Όλες οι καταχωρήσεις » Εποικισμός
Εμφάνιση κατά:

04.02.2017 - ΝΣΚ 44/1996 Τμ. Β' - Εποικισμός

Η υπ αριθμ. 108424/13-9-1934 απόφαση του Υπουργού Γεωργίας "Περί κηρύξεως ως αναδασωτέας της περιοχής του λεκανοπεδίου Αττικής", καταλαμβάνει εκτάσεις, οι οποίες μέχρι της ισχύος της έφεραν τον χαρακτήρα δάσους, τον οποίο απέβαλαν πρότερον, όχι νομίμως, εφ όσον, σύμφωνα με τις ισχύουσες τότε διατάξεις, μόνο τέτοιες εκτάσεις ηδύναντο να κηρυχθούν αναδασωτέες. Δεν καταλαμβάνει όμως, εκτάσεις, οι οποίες παραδεκτώς, κατά τις τότε ισχύουσες συνταγματικές διατάξεις και την κειμένη λοιπή νομοθεσία, είχαν νομίμως προορισθεί προς εξυπηρέτηση άλλων ισοτίμων σκοπών, όπως χάριν αποκαταστάσεως ακτημόνων, ως προς τις οποίες οι σχετικές διοικητικές πράξεις ηδύναντο να χωρήσουν ακωλύτως και μετά την ως άνω υπουργική απόφαση. Μετά την ισχύ του Συντ/τος (και των Ν.998/1979 και 666/1977) οι εποικιστικές κοινόχρηστες ή και άλλες μη χρησιμοποιηθείσες εκτάσεις προστατεύονται με βάση τις διατάξεις των άρθρων 24 παρ.1 και 117 παρ.3 του Σ τούτου αν φέρουν, μεταγενεστέρως κτηθείσα, ιδιότητα δάσους ή δασικής εκτάσεως (έστω και μη αναδασωτέας) και δεν είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν για άλλο σκοπό, μη συμβατό προς τις επιταγές αυτού. Ουδεμία δε διοικητική πράξη, έστω και εις εκτέλεση ή συμμόρφωση προς προϋφιστάμενες του Σ αυτού νομικές ρυθμίσεις δύναται να έλθει εις αντίθεση προς τις ως άνω διατάξεις και οποιαδήποτε παραχώρηση αληθώς δάσους ή δασικής εκτάσεως, έστω και προς τον σκοπό αποκαταστάσεως ακτημόνων, εφ όσον δεν γίνεται ανεκτή από τις άνω διατάξεις, δια των επιτρεπομένων με αυτές σχετικών εξαιρέσεων, είναι απολύτως άκυρη.

Λήψη αρχείου


19.06.2016 - ΝΣΚ 788/1998 Τμ. Δ' - Εποικισμός

Εποικιστική έκταση, που συμπεριελήφθη στην επέκταση της ρυμοτομίας του συνοικισμού, μπορεί να εκποιηθεί κατά τις διατάξεις του άρθρου 97 του Δ/τος της 11/12 Νοεμβρίου 1929. Η έννοια κτήμα "μικράς αξίας" ορίζεται κάθε φορά, για το συγκεκριμένο ακίνητο, λαμβανομένων υπόψη όχι μόνο της πραγματικής, αγοραίας αξίας αυτού, (που προσδιορίζεται από τις τοπικές οικονομικές συνθήκες), αλλά και όλων των χρησιμοτήτων αυτού (που προσδιορίζονται από τις ιδιαιτερότητες του ακινήτου). Στην έννοια "μη ομολογουμένως εύπορος" περιλαμβάνονται μόνον όσοι δεν διαθέτουν επαρκή περιουσιακά στοιχεία για μια αξιοπρεπή διαβίωση, γεγονός που είναι ζήτημα πραγματικό και θα προσδιορίζεται σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση, λαμβανομένων πάντα υπόψη των οικογενειακών και λοιπών εν γένει συνθηκών.

Λήψη αρχείου


05.10.2015 - ΝΣΚ 103/1985 Ατομ. - Εποικισμός

Η ΕΤΒΑ δικαιούται να τύχειπαραχωρήσεως κοινοχρήστου εποικιστικής εκτάσεως σύμφωνα με την διάταξη του Α 75παρ.9 του Ν.998/79 με μειωμένο στο μισο τίμημα σύμφωνα με το Α12 του Ν.666/77.

Λήψη αρχείου


24.09.2015 - ΝΣΚ 80/1986 - Εποικισμός

Είναι νόμιμη ηπαραχώρηση ή εκμίσθωση κοινοχρήστων εποικιστικών εκτάσεων σε επιχειρήσεις εκτροφής ζώων κατάλληλων γιαπαραγωγή γούνας.

Λήψη αρχείου


20.09.2015 - ΝΣΚ 618/1978 Ολομέλεια - Εποικισμός

Δια του άρθρου 10 του Ν 666/1977 μεταβιβάσθησαν εις την Γεν.Δ/νσιν Δασών του Υπ.Γεωργίας αι κατά την ισχύουσαν νομοθεσίαν αρμοδιότητες ετέρων διοικητικών υπηρεσιών ωσ προς την διοίκησιν και διαχειρίσιν των κοινοχρήστων και διαθεσίμων εποικιστικών εκτάσεων του νομού Αττικής, χωρίς να στερηθούν της διαχειριστικής των εξουσίας ως προς τας εκτάσεις ταύτας οι οικείοι συνεταιρισμοί ακτημόνων καλλιεργητών του νομού Αττικής.

