Όλες οι καταχωρήσεις » Παραχωρητήρια
Εμφάνιση κατά:

26.02.2017 - ΝΣΚ 372/1995 Τμ. Γ' - Παραχωρητήρια

Δια της αναγνωρίσεως, και από το Υπουργείο Γεωργίας, του εκδοθέντος παραχωρητηρίου, ως ισχυρού και μη ανακλητού, με εγκεκριμένη αρμοδίως σχετική γνωμοδότηση του ΝΣΚ, και ακολούθως, βάσει αυτής και ομοίας γνωμοδοτήσεως του Υπουργείου Οικονομικών, διορθώσεως των κτηματολογικών στοιχείων, όπου είναι καταχωρημένη η παραχωρηθείσα έκταση, κατ εφαρμογή των σχετικών διατάξεων του ΝΔ 1189/72, η Διοίκηση προβαίνει στις, από το νόμο, ενδεκνυόμενες ενέργειες.

Λήψη αρχείου


26.02.2017 - ΝΣΚ 334/1995 Τμ. Α' - Παραχωρητήρια

Επί οικοδομηθέντος οικοπέδου της τέως Επιτροπής Αποκαταστάσεως Προσφύγων (Ε.Α.Π.), παραχωρηθέντος (επί πωλήσει) σε αστό πρόσφυγα βάσει προσωρινού παραχωρητηρίου, μόλις παρήλθε έτος από την αποπληρωμή του καθορισθέντος τιμήματος, που συνέβη προπολεμικώς, ο υπέρ του οποίου έγινε η παραχώρηση ή οι κατά το κληρονομικό δίκαιο κληρονόμοι αυτού απέκτησαν, αυτοδικαίως, πλήρες και απεριόριστο δικαίωμα κυριότητος επί του ακινήτου, ασχέτως της εκδόσεως ή όχι οριστικού παραχωρητηρίου και μεταγραφής αυτού. Εκτοτε δε το Δημόσιο, παύοντος να έχει οποιαδήποτε εξουσία επί του ως άνω παραχωρηθέντος ακινήτου, δεν δύναται-για οποιοδήποτε λόγο-να απαγγείλει έκπτωση και να ανακαλέσει το παραχωρητήριο.

Λήψη αρχείου


04.02.2017 - ΝΣΚ 81/1996 Τμ. Α' - Παραχωρητήρια

Οι διατάξεις του Β.Δ.775/64 δεν προσκρούουν στη συνταγματική αρχή της ισότητας ανδρών και γυναικών. Σε κάθε περίπτωση, ανεξαρτήτως σε ποιού το όνομα θα εκδοθούν τα παραχωρητήρια, θα πρέπει να τονίζεται σ αυτά ότι, δικαιούχοι της στεγαστικής συνδρομής είναι όλα τα μέλη των οικογενειών, που συγκεντρώνουν τις νόμιμες προϋποθέσεις.

Λήψη αρχείου


04.04.2016 - ΝΣΚ 237/1999 Τμ. Δ' - Παραχωρητήρια

Επιτρέπεται ελευθέρως οποτεδήποτε (και μετά την παρέλευση ευλόγου χρόνου) η ανάκληση των παρανόμων διοικητικών πράξεων, όταν η έκδοσή τους στηρίχθηκε σε δόλια ή απατηλή ενέργεια του ωφελουμένου απ αυτήν και περαιτέρω, αν ο διοικούμενος δεν συμμορφώνεται προς τους όρους από τους οποίους εξαρτάται η ισχύς της πράξεως.

Λήψη αρχείου


01.04.2016 - ΝΣΚ 209/1999 Τμ. Α' - Παραχωρητήρια

Δεν υπάρχει εκ του νόμου δυνατότητα να εκδοθεί νέο παραχωρητήριο στο όνομα του αρχικού δικαιούχου πρόσφυγα σε αντικατάσταση ήδη απωλεσθέντος εφ όσον δεν υπάρχει διάταξη νόμου που να προβλέπει κάτι τέτοιο.

