Όλες οι καταχωρήσεις » Ρυμοτομία
Εμφάνιση κατά:

12.05.2017 - ΝΣΚ 126/1972 Τμ. Α' - Ρυμοτομία

Ποία η τηρητέα πορεία προκειμένου το Δημόσιον να εισπράξη τα διά λογαριασμόν υποχρέων προς αποζημίωσιν λόγω ρυμοτομίας προκαταβληθέντα ποσά όταν δι αποφάσεως του Προέδρου Πρωτοδικών κατά την διαδικασίαν των άρθρων 634 επ. Πολ. Δικ. εκρίθη ότι δεν υφίσταται νόμιμος τίτλος.

Λήψη αρχείου


12.05.2017 - ΝΣΚ 200/1972 Τμ. Α' - Ρυμοτομία

Ο διά του άρθρου 2 του ΑΝ 625/68 θεσπισθείς περιορισμός της προς αποζημίωσιν ρυμοτομουμένων ακινήτων υποχρεώσεως των παροδίων ιδιοκτητών μέχρι του καθορισθέντος ορίου, δεν ασκεί επιρροήν επί των προ της ισχύος του νόμου τούτου κυρωθεισών πράξεων αναλογισμού και συνεπώς δεν δύναται να αποτελέση νόμιμον λόγον ανακλήσεως των πράξεων τούτων.

Λήψη αρχείου


03.03.2017 - ΝΣΚ 199/1981 Τμ. Α' - Ρυμοτομία

Χρόνος ενάρξεως καταβολής τόκου επί αποζημιώσεως εκ προσκυρώσεως ή ρυμοτομίας εκτάσεως ην ο Δήμος ή η Κοινότης αναζητεί εκ του υποχρέου είναι, οσάκις η πληρωμή ταύτης χωρεί δια δόσεων, εκείνος καθ ον κοινοποιήθη η σχετική προς πληρωμήν πρόσκλησις του Δήμου ή της Κοινότητος προς τους υποχρέους και ουχί ο της λήξεως εκάστης δόσεως.

Λήψη αρχείου


08.11.2016 - ΝΣΚ 475/1996 Τμ. Α' - Ρυμοτομία

Σύμφωνα με την ειδική ρύθμιση του άρθρου 3 του 5/1986 Π.Δ/τος, σε περίπτωση ακυρώσεως από το Διοικητικό Πρωτοδικείο, κατόπιν ασκήσεως προσφυγής, της πράξεως επιβολής εισφοράς σε χρήμα, δεν επιστρέφεται το 20% της εισφοράς αυτής που έχει καταβληθεί, πριν από την έκδοση τελεσίδικης απόφασης επί της προσφυγής.

Λήψη αρχείου


27.10.2016 - ΝΣΚ 367/1973 Τμ. Α' - Ρυμοτομία

Η αποζημιώσις ρυμοτομουμένων υπό του σχεδίου πόλεως ακινήτων ακολουθεί την διαδικασίαν του ΝΔ της 17.7.73 και αν ταύτα περιλαμβάνωνται εις την πρότερον καθρισθείσαν χερσαίαν ζώνην λιμένος, ης ήδη απεχωρίσθησαν συνεπεία του προορισμού των, υπό του ρυμοτομικού σχεδίου, προς διάνοιξιν οδού.

Λήψη αρχείου


27.10.2016 - ΝΣΚ 345/1973 - Ρυμοτομία

Παραγραφείσης της αξιώσεως του εκ ρυμοτομίας δικαιούχου προς απόλυψιν της υπό του Δημοσίου και δια λογαριασμόν των υποχρέων κατατεθείσης εις το Ταμείον Παρακαταταθηκών και Δανείων αποζημιώσεως, δεν δικαιούται τούτο να επιδιώξη την είσπραξιν ταύτης παρά του εκ του νόμου υποχρέου, αφού δύναται ν αναλάβη την κατατεθείσαν αποζημίωσιν και ν αποφύγη την οικείαν δαπάνην.

Λήψη αρχείου


27.10.2016 - ΝΣΚ 72/1973 Τμ. Α' - Ρυμοτομία

Πράξις αναλογισμού αποζημιώσεως λόγω ρυμοτομίας, ήτις δεν αντίκειται εις τας κατά τον χρόνον της κυρώσεως αυτής ισχυούσας διατάξεις, δεν επηρεάζεται εκ μεταγενεστέρου νόμου, μη έχοντος αναδρομικήν δύναμιν και ισχύοντος κατά την εκδίκασιν προσφυγών, ασκηθεισών βάσει του άρθρου 8 του Ν 3200/55, κατά της κυρωτικής της πράξεως αναλογισμού αποφάσεως του αρμοδίου Νομάρχου.

