείσας μελέτας σφαγειοτεχνικού εξοπλισμού δημοτικών σφαγείων (μικράς δυναμικότητος), περιλαμβάνοντος και είδη εισπραχθησόμενα εκ του εξωτερικού, απαλλασσόμενα των εισαγωγικών δασμών λόγω χρηματοδοτήσεως των άνω δημοτικών έργων εκ του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων, θα ληφθή υπ όψιν η άνευ των δασμών αξία των ειδών τούτων.

Λήψη αρχείου


16.10.2016 - ΝΣΚ 93/1974 Τμ. Α' - Δημόσιες Επενδύσεις

Συντρεχουσών των νομίμων προϋποθέσεων εφαρμογής των φορολογικών απαλλαγών, επί έργου δημοσίων επενδύσεων, απαλλάσσεται τούτο και από του τοπικού δημοτικού φόρου καταναλώσεως εν Ρόδω.

Λήψη αρχείου


08.10.2016 - ΝΣΚ 117/1983 - Δημόσιες Επενδύσεις

Σύμβαση που θα υπογραφεί από τον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας για ανάθεση μελέτης που εντάσσεται στο πρόγραμμα δημοσίων επεν δύσεων, δεν μπορεί να τύχει της ατέλειας χαρτοσήμου, που προβλέπε ι η διάταξη του Α 7παρ.3 Ν.Δ.916/71.

Λήψη αρχείου


19.06.2016 - ΝΣΚ 614/1998 Ατομ. - Δημόσιες Επενδύσεις

Στην έννοια του όρου "συνεχιζόμενα έργα" του άρθρου 13 παρ.26α του ν.2601/98, περιλαμβάνονται τα έργα εκείνα στα οποία έχει γίνει έναρξη κατασκευής.

Λήψη αρχείου


17.11.2015 - ΝΣΚ 31/1993 Τμ. Γ' - Δημόσιες Επενδύσεις

Η αρμοδιότητα για την ανακατανομή πιστώσεων του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων των έργων της οικείας ΣΑΕ ή ΣΑΜ ανήκει στον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας, μετά γνώμη του οικείου Υπουργού, ενώ η ανακατανομή των πιστώσεων "επί μέρους έργων" του έργου της ΣΑΕ ή ΣΑΜ ανήκει στον οικείο Υπουργό - φορέα του έργου.

Λήψη αρχείου


Αναζήτηση
Λέξη στην περιγραφή:
Κατηγορία:
Έτος:
Αρ. Απόφ.:
Δικαστήριο:
Τμήμα:
Εκτέλεση αναζήτησης
Κατηγορίες
Ταυτότητα

To portal www.spatialplandev.gr δημιουργήθηκε στα μέσα του 2014 από την εταιρεία Spatial Planning & Development Ε.Π.Ε.

Επιστημονικός Υπεύθυνος της προσπάθειας αυτής έχει οριστεί ο κ. Κωνσταντίνος Τσάντζαλος, Δικηγόρος Αθηνών, πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (MSc) στο γνωστικό αντικείμενο Χωροταξίας – Πολεοδομίας – Περιφερειακής Ανάπτυξης του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και υπ. Διδάκτωρ του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Facebook