Λήψη αρχείου


28.03.2016 - ΝΣΚ 681/1999 Τμ. Ε' - Παραχωρητήρια

Η πράξη του Νομάρχη περί εκποιήσεως του Α.Β.Κ. 1741 δημοσίου κτήματος, αν και νομικά πλημμελής δεν μπορεί να ανακληθεί διότι πέρασαν ένδεκα χρόνια από την έκδοσή της και δεν προκύπτει απατηλή ή δόλια ενέργεια της δικαιούχου. Ακύρωση του παραχωρητηρίου λόγω καθυστερήσεως πληρωμής των δόσεων, αντίκειται στο άρθρο 281 Α.Κ. δοθέντος ότι η καθυστέρηση ήταν ολιγόμηνη, το Δημόσιο εισέπραξε χωρίς επιφύλαξη και πέρασαν ήδη ένδεκα χρόνια.

Λήψη αρχείου


28.03.2016 - ΝΣΚ 750/1999 Τμ. Α' - Παραχωρητήρια

Το υπ αριθμ.4527/20-9-1982 παραχωρητήριο, εκδοθέν υπό της Διευθύνσεως Κοινωνικής Πρόνοιας της Νομαρχίας Αττικής, ως στηριχθέν επί μη νομίμου και ακύρου τροποποιήσεως ρυμοτομικού σχεδίου, δια της οποίας τροποποιήσεως καταργείται δίοδος, η οποία αποτελεί την παραχωρούμενη έκταση, δύναται ν ανακληθεί ως προσκρούον σε δημοσίας τάξεως διάταξη, δηλαδή σ εκείνη του άρθρου 966 Α.Κ., υπό την προϋπόθεση ότι υφίσταται ο κοινόχρηστος χαρακτήρας της περί ης ο λόγος διόδου.

Λήψη αρχείου


28.03.2016 - ΝΣΚ 32/1999 Τμ. Γ' - Παραχωρητήρια

α) Δεν εκδίδεται παραχωρητήριο υπέρ των σεισμοπλήκτων των οποίων οι οικίες κρίθηκαν κατεδαφιστέες λόγω ζημιών που υπέστησαν από το σεισμό που έπληξε περιοχές των νομών Γρεβενών και Κοζάνης, στις 13.5.95 οι οποίοι έτυχαν της υπό του άρθρου 12 του Ν.2323/95 προβλεπόμενης Κρατικής αρωγής, εφόσον οι νέες οικίες κατασκευάσθηκαν σε οικόπεδα ιδιοκτησίας τους και β) Εάν οι οικίες κατασκευάσθηκαν σε οικόπεδα τα οποία ανήκαν κατά κυριότητα στο Δημόσιο, Δήμο ή Κοινότητα, εκδίδεται ένα παραχωρητήριο και μεταγράφεται στα οικεία βιβλία μεταγραφών, υπέρ του αναγνωρισθέντος δικαιούχου, μετά την οριστική παραλαβή του έργου.

Λήψη αρχείου


30.09.2015 - ΝΣΚ 426/1986 Τμ. Α' - Παραχωρητήρια

Τρόπος και την διαδικασία παραχωρήσεως ακινήτου που ανήκει στο Ταμείο Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών.

Λήψη αρχείου


20.09.2015 - ΝΣΚ 698/1978 Τμ. Α' - Παραχωρητήρια

Εις την ρύθμισιν της παρ.2 του άρθρου 73 του ΓΟΚ 1973 περί της αρτιότητος των μέχρι της ισχύος του παραχωρηθέντων υπό του Κράτους και εντός εγκεκριμένου σχεδίου κειμένων οικοπέδων, υπάγονται τα βάσει της κειμένης νομοθεσίας δι οιονδήποτε λόγον μεταβιβασθέντα.

Λήψη αρχείου


Σελίδα 1 από 2Πρώτη   Προηγούμενο   [1]  2  Επόμενο   Τελευταία   
Αναζήτηση
Λέξη στην περιγραφή:
Κατηγορία:
Έτος:
Αρ. Απόφ.:
Δικαστήριο:
Τμήμα:
Εκτέλεση αναζήτησης
Κατηγορίες
Ταυτότητα

To portal www.spatialplandev.gr δημιουργήθηκε στα μέσα του 2014 από την εταιρεία Spatial Planning & Development Ε.Π.Ε.

Επιστημονικός Υπεύθυνος της προσπάθειας αυτής έχει οριστεί ο κ. Κωνσταντίνος Τσάντζαλος, Δικηγόρος Αθηνών, πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (MSc) στο γνωστικό αντικείμενο Χωροταξίας – Πολεοδομίας – Περιφερειακής Ανάπτυξης του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και υπ. Διδάκτωρ του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Facebook