Όλες οι καταχωρήσεις » Οικοδομικοί Συνεταιρισμοί
Εμφάνιση κατά:

26.02.2017 - ΝΣΚ 410/1995 Τμ. Δ' - Οικοδομικοί Συνεταιρισμοί

Μόνο από την έκδοση Π.Δ/τος κατ άρθρο 14 Ν 947/1979 τα σχετικά στοιχεία της προηγηθείσης διαδικασίας συνιστούν "σχέδιο χρήσεων γης". Οταν δεν υπάρχει "σχέδιο χρήσεων γης" ο ενδιαφερόμενος οικοδομικός συνεταιρισμός μπορεί να ακολουθήσει την διαδικασία του άρθρου 17 παρ.2 του ΠΔ 93/1987. Τα άρθρα 45, 49 και 50 παρ. 3 Ν.998/1979 εφαρμόζονται σε ιδιωτικά δάση και δασικές εκτάσεις, κατά το μέρος που δεν αντιτίθενται στο άρθρο 24 του Συντάγματος.

Λήψη αρχείου


07.02.2017 - ΝΣΚ 227/1995 Τμ. Δ' - Οικοδομικοί Συνεταιρισμοί

Δεν είναι επιτρεπτή με νομοθετική ρύθμιση η εκ νέου ουσιαστική λειτουργία οικοδομικού συνεταιρισμού, ο οποίος τελεί υπό εκκαθάριση με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μελών του.

Λήψη αρχείου


11.04.2016 - ΝΣΚ 3/1998 Τμ. Γ' - Οικοδομικοί Συνεταιρισμοί

Η διάταξη της παρ.3 του άρθρου 3 του από 26.8.1988 Π.Δ/τος "Καθορισμός ζωνών προστασίας του όρους Πεντέλης, χρήσεων και όρων δόμησης αυτών" έχει την έννοια ότι οι εκτάσεις των οικοδομικών συνεταιρισμών (και του Α.Ο.Ο.Α.) που βρίσκονται εντός του ορίου του όρους Πεντέλης, όπως αυτό καθορίζεται με το άρθρο 1 του Π.Δ/τος αυτού, είναι δεκτικές επεμβάσεων που επιτρέπονται από το Ν.998/1979 και την εν γένει δασική νομοθεσία και το Π.Δ.93/1987 "Αναμόρφωση και ενοποίηση της νομοθεσίας για τους οικοδομικούς συνεταιρισμούς κλπ" αδιαφόρως σε ποιά ζώνη προστασίας και αν βρίσκονται και συνεπώς οι εκτάσεις αυτές, εφόσον δεν υπάγονται στις προστατευτικές διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, οικοδομούνται, κατ αρχήν, ως κατοικία, σύμφωνα με τη διαδικασία, όρους και περιορισμούς δόμησης κλπ που προβλέπονται από το Π.Δ.93/1987, ανεξαρτήτως σε ποιά ζώνη προστασίας και αν βρίσκονται.

Λήψη αρχείου


08.02.2016 - ΝΣΚ 320/1975 Τμ. Β' - Οικοδομικοί Συνεταιρισμοί

Οροι περί εφαρμογής συστήματος οργανωμένης δομήσεως επί κτηθησομένης υπό Οικοδ. Συνεταιρισμού εκτάσεως προς ίδρυσιν οικισμού, διαλαμβανόμενοι εις απόφασιν προεγκρίσεως του Υπουργού Δημ. Εργων, ήτις αποτελεί αναγκαίαν προϋπόθεσιν δια την νόμιμον και ητιολογημένην έκδοσιν της κατ άρθρον 4 παρ.2 του Α.Ν. 201/1967 κοινής εγκριτικής αποφάσεως των Υπουργών Κοιν. Υπηρεσιών και Δημοσίων Εργων, δεσμεύουν τον Οικοδομικόν Συνεταιρισμόν και καθιστούν επιβεβλημένην την υπ αυτού εφαρμογήν του συστήματος της ωργανωμένης δομήσεως.

Λήψη αρχείου


08.02.2016 - ΝΣΚ 247/1975 Τμ. Α' - Οικοδομικοί Συνεταιρισμοί

Προκειμένου περί παραχωρήσεως εκτάσεως υπό του ΤΕΘΑ προς τον Οικοδομικόν Συνεταιρισμόν Αναπήρων Πολέμου απαιτείται διά την συντέλεσίν της η έκδοσις σχετικού παραχωρητηρίου, συμφώνως προς τας εφαρμοζομένας εν προκειμένω διατάξεις περί δημοσίων κτημάτων. Εξ άλλου δεν είναι ανάγκη εις το παραχωρητήριον να επαναληφθούν οι όροι οι περιλαμβανόμενοι εις την νομοθεσίαν την διέπουσαν την στέγασιν Αναπήρων και Θυμάτων Πολέμου και δη περί της υποχρεώσεως του Συν/σμού προς διάθεσιν της εκτάσεως αποκλειστικώς και νόμον διά την στεγαστικήν αποκατάστασιν των μελών αυτού και τούτο, διότι η απόφασις προς παραχώρησιν εγένετο συμφώνως προς τας διατάξεις της εν λόγω νομοθεσίας.

