Όλες οι καταχωρήσεις » Νεκροταφεία
Εμφάνιση κατά:

04.02.2016 - ΝΣΚ 355/1975 Τμ. Β' - Νεκροταφεία

Μόνον τα υπό των δήμων και κοινοτήτων ιδρυόμενα νεκροταφεία, συμφώνως προς τας διατάξεις των ΑΝ 2200/1940 και 582/1968 ή των προϊσχυσάντων σχετικών νόμων καθίστανται πράγματα εκτός συναλλαγής, ουχί δε και οι ιδιωτικοί χώροι, εις ους θάπτονται νεκροί παρανόμως και κατ ανοχήν του ιδιοκτήτου, η αφιέρωσις δε και καθιέρωσις πράγματός τινος εις εξυπηρέτησιν θρησκευτικού κλπ σκοπού, καίτοι, εφ όσον γίνεται μετά την τήρησιν των νομίμων διατυπώσεων, έχει ως συνέπειαν ότι το πράγμα καθίσταται εκτός συναλλαγής, δεν συνεπάγεται κατά το ισχύον δίκαιον, απαλλοτρίωσιν αυτού.

Λήψη αρχείου


04.04.2015 - ΝΣΚ 237/1989 Τμ. Α' - Νεκροταφεία

Η τροποποίηση τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου, εγκριθέντος κατά το άρ.26 του Ν.1337/1983, όπως αντικαταστάθηκε με το άρ.8 παρ.13 του Ν.1512/1985, γίνεται κατά τις διατάξεις του ίδιου αυτού άρθρου. Οι χώροι νεκροταφείων αποτελούν χώρους κτιρίων κοινής ωφέλειας,κατά το άρθρο αυτό.

Λήψη αρχείου


27.03.2015 - ΝΣΚ 73/1990 Τμ. Α' - Νεκροταφεία

Τα ιδρυόμενα ή επεκτεινόμενα νεκροταφεία πρέπει να απέχουν τουλάχιστον 250 μέτρα από το άκρο του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως και 100 μέτρα από μεμονωμένες κατοικίες.

Λήψη αρχείου


Αναζήτηση
Λέξη στην περιγραφή:
Κατηγορία:
Έτος:
Αρ. Απόφ.:
Δικαστήριο:
Τμήμα:
Εκτέλεση αναζήτησης
Κατηγορίες
Ταυτότητα

To portal www.spatialplandev.gr δημιουργήθηκε στα μέσα του 2014 από την εταιρεία Spatial Planning & Development Ε.Π.Ε.

Επιστημονικός Υπεύθυνος της προσπάθειας αυτής έχει οριστεί ο κ. Κωνσταντίνος Τσάντζαλος, Δικηγόρος Αθηνών, πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (MSc) στο γνωστικό αντικείμενο Χωροταξίας – Πολεοδομίας – Περιφερειακής Ανάπτυξης του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και υπ. Διδάκτωρ του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Facebook