Όλες οι καταχωρήσεις » Παραχωρητήρια
Εμφάνιση κατά:

13.05.2020 - ΝΣΚ 19/2020 Τμ. Στ' - Παραχωρητήρια

Η ανάκληση της απόφασης παραχώρησης της κυριότητας, έναντι τιμήματος, ακινήτου, μετά την αμετάκλητη δικαστική κρίση ότι το Δημόσιο δεν είναι κύριος της παραχωρηθείσας έκτασης, δεν δικαιολογεί, με βάση τη διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 1 του ν.δ. 221/1974, την άρνηση επιστροφής, ατόκως, του τιμήματος προς την παραχωρησιούχο εταιρεία (ομόφωνα).

Λήψη αρχείου


12.05.2017 - ΝΣΚ 198/1972 Τμ. Α' - Παραχωρητήρια

Η παραχώρησις δημοσίων δασικών εκτάσεων προς οιανδήποτε δημοσίαν υπηρεσίαν ή ΝΠΔΔ, διά τους κοινωφελείς σκοπούς του εδ.στ παρ.2 του άρθρου 14 του ΝΔ 86/69, επιτρέπεται μόνον κατά χρήσιν και επί τη καταβολή του περί αυτής ανταλλάγματος.

Λήψη αρχείου


12.05.2017 - ΝΣΚ 407/1972 Τμ. Γ' - Παραχωρητήρια

Οφείλεται ίδιον μίσθωμα εις το Δημόσιον δια χρήσιν των εγκαταστάσεων των αλυκών Τουρλίδος και Ασπρης υπό της ΑΕ "Μεσσολόγγι" εις ην παρεχωρήθη παραλιακή έκτασις κατά ΑΝ 522/68 "περί παραχωρήσεως προς εκμετάλλευσιν θαλασσίων περιοχών κλπ", εν η περιλαμβάνονται και αι ως άνω αλυκαί.

Λήψη αρχείου


26.02.2017 - ΝΣΚ 372/1995 Τμ. Γ' - Παραχωρητήρια

Δια της αναγνωρίσεως, και από το Υπουργείο Γεωργίας, του εκδοθέντος παραχωρητηρίου, ως ισχυρού και μη ανακλητού, με εγκεκριμένη αρμοδίως σχετική γνωμοδότηση του ΝΣΚ, και ακολούθως, βάσει αυτής και ομοίας γνωμοδοτήσεως του Υπουργείου Οικονομικών, διορθώσεως των κτηματολογικών στοιχείων, όπου είναι καταχωρημένη η παραχωρηθείσα έκταση, κατ εφαρμογή των σχετικών διατάξεων του ΝΔ 1189/72, η Διοίκηση προβαίνει στις, από το νόμο, ενδεκνυόμενες ενέργειες.

Λήψη αρχείου


26.02.2017 - ΝΣΚ 334/1995 Τμ. Α' - Παραχωρητήρια

Επί οικοδομηθέντος οικοπέδου της τέως Επιτροπής Αποκαταστάσεως Προσφύγων (Ε.Α.Π.), παραχωρηθέντος (επί πωλήσει) σε αστό πρόσφυγα βάσει προσωρινού παραχωρητηρίου, μόλις παρήλθε έτος από την αποπληρωμή του καθορισθέντος τιμήματος, που συνέβη προπολεμικώς, ο υπέρ του οποίου έγινε η παραχώρηση ή οι κατά το κληρονομικό δίκαιο κληρονόμοι αυτού απέκτησαν, αυτοδικαίως, πλήρες και απεριόριστο δικαίωμα κυριότητος επί του ακινήτου, ασχέτως της εκδόσεως ή όχι οριστικού παραχωρητηρίου και μεταγραφής αυτού. Εκτοτε δε το Δημόσιο, παύοντος να έχει οποιαδήποτε εξουσία επί του ως άνω παραχωρηθέντος ακινήτου, δεν δύναται-για οποιοδήποτε λόγο-να απαγγείλει έκπτωση και να ανακαλέσει το παραχωρητήριο.