Λήψη αρχείου


11.01.2016 - ΝΣΚ 258/1993 Τμ. Α' - Οικοδομικοί Συνεταιρισμοί

Μετά την πάροδο τριετίας από της ισχύος του Ν.998/79 δεν καθίσταται δυνατή η κίνηση ή συνέχιση διαδικασίας χορηγήσεως οριστικού τίτλου κυριότητος δασικής εκτάσεως σε οικοδομικούς συνεταιρισμούς, εάν δεν έχουν ολοκληρωθεί οι όροι, οι προβλεπόμενοι υπό της διατάξεως της παρ.5 του άρθρου 50 του ν.998/1979.

Λήψη αρχείου


11.01.2016 - ΝΣΚ 235/1993 Τμ. Β' - Οικοδομικοί Συνεταιρισμοί

Μετά την ακύρωση της παρ.3 του άρθρου 6 του ΠΔ 93/1987 με την υπ αρ. 2029/1992 απόφαση του ΣτΕ η εγγραφή νέων μελών στους οικοδομικούς συνεταιρισμούς είναι επιτρεπτή σύμφωνα με τις λοιπές διατάξεις του ΠΔ αυτού και του καταστατικού, χωρίς να απαιτείται "συνεργασία" αυτών με το ΥΠΕΧΩΔΕ. Η εγγραφή νέων μελών, η οποία πάντως πρέπει να σκοπεί στην στεγαστική αποκατάσταση αυτών μέσα στα διοικητικά πλαίσια του οικείου Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοικήσεως, γίνεται με απόφαση της γενικής συνελεύσεως, χωρίς να τηρείται η διαδικασία τροποποιήσεως του καταστατικού, ούτε η διαδικασία της παρ.8 του ως άνω άρθρου 6 η οποία εξακολουθεί να τηρείται σε περίπτωση διαγραφής ή θανάτου των μελών του συνεταιρισμού. Κατά την εγγραφή νέων μελών δεν εφαρμόζεται, η παρ.2 του άρθρου 6 του ΠΔ 93/1987, που δεν επιτρέπει τη συμμετοχή σε οικοδομικό συνεταιρισμό προσώπων, που έχουν κατοικία ή οικόπεδο σε οικοδομικό συνεταιρισμό της ιδίας κατηγορίας.

Λήψη αρχείου


07.10.2015 - ΝΣΚ 424/1985 - Οικοδομικοί Συνεταιρισμοί

Κατά το Α27παρ.2 του ΠΔ 17/1984 οι υφιστάμενοι κατά τη δημοσίευσή του οικοδομικοί συνεταιρισμοί μπορούν να ζητήσουν την κίνηση της διαδικασίας για την κατάρτιση μελέτης γενικού πολεοδομικού σχεδίου και να προβούν στην αγορά εκτάσεως γης, εφόσον τουλάχιστον είχαν πριν από το ΠΔ αυτό γνωμοδοτήσει θετικά τα αρμόδια συμβούλια των Υπουργείων Κοινωνικών Υπηρεσιών και Δημοσίων Εργων, έστω και αν δεν είχε εκδοθεί κοινή απόφαση των δύο Υπουργών.

Λήψη αρχείου


07.10.2015 - ΝΣΚ 350/1985 - Οικοδομικοί Συνεταιρισμοί

Σε περίπτωση αναγκα τικής συμμετοχής τρίτων ιδιοκτητών σε οικοδομικό συνεταιρισμό κατά το Α11 του ΠΔ 17/84, ο καθορισμός της αξίας της ιδιοκτησίας (ακινήτων) αυτών και ο συμψηφισμός της προς την αξία της εταιρικής μερίδας που παίρνουν πρέπει να γίνει κατ ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του Συντάγματος και των Νόμων, που ρυθμίζουν την αναγκαστική αυτή συμμετοχή. Ειδικότερα μετά την περάτωση της διαδικασίας συμμετοχής, η αποβολή των δυστροπούντων νομέων ή κατόχων των ακινήτων αυτών μπορεί να γίνει με ανάλογη εφαρμογή του Α 9παρ.2 του ΝΔ 797/1971.

Λήψη αρχείου


07.10.2015 - ΝΣΚ 196/1985 - Οικοδομικοί Συνεταιρισμοί

Διατάξεις καταστατικών οικοδομικών συνεταιρισμών περί προμηθείας οικοδομικών υλικών για λογαριασμό των μελών τους, δεν είναι σύμφωνες με τις διατάξεις του Π.Δ.17/84. Οι προυφιστάμενοι του Π. Δ/τος συνεταιρισμοί που δεν είχαν λάβει έγκριση ή προέγκριση της αρχής πριν απ αυτό για κτήση γής, σε ζώνη 500 μέτρων από την ακτή, δεν μπορούν ήδη ν αποκτήσουν τέτοια έκταση.

Λήψη αρχείου


Σελίδα 1 από 3Πρώτη   Προηγούμενο   [1]  2  3  Επόμενο   Τελευταία   
Αναζήτηση
Λέξη στην περιγραφή:
Κατηγορία:
Έτος:
Αρ. Απόφ.:
Δικαστήριο:
Τμήμα:
Εκτέλεση αναζήτησης
Κατηγορίες
Ταυτότητα

To portal www.spatialplandev.gr δημιουργήθηκε στα μέσα του 2014 από την εταιρεία Spatial Planning & Development Ε.Π.Ε.

Επιστημονικός Υπεύθυνος της προσπάθειας αυτής έχει οριστεί ο κ. Κωνσταντίνος Τσάντζαλος, Δικηγόρος Αθηνών, πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (MSc) στο γνωστικό αντικείμενο Χωροταξίας – Πολεοδομίας – Περιφερειακής Ανάπτυξης του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και υπ. Διδάκτωρ του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Facebook