Όλες οι καταχωρήσεις » Ύδατα
Εμφάνιση κατά:

12.05.2017 - ΝΣΚ 525/1972 Α' Τμήμα Διακοπών - Ύδατα

Η άνευ αδείας ανόρυξις φρέατος εις περιοχήν υπό απαγόρευσιν, θεωρείται, συμφώνως προς τας διατάξεις του ΝΔ 3881/58 παράνομος ενέργεια, ο χαρακτήρ της οποίας δεν δύναται να αρθή διά της εκ των υστέρων υποβολής προς την αρμοδίαν επιτροπήν αιτήσεως νομιμοποιήσεως.

Λήψη αρχείου


25.12.2016 - ΝΣΚ 528/1970 Ολομέλεια - Ύδατα

Εν σχέσει με την έννοιαν του άρθρου 14 παρ.1 περ.ε ΝΔ 3881/58 συνάγεται ότι, προκειμένου περί αλιευτικών εκμεταλλεύσεων υδάτων, ποταμών κλπ προϋπαρχουσών της εκτελέσεως εγγειοβελτιωτικών έργων, ουδόλως επηρεαζομένων δε εκ τούτων, η διοίκησις, διαχείρισις και οι εξ αυτών πόροι ανήκουσιν εις Δημόσιον (Δ/νσις Αλιείας Υπουργείου Γεωργίας). Προκειμένου όμως περί αλιευτικών εκμεταλλεύσεων, δημιουργηθεισών συνεπεία εκτελέσεως εγγειοβελτιωτικών έργων ή ωφελουμένων εξ αυτών, μόνον τα έσοδα ανήκουν εις τους ΟΕΒ ενώ η διοίκησις και διαχείρισις γίνεται από το Δημόσιον.

Λήψη αρχείου


27.10.2016 - ΝΣΚ 320/1973 - Ύδατα

Λίμνη σχηματισθείσα επί εκτάσεως ανηκούσης εις το Δημόσιον και ασχέτως του ότι εις τούτο συνετέλεσεν η κατασκευή υπό Κοινότητος τεχνητού φράγματος εις χείμαρρον, προς άρδευσιν κτημάτων, ανήκει κατά κυριότητα εις το Δημόσιον.

Λήψη αρχείου


19.10.2016 - ΝΣΚ 677/1981 Τμ. Β' - Ύδατα

Αι διατάξεις των Α 6 του Ν.Δ.608/1948 και 2παρ.1 εδ.γ του Ν.Δ.1042/1949, αναφερόμεναι αποκλειστικώς εις ρύθμισιν θεμάτων αρμοδιότητος, δενπαρέχουν εξουσίαν εις τον Υπουργόν Γεωργίας προςπαραχώρησιν ιδιωτικών δικαιωμάτων επί δημοσίων αρδευτικών υδάτων, αδιαφόρως του σκοπού δι όν ζητείται ηπαραχώρησις. Δύναται όμω ο ως άνω Υπουργός, κατ ενάσκησιν της παρεχομένης εις τούτον υπό των εν λόγω διατάξεων ευρυτάτης αρμοδιότητος περί την διοίκησιν, ρύθμισιν της χρήσεως κλπ. των αρδευτικών υδάτων της Χώρας, να επιτρέπη την απλήν χρήσιν των δημοσίων αρδευτικών υδάτων και δι ετέρους πλην των αρδευτικών γεωργικούς σκοπούς, εν οίς και αι ανάγκαι των ιχθυοτροφικών εκμεταλλεύσεων.

Λήψη αρχείου


19.10.2016 - ΝΣΚ 405/1981 Τμ. Β' - Ύδατα

Μετά την έναρξιν ισχύος του Ν.608/1948, δι Α 2παρ.1 του οποίου ως μόνος τρόπος κτήσεως ιδιωτικών δικαιωμάτων επί των δημοσίων αρδευτικών υδάτων καθορίζεται η κατά τους κειμένους νόμουςπαραχώρησις υπό του Δημοσίου, δεν είναι δυνατή η καθ οιονδήποτε άλλον τρόπον κτήσις ιδιωτικού δικαιώματος επί των υδάτων τούτων, ούτε συνεπώς και δια της επί μακρόν χρόνον χρήσεως, έστω και άνευ εναντιώσεως του Δημοσίου γενομένης.

