Όλες οι καταχωρήσεις » Οικισμοί
Εμφάνιση κατά:

26.10.2016 - ΝΣΚ 70/1997 Τμ. Γ' - Οικισμοί

Οι νομαρχιακές αποφάσεις που καθορίζουν τα όρια οικισμών της χώρας, που εκδίδονται με βάση τις διατάξεις του Π.Δ. της 24-4/3-5-85 (ΦΕΚ 181/Δ/1985) "τρόπος καθορισμού ορίων οικισμών της χώρας μέχρι 2.000 κατοίκους, κατηγορίες αυτών και καθορισμός όρων και περιορισμών δομήσεώς τους", όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. της 14/23-2-87 (ΦΕΚ 133/Δ/1987), έχουν κανονιστικό χαρακτήρα και ως κανονιστικές πράξεις δεν ανακαλούνται αλλά ως ουσιαστικοί νόμοι καταργούνται ή τροποποιούνται οποτεδήποτε. Δεν είναι δε επιτρεπτή η αναδρομική, από την έκδοσή τους, κατάργηση (ανάκληση) των κανονιστικών πράξεων έστω και για λόγους νομιμότητας, εκτός αν υπάρχει ρητή περί του αντιθέτου εξουσιοδοτική διάταξη νόμου.

Λήψη αρχείου


01.04.2016 - ΝΣΚ 172/1999 Τριμ. Επιτροπή (αρ. 5 § 1 πδ 282/96) - Οικισμοί

Σε περίπτωση που με τις διοικητικές πράξεις οριοθέτησης ή επέκτασης ορίων οικισμών που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, χωρίς όμως να δημοσιεύεται ο αντίστοιχος χάρτης (διάγραμμα) με αποτυπωμένα σαφώς τα όρια του οικισμού, τότε οι ως άνω διοικητικές πράξεις είναι ανυπόστατες και ανίσχυρες για οποιονδήποτε και επομένως και για το ΥΠ.ΠΟ.

Λήψη αρχείου


01.02.2016 - ΝΣΚ 284/2015 Τμ. Ε' - Οικισμοί

α) Η νομολογία, η οποία έχει διαμορφωθεί με τις με αριθμ. 978/2012, 2270/2014, 3349/2014 και 4781/2014 αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας συνιστά παγία νομολογία, καθόσον αφορά την δοθείσα από τις αποφάσεις αυτές ερμηνευτική νομική λύση για την δόμηση εντός των μνημειακού χαρακτήρα οικισμών της Ύδρας και Χώρας Πάτμου, β) Είναι σκόπιμο, η Διοίκηση, σε συμφωνία προς τις ανωτέρω αποφάσεις, να εξετάσει τις όμοιες υποθέσεις, μελλοντικές ή ήδη εκκρεμείς ενώπιον αυτής, που αφορούν τη δόμηση στους ίδιους οικισμούς, υιοθετώντας την δοθείσα από τις αποφάσεις αυτές ερμηνευτική νομική λύση, επί του συνόλου αυτών, γ) Καθόσον αφορά τις ήδη εκδοθείσες πράξεις, που αφορούν δόμηση στους ίδιους οικισμούς και οι οποίες τελούν σε αντίθεση προς την ερμηνευτική νομική λύση, που έχει δοθεί με τις ανωτέρω δικαστικές αποφάσεις, η Διοίκηση δύναται να τις ανακαλέσει οποτεδήποτε και να εξετάσει εκ νέου τις σχετικές υποθέσεις υπό το φως αυτής της νομικής ερμηνευτικής λύσης, με βάση τις γενικές αρχές, που ισχύουν για την δυνατότητα ανάκλησης των παράνομων ευμενών ατομικών διοικητικών πράξεων, επικαλούμενη λόγους σπουδαίου δημοσίου συμφέροντος (προστασία μνημειακών οικισμών), με εξαίρεση εκείνες από τις οποίες έχουν ήδη δημιουργηθεί δικαιώματα ή επωφελείς καταστάσεις για καλόπιστους διοικούμενους, εκτός εάν, κατά την αιτιολογημένη κρίση της Διοίκησης, συντρέχουν λόγοι γενικότερου δημοσίου συμφέροντος προστασίας των συγκεκριμένων μνημειακού χαρακτήρα οικισμών, σε βαθμό τέτοιο, ώστε να επιβάλλεται η ανάκληση, ακόμα και των πράξεων αυτών (ομοφ.).

Λήψη αρχείου


28.10.2015 - ΝΣΚ 42/2015 Τμ. Γ' - Οικισμοί

Οι οριοθετήσεις των οικισμών που πραγματοποιήθηκαν από τις Επιτροπές που συγκροτήθηκαν δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 52 του από 17-7-1923 Ν.Δ/τος, της υπ’ αριθμ. 44130/1939 απόφασης του Υπουργού Συγκοινωνιών, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την υπ’ αριθμ. Ε22314/29-7-1964 απόφαση του Υπουργού Δημοσίων Έργων, είναι ανίσχυρες και κατά συνέπεια επί των εκτάσεων αυτών έχει αρμοδιότητα η δασική υπηρεσία. (ομοφ.)

