Όλες οι καταχωρήσεις » Προστασία Περιβάλλοντος
Εμφάνιση κατά:

22.03.2017 - ΣτΕ 348/2017 Τμ. Ε' - Προστασία Περιβάλλοντος

Η έλλειψη υπογραφής της εκθέσεως αυτοψίας και πιθανώς της συμπληρωματικής έκθεσης αυτοψίας καθιστά πλημμελή και τα επόμενα στάδια της διαδικασίας βεβαιώσεως της παράβασης καθώς επίσης και τελικώς εκδοθείσα πράξη επιβολής προστίμου.

Λήψη αρχείου


06.02.2017 - ΝΣΚ 1/1995 Τμ. Γ' - Προστασία Περιβάλλοντος

Χορηγείται νόμιμα άδεια λειτουργίας πλωτής ευκολίας υποδοχής, αν τα πλωτά μέσα που προορίζονται για τούτο έχουν όλα τα στοιχεία που απαιτεί ο νόμος και η κανονιστική απόφαση 3231.8/1/89/28.7.1989 του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας.

Λήψη αρχείου


06.11.2016 - ΝΣΚ 262/1997 Τμ. Β' - Προστασία Περιβάλλοντος

Η χορήγηση αδείας εγκαταστάσεως και λειτουργίας εργαστηρίου κατασκευής υποδημάτων προς νέα εταιρία σε περιοχή Γενικής Κατοικίας (ΚΓ) απαγορεύεται σύμφωνα με το άρθρο 2 του π.δ/τος 84/1984. Η παλαιά ιδιότητα των αιτουμένων την άδεια, ως εταίρων λυθείσης εταιρίας που είχε τέτοια άδεια, δεν παρέχει σε αυτούς το δικαίωμα να ζητήσουν άδεια, η οποία με το ισχύον νομικό καθεστώς απαγορεύεται.

Λήψη αρχείου


27.10.2016 - ΝΣΚ 190/1997 Τμ. Γ' - Προστασία Περιβάλλοντος

Η γενική αρμοδιότης των ΟΤΑ πρώτης βαθμίδας για τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων που αφορούν το περιβάλλον δεν τροποποιεί το ειδικό καθεστώς ρύθμισης του ν.1650/86 προκειμένου για τον έλεγχο των περιβαλλοντικών όρων βιομηχανικής εγκατάστασης ο οποίος ασκείται μόνο από τα θεσμοθετημένα όργανα από τον άνω νόμο και δεν δύναται να ασκηθεί παραλλήλως και από τους ΟΤΑ.

Λήψη αρχείου


09.10.2016 - ΝΣΚ 621/1983 - Προστασία Περιβάλλοντος

Η διάταξη του Α 1 του Α.Ν.2520/40 δεν έχει καταργηθεί από το Α2 του Ν.1338/83, που προβλέπει την αρμοδιότητα εκδόσεως πράξεων σχετικών με την προστασία του περιβάλλοντος.

Λήψη αρχείου


09.10.2016 - ΝΣΚ 352/1983 - Προστασία Περιβάλλοντος

Το φυσικό περιβάλλον, όπως είναι και η θάλασσα, πρέπει κατ ά τοΣύνταγμα και τον Ν.743/77 να προστατεύεται από όλους και από τους Δήμους και Κοινότητες, που πρέπει να φροντίσουν ώστε τα απο χετευτικά τους δίκτυα να μη ρυπαίνουν την θάλασσα, άλλως εφαρμόζε ται και κατ αυτών οι κυρώσεις του Α 13 τουπαραπάνω Νόμου.

Λήψη αρχείου


08.10.2016 - ΝΣΚ 408/1984 - Προστασία Περιβάλλοντος

Σύμφωνα με την ειδική ρύπανση του Α 14 του Ν.743/77 δεν αναστέλλεται η εκτέλεση των αποφάσεων των Αρχών που επιβάλλουν πρόστιμο για ρύπανση του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Λήψη αρχείου


