Όλες οι καταχωρήσεις » Κατάτμηση
Εμφάνιση κατά:

04.02.2017 - ΝΣΚ 25/1996 Τμ. Γ' - Κατάτμηση

Το μεταβιβαζόμενο, με το υπ αριθμ. 524/15.6.1994 συμβόλαιο πώλησης συμβολαιογράφου Αθηνών, ακίνητο δεν είναι ανεξάρτητο και αυτοτελές, διότι " είναι μη άρτιο και προέκυψε από παράνομη κατάτμηση μεγαλυτέρου ενιαίου ακινήτου, ως τούτο ειδικότερα περιγράφεται στο υπ αριθμ. 102/15.6.1913 πωλητήριο συμβόλαιο της Δημογεροντίας Πάτμου.

Λήψη αρχείου


19.10.2016 - ΝΣΚ 437/1981 Τμ. Γ' - Κατάτμηση

Ενιαία οικοπεδική έκτασις, διαχωρισθείσαπαρά του ιδιοκτήτου της εις δύο τμήματα, δια συμβολαιογραφικού εγγράφου, αποτελεί εν τη εννοία του Α 4 του Γ.Ο.Κ/73 εν ενιαίον οικόπεδον και ουχί δύο τοιαύτα δια την εφαρμογήν των οικείων πολεοδομικών διατάξεων.

Λήψη αρχείου


09.10.2016 - ΝΣΚ 2/1982 Τμ. Α' - Κατάτμηση

Συνεχόμενα οικόπεδα, ανήκοντα εις τους ιδίους κυρίους θεωρείται ότι συνενώθησαν δια της πολεοδομικής συνεκμεταλλεύσεως αυτών ως ενιαίου οικοπέδου, γεγομένης κατόπιν αιτήσεως των ιδιοκτητών προς την πολεοδομικήν Αρχήν. Η μεταγενεστέρα κατάτμησις αυτού και η δημιουργία μη αρτίου οικοπέδου είναι άκυρος κατά το Α 2 του ΝΔ 690/1948. Μετά την ισχύν του Α 6 του Ν 720/1977, η ακυρότης αύτη ήρθη, αλλά δεν δύναται να οικοδομηθή το οικόπεδον το ανακτήσαν την αυθπαρξίαν του, εφ όσον δεν είναι άρτιον.

Λήψη αρχείου


09.10.2016 - ΝΣΚ 264/1980 Τμ. Γ' - Κατάτμηση

1) Δεν δύναται να χορηγηθή άδεια κατατμήσεως ιδιωτικού δάσους ή δασικής εκτάσεως δι εγκατάστασιν κατασκηνώσεων.
2) Εφ όσον δεν εξεδόθη το Π.Δ/γμα το προβλεπόμενον υπό της διατάξεως του Α 56παρ.5 του Ν.998/79, δεν δύναται να χορηγηθή άδεια κατατμήσεως προς εγκατάστασιν βιομηχανίας γάλακτος εις τμήμα ιδιωτικού δάσους ή δασικής εκτάσεως.
3) Δεν δύναται να χορηγηθή άδεια κατατμήσεως προς ανέγερσιν διδακτηρίου εις τμήμα ιδιωτικού δάσους ή δασικής εκτάσεως, εφ όσον δεν υπήχθη αύτη εις οικιστικήν περιοχήν και η μεταβίβασις δεν γίνεται προς Οργανισμόν Σχολικών Κτιρίων, το οικείον Σχολικόν Ταμείον ή το δημόσιον εκπαιδευτικόν ίδρυμα.

Λήψη αρχείου


26.10.2015 - ΝΣΚ 54/1994 Τμ. Γ' - Κατάτμηση

Κατά τις διατάξεις που διέπουν τον οικισμό "Υψο" κοινότητας Κάτω Κορακιάνας Νομού Κερκύρας, δεν μπορεί να κατατμηθεί υφιστάμενο οικόπεδο που έχει εμβαδόν 2246,99 τ.μ. σε δύο άρτια οικόπεδα, το καθένα από τα οποία θα εκτείνεται μέσα στο συνεκτικό και μη συνεκτικό τμήμα του οικισμού, αλλά δεν θα έχει μέσα στο συνεκτικό τμήμα εμβαδόν 1.000 τ.μ.

