Όλες οι καταχωρήσεις » Οικοδομικοί Συνεταιρισμοί
Εμφάνιση κατά:

12.05.2017 - ΝΣΚ 170/1972 Τμ. Β' - Οικοδομικοί Συνεταιρισμοί

Αι ληφθείσαι υπό της Γενικής Συνελεύσεως του Οικοδομικού Συνεταιρισμού "ΝΕΑ ΑΙΟΛΙΣ" αποφάσεις περί κατασκευής οδικού δικτύου εις αγορασθείσαν έκτασίν του, τυγχάνουν ισχυραί εν όψει των διατάξεων του άρθρου 6 του ΝΔ 886/71, καθ όσον ελήφθησαν προ της ισχύος τούτου, μη έχοντος αναδρομικήν ισχύν.

Λήψη αρχείου


12.05.2017 - ΝΣΚ 345/1972 Τμ. Β' - Οικοδομικοί Συνεταιρισμοί

Η υπ αριθ. 670/68 γνωμοδότησις του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, δεν καλύπτει και την περίπτωσιν του διορισμού παρ εκάστω οικοδομικώ συνεταιρισμώ Υπουργικού Αντιπροσώπου, οριζομένου διά την άσκησιν της εποπτείας και του ελέγχου του Οικοδομικού Συνεταιρισμού.

Λήψη αρχείου


12.05.2017 - ΝΣΚ 362/1972 Τμ. Β' - Οικοδομικοί Συνεταιρισμοί

Δεν τυγχάνει επιτρεπτή η ανταλλαγή αγροτεμαχίων μεταξύ του Οικοδομικού Συνεταιρισμού Προσωπικού ΟΤΕ και του Αυτ. Οικοδομικού Συνεταιρισμού Αξιωματικών ως προσκρούουσα εις την διάταξιν του άρθρου 8 παρ.1 του ΝΔ 886/71 "περί διατάξεων τινων αφορωσών εις Οικοδομικούς Συνεταιρισμούς".

Λήψη αρχείου


26.02.2017 - ΝΣΚ 410/1995 Τμ. Δ' - Οικοδομικοί Συνεταιρισμοί

Μόνο από την έκδοση Π.Δ/τος κατ άρθρο 14 Ν 947/1979 τα σχετικά στοιχεία της προηγηθείσης διαδικασίας συνιστούν "σχέδιο χρήσεων γης". Οταν δεν υπάρχει "σχέδιο χρήσεων γης" ο ενδιαφερόμενος οικοδομικός συνεταιρισμός μπορεί να ακολουθήσει την διαδικασία του άρθρου 17 παρ.2 του ΠΔ 93/1987. Τα άρθρα 45, 49 και 50 παρ. 3 Ν.998/1979 εφαρμόζονται σε ιδιωτικά δάση και δασικές εκτάσεις, κατά το μέρος που δεν αντιτίθενται στο άρθρο 24 του Συντάγματος.

Λήψη αρχείου


07.02.2017 - ΝΣΚ 227/1995 Τμ. Δ' - Οικοδομικοί Συνεταιρισμοί

Δεν είναι επιτρεπτή με νομοθετική ρύθμιση η εκ νέου ουσιαστική λειτουργία οικοδομικού συνεταιρισμού, ο οποίος τελεί υπό εκκαθάριση με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μελών του.

Λήψη αρχείου


25.12.2016 - ΝΣΚ 590/1970 Τμ. Β' - Οικοδομικοί Συνεταιρισμοί

Εκ της ελλείψεως του δικαιώματος κυριότητος του Οικοδομικού Συνεταιρισμού Συνεργατών Οργανισμού Τουριστικής Αναπτύξεως και Προβολής της Ελλάδος επί εκτάσεως πευκοδάσους, της μη εκδόσεως εισέτι αδείας κατατμήσεως αυτού υπό του Υπουργού Γεωργίας και της μη εγκρίσεως αρμοδίως σχεδίου, εις ο θέλει υπαχθή αύτη, η αναφερομένη σύμβασις του Συνεταιρισμού τούτου μετά την ΕΠΕ Αξιοποιήσεως Σουηδικών Κεφαλαίων, περί παραχωρήσεως αυτή επί δωδεκαετίαν της ως άνω εκτάσεως παρίσταται ουχί νόμιμος.