Λήψη αρχείου


20.09.2015 - ΝΣΚ 612/1978 Β' Τμήμα Διακοπών - Εποικισμός

Δεν είναι δυνατή η παραχώρησις εποικιστικών εκτάσεων εις νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, Οργανισμούς και δημοσίας επιχειρήσεις βάσει γενικών διατάξεων προβλεπουσών την παραχώρησιν δημοσίων εκτάσεων γενικώς και ουχί βάσει ειδικών εποικιστικών νόμων, οίτινες δέον να προβλέπουν ειδικώς τας τοιαύτας παραχωρήσεις.

Λήψη αρχείου


23.07.2015 - ΝΣΚ 686/2001 Τμ. Δ' - Εποικισμός

Είναι δυνατή η σύσταση εμπράγματης ασφαλείας, επί της παραχωρηθείσης κοινόχρηστης εκτάσεως 60.000 τ.μ. του αγροκτήματος Προσοτσάνης Ν. Δράμας με σκοπό την δημιουργία εργοστασίου παραγωγής οικοδομικών προϊόντων, υπέρ εταιρείας χρηματοδοτικής μισθώσεως, τηρουμένων, εννοείται και των λοιπών νομίμων προϋποθέσεων.

Λήψη αρχείου


18.07.2015 - ΝΣΚ 493/2002 Τμ. Α2 - Εποικισμός

Είναι επιτρεπτή, κατά το άρθρο 123 παρ.10 του Αγρ.Κ., ως ισχύει μετά την αντικατάστασή του από το άρθρο 6 του Ν 994/1979, η παραχώρηση εποικιστικής, κατά την εν γένει Αγροτική Νομοθεσία, εκτάσεως (διαθέσιμης ή κοινόχρηστης) προς εταιρεία της οποίας ο σκοπός, κατά την καταστατική του περιγραφή (δημιουργία Τεχνόπολης, για την ανάπτυξη, αξιοποίηση της Τεχνολογικής Βιομηχανικής έρευνας, την εφαρμογή των αποτελεσμάτων της στους τομείς της Εθνικής Οικονομίας κλπ) δύναται να χαρακτηρισθεί κοινωφελής.

Λήψη αρχείου


17.07.2015 - ΝΣΚ 690/2002 Τμ. Δ' - Εποικισμός

α) Η υπ αριθ. 4/1995 απόφαση της Ε.Α. Καβάλας ως αμετάκλητη, -λόγω παρόδου από της εκδόσεώς της, της αποκλειστικής μηνιαίας προς αναθεώρηση προθεσμίας, την οποία ορίζει η διάταξη της παρ.3 του άρθρου 1 του ΝΔ 221/1974 -, εξακολουθεί να παράγει τις από αυτήν απορρέουσες έννομες συνέπειες και είναι εφαρμοστέα από τη Διοίκηση. β) Η τελευταία έχει διαζευτικώς την δυνατότητα, είτε να ανακαλέσει την πράξη παραχωρήσεως της εκτάσεως, λόγω παρόδου άπρακτης της προθεσμίας καταβολής του προσδιορισθέντος με την ως άνω απόφαση τιμήματος, επιστρέφοντας ατόκως το καταβληθέν από τον παραχωρησιούχο αρχικό ποσό, είτε να τάξει, για λόγους δημοσίου συμφέροντος, στον παραχωρησιούχο νέα εύλογη προθεσμία, ώστε αυτός να καταβάλει ατόκως το νέο επαυξημένο τίμημα.

Λήψη αρχείου


17.07.2015 - ΝΣΚ 95/2004 Ατομ. - Εποικισμός

α) Σε ότι αφορά στις κοινόχρηστες εποικιστικές εκτάσεις του ΝΔ 216/73, ο τρόπος αποκαθιερώσεως ρυθμίζεται ειδικά από τις διατάξεις αυτές, και πραγματοποιείται με την απόφαση του Νομάρχη, και πλέον του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας. β) Ο νόμος 1512/85 άρθρο 1 παρ.2 δεν αφορά ειδικά στις εποικιστικές κοινόχρηστες μη βοσκήσιμες εκτάσεις, αφού ως τέτοιες θεωρούνται εκείνες που αναφέρονται στην εποικιστική νομοθεσία, αλλά αφορά γενικώς τις εκτάσεις που ανήκουν κατά κυριότητα σε δημόσιο νομικό πρόσωπο και τον προσδιορισμό χρήσης τους, ο οποίος προσδιορίζει και τον τρόπο αποχαρακτηρισμού τους ανάλογα με την νομική ή πραγματική ιδιότητα της κάθε συγκεκριμένης εκτάσεως.

Λήψη αρχείου


Σελίδα 1 από 2Πρώτη   Προηγούμενο   [1]  2  Επόμενο   Τελευταία   
Αναζήτηση
Λέξη στην περιγραφή:
Κατηγορία:
Έτος:
Αρ. Απόφ.:
Δικαστήριο:
Τμήμα:
Εκτέλεση αναζήτησης
Κατηγορίες
Ταυτότητα

To portal www.spatialplandev.gr δημιουργήθηκε στα μέσα του 2014 από την εταιρεία Spatial Planning & Development Ε.Π.Ε.

Επιστημονικός Υπεύθυνος της προσπάθειας αυτής έχει οριστεί ο κ. Κωνσταντίνος Τσάντζαλος, Δικηγόρος Αθηνών, πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (MSc) στο γνωστικό αντικείμενο Χωροταξίας – Πολεοδομίας – Περιφερειακής Ανάπτυξης του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και υπ. Διδάκτωρ του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Facebook