Λήψη αρχείου


05.10.2015 - ΝΣΚ 122/1985 - Κατάτμηση

Παύει να υπάρχει η υποχρέωση μη αλλαγής της χρήσεως του γεωργικού κλήρου στις περιπτώσεις που είτε επιτρέπεται η κατάτμηση τούτου κατ Α1παρ.2 Α.Ν.431/68, είτε ήρθη η σχετική απαγόρευση κατ Α 213 Αγρ.Κώδ. είτε τέλος επικυρώθηκε κατά νόμιμη διαδικασία η γενομένη κατάτμηση δι ανωμάλου δικαιοπραξίας.

Λήψη αρχείου


03.09.2015 - ΝΣΚ 133/1987 Τμ. Α' - Κατάτμηση

Συνένωση κατατμηθέντων οικοπέδων των οποίων η κατάτμηση επικυρώθηκε για να θεωρηθούν κατά παρέκλιση άρτια.

Λήψη αρχείου


03.09.2015 - ΝΣΚ 60/1987 Τμ. Α' - Κατάτμηση

Κατά την διάταξη του άρθρου 2 παρ.4 του ΝΔ 690/1948 η αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία οφείλει να κρίνει και να αποφασίσει εν όψει των τεθέντων υπόψη της από τον ενδιαφερόμενο συμβολαίων αν έχει γίνει κατάτμηση του οικοπέδου και αν συνεπεία της κατατμήσεως αυτής παραβιάστηκε η παρ.2 του άρθρου 2 του ίδιου ΝΔ, οπότε η απόφασή της αυτή που προσβάλλεται με ένσταση ενώπιον του Υπουργού έχει αναμφίβολα εκτελεστό χαρακτήρα.

Λήψη αρχείου


13.07.2015 - ΝΣΚ 346/2005 Τμ. Α' - Κατάτμηση

Κατάτμηση γηπέδου σε μικρότερα γήπεδα άνω των 4.000 τ.μ. εκάστου, προ της ισχύος του Ν 3212/2003 και μεταγενέστερη σύσταση πραγματικής δουλείας μεταξύ του πωλητού που παρακράτησε στην κυριότητά του εδαφική λωρίδα άνω των 4.000 τ.μ. και των αγοραστών των επί μέρους κατατμηθέντων γηπέδων, από μόνη της δεν παραβιάζει το άρθρο 20 ΝΔ 17.7/16.8.1923, πλην εναπόκειται στον Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., μετά γνώμη του ΚΣΧΟΠ, να κρίνει αν, με βάση τα πραγματικά περιστατικά, υποκρύπτεται ή όχι απαγορευμένη έμμεση δημιουργία κοινόχρηστων χώρων.

Λήψη αρχείου


11.07.2015 - ΝΣΚ 304/1987 Τμ. Β' - Κατάτμηση

Οικοδομήσιμο ακίνητο που βρίσκεται μέσα σε Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου υφίσταται κατάτμηση κατά την έννοια του άρθρου 29 Ν 1337/1983, όταν ο ιδιοκτήτης και οι εξ αδιαιρέτου συνιδιοκτήτες του εκποιήσουν σε τρίτον τμήμα αυτού.

Λήψη αρχείου


Σελίδα 1 από 2Πρώτη   Προηγούμενο   [1]  2  Επόμενο   Τελευταία   
Αναζήτηση
Λέξη στην περιγραφή:
Κατηγορία:
Έτος:
Αρ. Απόφ.:
Δικαστήριο:
Τμήμα:
Εκτέλεση αναζήτησης
Κατηγορίες
Ταυτότητα

To portal www.spatialplandev.gr δημιουργήθηκε στα μέσα του 2014 από την εταιρεία Spatial Planning & Development Ε.Π.Ε.

Επιστημονικός Υπεύθυνος της προσπάθειας αυτής έχει οριστεί ο κ. Κωνσταντίνος Τσάντζαλος, Δικηγόρος Αθηνών, πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (MSc) στο γνωστικό αντικείμενο Χωροταξίας – Πολεοδομίας – Περιφερειακής Ανάπτυξης του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και υπ. Διδάκτωρ του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Facebook