Λήψη αρχείου


18.10.2016 - ΝΣΚ 36/1981 Τμ. Β' - Ύδατα

Παραχώρησις δικαιώματος χρήσεως του ποσίμου ύδατος δημοσίας πηγής (κοινού, μη μεταλλικού ή ιαματικού), προς εμπορικήν εκμετάλλευσιν τούτου, δεν είναι δυνατή, ως μη προβλεπομένη υπό των κειμένων διατάξεων.

Λήψη αρχείου


16.10.2016 - ΝΣΚ 413/1974 Τμ. Α' - Ύδατα

Η χρήσις παροχής ύδατος γεωτρήσεως, εκτελεσθείσης υπό του Υπουργείου Γεωργίας δι άρδευσιν κτημάτων, αποτελούσα παρεπόμενον δικαίωμα αυτών, δεν δύναται να διατεθή δια χρήσιν παρά μη γεωργικής επιχειρήσεως.

Λήψη αρχείου


09.10.2016 - ΝΣΚ 78/1980 Τμ. Α' - Ύδατα

Ο Ο.Α.Π. δύναται να χωρήση εις την περίφραξιν της κοίτης χειμάρρων, υπό την προυπόθεσιν ότι ούτοι είναι κοινόχρηστοι και δεν ανήκουν εις την κυριότητα ιδιωτών.

Λήψη αρχείου


08.10.2016 - ΝΣΚ 66/1983 - Ύδατα

Κατά τις διατάξεις των άρθρων 5 παρ.2 του Α.Ν.489/68 και 23 παρ.5 του Ν.1068/80 το πρωτόκολλο παραβάσεως των διατάξεων περί αστυνομίας των δημοσίων υδάτων συντάσσεται από τους τεχνικούς υπαλλήλους του Ο.Α.Π ή σήμερα της Ε.ΥΔ.Α.Π. και εγκρίνεται από το Διευθυντή του Ο.Α.Π. ή σήμερα από το Γενικό Διευθυντή της Ε.ΥΔ.Α .Π., ο οποίος έχει και δικαίωμα τροποποιήσεως. Η σχετική δε απόφαση του Διευθυντού υπόκειται στην έγκριση του Υπουργού Δημοσίων Εργων, ο οποίος όμως δεν έχει δικαίωμα τροποποιήσεως, αλλά δύναται είτε να εγκρίνει την απόφαση όπως έχει είτε να την απορρίψει.Τα ίδια ισχύουν και δια την ανάκληση του πρωτοκόλλου.

Λήψη αρχείου


04.02.2016 - ΝΣΚ 383/1975 Τμ. Β' - Ύδατα

Η Διοίκησις δύναται να διατάξη κατ άρθρον 20 του Ν 2853/1922 "περί υδραυλικών εν γένει έργων" την καταστροφήν τεχνικού έργου κατασκευασθέντος επί χειμάρρου άνευ αδείας της αρμοδίας Τεχνικής Υπηρεσίας και μετά την απαλλαγήν υπό του ποινικού δικαστηρίου του κατασκευάσαντος αυτό, εκ λόγου ότι το έργον μη γενόμενον κατά τους επιβαλλομένους τεχνικούς κανόνας προκαλεί δια της εκτροπής της φυσικής ροής των υδάτων του χειμάρρου πλημμύρας, επιφέρουσας ζημίας εις γειτονικά κτήματα.

Λήψη αρχείου


Σελίδα 1 από 2Πρώτη   Προηγούμενο   [1]  2  Επόμενο   Τελευταία   
Αναζήτηση
Λέξη στην περιγραφή:
Κατηγορία:
Έτος:
Αρ. Απόφ.:
Δικαστήριο:
Τμήμα:
Εκτέλεση αναζήτησης
Κατηγορίες
Ταυτότητα

To portal www.spatialplandev.gr δημιουργήθηκε στα μέσα του 2014 από την εταιρεία Spatial Planning & Development Ε.Π.Ε.

Επιστημονικός Υπεύθυνος της προσπάθειας αυτής έχει οριστεί ο κ. Κωνσταντίνος Τσάντζαλος, Δικηγόρος Αθηνών, πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (MSc) στο γνωστικό αντικείμενο Χωροταξίας – Πολεοδομίας – Περιφερειακής Ανάπτυξης του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και υπ. Διδάκτωρ του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Facebook