Όλες οι καταχωρήσεις » Αναδασμός
Εμφάνιση κατά:

27.03.2017 - ΝΣΚ 1/2017 Τμ. Στ' - Αναδασμός

Η αρμοδιότητα επί των συμβάσεων μελετών, των σχετικών με τους αναδασμούς, μετά την ισχύ του ν. 4061/2012, με τον οποίο προστέθηκε η περίπτωση 32 στο άρθρο 186 του ν. 3852/2010, ανήκει στην κατά τόπο αρμόδια Περιφέρεια της χώρας, σε όποιο στάδιο και αν ευρίσκεται η συγκεκριμένη σύμβαση κατά τον χρόνο έναρξης ισχύος του ν. 4061/2012. Συνεπώς η αρμοδιότητα αυτή δεν ανήκει στην πρώην Διεύθυνση Τοπογραφικής, ως Διευθύνουσα το έργο Υπηρεσία κατά το έτος 1998 (νυν Τμήμα Τοπογραφικών-Ψηφιακών Γεωχωρικών Δεδομένων Μελετών και Έργων της Διευθύνσεως Τεχνικών Μελετών Κατασκευών και Τοπογραφικής). Η αλλαγή του φορέα της σχετικής αρμοδιότητας επέρχεται ευθέως εκ του νόμου, δεδομένου ότι δεν τίθεται ειδικότερος νομικός προβληματισμός ως προς την ερμηνεία συγκεκριμένης διάταξης, ούτε, εξάλλου, από τις προαναφερθείσες διατάξεις προκύπτει ειδικότερη διαδικασία μεταβολής της αρμοδιότητας, που να απαιτεί ερμηνεία.

Λήψη αρχείου


19.06.2016 - ΝΣΚ 572/1998 Τμ. Γ' - Αναδασμός

Ο αστικός αναδασμός αποτελεί έννομη σχέση δημοσίου δικαίου και, ειδικότερα, σύνθετη διοικητική ενέργεια, το τελευταίο στάδιο της οποίας είναι η έκδοση του παραχωρητηρίου. Αφού η διοίκηση διαπίστωσε την πιο πάνω παρανομία, δύναται να αποκαταστήσει τη νομιμότητα, εντός ευλόγου χρόνου (πενταετία), ανακαλώντας την πράξη όπου εμφιλοχώρησε η παρανομία, καθώς και τις επόμενες αυτής πράξεις κατά τη σύνθετη διοικητική ενέργεια του αστικού αναδασμού και εκδίδοντας αντίστοιχες πράξεις απαλλαγμένες του σχετικού ελαττώματος. Η πιο πάνω ενέργεια της Υπηρεσίας, σκοπώντας στην αποκατάσταση της νομιμότητας, εξομοιώνεται από άποψη συνεπειών με τη δικαστική ακύρωση των πράξεων που ανακαλούνται και, ως εκ τούτου, έχει αναδρομική ισχύ και δεν εμποδίζεται από το γεγονός ότι είχε περατώσει το έργο της η συσταθείσα αρμόδια τριμελής επιτροπή και ότι έχει μεταγραφεί παραχωρητήριο που πάσχει από ελάττωμα.

Λήψη αρχείου


11.04.2016 - ΝΣΚ 64/1998 Τμ. Β' - Αναδασμός

Τα Πρακτικά συμβιβαστικής επεμβάσεως του Ειρηνοδίκου, κατά τη διαδικασία των άρθρων 209 επ. Κωδ.Πολ.Δικ., στα οποία περιέχεται δήλωση περί συμβιβαστικής επιλύσεως της διαφοράς καθ όσον αφορά στην κυριότητα αγροτεμαχίου, περιληφθέντος στον αναγκαστικό αναδασμό μείζονος εκτάσεως, δεν δύνανται να θεωρηθούν ως επέχοντα θέση αμετάκλητης δικαστικής αποφάσεως, προκειμένου, βάσει αυτών, να χωρήσει διόρθωση των κτηματολογικών στοιχείων του οικείου αναδασμού, κατ εφαρμογή της διατάξεως του άρθρου 22 παρ.1 περ.α του Ν.674/1977, η οποία αξιοί ρητώς ύπαρξη αμετάκλητης δικαστικής αποφάσεως. Είναι, όμως, δυνατή η, κατ άρθρο 22 παρ.1 περ.β του ιδίου νόμου, διόρθωση των κτηματολογικών στοιχείων συνεπεία της, βάσει των στοιχείων του φακέλου, διαπιστουμένης εσφαλμένης καταχωρίσεως, ένεκα μη λήψεως υπόψη της υπάρξεως συμβολαιογραφικού εγγράφου μεταβιβάσεως λόγω γονικής παροχής του συγκεκριμένου αγροτεμαχίου.

Λήψη αρχείου


28.03.2016 - ΝΣΚ 574/1999 Τμ. Β' - Αναδασμός

Η Διοίκηση μπορεί να εκδόσει παραχωρητήριο στο όνομα του φερομένου ως δικαιούχου στον κυρωθέντα στον οικείο κτηματολογικό πίνακα σε περίπτωση δε, που συντρέξει οποιαδήποτε προϋπόθεση, από τις προβλεπόμενες στο άρθρο 22 του Ν.674/77 και ιδιαίτερα ενόψει της χρόνιας δικαστικής διαμάχης μεταξύ του φερομένου δικαιούχου και των τρίτων διεκδικητών, αμετάκλητη δικαστική απόφαση, οφείλει με απόφαση του οικείου Νομάρχη να προβεί στην ανάλογη διόρθωση της απόφασης, που κυρώνει τον εν λόγω αναδασμό.