Λήψη αρχείου


04.02.2017 - ΝΣΚ 81/1996 Τμ. Α' - Παραχωρητήρια

Οι διατάξεις του Β.Δ.775/64 δεν προσκρούουν στη συνταγματική αρχή της ισότητας ανδρών και γυναικών. Σε κάθε περίπτωση, ανεξαρτήτως σε ποιού το όνομα θα εκδοθούν τα παραχωρητήρια, θα πρέπει να τονίζεται σ αυτά ότι, δικαιούχοι της στεγαστικής συνδρομής είναι όλα τα μέλη των οικογενειών, που συγκεντρώνουν τις νόμιμες προϋποθέσεις.

Λήψη αρχείου


25.12.2016 - ΝΣΚ 473/1970 Τμ. Β' - Παραχωρητήρια

Η διοίκησις οφείλει, μετά θάνατον προσωρινού παραχωρησιούχου, να χωρήση εις την έκδοσιν οριστικού παραχωρητηρίου επ ονόματι πάντων των εξ αδιαθέτου νομίμων κληρονόμων του θανόντος.

Λήψη αρχείου


25.12.2016 - ΝΣΚ 593/1970 Τμ. Β' - Παραχωρητήρια

Η Διοίκησις ορθώς και νομίμως εξέδωκεν οριστικόν παραχωρητήριον επ ονόματι του εξ αδιαθέτου κληρονόμου της εν έτει 1952 αποβιωσάσης ΑΜ μόνης εξ αδιαθέτου και ταύτης κληρονόμου του προαποβιώσαντος συζύγου της, κατόχου βάσει νομίμου τίτλου, του υπ αριθ.66 ακινήτου του Β Προσφυγικού Συν/σμού Λουτρών - Αιδηψού.

Λήψη αρχείου


01.12.2016 - ΝΣΚ 560/1970 Ολομέλεια - Παραχωρητήρια

Η κατεύθυνσις του νόμου είναι να υποχρεώνη την Διοίκησιν, όπως παραχωρή ακίνητα του Δημοσίου αναγκαιούντα δια την εκτέλεσιν του ενεργειακού προγράμματος. Αύτη (Διοίκησις) υποχρεούται μεν εις την τοιαύτην παραχώρησιν ουχ ήττον όμως, εάν κατά συγκεκριμένην περίπτωσιν υφίστανται κατ έναντι ίδιαι ανάγκαι του Δημοσίου μη ικανοποιούμεναι άλλως, δύναται αύτη να αρνηθή την ικανοποίησιν της αιτήσεως.

Λήψη αρχείου


01.12.2016 - ΝΣΚ 423/1970 Τμ. Β' - Παραχωρητήρια

Είναι δυνατή η έκδοσις οριστικού παραχωρητηρίου υπέρ εξ αδιαθέτου κληρονόμων αρχικών παραχωρησιούχων μη φερομένων ως εγγεγραμμένων εις τα Δημοτολόγια του τόπου ένθα το παραχωρηθέν οικόπεδον.

Λήψη αρχείου


Σελίδα 1 από 4Πρώτη   Προηγούμενο   [1]  2  3  4  Επόμενο   Τελευταία   
Αναζήτηση
Λέξη στην περιγραφή:
Κατηγορία:
Έτος:
Αρ. Απόφ.:
Δικαστήριο:
Τμήμα:
Εκτέλεση αναζήτησης
Κατηγορίες
Ταυτότητα

To portal www.spatialplandev.gr δημιουργήθηκε στα μέσα του 2014 από την εταιρεία Spatial Planning & Development Ε.Π.Ε.

Επιστημονικός Υπεύθυνος της προσπάθειας αυτής έχει οριστεί ο κ. Κωνσταντίνος Τσάντζαλος, Δικηγόρος Αθηνών, πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (MSc) στο γνωστικό αντικείμενο Χωροταξίας – Πολεοδομίας – Περιφερειακής Ανάπτυξης του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και υπ. Διδάκτωρ του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Facebook