Όλες οι καταχωρήσεις » Βιομηχανία - Βιοτεχνία
Εμφάνιση κατά:

10.11.2016 - ΝΣΚ 418/1996 Τριμ. Επιτροπή (αρ. 5 § 1 πδ 282/96) - Βιομηχανία - Βιοτεχνία

Δεν είναι επιτρεπτή η ανάθεση του έργου του αξιολογητή των επενδυτικών προτάσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Βιομηχανίας σε εταιρεία-μέλος του Συμβούλου Διαχείρισης του Προγράμματος τούτου.

Λήψη αρχείου


10.11.2016 - ΝΣΚ 376/1996 Τριμ. Επιτροπή (αρ. 5 § 1 πδ 282/96) - Βιομηχανία - Βιοτεχνία

Είναι επιτρεπτή σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.84/84, η εγκατάσταση και λειτουργία στο Ν.Αττικής επαγγελματικού εργαστηρίου μέχρι 15 HP και 50 KW με αντικείμενο δραστηριότητας την παρασκευή "οικολογικών ζυμαρικών".

Λήψη αρχείου


06.11.2016 - ΝΣΚ 261/1997 Τμ. Β' - Βιομηχανία - Βιοτεχνία

Κατά την έκδοση, αδειών εγκαταστάσεως και λειτουργίας μονάδων παραγωγής ετοίμου σκυροδέματος, (οι οποίες, σημειωτέον, είναι γενικές και δεν αφορούν απαραίτητα μονάδες παραγωγής σκυροδέματος που υπάγεται στις ρυθμίσεις του ανωτέρω Κανονισμού), θα πρέπει να εφαρμοσθούν μόνον οι γενικές διατάξεις της νομοθεσίας περί χορηγήσεως αδειών εγκαταστάσεως και λειτουργίας μηχανολογικών εγκαταστάσεων. Για την αποφυγή παρερμηνείας των διατάξεων του Κανονισμού Ετοίμου Σκυροδέματος εκ μέρους των δικαιούχων των αδειών και των εντεύθεν υποχρεώσεων αυτών, σκόπιμη είναι η επισήμανση στην άδεια, ότι η χορήγησή της δεν απαλλάσσει αυτούς από τις υποχρεώσεις που προβλέπει ο εν λόγω Κανονισμός.

Λήψη αρχείου


01.11.2016 - ΝΣΚ 350/1997 Ατομ. - Βιομηχανία - Βιοτεχνία

Δεν επιτρέπεται η ίδρυση μονάδων εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ.2 α/α 89 του π.δ.84/1984, σε περιοχές εκτός σχεδίου πόλεως, που δεν αποτελούν τμήματα περιοχών ΕΟ ή ΕΜ, ενώ η μετεγκατάσταση τέτοιων μονάδων επιτρέπεται σε εκτός σχεδίου περιοχές, που δεν εμπίπτουν σε περιοχές ΕΟ ή ΕΜ, μόνο με τις προϋποθέσεις του άρθρου 6 παρ.2 εδ.γ του π.δ.84/1984 (πλειοψ.).

Λήψη αρχείου


09.05.2016 - ΝΣΚ 258/1998 Τμ. Β' - Βιομηχανία - Βιοτεχνία

Η διάταξη του άρθρου 96 του π.δ.11/12-11-1929 προβλέπει για την εκποίηση δημοσίου κτήματος προς ίδρυση, λειτουργία ή αξιόλογη επέκταση υφιστάμενης βιομηχανίας ή βιοτεχνίας, τυπική και αυστηρή διαδικασία, η οποία περιλαμβάνει και τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας. Η σύμφωνη γνώμη, ενταγμένη στη διαδικασία διαχειρίσεως δημόσιας περιουσίας, αποτελεί πράξη αναπόσπαστα συνδεδεμένη με τη διαχείριση της δημόσιας περιουσίας και για το λόγο τούτο, μετά την ίδρυση των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων, η αρμοδιότητα αυτή της σύμφωνης γνώμης, που εν τω μεταξύ είχε μεταβιβασθεί στον νομάρχη, δεν περιέρχεται στην νομαρχιακή αυτοδιοίκηση, αλλά, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.2 εδ.β του ν.2240/1994, όπως αυτή τροποποιήθηκε με το άρθρο 14 του ν.2399/1996, στον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας και μέχρι τη δημοσίευση του οργανισμού της περιφέρειας, στον ορισθέντα προϊστάμενο ως αναπληρωτή του περιφερειακού διευθυντή πριν από την κατάργηση της θέσης (πλειοψ.).