Λήψη αρχείου


07.10.2015 - ΝΣΚ 271/1985 - Οικισμοί

Η αρμοδιότητα κηρύξεως ενός οικισμού ως παραδοσιακού ανήκει στο ΥΧΟΠ.

Λήψη αρχείου


04.10.2015 - ΝΣΚ 120/1979 Τμ. Α' - Οικισμοί

Διαπιστωτικαί της υπάρξεως και καθοριστικαί των ορίων προϋφισταμένων του έτους 1923 οικισμών πράξεις της Διοικήσεως είναι ανίσχυροι, ως μη στηροζόμεναι εις εξουσιοδοτικάς διατάξεις της πολεοδομικής νομοθεσίας.

Λήψη αρχείου


24.09.2015 - ΝΣΚ 17/1986 - Οικισμοί

Εν όψει των διατάξεων του Α 38παρ.1 του Ν 1337/83 η πράξη έγκρισης των ρυμοτομικών σχεδίων και των όρων και περιορισμών δομήσεως των οικισμών περί των οποίων προβλέπει το Α38παρ.1 του Ν 1337/83 δεν μπορεί να θεωρηθεί ταυτόχρονα και πράξη κυρώσεως της διανομής του συνοικισμού μετά την οποία μεταβιβάζεται η κυριότητα των οικοπέδων στους δικαιούχους (Α1 ΝΔ 1189/72), αλλά για την κύρωση της διανομής, απαιτείται άλλη πράξη (μετά την πιο πάνω έγκριση των σχεδίων), αυτή δε είναι το πρακτικό δημοσιεύσεως της αποφάσεως της Επιτροπής Οριστικής Διανομής, επί των αντιρρήσεων (Α4παρ.5 ΝΔ 1189/72).

Λήψη αρχείου


03.09.2015 - ΝΣΚ 940/1977 Τμ. Α' - Οικισμοί

Το πλάτος της ζώνης οικισμών υφισταμένων προ του έτους 1883 είναι πεντακόσια μέτρα, συμφώνως προς την διάταξιν του άρθρου 14 παρ.4 του ΝΔ 17.7/16.8.1923 "περί σχεδίων πόλεων κλπ".

Λήψη αρχείου


23.07.2015 - ΝΣΚ 745/2001 Τμ. Α' - Οικισμοί

Δεν απαιτείται ανάκληση ΚΥΑ του 1968, με την οποία επετράπη η μετακίνηση πληθυσμού από οικισμό απειλούμενο με κατολίσθηση σε άλλον, ώστε να επανακατοικηθεί ο εγκαταλειφθείς οικισμός. Εφόσον ο τελευταίος έχει de facto επανενεργοποιηθεί, πολεοδομείται εφεξής με τις γενικές διατάξεις που ισχύουν σήμερα και βάσει των αρμοδίως διαπιστουμένων πρόσφατων γεωλογικών δεδομένων. Τυχόν κήρυξη αυτού ως παραδοσιακού θα χωρήσει κατ εφαρμογή του άρθρου 4 του ΓΟΚ.

Λήψη αρχείου


20.07.2015 - ΝΣΚ 207/2000 Τμ. Β' - Οικισμοί

Οι περιορισμοί στις χρήσεις και λειτουργίες που θέτει το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. σε ακίνητα προστατευομένων οικισμών του Ιστορικού Κέντρου της Αθήνας, δεσμεύουν τις συναρμόδιες υπηρεσίες άλλων φορέων, ως προς το εύρος των χρήσεων και λειτουργιών.

Λήψη αρχείου


Σελίδα 1 από 2Πρώτη   Προηγούμενο   [1]  2  Επόμενο   Τελευταία   
Αναζήτηση
Λέξη στην περιγραφή:
Κατηγορία:
Έτος:
Αρ. Απόφ.:
Δικαστήριο:
Τμήμα:
Εκτέλεση αναζήτησης
Κατηγορίες
Ταυτότητα

To portal www.spatialplandev.gr δημιουργήθηκε στα μέσα του 2014 από την εταιρεία Spatial Planning & Development Ε.Π.Ε.

Επιστημονικός Υπεύθυνος της προσπάθειας αυτής έχει οριστεί ο κ. Κωνσταντίνος Τσάντζαλος, Δικηγόρος Αθηνών, πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (MSc) στο γνωστικό αντικείμενο Χωροταξίας – Πολεοδομίας – Περιφερειακής Ανάπτυξης του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και υπ. Διδάκτωρ του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Facebook