Όλες οι καταχωρήσεις » Κοινόχρηστοι Χώροι
Εμφάνιση κατά:

28.03.2016 - ΝΣΚ 47/1999 Τμ. Δ' - Κοινόχρηστοι Χώροι

Οι παρόδιοι αστικών ακινήτων υποχρεούνται στην καταβολή της δαπάνης κατασκευής, ανακατασκευής, επισκευής και συντήρησης των προ των ακινήτων τους πεζοδρομίων.

Λήψη αρχείου


26.10.2015 - ΝΣΚ 7/1994 Τμ. Γ' - Κοινόχρηστοι Χώροι

Βάσει του άρθρου 28 παρ.2 του Ν 1080/80, όπως ισχύει μετά το άρθρο 15 παρ.1 Ν 2130/93, μπορεί να γίνει απευθείας εκποίηση δημοτικού οικοπέδου στον προ του έτους 1970 αυθαίρετο κάτοχο και στην περίπτωση που το υπό εκποίηση ακίνητο δεν ήταν οικοπεδικός χώρος κατά το χρόνο της καταλήψεως, αλλά κατέστη εκ των υστέρων και αποτελεί οικόπεδο, τόσο κατά το χρόνο της υποβολής της αιτήσεως, όσο και κατά τον χρόνο της εκποιήσεως (πλειοψ.).

Λήψη αρχείου


20.09.2015 - ΝΣΚ 510/1978 Α' Τμήμα Διακοπών - Κοινόχρηστοι Χώροι

Εις περίπτωσιν ρυμοτομίας και δημιουργίας κοινοχρήστων χώρων υπόχρεως προς αποζημίωσιν του ιδιοκτήτου είναι ο Δήμος και οι παρόδιοι και ουχί η ζητήσασα την δημιουργίαν των κοινοχρήστων χώρων υπηρεσία.

Λήψη αρχείου


03.09.2015 - ΝΣΚ 932/1977 Τμ. Γ' - Κοινόχρηστοι Χώροι

Οι εν τω εγκρινομένω σχεδίω προβλεπόμενοι κοινόχρηστοι χώροι ή χώροι προς ανέγερσιν κτιρίων κοινής ωφελείας καθίστανται από της εγκρίσεως του σχεδίου κοινής χρήσεως, των ιδιοκτητών αυτών θεωρουμένων ως παραιτηθέντων των επ αυτών δικαιωμάτων, εφ όσον επισπεύσει αυτών εχώρησεν η έγκρισις ή η τροποποίησις του σχεδίου.

Λήψη αρχείου


28.08.2015 - ΝΣΚ 196/1976 Τμ. Β' - Κοινόχρηστοι Χώροι

Η κατ άρθρον 13 παρ.2 εδ.β του ΒΔ της 24.9.1958 "περί των προσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων" (άρθρ.3 ΝΔ 703/ 1970) αρμοδιότης του δημοτικού ή κοινοτικού Συμβουλίου, προς έγκρισιν της πράξεως του Δημάρχου κλπ δι ής καθορίζονται οι κοινόχρηστοι χώροι επί των οποίων επιτρέπεται η παραχώρησις της χρήσεως, μη περιλαμβάνουσα δια ρητής και ειδικής διατάξεως, δικαίωμα τροποποιήσεως της υπό έγκρισν πράξεως, παρέχει την εξουσίαν, είτε της εγκρίσεως της πράξεως ως έχει, είτε της δια λόγους νομιμότητος ή και σκοπιμότητος απορρίψεως (μη εγκρίσεως) αυτής, ουχί όμως και της τροποποιήσεως της πράξεως ή της προς αυτήν ισουμένης μερικής εγκρίσεως.

Λήψη αρχείου


30.06.2015 - ΝΣΚ 72/1988 Ατομ. - Κοινόχρηστοι Χώροι

Δεν εμπίπτει στις προστατευτικές διατάξεις του Ν 813/ 78, η μίσθωσις κοινοχρήστου χώρου Δήμου σε ιδιώτη, αδιαφόρου όντος εάν εμφανίζεται ως εκμισθωτής το Δημόσιο, ο Δήμος ή άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που νόμιμα τους διαχειρίζεται.

Λήψη αρχείου


03.03.2015 - ΝΣΚ 108/1992 Τμ. Α' - Κοινόχρηστοι Χώροι

Με το θάνατο του παραχωρησιούχου πριν ολοκληρωθεί ο σκοπός της παραχωρήσεως, υπεισέρχονται στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις αυτού εκ της διοικητικής παραχωρήσεως οι κληρονόμοι του .

Λήψη αρχείου


Αναζήτηση
Λέξη στην περιγραφή:
Κατηγορία:
Έτος:
Αρ. Απόφ.:
Δικαστήριο:
Τμήμα:
Εκτέλεση αναζήτησης
Κατηγορίες
Ταυτότητα

To portal www.spatialplandev.gr δημιουργήθηκε στα μέσα του 2014 από την εταιρεία Spatial Planning & Development Ε.Π.Ε.

Επιστημονικός Υπεύθυνος της προσπάθειας αυτής έχει οριστεί ο κ. Κωνσταντίνος Τσάντζαλος, Δικηγόρος Αθηνών, πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (MSc) στο γνωστικό αντικείμενο Χωροταξίας – Πολεοδομίας – Περιφερειακής Ανάπτυξης του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και υπ. Διδάκτωρ του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Facebook