Όλες οι καταχωρήσεις » Ύδατα
Εμφάνιση κατά:

04.02.2016 - ΝΣΚ 383/1975 Τμ. Β' - Ύδατα

Η Διοίκησις δύναται να διατάξη κατ άρθρον 20 του Ν 2853/1922 "περί υδραυλικών εν γένει έργων" την καταστροφήν τεχνικού έργου κατασκευασθέντος επί χειμάρρου άνευ αδείας της αρμοδίας Τεχνικής Υπηρεσίας και μετά την απαλλαγήν υπό του ποινικού δικαστηρίου του κατασκευάσαντος αυτό, εκ λόγου ότι το έργον μη γενόμενον κατά τους επιβαλλομένους τεχνικούς κανόνας προκαλεί δια της εκτροπής της φυσικής ροής των υδάτων του χειμάρρου πλημμύρας, επιφέρουσας ζημίας εις γειτονικά κτήματα.

Λήψη αρχείου


04.10.2015 - ΝΣΚ 198/1979 Τμ. Α' - Ύδατα

Η κυριότης αποκαλυφθείσης ή εγκαταλειφθείσης συνεπεία εκτελέσεως τεχνικών έργων κοίτης ποταμού μη πλευσίμου ανήκει εις το Δημόσιον.

Λήψη αρχείου


29.08.2015 - ΝΣΚ 500/1977 Τμ. Β' - Ύδατα

Δια κανονιστικής αποφάσεως του Νομάρχου εκδιδομένης κατ εξουσιοδότησιν του άρθρου 38 παρ.6 του ΝΔ 3881/1958, ως αντικατεστάθη δι άρθρου 10 ΝΔ 1277/1972, δύναται να επιβάλλωνται περιορισμοί εις την ανόρυξιν φρεάτων, εις τας εξ αυτών αντλήσεις, εις τον καθορισμόν ελαχίστου ορίου αποστάσεως μεταξύ των φρεάτων, εις την εκβάθυνσιν εν λειτουργία φρεάτων, εις το δυνατόν ανώτατον όριον αντλητέας ποσότητος ύδατος εξ εκάστου φρέατος κλπ προς προστασίαν του υπογείου υδατικού δυναμικού, πλην όμως οι τοιούτοι περιορισμοί δεν δύναται να εκμηδενίζουν το δικαίωμα κυριότητος, διότι τότε έρχονται εις αντίθεσιν προς το άρθρον 17 του Συντάγματος. Συνεπώς ο εν τοιαύτη κανονιστική αποφάσει τιθέμενος περιορισμός, καθ όν ο ιδιοκτήτης φρέατος, ή ο εκμεταλλευόμενος τούτο βάσει νομίμου σχέσεως, στερείται του δικαιώματος χρήσεως αυτού εφ όσον το φρέαρ δεν ελειτούργησε την τελευταίαν διετίαν, τυγχάνει μη νόμιμος, διότι προσκρούει εις το άρθρον 17 του Συντάγματος, περί προστασίας της ιδιοκτησίας.

Λήψη αρχείου


28.08.2015 - ΝΣΚ 108/1976 Τμ. Α' - Ύδατα

Κατ εφαρμογήν του άρθρου 5 του ΝΔ 608/48, ο κύριος το δουλεύοντος κτήματος δύναται να ζητήση παρά του Υπουργού Γεωργίας και κατ εφαρμογήν των περί αποκεντρώσεως νόμων παρά του οικείου Νομάρχου, την έκδοσιν αποφάσεως, υπό τας εν τω άρθρω τούτω προβλεπομένας προυποθέσεις, όπως υποχρεωθή ο δικαιούχος δουλείας διοχετεύσεως ύδατος προς άρδευσιν ή υδρολίπανσιν του ακινήτου του εις βάρος των ενδιαμέσων αγροτικών ακινήτων και προβή δαπάναις του εις τα αναγκαία κατασκευάσματα, ώστε εξ αυτής να μη παρακωλύεται εις τρίτους κυρίους παρακειμένων ακινήτων η άσκησις του δικαιώματος των επ αυτών.

Λήψη αρχείου


12.05.2015 - ΝΣΚ 349/1988 Ατομ. - Ύδατα

1) Δεν είναι δυνατή, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 2 παρ.3 εδ.α του Νόμου 1475/1984, η απ ευθείας προς αγρότες-καλλιεργητές διάθεση θερμού νερού, εφ όσον ούτοι δεν κέκτηνται όλες τις ειδικές προυποθέσεις που διαλαμβάνει αυτή η διάταξη. 2) Σύμφωνα με την παραπάνω διάταξη είναι επιτρεπτή η εκμίσθωση στους δικαιούχους του δικαιώματος έρευνας, άντλησης, συγκέντρωσης (σε σταθμούς) και διανομής, κατά βούληση, του θερμού ρευστού (κατά βάση νερού) προς ιδιώτες της περιοχής τους.

Λήψη αρχείου


Αναζήτηση
Λέξη στην περιγραφή:
Κατηγορία:
Έτος:
Αρ. Απόφ.:
Δικαστήριο:
Τμήμα:
Εκτέλεση αναζήτησης
Κατηγορίες
Ταυτότητα

To portal www.spatialplandev.gr δημιουργήθηκε στα μέσα του 2014 από την εταιρεία Spatial Planning & Development Ε.Π.Ε.

Επιστημονικός Υπεύθυνος της προσπάθειας αυτής έχει οριστεί ο κ. Κωνσταντίνος Τσάντζαλος, Δικηγόρος Αθηνών, πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (MSc) στο γνωστικό αντικείμενο Χωροταξίας – Πολεοδομίας – Περιφερειακής Ανάπτυξης του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και υπ. Διδάκτωρ του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Facebook