Λήψη αρχείου


05.10.2015 - ΝΣΚ 467/1979 Α' Τμήμα Διακοπών - Αναδασμός

Εάν εκ των εκτελεστέων εγγειοβελτιωτικών έργων ωφελούνται μόνον αι ιδιοκτησίαι της αναδιανεμητέας περιφερείας δι ενιαίου αναδασμού περιλαμβάνοντος κτηματικάς περιφερείας πλειόντων Δημων ή Κοινοτήτων, επιτρέπεται η κατ εφαρμογήν του άρθρου 20 παρ.1 του Ν.674/1977 αναλογική μείωσις των εξυπηρετουμένων ιδιοκτησιών, προς εξασφάλισιν της αναγκαιούσης δια τα έργα εδαφικής εκτάσεως.

Λήψη αρχείου


04.10.2015 - ΝΣΚ 107/1979 Τμ. Β' - Αναδασμός

Τα δια την μεταγραφήν των κατά την διαδικασίαν του αναδασμού εκδιδομένων παραχωρητηρίων προβλεπόμενα πάγια δικαιώματα των αμίσθων υποθηκοφυλάκων καταβάλλονται υπό του Δημοσίου.

Λήψη αρχείου


03.09.2015 - ΝΣΚ 115/1987 Τμ. Α' - Αναδασμός

Η απόφαση του Ειρηνοδικείου που κυρώνει ανώμαλη δικαιοπραξία μεταβιβάσεως γεωργικού κλήρου, εφόσον κατέστη τελεσίδικος, μπορεί να ληφθεί υπόψη για την διόρθωση των κτηματολογικών στοιχείων του αναδασμού.

Λήψη αρχείου


22.07.2015 - ΝΣΚ 544/2001 Τμ. Β' - Αναδασμός

Το, κατ άρθρον 214 Α ΚΠολΔ, πρακτικό εξώδικης επιλύσεως της διαφοράς (συμβιβασμού) δεν επέχει θέση αμετάκλητης δικαστικής αποφάσεως κατά τα οριζόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν 674/1977.

Λήψη αρχείου


22.07.2015 - ΝΣΚ 570/2001 Τμ. Β' - Αναδασμός

Στην περίπτωση του αναδασμού, ο νομοθέτης θεσπίζει λεπτομερώς άλλη διαδικασία για τις ιδιοκτησίες και άλλη για τους κλήρους, ο δε πιο πάνω Ν 674/1977 είναι ειδικός, καθόσον αφορά ειδικά τον αναδασμό της γης και επομένως υπερισχύει σύμφωνα με τη σχετική γενική αρχή κάθε άλλου γενικού. Αν υπάρξει διαφορά μεταξύ πλασματικού και πραγματικού νομέα πρέπει να λυθεί από το δικαστήριο. Κατά συνέπεια, εφόσον για τον αναδασμό των κλήρων ισχύει διαδικασία διαφορετική από τη διαδικασία που ισχύει για τον αναδασμό των ιδιοκτησιών, ο δε σχετικός νόμος (674/1977) είναι ειδικός, η Επιτροπή Αναδασμού έχει υποχρέωση να εφαρμόσει για τους κλήρους κατά την κατάρτιση του κτηματολογικού πίνακα αναδασμού τη διαδικασία του άρθρου 9 παρ.4 του Ν 674/1977, που ισχύει γι αυτούς (κλήρους).

Λήψη αρχείου


20.07.2015 - ΝΣΚ 579/2000 Τμ. Ε' - Αναδασμός

1) Δεν μπορεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν 674/77, να διορθωθεί παραχωρητήριο που εκδόθηκε κατά τον αναδασμό του αγροκτήματος Ερυθρών Μεγαρίδος το έτος 1969 και από της μεταγραφής του παρήλθε ήδη τριετία μετά την ισχύ του άνω νόμου. 2) Ο διεκδικών το σχετικό ακίνητο μόνον δικαίωμα αποζημιώσεως μπορεί να εγείρει.

Λήψη αρχείου


Σελίδα 1 από 2Πρώτη   Προηγούμενο   [1]  2  Επόμενο   Τελευταία   
Αναζήτηση
Λέξη στην περιγραφή:
Κατηγορία:
Έτος:
Αρ. Απόφ.:
Δικαστήριο:
Τμήμα:
Εκτέλεση αναζήτησης
Κατηγορίες
Ταυτότητα

To portal www.spatialplandev.gr δημιουργήθηκε στα μέσα του 2014 από την εταιρεία Spatial Planning & Development Ε.Π.Ε.

Επιστημονικός Υπεύθυνος της προσπάθειας αυτής έχει οριστεί ο κ. Κωνσταντίνος Τσάντζαλος, Δικηγόρος Αθηνών, πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (MSc) στο γνωστικό αντικείμενο Χωροταξίας – Πολεοδομίας – Περιφερειακής Ανάπτυξης του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και υπ. Διδάκτωρ του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Facebook