Όλες οι καταχωρήσεις » Περιβαλλοντική Αδειοδότηση
Εμφάνιση κατά:

19.06.2016 - ΝΣΚ 125/2016 Τμ. Γ' - Περιβαλλοντική Αδειοδότηση

ι παλαιές αυτοτελείς και εκτελεστές πράξεις εγκρίσεως επεμβάσεως σε δασική έκταση παύουν να ισχύουν μόνο κατά το μέρος που το περιεχόμενό τους ρυθμίζεται διαφορετικά από τη νέα ΑΕΠΟ (τροποποιητική ή ανανεωτική). Σε περίπτωση τροποποιήσεως ή ανανεώσεως ΑΕΠΟ ή υπαγωγής σε ΠΠΔ, η υποβαλλόμενη κατά το στάδιο αυτό αιτιολογημένη γνωμοδότηση της αρμόδιας δασικής αρχής ενσωματώνεται στη νεότερη πράξη, επέχουσα και θέση εγκρίσεως επεμβάσεως σύμφωνα με το ισχύον καθεστώς. Αποφάσεις Ε.Π.Ο. και υπαγωγής σε ΠΠΔ που εκδόθηκαν με το καθεστώς του Ν. 4014/2011 χωρίς γνωμοδότηση της αρμόδιας δασικής αρχής, επιβάλλεται να ανακαλούνται για λόγους νομιμότητας και δημοσίου συμφέροντος (ομοφώνως).

Λήψη αρχείου


15.07.2015 - ΝΣΚ 630/2004 Τμ. Α' - Περιβαλλοντική Αδειοδότηση

Δεν είναι κατά νόμο επιτρεπτή η περιβαλλοντική αδειοδότηση για την επέκταση του ΑΗΣ Χανίων, που συνίσταται στην εγκατάσταση και λειτουργία νέου αεριοστρόβιλου, διότι πρόκειται για απαγορευμένη οχλούσα δραστηριότητα, εφόσον, όμως, προηγουμένως διαπιστωθεί αρμοδίως ότι η συγκεκριμένη εγκατάσταση βρίσκεται σε απόσταση μικρότερη των 500 μέτρων από τα όρια του προϋφιστάμενου του 1923 οικισμού Ξυλοκαμάρας.

Λήψη αρχείου


Αναζήτηση
Λέξη στην περιγραφή:
Κατηγορία:
Έτος:
Αρ. Απόφ.:
Δικαστήριο:
Τμήμα:
Εκτέλεση αναζήτησης
Κατηγορίες
Ταυτότητα

To portal www.spatialplandev.gr δημιουργήθηκε στα μέσα του 2014 από την εταιρεία Spatial Planning & Development Ε.Π.Ε.

Επιστημονικός Υπεύθυνος της προσπάθειας αυτής έχει οριστεί ο κ. Κωνσταντίνος Τσάντζαλος, Δικηγόρος Αθηνών, πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (MSc) στο γνωστικό αντικείμενο Χωροταξίας – Πολεοδομίας – Περιφερειακής Ανάπτυξης του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και υπ. Διδάκτωρ του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Facebook