Όλες οι καταχωρήσεις » Κατάτμηση
Εμφάνιση κατά:

04.02.2017 - ΝΣΚ 25/1996 Τμ. Γ' - Κατάτμηση

Το μεταβιβαζόμενο, με το υπ αριθμ. 524/15.6.1994 συμβόλαιο πώλησης συμβολαιογράφου Αθηνών, ακίνητο δεν είναι ανεξάρτητο και αυτοτελές, διότι " είναι μη άρτιο και προέκυψε από παράνομη κατάτμηση μεγαλυτέρου ενιαίου ακινήτου, ως τούτο ειδικότερα περιγράφεται στο υπ αριθμ. 102/15.6.1913 πωλητήριο συμβόλαιο της Δημογεροντίας Πάτμου.

Λήψη αρχείου


26.10.2015 - ΝΣΚ 54/1994 Τμ. Γ' - Κατάτμηση

Κατά τις διατάξεις που διέπουν τον οικισμό "Υψο" κοινότητας Κάτω Κορακιάνας Νομού Κερκύρας, δεν μπορεί να κατατμηθεί υφιστάμενο οικόπεδο που έχει εμβαδόν 2246,99 τ.μ. σε δύο άρτια οικόπεδα, το καθένα από τα οποία θα εκτείνεται μέσα στο συνεκτικό και μη συνεκτικό τμήμα του οικισμού, αλλά δεν θα έχει μέσα στο συνεκτικό τμήμα εμβαδόν 1.000 τ.μ.

Λήψη αρχείου


05.10.2015 - ΝΣΚ 122/1985 - Κατάτμηση

Παύει να υπάρχει η υποχρέωση μη αλλαγής της χρήσεως του γεωργικού κλήρου στις περιπτώσεις που είτε επιτρέπεται η κατάτμηση τούτου κατ Α1παρ.2 Α.Ν.431/68, είτε ήρθη η σχετική απαγόρευση κατ Α 213 Αγρ.Κώδ. είτε τέλος επικυρώθηκε κατά νόμιμη διαδικασία η γενομένη κατάτμηση δι ανωμάλου δικαιοπραξίας.

Λήψη αρχείου


03.09.2015 - ΝΣΚ 133/1987 Τμ. Α' - Κατάτμηση

Συνένωση κατατμηθέντων οικοπέδων των οποίων η κατάτμηση επικυρώθηκε για να θεωρηθούν κατά παρέκλιση άρτια.

Λήψη αρχείου


03.09.2015 - ΝΣΚ 60/1987 Τμ. Α' - Κατάτμηση

Κατά την διάταξη του άρθρου 2 παρ.4 του ΝΔ 690/1948 η αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία οφείλει να κρίνει και να αποφασίσει εν όψει των τεθέντων υπόψη της από τον ενδιαφερόμενο συμβολαίων αν έχει γίνει κατάτμηση του οικοπέδου και αν συνεπεία της κατατμήσεως αυτής παραβιάστηκε η παρ.2 του άρθρου 2 του ίδιου ΝΔ, οπότε η απόφασή της αυτή που προσβάλλεται με ένσταση ενώπιον του Υπουργού έχει αναμφίβολα εκτελεστό χαρακτήρα.

Λήψη αρχείου


13.07.2015 - ΝΣΚ 346/2005 Τμ. Α' - Κατάτμηση

Κατάτμηση γηπέδου σε μικρότερα γήπεδα άνω των 4.000 τ.μ. εκάστου, προ της ισχύος του Ν 3212/2003 και μεταγενέστερη σύσταση πραγματικής δουλείας μεταξύ του πωλητού που παρακράτησε στην κυριότητά του εδαφική λωρίδα άνω των 4.000 τ.μ. και των αγοραστών των επί μέρους κατατμηθέντων γηπέδων, από μόνη της δεν παραβιάζει το άρθρο 20 ΝΔ 17.7/16.8.1923, πλην εναπόκειται στον Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., μετά γνώμη του ΚΣΧΟΠ, να κρίνει αν, με βάση τα πραγματικά περιστατικά, υποκρύπτεται ή όχι απαγορευμένη έμμεση δημιουργία κοινόχρηστων χώρων.

Λήψη αρχείου


11.07.2015 - ΝΣΚ 304/1987 Τμ. Β' - Κατάτμηση

Οικοδομήσιμο ακίνητο που βρίσκεται μέσα σε Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου υφίσταται κατάτμηση κατά την έννοια του άρθρου 29 Ν 1337/1983, όταν ο ιδιοκτήτης και οι εξ αδιαιρέτου συνιδιοκτήτες του εκποιήσουν σε τρίτον τμήμα αυτού.