20.06.2016 - ΝΣΚ 359/1998 Τμ. Γ' - Προστασία Περιβάλλοντος

α) Με τις διατάξεις των άρθρων 18 και 19 του ν.1650/1986 θεσπίστηκαν νέα αξιολογικά κριτήρια ως προς το χαρακτηρισμό των δεουσών προστασίας περιοχών, στοιχείων ή συνόλων της φύσης και του τοπίου (περιλαμβανομένων και των περιοχών ή τοπίων μεγάλης αισθητικής αξίας), οι δε διατάξεις του άρθρου 21 του αυτού νόμου επέβαλαν να γίνεται, εφεξής, ο σχετικός χαρακτηρισμός με την έκδοση π.δ/τος, μετά από πρόταση των Υπουργών Γεωργίας, ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και Ανάπτυξης και του κατά περίπτωση αρμοδίου Υπουργού, το οποίο δ/γμα και θα περιέχει και τις προσδιοριζόμενες κανονιστικές ρυθμίσεις (γενικοί όροι προστασίας, απαγορεύσεις, περιορισμοί). Συνεπώς, από της ισχύος του ν.1650/1986, δεν δύναται να χωρήσει χαρακτηρισμός τόπου ως "ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους", σύμφωνα με τη διάταξη της παρ.2 του άρθρου 1 του ν.1469/1950, όπως τροποποιήθηκε, καθ όσον η διάταξη αυτή ανάγεται σε θέμα που ρυθμίζεται διαφορετικά από τις νεώτερες ειδικές διατάξεις του ν.1650/1986 και κατ εφαρμογή του άρθρου 32 παρ.1 του αυτού νόμου κατηργήθη. β) Ο Υπουργός Μακεδονίας - Θράκης είναι συναρμόδιος να προτείνει την έκδοση του π.δ/τος, που προβλέπεται στο άρθρο 21 του ν.1650/1986, ως προς το χαρακτηρισμό περιοχών, στοιχείων ή συνόλων της φύσης και του τοπίου στην περιοχή αρμοδιότητας του Υπουργείου αυτού.

Λήψη αρχείου


28.08.2015 - ΝΣΚ 274/1976 Τμ. Α' - Προστασία Περιβάλλοντος

Αι διατάξεις των άρθρων 5 και 6 του Β.Δ 108/1973 και του άρθρου 214 Ν.Δ 86/1969, δι ών αντιμετοπίζονται τα θέματα των δασικών πυρκαιών, ως ρυθμίζουσαι ζητήματα αναγομενα εις την δημοσίαν τάξιν και ασφάλειαν, εφαρμοζονται και επί των περιπτώσεων κατασβέσεως πυρκαιών των δασών του Αγίου Ορους.

Λήψη αρχείου


17.07.2015 - ΝΣΚ 466/2004 Τμ. Α' - Προστασία Περιβάλλοντος

Η διάταξη του άρθρου 3 παρ.7 του από 15.6.94 Π.Δ/τος «Καθορισμός ζώνης προστασίας του ποταμού Κηφισού και των παραχειμάρρων», κατ’ εφαρμογή της οποίας η λειτουργία των αναφερομένων σ’ αυτήν εγκαταστάσεων έπρεπε να έχει ήδη διακοπεί από 27.6.2004, κατισχύει της (γενικής) διάταξης του άρθρου 7 του Ν 2965/01 και ουδόλως επηρεάζεται από τις ρυθμίσεις του από 22.5.01 Π.Δ/τος περί των σεισμόπληκτων βιομηχανικών κλπ εγκαταστάσεων. Δεν απαιτείται εν προκειμένω προηγούμενη χωροθέτηση περιοχών για τη μετεγκατάσταση των υπό απομάκρυνση επιχειρήσεων ούτε γεννάται εκ του λόγου τούτου και μόνο δικαίωμα αποζημίωσης των τυχόν θιγόμενων ιδιοκτητών. (πλειοψ.)

Λήψη αρχείου


Σελίδα 1 από 2Πρώτη   Προηγούμενο   [1]  2  Επόμενο   Τελευταία   
Αναζήτηση
Λέξη στην περιγραφή:
Κατηγορία:
Έτος:
Αρ. Απόφ.:
Δικαστήριο:
Τμήμα:
Εκτέλεση αναζήτησης
Κατηγορίες
Ταυτότητα

To portal www.spatialplandev.gr δημιουργήθηκε στα μέσα του 2014 από την εταιρεία Spatial Planning & Development Ε.Π.Ε.

Επιστημονικός Υπεύθυνος της προσπάθειας αυτής έχει οριστεί ο κ. Κωνσταντίνος Τσάντζαλος, Δικηγόρος Αθηνών, πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (MSc) στο γνωστικό αντικείμενο Χωροταξίας – Πολεοδομίας – Περιφερειακής Ανάπτυξης του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και υπ. Διδάκτωρ του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Facebook