Όλες οι καταχωρήσεις » Κοινόχρηστοι Χώροι
Εμφάνιση κατά:

01.12.2016 - ΝΣΚ 409/1970 Τμ. Β' - Κοινόχρηστοι Χώροι

Συγχωρείται η υπό Κοινότητος εκποίησις κοινοχρήστων αγροτικών χώρων, της εκποιήσεως εγκρινομένης υπό του Νομάρχου ή Υπουργού Εσωτερικών κατά περίπτωσιν, βάσει του Κώδικος περί Δήμων και Κοινοτήτων.

Λήψη αρχείου


27.10.2016 - ΝΣΚ 73/1973 Τμ. Γ' - Κοινόχρηστοι Χώροι

Από της ισχύος του ΝΔ 917/71, η χορήγησις αδείας λειτουργίας κιν/τρων, κέντρων διασκεδάσεως και εν γένει δημοσίων θεαμάτων εις άλση και λοιπούς κοινοχρήστους χώρους είναι επιτρεπτή μόνον εφ όσον επετράπη κατ εξαίρεσιν η εγκατάστασις τοιούτων κέντρων δι αποφάσεως του Υπουργικού Συμβουλίου.

Λήψη αρχείου


16.10.2016 - ΝΣΚ 172/1974 Τμ. Α' - Κοινόχρηστοι Χώροι

Δεν είναι νόμω επιτρεπτή σύστασις δουλείας επί κοινοχρήστων πραγμάτων (ποταμών-ρυάκων), διότι ούτω ουχί μόνον δεν εξυπηρετείται, αλλ αναιρείται η κοινή χρήσις.

Λήψη αρχείου


09.10.2016 - ΝΣΚ 685/1980 Τμ. Δ' - Κοινόχρηστοι Χώροι

Η επίσπευσις απαλλοτριώσεως υπό του Δημοσίου προς δημιουργίαν κοινοχρήστων χώρων προβλεπομένων υπό του ρυμοτομικού σχεδίου είναι δυνατή και δια την δημιουργίαν παιδικής χαράς.

Λήψη αρχείου


09.10.2016 - ΝΣΚ 3/1980 - Κοινόχρηστοι Χώροι

Δεν τυγχάνει αρμόδιος ο γεωπόνος της Υπηρεσίας Γεωργικής Αναπτύξεως δια την σύνταξιν πρωτοκόλλου βεβαιώσεως ζημιών προκληθεισών εις Κοινότητα εκ της ρίψεως εντύπων κλπ., κατόπιν αιτήσεως του Προέδρου ταύτης. Αρμόδιος τυγχάνει ο κοινοτικός γεωπόνος.

Λήψη αρχείου


28.03.2016 - ΝΣΚ 47/1999 Τμ. Δ' - Κοινόχρηστοι Χώροι

Οι παρόδιοι αστικών ακινήτων υποχρεούνται στην καταβολή της δαπάνης κατασκευής, ανακατασκευής, επισκευής και συντήρησης των προ των ακινήτων τους πεζοδρομίων.

Λήψη αρχείου


26.10.2015 - ΝΣΚ 7/1994 Τμ. Γ' - Κοινόχρηστοι Χώροι

Βάσει του άρθρου 28 παρ.2 του Ν 1080/80, όπως ισχύει μετά το άρθρο 15 παρ.1 Ν 2130/93, μπορεί να γίνει απευθείας εκποίηση δημοτικού οικοπέδου στον προ του έτους 1970 αυθαίρετο κάτοχο και στην περίπτωση που το υπό εκποίηση ακίνητο δεν ήταν οικοπεδικός χώρος κατά το χρόνο της καταλήψεως, αλλά κατέστη εκ των υστέρων και αποτελεί οικόπεδο, τόσο κατά το χρόνο της υποβολής της αιτήσεως, όσο και κατά τον χρόνο της εκποιήσεως (πλειοψ.).

Λήψη αρχείου


20.09.2015 - ΝΣΚ 510/1978 Α' Τμήμα Διακοπών - Κοινόχρηστοι Χώροι

Εις περίπτωσιν ρυμοτομίας και δημιουργίας κοινοχρήστων χώρων υπόχρεως προς αποζημίωσιν του ιδιοκτήτου είναι ο Δήμος και οι παρόδιοι και ουχί η ζητήσασα την δημιουργίαν των κοινοχρήστων χώρων υπηρεσία.

Λήψη αρχείου


03.09.2015 - ΝΣΚ 932/1977 Τμ. Γ' - Κοινόχρηστοι Χώροι

Οι εν τω εγκρινομένω σχεδίω προβλεπόμενοι κοινόχρηστοι χώροι ή χώροι προς ανέγερσιν κτιρίων κοινής ωφελείας καθίστανται από της εγκρίσεως του σχεδίου κοινής χρήσεως, των ιδιοκτητών αυτών θεωρουμένων ως παραιτηθέντων των επ αυτών δικαιωμάτων, εφ όσον επισπεύσει αυτών εχώρησεν η έγκρισις ή η τροποποίησις του σχεδίου.

Λήψη αρχείου


28.08.2015 - ΝΣΚ 196/1976 Τμ. Β' - Κοινόχρηστοι Χώροι

Η κατ άρθρον 13 παρ.2 εδ.β του ΒΔ της 24.9.1958 "περί των προσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων" (άρθρ.3 ΝΔ 703/ 1970) αρμοδιότης του δημοτικού ή κοινοτικού Συμβουλίου, προς έγκρισιν της πράξεως του Δημάρχου κλπ δι ής καθορίζονται οι κοινόχρηστοι χώροι επί των οποίων επιτρέπεται η παραχώρησις της χρήσεως, μη περιλαμβάνουσα δια ρητής και ειδικής διατάξεως, δικαίωμα τροποποιήσεως της υπό έγκρισν πράξεως, παρέχει την εξουσίαν, είτε της εγκρίσεως της πράξεως ως έχει, είτε της δια λόγους νομιμότητος ή και σκοπιμότητος απορρίψεως (μη εγκρίσεως) αυτής, ουχί όμως και της τροποποιήσεως της πράξεως ή της προς αυτήν ισουμένης μερικής εγκρίσεως.

Λήψη αρχείου


Σελίδα 1 από 2Πρώτη   Προηγούμενο   [1]  2  Επόμενο   Τελευταία   
Αναζήτηση
Λέξη στην περιγραφή:
Κατηγορία:
Έτος:
Αρ. Απόφ.:
Δικαστήριο:
Τμήμα:
Εκτέλεση αναζήτησης
Κατηγορίες
Ταυτότητα

To portal www.spatialplandev.gr δημιουργήθηκε στα μέσα του 2014 από την εταιρεία Spatial Planning & Development Ε.Π.Ε.

Επιστημονικός Υπεύθυνος της προσπάθειας αυτής έχει οριστεί ο κ. Κωνσταντίνος Τσάντζαλος, Δικηγόρος Αθηνών, πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (MSc) στο γνωστικό αντικείμενο Χωροταξίας – Πολεοδομίας – Περιφερειακής Ανάπτυξης του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και υπ. Διδάκτωρ του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Facebook