Όλες οι καταχωρήσεις » Άγιο Όρος
Εμφάνιση κατά:

19.10.2016 - ΝΣΚ 401/1981 Τμ. Β' - Άγιο Όρος

Δεν δύναται να θεσπισθούν προυποθέσεις δια την διάνοιξιν δασικών οδών υπό μόνων των Ιερών Μονών, διότι η τοιαύτη διάνοιξις συναρτάται προς θέματα ασφαλείας της περιοχής ουδέ να καθιερωθή απαγόρευσις κυκλοφορίας αυτοκινήτων παρά μη μοναχών εις την περιοχήν του Αγίου όρους, διότι τοιαύτη απαγόρευσις θα ήτο αντίθετος προς την αρχήν της ισότητος.

Λήψη αρχείου


09.10.2016 - ΝΣΚ 354/1980 Τμ. Δ' - Άγιο Όρος

Εν περιπτώσει ανανεώσεως συμβάσεως εκμεταλλεύσεως λατομείου μαρμάρων, πραγματοποιηθείσης προ του Ν.669/77, η υπό του Νόμου τούτου προβλεπομένη 15ετής χρονική διάρκεια υπολογίζεται από της ανανεώσεως, κατά τας εν τω αυτώ Νόμω οριζομένας προυποθέσεις, μη προσμετρουμένου του προδιανυθέντος χρόνου της αρχικής συμβάσεως.

Λήψη αρχείου


08.10.2016 - ΝΣΚ 29/1983 - Άγιο Όρος

Τύχη διεκδικούμενου ακινήτου του Δημοσίου στην Ρόδο.

Λήψη αρχείου


08.10.2016 - ΝΣΚ 730/1984 - Άγιο Όρος

Η Αστυνομική Αρχή πρέπει να ανακαλέσει την άδεια λειτουργίας κέντρου διασκεδάσεως του οποίου ανακλήθηκε η οικοδομική άδεια διότι δεν έγιναν εργασίες κυκλοφοριακής συνδέσεως βάσει του Α 32 Β.Δ.465/70.

Λήψη αρχείου


05.10.2016 - ΝΣΚ 732/1979 Τμ. Β' - Άγιο Όρος

Προεδρεύων: Πλ.Μακρυγιάννης, Αντιπρόεδρος Εισηγητής: Ευ.Κορουγένης, Πάρεδρος Δι αποφάσεως του αρμοδίου Νομάρχου δύναται να ορισθή ότι το πρωτόκολον εξελέγξεως δασικών προϊόντων συντάσσεται και υφ ενός μόνον δασικού υπαλλήλου, ως τοιούτος δε νοείται υπό του Δασικού Κώδικος και ο δασοφύλαξ.

Λήψη αρχείου


28.03.2016 - ΝΣΚ 675/1999 Τμ. Ε' - Άγιο Όρος

Για την εκτέλεση έργων επί του Αιγιαλού του Αγίου Ορους δεν απαιτείται άδεια του Υπουργού των Οικονομικών, αφού δεν αποτελεί δημόσιον κτήμα ανήκον στην Δημοσία Περιουσία ο Αιγιαλός του Αγίου Ορους και συνεπώς δεν έχει την διαχείριση αυτού κατά τις κείμενες περί "Δημοσίων Κτημάτων" και "Περί Αιγιαλού - Παραλίας" διατάξεις ο Υπουργός των Οικονομικών. Για τον λόγο αυτό δεν απαιτείται ούτε ο προηγούμενος καθορισμός της οριογραμμής αυτού για την εκτέλεση των έργων αυτών. Μόνη προϋπόθεση για την εκτέλεση των έργων αυτών, είναι η προηγούμενη σύμφωνη γνώμη του ΓΕΝ, ως εκ του γεγονότος ότι η σύμφωνη γνώμη αυτού απαιτείται και για έργα επί του αποτελούντος Δημόσιο - Κτήμα Αιγιαλού, επιβαλλόμενη εκ λόγων Εθνικής Ασφαλείας (βλ.σχετ. Ν.Σ.Κ. 1019/76), οι οποίοι απτόμενοι της εκτεινομένης και επί του εδάφους του Αγίου Ορους Εθνικής Κυριαρχίας, επιβάλλουν την κατ άρθρο 12 παρ.1 ΑΝ 2344/40 τήρηση της προϋποθέσεως αυτής επί παντός επί του Αιγιαλού έργου ανεξαρτήτως του αν αποτελεί αυτός Δημόσιο ή μη Κτήμα.

Λήψη αρχείου


07.10.2015 - ΝΣΚ 164/1985 - Άγιο Όρος

Υπαγωγή επενδύσεως αγοράς κτιρίων, που κατασκευάσθηκαν πριν από την έναρξη ισχύος του Ν.1262/82, στις επενδύσεις του Νόμου αυτού.

Λήψη αρχείου


05.10.2015 - ΝΣΚ 136/1985 - Άγιο Όρος

Tρόπο αποδείξεως των ορίων αποξηρανθεισών λιμνών μετά την απώλεια των σχετικών εγγράφων.

Λήψη αρχείου


05.10.2015 - ΝΣΚ 621/1979 Ολομέλεια - Άγιο Όρος

Η υπό Ιεράς Μονής λαμβανομένης απόφασις εκποιήσεως ή εκμισθώσεως ακινήτων αυτής δέον όπως υποβληθή προ πάσης εκτελέσεώς της εις τον Διοικητήν του Αγίου Ορους προς έλεγχον της νομιμότητος της αποφάσεως. Προκειμένου περί αναδασωτέων εκτάσεων απαιτείται ως πρόσθετος διατύπωσις δια την πώλησιν, η έκδοσις Διατάγματος προτάσει των Υπουργών Εξωτερικών και Γεωργίας.

Λήψη αρχείου


05.10.2015 - ΝΣΚ 556/1979 Ολομέλεια Διακοπών - Άγιο Όρος

Απόφασις Ι.Μονής του αγίου Ορους περί εκποιήσεως ακινήτου, κειμένου εκτός αυτού, μη τυχούσα της εγκρίσεως του Διοικητού του Αγίου Ορους, προ πάσης εκτελέσεώς της, δεν ηδύνατο νομίμως να εκτελεσθή και η σχετική βάσει αυτής σύμβασις εκποιήσεως είναι άκυρος, άτε της δηλώσεως βουλήσεως της Μονής μη τελειωθείσης.

Λήψη αρχείου


Σελίδα 1 από 2Πρώτη   Προηγούμενο   [1]  2  Επόμενο   Τελευταία   
Αναζήτηση
Λέξη στην περιγραφή:
Κατηγορία:
Έτος:
Αρ. Απόφ.:
Δικαστήριο:
Τμήμα:
Εκτέλεση αναζήτησης
Κατηγορίες
Ταυτότητα

To portal www.spatialplandev.gr δημιουργήθηκε στα μέσα του 2014 από την εταιρεία Spatial Planning & Development Ε.Π.Ε.

Επιστημονικός Υπεύθυνος της προσπάθειας αυτής έχει οριστεί ο κ. Κωνσταντίνος Τσάντζαλος, Δικηγόρος Αθηνών, πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (MSc) στο γνωστικό αντικείμενο Χωροταξίας – Πολεοδομίας – Περιφερειακής Ανάπτυξης του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και υπ. Διδάκτωρ του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Facebook