Όλες οι καταχωρήσεις » Βιομηχανία - Βιοτεχνία
Εμφάνιση κατά:

12.05.2017 - ΝΣΚ 49/1972 - Βιομηχανία - Βιοτεχνία

Απαιτείται άδεια σκοπιμότητος, διά μεταφοράν μηχανικού εξοπλισμού από τινος εργοστασίου εις έτερον, επιχειρήσεως υπαγομένης εις Ν 4171/61.

Λήψη αρχείου


12.05.2017 - ΝΣΚ 91/1972 - Βιομηχανία - Βιοτεχνία

Είναι δυνατή η τροποποίησις του υπ αριθ. 15/65 ΒΔ "Περί ιδρύσεως, επεκτάσεως, ή μεταφοράς βιομηχανιών και Βιοτεχνιών τινων, άνευ αδείας σκοπιμότητος", δι ετέρου, καθιερούντος την άδειαν σκοπιμότητος, επί περιπτώσεων εις ας δεν απητείτο τοιαύτη.

Λήψη αρχείου


10.11.2016 - ΝΣΚ 418/1996 Τριμ. Επιτροπή (αρ. 5 § 1 πδ 282/96) - Βιομηχανία - Βιοτεχνία

Δεν είναι επιτρεπτή η ανάθεση του έργου του αξιολογητή των επενδυτικών προτάσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Βιομηχανίας σε εταιρεία-μέλος του Συμβούλου Διαχείρισης του Προγράμματος τούτου.

Λήψη αρχείου


10.11.2016 - ΝΣΚ 376/1996 Τριμ. Επιτροπή (αρ. 5 § 1 πδ 282/96) - Βιομηχανία - Βιοτεχνία

Είναι επιτρεπτή σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.84/84, η εγκατάσταση και λειτουργία στο Ν.Αττικής επαγγελματικού εργαστηρίου μέχρι 15 HP και 50 KW με αντικείμενο δραστηριότητας την παρασκευή "οικολογικών ζυμαρικών".

Λήψη αρχείου


06.11.2016 - ΝΣΚ 261/1997 Τμ. Β' - Βιομηχανία - Βιοτεχνία

Κατά την έκδοση, αδειών εγκαταστάσεως και λειτουργίας μονάδων παραγωγής ετοίμου σκυροδέματος, (οι οποίες, σημειωτέον, είναι γενικές και δεν αφορούν απαραίτητα μονάδες παραγωγής σκυροδέματος που υπάγεται στις ρυθμίσεις του ανωτέρω Κανονισμού), θα πρέπει να εφαρμοσθούν μόνον οι γενικές διατάξεις της νομοθεσίας περί χορηγήσεως αδειών εγκαταστάσεως και λειτουργίας μηχανολογικών εγκαταστάσεων. Για την αποφυγή παρερμηνείας των διατάξεων του Κανονισμού Ετοίμου Σκυροδέματος εκ μέρους των δικαιούχων των αδειών και των εντεύθεν υποχρεώσεων αυτών, σκόπιμη είναι η επισήμανση στην άδεια, ότι η χορήγησή της δεν απαλλάσσει αυτούς από τις υποχρεώσεις που προβλέπει ο εν λόγω Κανονισμός.

Λήψη αρχείου


01.11.2016 - ΝΣΚ 350/1997 Ατομ. - Βιομηχανία - Βιοτεχνία

Δεν επιτρέπεται η ίδρυση μονάδων εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ.2 α/α 89 του π.δ.84/1984, σε περιοχές εκτός σχεδίου πόλεως, που δεν αποτελούν τμήματα περιοχών ΕΟ ή ΕΜ, ενώ η μετεγκατάσταση τέτοιων μονάδων επιτρέπεται σε εκτός σχεδίου περιοχές, που δεν εμπίπτουν σε περιοχές ΕΟ ή ΕΜ, μόνο με τις προϋποθέσεις του άρθρου 6 παρ.2 εδ.γ του π.δ.84/1984 (πλειοψ.).