Λήψη αρχείου


16.10.2016 - ΝΣΚ 309/1974 Τμ. Γ' - Οικοδομικοί Συνεταιρισμοί

Εν τη δια του άρθρου 8 Ν.Δ. 886/1971, θεσπιζομένη απαγορεύσει μεταβιβάσεως ακινήτου οικοδομικού συνεταιρισμού προς τρίτον, μη συνεταίρον, δεν περιλαμβάνεται και η προς τον κληρονόμον (εξ αδιαθέτου ή εκ διαθήκης), θανόντος συνεταίρου, μεταβίβασις του λαχόντος ή παραχωρηθέντος αυτώ ακινήτου.

Λήψη αρχείου


16.10.2016 - ΝΣΚ 298/1974 Τμ. Α' - Οικοδομικοί Συνεταιρισμοί

Δεν είναι δυνατή, κατά τας διατάξεις του άρθρου 5, του Ν.Δ/τος 2258/1952 και της παρ.7, του άρθρου 28 του Ν.3194/1955 η χορήγησις αδείας υπό του Υπουργού Γεωργίας, προς εκποίησιν κοινοχρήστων συνεταιρικών εκτάσεων, ανηκουσών εις την πλήρη κυριότητα Συνεταιρισμών Αποκαταστάσεως Ακτημόνων Καλλιεργητών (ΣΑΑΚ), εφ όσον η διάθεσις δεν πρόκειται να γίνη προς οικοδομικόν συνεταιρισμόν, αλλά προς οιονδήποτε τρίτον (κληρούχον ή μη).

Λήψη αρχείου


09.10.2016 - ΝΣΚ 243/1982 Τμ. Β' - Οικοδομικοί Συνεταιρισμοί

Δεν δύναται να εκτελεσθούν υπό οικοδομικού συνεταιρισμού έργα οδοποιίας δι' αυτεπιστασίας.

Λήψη αρχείου


09.10.2016 - ΝΣΚ 237/1980 Τμ. Γ' - Οικοδομικοί Συνεταιρισμοί

Διά την απόκτησιν εκτάσεως υπό συνεταιρισμών απαιτείται έγκρισις δια κοινής αποφάσεως των Υπουργών Κοινωνικών Υπηρεσιών και Δημοσίων Εργων, έστω και αν η απόφασις του συνεταιρισμού είχε ληφθή πρό της ισχύος του Β.Δ. 1059/1966. Δια την απόφασιν ταύτην δεν απαιτείται η σύμφωνος γνώμη του Συμβουλίου Δημ. Εργων.

Λήψη αρχείου


Σελίδα 1 από 4Πρώτη   Προηγούμενο   [1]  2  3  4  Επόμενο   Τελευταία   
Αναζήτηση
Λέξη στην περιγραφή:
Κατηγορία:
Έτος:
Αρ. Απόφ.:
Δικαστήριο:
Τμήμα:
Εκτέλεση αναζήτησης
Κατηγορίες
Ταυτότητα

To portal www.spatialplandev.gr δημιουργήθηκε στα μέσα του 2014 από την εταιρεία Spatial Planning & Development Ε.Π.Ε.

Επιστημονικός Υπεύθυνος της προσπάθειας αυτής έχει οριστεί ο κ. Κωνσταντίνος Τσάντζαλος, Δικηγόρος Αθηνών, πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (MSc) στο γνωστικό αντικείμενο Χωροταξίας – Πολεοδομίας – Περιφερειακής Ανάπτυξης του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και υπ. Διδάκτωρ του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Facebook