Όλες οι καταχωρήσεις » Κοινοτικά Προγράμματα
Εμφάνιση κατά:

08.11.2016 - ΝΣΚ 510/1996 Τριμ. Επιτροπή (αρ. 5 § 1 πδ 282/96) - Κοινοτικά Προγράμματα

Αλλαγή δικαιούχου που υπήχθη στις ρυθμίσεις του Καν.ΕΟΚ 866/90 για τη βελτίωση συνθηκών μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων είναι δυνατή μόνο αν συντρέχουν σωρευτικά όλες οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 21 παρ.5 εδ.3 της ΚΥΑ 415312/6255/29-9-94 ΥΠΕΘΟ, ΥΠΟΙΚ, ΥΠΓΕ. Στην αντίθετη περίπτωση δηλαδή αν γίνει αλλαγή του δικαιούχου του επενδυτικού σχεδίου χωρίς να τηρηθούν αυτές οι προϋποθέσεις, τότε επέρχονται όλες οι προβλεπόμενες στον Κανονισμό και την ΚΥΑ συνέπειες ως προς την καταβολή/ ανάκτηση των κοινοτικών και εθνικών ενισχύσεων.

Λήψη αρχείου


26.10.2016 - ΝΣΚ 61/1997 Τμ. Β' - Κοινοτικά Προγράμματα

Οι επιδοτήσεις που καταβάλλονται δυνάμει των Κανονισμών (ΕΟΚ) 1609/89 και 2080/92 που συνιστούν οικονομικές ενισχύσεις εν μέρει μέσω του FEOGA κατά το ποσοστό της τοιαύτης Κοινοτικής συμμετοχής απαλλάσσονται των κρατήσεων χαρτοσήμου και της επ αυτού προσαύξησης υπέρ του ΟΓΑ σύμφωνα με το άρθρο 64 του Ν.1249/82.

Λήψη αρχείου


19.06.2016 - ΝΣΚ 680/1998 Τριμ. Επιτροπή (αρ. 5 § 1 πδ 282/96) - Κοινοτικά Προγράμματα

Παραγωγός που καλλιεργεί νοικιασμένο αγροτεμάχιο, του οποίου ο ιδιοκτήτης έχει υπεύθυνα δηλώσει ότι δεν θα το εκμεταλλευθεί ο ίδιος γεωργικά, δικαιούται κοινοτικής οικονομικής ενίσχυσης στα πλαίσια του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (Ο.Σ.Δ.Ε.) που θεσπίστηκε με τον Κανονισμό ΕΟΚ 3508/92 του Συμβουλίου.

Λήψη αρχείου


05.04.2016 - ΝΣΚ 501/1999 Τριμ. Επιτροπή (αρ. 5 § 1 πδ 282/96) - Κοινοτικά Προγράμματα

Οι προβλεπόμενες από το άρθρο 14 του Κανονισμού (ΕΟΚ) 1035/72 του Συμβουλίου ενισχύσεις εκκίνησης σε Ομάδα Παραγωγών, που αναγνωρίσθηκε με τις διατάξεις του εν λόγω Κανονισμού και υπέβαλε σχετική αίτηση για την καταβολή τους πριν την 31.12.1996, αν και ο ανωτέρω Κανονισμός καταργήθηκε από 1.1.1997, οπότε τέθηκε σε εφαρμογή ο Κανονισμός (ΕΟΚ) του Συμβουλίου 2200/96, με τις διατάξεις του οποίου αναγνωρίσθηκε και πάλι η ως άνω Ομάδα Παραγωγών, πρέπει να καταβληθούν σ αυτήν βάσει του άρθρου 53 του Κανονισμού 2200/96.

Λήψη αρχείου


05.04.2016 - ΝΣΚ 500/1999 Τριμ. Επιτροπή (αρ. 5 § 1 πδ 282/96) - Κοινοτικά Προγράμματα

Δικαιολογείται η επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος, που έλαβε αγροτικός συνεταιρισμός για ενισχύσεις, εφόσον προέκυψε μετά από ελέγχους, ότι τα ποσά με τα οποία εξόφλησε τους παραγωγούς μέλη του, ανταποκρίνονταν συνολικά σε μικρότερες ποσότητες του προϊόντος για τις οποίες καταβλήθηκαν οι ενισχύσεις.