Λήψη αρχείου


04.04.2015 - ΝΣΚ 14/1989 Τμ. Β' - Κατάτμηση

Η διάταξη της παρ.2 του άρθρου 73 του Γ.Ο.Κ./1973 κατά την οποία "οικόπεδα που βρίσκονται εντός εγκεκριμένου σχεδίου και έχουν παραχωρηθεί από το Κράτος μέχρι της ισχύος του παρόντος με παραχωρητήρια για οποιονδήποτε λόγο τυγχάνουν άρτια και οικοδομήσιμα με τις διαστάσεις και το εμβαδόν που παραχωρήθηκαν..." δεν μπορεί να εφαρμοσθεί για οικόπεδα παραχωρηθέντα από την "Κτηματική Ομάδα" κατ εφαρμογή των άρθρων 49, 50,51 του ν.δ. 1923. Τούτο διότι αφενός μεν η παραχώρηση έγινε από Κτηματική Ομάδα και όχι από το Κράτος, αφετέρου δε σκοπός της Κτηματικής Ομάδας είναι να παραχωρήσει σε εφαρμογή του εγκεκριμένου σχεδίου άρτια και οικοδομήσιμα οικόπεδα, ενώ η παραπάνω διάταξη αναφέρεται σε οικόπεδα μη άρτια που παραχωρήθηκαν από το Κράτος. Κατά συνέπεια άρτιο οικόπεδο, το οποίο παραχωρήθηκε από Κτηματική Ομάδα το 1950 και το 1963 κατατμήθηκε, δεν μπορεί να θεωρηθεί άρτιο και οικοδομήσιμο με βάση την παραπάνω διάταξη.

Λήψη αρχείου


12.03.2015 - ΝΣΚ 430/1991 Ολομέλεια - Κατάτμηση

"12. Το γήπεδο είναι η συνεχόμενη έκταση γης που αποτελεί αυτοτελές και ενιαίο ακίνητο και ανήκει σε έναν ή σε περισσότερους κυρίους εξ αδιαιρέτου. 13. Οικόπεδο είναι κάθε γήπεδο που βρίσκεται μέσα στο εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο ή μέσα στα όρια Οικισμού χωρίς εγκεκριμένο σχέδιο". ΙΙ. Κατά την κρατήσασα στην Ολομέλεια γνώμη, στο ως άνω τιθέμενο ερώτημα προσήκει η απάντηση, που έχει δοθεί κατά πλειοψηφία με την υπ αριθ: 904/1978 γνωμοδότηση της Ολομέλειας του Ν.Σ.Κ., σχετικά με την έννοια του αρ. 4 του Ν.Δ. 8/1973 "Περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού", περιέχοντος διατάξεις παρόμοιες με τις ως άνω εκτεθείσες. Ειδικότερα, κατά τη γνώμη αυτή οικοπεδική έκταση αποχωριζόμενη από μεγαλύτερη έκταση και περιεχομένη σε νέον κύριον καθίσταται νέο αυτοτελές οικόπεδο. Την αυτοτέλεια αυτού δεν επηρεάζει η κατά το χρόνο της δημιουργίας του ή μεταγενεστέρως κτήση από τον κύριο, δυνάμει άλλου παραγωγικού λόγου και δη συμβολαίου, άλλου συνεχομένου αυτοτελούς ακινήτου, διότι τα οικόπεδα αυτά μνημονεύονται στις αρχικές πράξεις δημιουργίας τους και στις μεταγενέστερες ως ίδια και αυτοτελή ακίνητα, χωρίς να εκδηλώνεται καμία δικαιοπρακτική βούληση για την αντιμετώπισή τους ως ενός ενιαίου και αυτοτελούς οικοπέδου, ως αυτοτελή δε ακίνητα καθίστανται αντικείμενα ιδιαίτερων εννόμων σχέσεων και ιδία εμπραγμάτων δικαιωμάτων, όπως υποθήκης, κ.λ.π. Την βάσει του ιδιαίτερου ως άνω τίτλου δημιουργία αυτοτελών οικοπέδων υποδηλώνει ο Γ.Ο.Κ./1985, όταν αναφέρεται σε αυτοτελές ενιαίο οικόπεδα, ως νομικώς αυθύπαρκτο πράγμα. Με την αντίθετη λύση, κατά την οποία τα ως άνω με χωριστούς τίτλους κτηθέντα όμορα οικόπεδα καθίστανται ένα ενιαίο και αυτοτελές οικόπεδο, επέρχεται μείωση της συναλλακτικής αξίας του καθενός οικοπέδου, το οποίο χάνει την αυτοτέλειά του και επομένως και τμήμα της αξίας του, πράγμα το οποίο, αν ήθελεν ο νομοθέτης, θα το όριζε ρητά, δοθέντος ότι με τον τρόπο αυτό θίγεται ο συνταγματικά προστατευόμενος θεσμός της ιδιοκτησίας. Τυχόν δημιουργούμενα ζητήματα στις σχέσεις μεταξύ των κυρίων των ως άνω αυτοτελών οικοπέδων μετά των κυρίων γειτονικών ακινήτων (π.χ. η τακτοποίηση ενός από τα οικόπεδα αυτά σε βάρος των γειτονικών ακινήτων) πρέπει να αντιμετωπίζονται με βάση τις αρχές της χρηστής διοίκησης ή της καλής πίστης και της απαγόρευσης της καταχρηστικής άσκησης δικαιώματος, ούτως ώστε να αποτρέπεται αδικαιολόγητη βλάβη των κυρίων των γειτονικών ακινήτων. Συνεπώς, σύμφωνα με την κρατήσασα ως άνω γνώμη, σε περίπτωση κτήσεως συνεχόμενων άρτιων οικοπέδων από τον αυτόν κύριο, με διαφορετικά συμβόλαια, τα οικόπεδα αυτά διατηρούν την αυτοτέλειά τους και ως αυτοτελή και άρτια οικόπεδα δύνανται να μεταβιβασθούν περαιτέρω, από απόψεως εφαρμογής των περί αρτιότητας των οικοπέδων διατάξεων και λοιπών πολεοδομικών τοιούτων. Περαιτέρω από τα ως άνω εκτιθέμενα πρέπει να γίνει δεκτό ότι ο κύριος των συνεχόμενων αυτοτελών οικοπέδων δικαιούται να ζητήσει τη δόμηση του καθενός χωριστά ή και τη δόμηση περισσότερων συνεχόμενων οικοπέδων, εκλαμβανόμενων στην περίπτωση αυτή ως ενιαίων. Τα ανωτέρω εκτιθέμενα περί των συνεχόμενων οικοπέδων ισχύουν, αναλόγως εφαρμοζόμενα, και ως προς τα γήπεδα, με την ως άνω έννοιά τους, για τα οποία ωσαύτως ορίζονται όρια αρτιότητας με διοικητικές πράξεις γενικής, ή ειδικής ισχύος. Περαιτέρω, σύμφωνα με τα διαληφθέντα, πρέπει να γίνει δεκτό, κατά την κρατήσασα γνώμη της Ολομελείας του Ν.Σ.Κ., προκειμένου περί ζωνών οικιστικού ελέγχου (Ζ.Ο.Ε.), κηρυσσομένων με Π.Δ/τα, κατ εφαρμογή του άρ. 29 του Ν. 1337/1983, ότι εφόσον σε αυτές προβλέπεται όριο εμβαδού, κάτω από το οποίο δεν επιτρέπεται η κατάτμηση της γης, το όριο αυτό δεν αφορά συνεχόμενα γήπεδα, κτηθέντα από τον αυτόν κύριο με χωριστούς τίτλους, γιατί τα γήπεδα αυτά διατηρούν την αυτοτέλειά τους, σε τρόπο ώστε η περαιτέρω χωριστή μεταβίβαση του καθενός απ αυτά σε τρίτο πρόσωπο δεν αποτελεί απαγορευμένη από το νόμο κατάτμηση.