Λήψη αρχείου


09.10.2016 - ΝΣΚ 380/1980 Τμ. Δ' - Ρυμοτομία

Η διάταξις του Α 78παρ.34 του Γ.Ο. Κ./1973 δι ης προβλέπεται η υπό του Δημοσίου καταβολή της προσωπικής αποζημιώσεως και δια τα μετά την ρυμοτομίαν απομένοντα μη άρτια τμήματα ρυμοτομουμένων οικοπέδων εν συνδρομή των εις την διάταξιν αυτήν προυποθέσεων, εφαρμόζεται και δια τμήματα των καθισταμένων λόγω της ρυμοτομίας μη αρτίων οικοπέδων, άτινα κατά τας διατάξεις του Ν.Δ. 17-7/16-8-1923 "περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π. " είναι προσκυρωτέα προς τον σκοπόν της συγχρόνου συντελέσεως της λόγω ρυμοτομίας απολλοτριώσεως και της προσκυρώσεως τούτων.

Λήψη αρχείου


19.06.2016 - ΝΣΚ 798/1998 Τμ. Γ' - Ρυμοτομία

Μετά την ισχύ των διατάξεων των άρθρων 6 παρ.6 και 1 παρ.2 του ν.2503/1997, με τις οποίες ορίζεται, αντιστοίχως, ότι οι αρμοδιότητες του επιθεωρητή σε θέματα επικινδύνων οικοδομών περιέρχονται στο Τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Εφαρμογών της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωροταξίας των Περιφερειών και ότι κατά των πράξεων του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας επιτρέπεται προσφυγή, ενώπιον του αρμοδίου Υπουργού, κατά τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν.3200/1955, το ως άνω νομοθετικό κενό, δηλαδή ο μη ορισμός αποκλειστικής προθεσμίας για την άσκηση της εν λόγω εφέσεως που αποτελεί διοικητική προσφυγή ελέγχου της προσβληθείσης πράξεως και κατ ουσίαν, καλύπτεται με την αναλογική εφαρμογή, ως προς το θέμα αυτό, των διατάξεων του άρθρου 8 του ν.3200/1955. Δηλαδή, η ως άνω έφεση δέον να ασκείται εντός αποκλειστικής προθεσμίας 30 ημερών από της κοινοποιήσεως της αποφάσεως (πλειοψ.).

Λήψη αρχείου


25.05.2016 - ΝΣΚ 274/1998 Τμ. Γ' - Ρυμοτομία

Με το υπ αριθμ.5215/1978 συμβόλαιο συμ/φου Σερρών, με το οποίο οι εξ αδιαιρέτου συγκύριοι ενιαίου οικοπέδου πρόβλεψαν την ανέγερση στο οικόπεδο αυτό τριών πολυκατοικιών, σύστησαν οριζόντιες ιδιοκτησίες σε κάθε ανεγερθησόμενη πολυκατοικία, όρισαν ότι στις διηρημένες ιδιοκτησίες κάθε πολυκατοικίας αντιστοιχεί συγκυριότητα όχι στο όλο οικόπεδο, αλλά σε συγκεκριμένο για κάθε πολυκατοικία τμήμα αυτού και διένειμαν μεταξύ τους ορισμένες διηρημένες ιδιοκτησίες των τριών πολυκατοικιών, τις δε υπόλοιπες άφησαν αδιανέμητες στην εξ αδιαιρέτου συγκυριότητά τους, δεν επήλθε κατάτμηση του οικοπέδου αυτού, γιατί, παρά το σύννομο περιορισμό των ποσοστών συγκυριότητας των διηρημένων ιδιοκτησιών σε τμήματα του όλου οικοπέδου, κατά τη σαφή δήλωση των δικαιοπρακτούντων η συγκυριότητά τους στο όλο οικόπεδο διατηρήθηκε και μετά τη σύσταση των διηρημένων ιδιοκτησιών. Απεναντίας, με το υπ αριθμ.35791/1993 συμβόλαιο του ιδίου συμ/φου επήλθε κατάτμηση του οικοπέδου, γιατί με το συμβόλαιο αυτό καταργήθηκε η οριζόντια ιδιοκτησία που είχε συσταθεί με το πρώτο συμβόλαιο ως προς το τμήμα του όλου οικοπέδου στο οποίο επρόκειτο να ανεγερθεί η μία από τις τρεις πολυκατοικίες και έτσι το τμήμα αυτό αποχωρίστηκε από το υπόλοιπο τμήμα του οικοπέδου, στο οποίο είχαν ανεγερθεί οι δύο πολυκατοικίες και είχαν συσταθεί οριζόντιες ιδιοκτησίες (πλειοψ.).

Λήψη αρχείου


Σελίδα 1 από 2Πρώτη   Προηγούμενο   [1]  2  Επόμενο   Τελευταία   
Αναζήτηση
Λέξη στην περιγραφή:
Κατηγορία:
Έτος:
Αρ. Απόφ.:
Δικαστήριο:
Τμήμα:
Εκτέλεση αναζήτησης
Κατηγορίες
Ταυτότητα

To portal www.spatialplandev.gr δημιουργήθηκε στα μέσα του 2014 από την εταιρεία Spatial Planning & Development Ε.Π.Ε.

Επιστημονικός Υπεύθυνος της προσπάθειας αυτής έχει οριστεί ο κ. Κωνσταντίνος Τσάντζαλος, Δικηγόρος Αθηνών, πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (MSc) στο γνωστικό αντικείμενο Χωροταξίας – Πολεοδομίας – Περιφερειακής Ανάπτυξης του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και υπ. Διδάκτωρ του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Facebook