Λήψη αρχείου


04.04.2016 - ΝΣΚ 345/1999 Τριμ. Επιτροπή (αρ. 5 § 1 πδ 282/96) - Κοινοτικά Προγράμματα

Δεν είναι δυνατή η επιδότηση κτηνοτρόφων μέσα στα πλαίσια του προγράμματος ενίσχυσης παραγωγών προβείου και αιγείου κρέατος για την περίοδο που υπέβαλαν σχετικές αιτήσεις για το λόγο ότι διαπιστώθηκε σωρεία παραβάσεων κατά τους γενομένους σε βάρος τους δειγματοληπτικούς ελέγχους και τούτο ανεξάρτητα από την μη ποινική τους καταδίκη για την τέλεση αξιοποίνων πράξεων κατά τη διάρκεια των εν λόγω ελέγχων.

Λήψη αρχείου


01.04.2016 - ΝΣΚ 168/1999 Τριμ. Επιτροπή (αρ. 5 § 1 πδ 282/96) - Κοινοτικά Προγράμματα

Το δικαίωμα καταβολής εξαγωγικών κοινοτικών ενισχύσεων σε προϊόντα που αποδεδειγμένα εξήχθησαν σε μια τρίτη χώρα από μία επιχείρηση δεν επηρεάζεται από την αμφισβήτηση εξαγωγών σε άλλη τρίτη χώρα από την ίδια επιχείρηση, ούτε ενδείκνυται η επιβολή κυρώσεων σε βάρος της πριν τη βέβαιη διοικητική διαπίστωση παρατυπιών στις αμφισβητούμενες εξαγωγές.

Λήψη αρχείου


29.03.2016 - ΝΣΚ 136/1999 Τμ. Β' - Κοινοτικά Προγράμματα

Δεν είναι δυνατή η ανάκτηση κοινοτικών και εθνικών ενισχύσεων που έλαβαν δικαιούχοι ενταγμένοι σε κοινοτικά επενδυτικά προγράμματα λόγω πτώχευσής τους.

Λήψη αρχείου


29.03.2016 - ΝΣΚ 135/1999 Τμ. Β' - Κοινοτικά Προγράμματα

Είναι δυνατή η λήψη κοινοτικών ενισχύσεων από παραγωγούς, που καλλιεργούν σε ιδιόκτητα αγροτεμάχια σε περιοχές υγροβιοτόπων που τυγχάνουν απολύτου προστασίας της φύσης (πλειοψ.).

Λήψη αρχείου


15.07.2015 - ΝΣΚ 86/2005 Τμ. Γ' - Κοινοτικά Προγράμματα

Τα Περιφερειακά Ταμεία Ανάπτυξης δεν μπορούν να χρησιμοποιούν τους τόκους που προέρχονται από την διαχείριση των πιστώσεων των έργων του Γ΄ Κ.Π.Σ. για την κάλυψη των λειτουργικών τους δαπανών. (ομοφ.)

Λήψη αρχείου


Αναζήτηση
Λέξη στην περιγραφή:
Κατηγορία:
Έτος:
Αρ. Απόφ.:
Δικαστήριο:
Τμήμα:
Εκτέλεση αναζήτησης
Κατηγορίες
Ταυτότητα

To portal www.spatialplandev.gr δημιουργήθηκε στα μέσα του 2014 από την εταιρεία Spatial Planning & Development Ε.Π.Ε.

Επιστημονικός Υπεύθυνος της προσπάθειας αυτής έχει οριστεί ο κ. Κωνσταντίνος Τσάντζαλος, Δικηγόρος Αθηνών, πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (MSc) στο γνωστικό αντικείμενο Χωροταξίας – Πολεοδομίας – Περιφερειακής Ανάπτυξης του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και υπ. Διδάκτωρ του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Facebook