Λήψη αρχείου


03.03.2015 - ΝΣΚ 67/1992 Τμ. Β' - Κατάτμηση

Σε περίπτωση κατατμήσεως εκτάσεως κειμένης εκτός σχεδίου πόλεως, που είχε ως αποτέλεσμα την απώλεια των αποστάσεων των κτισμάτων, και έγινε με συμβόλαιο συστάσεως και μετα- βιβάσεως κάθετης ιδιοκτησίας, κατά την έννοια του ΝΔ 1024/1971, η κατάτμηση είναι άκυρα, γιατί δεν ήταν επιτρεπτή κατ άρθρο 1 ΝΔ 1024/71 η σύσταση κάθετης ιδιοκτησίας, αφού δεν επρόκειτο ούτε για κτίσματα, που είχαν ανεγερθεί με το ειδικό σύστημα της ελεύθερης δόμησης, ούτε για ζώνη ενεργού πολεοδομίας, ούτε για περιοχή με ειδικούς όρους δόμησης.

Λήψη αρχείου


Αναζήτηση
Λέξη στην περιγραφή:
Κατηγορία:
Έτος:
Αρ. Απόφ.:
Δικαστήριο:
Τμήμα:
Εκτέλεση αναζήτησης
Κατηγορίες
Ταυτότητα

To portal www.spatialplandev.gr δημιουργήθηκε στα μέσα του 2014 από την εταιρεία Spatial Planning & Development Ε.Π.Ε.

Επιστημονικός Υπεύθυνος της προσπάθειας αυτής έχει οριστεί ο κ. Κωνσταντίνος Τσάντζαλος, Δικηγόρος Αθηνών, πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (MSc) στο γνωστικό αντικείμενο Χωροταξίας – Πολεοδομίας – Περιφερειακής Ανάπτυξης του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και υπ. Διδάκτωρ του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Facebook