Λήψη αρχείου


27.10.2016 - ΝΣΚ 313/1973 - Βιομηχανία - Βιοτεχνία

Χορηγηθείσα άδεια σκοπιμότητος δια την ίδρυσιν εργοστασίου κατασκευής δεκτών τηλεοράσεως, μη πληρωθέντος του εν αυτή τεθέντος όρου, της ιδρύσεως του εν λόγω εργοστασίου εντός ωρισμένου χρόνου, απέβαλεν πάσαν νόμιμον ισχύν της, από της λήξεως του ταχθέντος χρόνου ισχύος της, με συνέπειαν να μη παρίσταται σύννομος η μετά την λήξιν της ισχύος της γενομένη παραχώρησις της αδείας ταύτης προς τρίτον.

Λήψη αρχείου


27.10.2016 - ΝΣΚ 293/1973 Ολομέλεια - Βιομηχανία - Βιοτεχνία

Η εξαίρεσις από της καταβολής του επιβαλλομένου εκτάκτου τέλους του ΝΔ 1370/73, υπέρ του Δημοσίου συντρέχει και εις την περίπτωσιν της διοικητικής παραχωρήσεως, κατά ΝΔ 203/69, εφ όσον η υπουργική απόφασις, περί παραχωρήσεως εποικιστικής εκτάσεως, εξεδόθη προ της ισχύος του Ν.Δ/τος 1370/73, και αν έτι ο οριστικός τίτλος κυριότητος θέλει εκδοθή μετά την ισχύν του ΝΔ τούτου.

Λήψη αρχείου


27.10.2016 - ΝΣΚ 209/1973 Τμ. Α' - Βιομηχανία - Βιοτεχνία

Κατά Ν 3213/55 προβλέπεται ειδικώτερα προστασία των νησιωτικών βιομηχανιών, εν σχέσει προς προμηθείας βιομηχανικών και βιοτεχνικών προϊόντων προς το Δημόσιον, ΝΠΔΔ κλπ ήτις δύναται να υπερβή το κατ άρθρον 3 ΝΔ 2176/52 ποσοστόν του 8%, εφ όσον ορίζεται, ότι επί νησιωτικών βιομηχανιών το εκάστοτε ποσοστόν προτιμήσεως ανέρχεται εις τους συντελεστάς του ΒΔ 2/3-9-1952 προσηυξημένους κατά 50%.

Λήψη αρχείου


16.10.2016 - ΝΣΚ 542/1974 - Βιομηχανία - Βιοτεχνία

Επειδή η εν τω Ν.Δ. 2167/1952 προβλεπομένη εγγύησις δια την εμπρόθεσμον ίδρυσιν ή επέκτασιν της βιομηχανίας αναφέρεται εις την ολοκλήρωσιν αυτών και την έναρξιν της λειτουργίας των εγκαταστάσεων, ουχί δι εις προηγούμενα στάδια προόδου των προς τούτο εργασιών, η εγγύησις καταπίπτει μόνον εν μη τηρήσει της εν τω νόμω (άρθρον 19 παρ. 1 Ν.2948/1922), τασσομένης διετούς προθεσμίας. Η υπό τα ως άνω δεδομένα και προς τον ρηθέντα σκοπόν απαλλοτρίωσις θεωρείται συντελεσμένη.

Λήψη αρχείου


Σελίδα 1 από 6Πρώτη   Προηγούμενο   [1]  2  3  4  5  6  Επόμενο   Τελευταία   
Αναζήτηση
Λέξη στην περιγραφή:
Κατηγορία:
Έτος:
Αρ. Απόφ.:
Δικαστήριο:
Τμήμα:
Εκτέλεση αναζήτησης
Κατηγορίες
Ταυτότητα

To portal www.spatialplandev.gr δημιουργήθηκε στα μέσα του 2014 από την εταιρεία Spatial Planning & Development Ε.Π.Ε.

Επιστημονικός Υπεύθυνος της προσπάθειας αυτής έχει οριστεί ο κ. Κωνσταντίνος Τσάντζαλος, Δικηγόρος Αθηνών, πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (MSc) στο γνωστικό αντικείμενο Χωροταξίας – Πολεοδομίας – Περιφερειακής Ανάπτυξης του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και υπ. Διδάκτωρ του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Facebook