Λήψη αρχείου


11.04.2016 - ΝΣΚ 14/1998 Τριμ. Επιτροπή (αρ. 5 § 1 πδ 282/96) - Βιομηχανία - Βιοτεχνία

Από τη διάταξη του άρθρου 7 παρ.5 του ν.2516/1997 σαφώς συνάγεται ότι εντός των ΒΙ.ΠΕ (Βιομηχανικών Περιοχών), ΒΙ.ΠΑ (Βιομηχανικών Πάρκων), ΒΙΟ.ΠΑ (Βιοτεχνικών Πάρκων), δηλ. εντός των οργανωμένων χώρων, για τους οποίους υπάρχουν ειδικές διατάξεις εγκατάστασης δεν απαιτείται άδεια εγκατάστασης. Τούτο ισχύει και για το ΒΙ.ΠΑ Λαυρίου για το οποίο υπάρχουν ειδικές διατάξεις εγκατάστασης (άρθρο 17 παρ.1 ν.2308/1995).

Λήψη αρχείου


08.02.2016 - ΝΣΚ 319/1975 Τμ. Α' - Βιομηχανία - Βιοτεχνία

Δια την εγκατάστασιν και λειτουργίαν των υπό των τεχνικών Εταιρειών εγκαθισταμένων μηχανικών συγκροτημάτων παρασκευής θερμού ασφαλτομίγματος απαιτείται κατά νόμον η έκδοσις αδείας εγκαταστάσεως και λειτουργίας, εφ όσον ταύτα λειτουργούν εν ωρισμένω χώρω κατά τρόπον μόνιμον ή ημιμόνιμον, ενώ τοιαύται άδειαι δεν απαιτούνται δια τα επί οχημάτων φερόμενα μηχανήματα τεχνικών έργων.

Λήψη αρχείου


05.10.2015 - ΝΣΚ 104/1985 - Βιομηχανία - Βιοτεχνία

Δεν είναι δυνατή η απαγόρευση ιδρύσεως βιομηχανιών στον Νομό Αττικής με εγκυκλίους του αρμοδίου Υπουργείου. Η απαγόρευση αντίθετα, η οποία προβλέπεται στο Α2 του Π.Δ. 791/81 και 84/84 για το ίδιο θέμα, είναι ισχυρή.

Λήψη αρχείου


04.10.2015 - ΝΣΚ 147/1979 Ολομέλεια - Βιομηχανία - Βιοτεχνία

Η εκ των υστέρων προβολή λόγων ανωτέρας βίας δια την μη εμπρόθεσμον ίδρυσιν επαρχιακής βιομηχανίας, δια την δημιουργίαν της οποίας εκηρύχθη αναγκαστική απαλλοτρίωσις, λόγων, οίτινες δεν διεπιστώθησαν κατά την υπό του άρθρου 19 παρ.2 του Ν.2948/1922 διαδικασίαν, δι εκδόσεως Διατάγματος, δεν δύνανται να αποτελέση λόγον μη καταπτώσεως της υπό της επαρχιακής βιομηχανίας κατατεθείσης εγγυήσεως.

Λήψη αρχείου


04.10.2015 - ΝΣΚ 125/1979 Ολομέλεια - Βιομηχανία - Βιοτεχνία

Αι προθεσμίαι αι προβλεπόμεναι υπό του άρθρου 19 του Ν.2948/1922 (εξάμηνος προς έναρξιν των εργασιών ιδρύσεως ή επεκτάσεως και διετής δια την λειτουργίαν, δυναμένη να συντμηθή ή και παραταθή επί εν εισέτι έτος δια Π.Δ/τος κατά τα εν τη παρ.2 του αυτού άρθρου ειδικώτερον οριζόμενα) και η προθεσμία η τασσομένη εν τη αδεία ιδρύσεως ή επεκτάσεως της βιομηχανίας, δυνάμει του άρθρου 3 παρ.2 του Ν.4480/65, είναι ανεξάρτητοι και αυτοτελείς, ούτως ώστε η παραμέλησις υπό του υποχρέου οιασδήποτε των προθεσμιών τούτων επιφέρει τας οριζομένας υπό του νόμου δι εκάστην περίπτωσιν συνεπείας, χωρίς τα αποτελέσματα τα επερχόμενα εκ της παραμελήσεως της μιάς να εξουδετερούνται ή επηρεάζωνται εκ του γεγονότος ότι ο υπόχρεως έχει τηρήσει ή δεν έχει εισέτι παραβή την ετέραν.

Λήψη αρχείου


Σελίδα 1 από 4Πρώτη   Προηγούμενο   [1]  2  3  4  Επόμενο   Τελευταία   
Αναζήτηση
Λέξη στην περιγραφή:
Κατηγορία:
Έτος:
Αρ. Απόφ.:
Δικαστήριο:
Τμήμα:
Εκτέλεση αναζήτησης
Κατηγορίες
Ταυτότητα

To portal www.spatialplandev.gr δημιουργήθηκε στα μέσα του 2014 από την εταιρεία Spatial Planning & Development Ε.Π.Ε.

Επιστημονικός Υπεύθυνος της προσπάθειας αυτής έχει οριστεί ο κ. Κωνσταντίνος Τσάντζαλος, Δικηγόρος Αθηνών, πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (MSc) στο γνωστικό αντικείμενο Χωροταξίας – Πολεοδομίας – Περιφερειακής Ανάπτυξης του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και υπ. Διδάκτωρ του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Facebook