Όλες οι καταχωρήσεις » Διαφημίσεις
Εμφάνιση κατά:

01.06.2018 - ΝΣΚ 14/2018 Ατομ. - Διαφημίσεις

α) Οι διατάξεις της περ. A της παρ. 1 άρθρου 4 της με αριθμό 52138/2003 (ΦΕΚ Β'1788) κοινής υπουργικής αποφάσεως που καθορίζουν τον τύπο, το μέγεθος, τους όρους και τις προϋποθέσεις των διαφημιστικών πινακίδων επί των πεζοδρομίων, θεωρούνται ανίσχυρες και μη εφαρμόσιμες από την διοίκηση. β) Δεν μπορεί να τύχει απάντησης το ερώτημα αν μπορεί να αναληφθεί νομοθετική πρωτοβουλία για την ρύθμιση εκ νέου του επιτρεπτού ασκήσεως, κατά συγκεκριμένο τρόπο, της υπαίθριας διαφήμισης. Ο κοινός νομοθέτης και η διοίκηση δεσμεύονται, κατ' άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, από το άρθρο 4 της Διεθνούς Συμβάσεως της Βιέννης για την Οδική Σήμανση και Σηματοδότηση, που κυρώθηκε με το ν. 4266/2014 και έχει υπερνομοθετική ισχύ.

Λήψη αρχείου


09.10.2016 - ΝΣΚ 530/1983 - Διαφημίσεις

Ως "εγκεκριμένο σχέδιο πόλεωσ" στο Α11παρ.1 εδ.γ του Κ.Ο.Κ. νοείται το κατά τις οικείες διατάξεις του Ν.Δ. 17 Ιουλίου 1923 "περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π."εγκρινόμενο και όχι οι με αποφάσεις των Νομαρχών χαρακτηριζόμενες ή απ ευθείας από τον νόμο θεωρούμενες ως "κατοικημένεσ"περιοχές, βάσει ειδικών και ασχέτων με το θέμα που ρυθμίζει το Α 11 του Κ.Ο.Κ. διατάξεων, ούτε οι οικισμοί, έστω και προυφιστάμενοι του 1923, οι οποίοι στερούνται εγκεκριμένου σχεδίου.

Λήψη αρχείου


09.10.2016 - ΝΣΚ 361/1983 - Διαφημίσεις

Από τον συνδυασμό των Α 11παρ.1,4 και 5 και 106παρ. 1 και 5 του Ν.614/77, 15παρ.1, 16 και 17 του από 24-9/20-10-58 Β .Δ. "περί προσόδων των δήμων και κοινοτήτων", όπως τροποποιήθηκαν με τον Ν.1144/81, προκύπτει ότι οι ρυθμίσεις των ανωτέρω διατάξεω ν ισχύουνπαραλλήλως και ότι τα ανωτέρω Ατου Ν.614/77 δεν κ αταργήθηκαν με το Α19 παρ.1 του Ν.1144/81, διότι αυτά τα άρθ ρα ρυθμίζουν αποκλειστικώς την ασφάλεια της κυκλοφορίας στις εθνι κές και παρχιακές οδούς. Συνεπώς όποιος θέλει να τοποθετήσει δια φημίσεις κατά μήκος αυτών θα πρέπει να ζητά πρώτα άδεια των αρμοδ ίων υπηρεσιών του Υπουργείου Δημ.Εργων και μετά άλλη άδεια από το υς Δημάρχους και Προέδρους Κοινοτήτων (πλειοψηφία).

Λήψη αρχείου


07.10.2015 - ΝΣΚ 216/1985 - Διαφημίσεις

Οι διατάξεις του Α 2 του Ν.Δ.31/68 που απαγορεύουν την ρίψη διαφημιστικών εντύπων στους κοινόχρηστους χώρους των Δήμων και Κοινοτήτων δεν καταργήθηκαν με την ισχύ των Α 5 και 6 του Ν. 1491/84.

Λήψη αρχείου


15.07.2015 - ΝΣΚ 422/2004 Ατομ. - Διαφημίσεις

Απαγορεύεται η προβολή υπαίθριας διαφήμισης στο κατάστρωμα δρόμων και πεζοδρομίων, ενώ επιτρέπεται η τοποθέτηση διαφημιστικών πλαισίων στα πεζοδρόμια, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου. Επιτρέπεται η προβολή υπαίθριας διαφήμισης στα στέγαστρα στάσεων, σε σημείο που δεν αποσπούν την προσοχή των οδηγών. Ο καθορισμός των χώρων προβολής υπαίθριας διαφήμισης γίνεται από τα όργανα της Περιφέρειας αυτοβούλως.

Λήψη αρχείου


Αναζήτηση
Λέξη στην περιγραφή:
Κατηγορία:
Έτος:
Αρ. Απόφ.:
Δικαστήριο:
Τμήμα:
Εκτέλεση αναζήτησης
Κατηγορίες
Ταυτότητα

To portal www.spatialplandev.gr δημιουργήθηκε στα μέσα του 2014 από την εταιρεία Spatial Planning & Development Ε.Π.Ε.

Επιστημονικός Υπεύθυνος της προσπάθειας αυτής έχει οριστεί ο κ. Κωνσταντίνος Τσάντζαλος, Δικηγόρος Αθηνών, πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (MSc) στο γνωστικό αντικείμενο Χωροταξίας – Πολεοδομίας – Περιφερειακής Ανάπτυξης του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και υπ. Διδάκτωρ του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Facebook