Όλες οι καταχωρήσεις » Ρυμοτομία
Εμφάνιση κατά:

08.11.2016 - ΝΣΚ 475/1996 Τμ. Α' - Ρυμοτομία

Σύμφωνα με την ειδική ρύθμιση του άρθρου 3 του 5/1986 Π.Δ/τος, σε περίπτωση ακυρώσεως από το Διοικητικό Πρωτοδικείο, κατόπιν ασκήσεως προσφυγής, της πράξεως επιβολής εισφοράς σε χρήμα, δεν επιστρέφεται το 20% της εισφοράς αυτής που έχει καταβληθεί, πριν από την έκδοση τελεσίδικης απόφασης επί της προσφυγής.

Λήψη αρχείου


19.06.2016 - ΝΣΚ 798/1998 Τμ. Γ' - Ρυμοτομία

Μετά την ισχύ των διατάξεων των άρθρων 6 παρ.6 και 1 παρ.2 του ν.2503/1997, με τις οποίες ορίζεται, αντιστοίχως, ότι οι αρμοδιότητες του επιθεωρητή σε θέματα επικινδύνων οικοδομών περιέρχονται στο Τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Εφαρμογών της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωροταξίας των Περιφερειών και ότι κατά των πράξεων του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας επιτρέπεται προσφυγή, ενώπιον του αρμοδίου Υπουργού, κατά τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν.3200/1955, το ως άνω νομοθετικό κενό, δηλαδή ο μη ορισμός αποκλειστικής προθεσμίας για την άσκηση της εν λόγω εφέσεως που αποτελεί διοικητική προσφυγή ελέγχου της προσβληθείσης πράξεως και κατ ουσίαν, καλύπτεται με την αναλογική εφαρμογή, ως προς το θέμα αυτό, των διατάξεων του άρθρου 8 του ν.3200/1955. Δηλαδή, η ως άνω έφεση δέον να ασκείται εντός αποκλειστικής προθεσμίας 30 ημερών από της κοινοποιήσεως της αποφάσεως (πλειοψ.).

Λήψη αρχείου


25.05.2016 - ΝΣΚ 274/1998 Τμ. Γ' - Ρυμοτομία

Με το υπ αριθμ.5215/1978 συμβόλαιο συμ/φου Σερρών, με το οποίο οι εξ αδιαιρέτου συγκύριοι ενιαίου οικοπέδου πρόβλεψαν την ανέγερση στο οικόπεδο αυτό τριών πολυκατοικιών, σύστησαν οριζόντιες ιδιοκτησίες σε κάθε ανεγερθησόμενη πολυκατοικία, όρισαν ότι στις διηρημένες ιδιοκτησίες κάθε πολυκατοικίας αντιστοιχεί συγκυριότητα όχι στο όλο οικόπεδο, αλλά σε συγκεκριμένο για κάθε πολυκατοικία τμήμα αυτού και διένειμαν μεταξύ τους ορισμένες διηρημένες ιδιοκτησίες των τριών πολυκατοικιών, τις δε υπόλοιπες άφησαν αδιανέμητες στην εξ αδιαιρέτου συγκυριότητά τους, δεν επήλθε κατάτμηση του οικοπέδου αυτού, γιατί, παρά το σύννομο περιορισμό των ποσοστών συγκυριότητας των διηρημένων ιδιοκτησιών σε τμήματα του όλου οικοπέδου, κατά τη σαφή δήλωση των δικαιοπρακτούντων η συγκυριότητά τους στο όλο οικόπεδο διατηρήθηκε και μετά τη σύσταση των διηρημένων ιδιοκτησιών. Απεναντίας, με το υπ αριθμ.35791/1993 συμβόλαιο του ιδίου συμ/φου επήλθε κατάτμηση του οικοπέδου, γιατί με το συμβόλαιο αυτό καταργήθηκε η οριζόντια ιδιοκτησία που είχε συσταθεί με το πρώτο συμβόλαιο ως προς το τμήμα του όλου οικοπέδου στο οποίο επρόκειτο να ανεγερθεί η μία από τις τρεις πολυκατοικίες και έτσι το τμήμα αυτό αποχωρίστηκε από το υπόλοιπο τμήμα του οικοπέδου, στο οποίο είχαν ανεγερθεί οι δύο πολυκατοικίες και είχαν συσταθεί οριζόντιες ιδιοκτησίες (πλειοψ.).

Λήψη αρχείου


31.03.2016 - ΝΣΚ 289/1999 Τμ. Γ' - Ρυμοτομία

α) Με την καταβολή της αποζημίωσης ρυμοτομούμενου οικοπεδικού τμήματος από παρόδια ωφελούμενη ιδιοκτησία, η κυριότητα δεν μεταβαίνει σ αυτή αλλά στο νομικό πρόσωπο υπέρ του οποίου κηρύχθηκε, λόγω ρυμοτομίας. Πλην όμως, εφόσον η παράνομη διοικητική πράξη που εκδόθηκε μεταγενεστέρως, δεν προσβλήθηκε εμπροθέσμως και προσηκόντως από τον έχοντα έννομο συμφέρον, με αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του Σ.τ.Ε., έχει υπέρ αυτής το τεκμήριο της νομιμότητας και τον δεσμεύει και β) σε περίπτωση κατά την οποία πράξη τακτοποίησης και αναλογισμού, που είχε κυρωθεί πριν την εφαρμογή του Α.Ν.625/1968, ακυρωθεί επειδή κατά την άποψη της εκδούσας αρχής δεν συντελέσθηκε η απαλλοτρίωση ή άλλο λόγο ως παράνομη, εφαρμόζεται για την έκδοση της νέας διοικ.πράξης το προ του αναγκαστικού αυτού νόμου νομοθετικό καθεστώς. Σε αντίθετη περίπτωση, πάσχει ακυρότητα, η οποία, όμως πρέπει να προβληθεί εμπροθέσμως και προσηκόντως, άλλως η διοικ. αυτή πράξη έχει ομοίως το τεκμήριο της νομιμότητας και είναι δεσμευτική.

Λήψη αρχείου


04.02.2016 - ΝΣΚ 382/1975 Τμ. Α' - Ρυμοτομία

Δεν αποκλείεται υπό του νόμου η υπαγωγή εποικιστικών εκτάσεων, ήτοι διαθεσίμων και κοινοχρήστων εκτάσεων εις εγκεκριμένον σχέδιον ως και η ρυμοτομία τούτων.

Λήψη αρχείου


Αναζήτηση
Λέξη στην περιγραφή:
Κατηγορία:
Έτος:
Αρ. Απόφ.:
Δικαστήριο:
Τμήμα:
Εκτέλεση αναζήτησης
Κατηγορίες
Ταυτότητα

To portal www.spatialplandev.gr δημιουργήθηκε στα μέσα του 2014 από την εταιρεία Spatial Planning & Development Ε.Π.Ε.

Επιστημονικός Υπεύθυνος της προσπάθειας αυτής έχει οριστεί ο κ. Κωνσταντίνος Τσάντζαλος, Δικηγόρος Αθηνών, πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (MSc) στο γνωστικό αντικείμενο Χωροταξίας – Πολεοδομίας – Περιφερειακής Ανάπτυξης του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και υπ. Διδάκτωρ του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Facebook