Όλες οι καταχωρήσεις » Κτηματολόγιο
Εμφάνιση κατά:

29.01.2017 - ΝΣΚ 138/1996 Τμ. Δ' - Κτηματολόγιο

Η αρμοδιότητα κατ άρθρο 24 παρ.5 Ν.Δ.797/91 προς θεώρηση της ενεργηθείσας κτηματογράφησης έχει ήδη περιέλθει στην Τεχνική Υπηρεσία Δήμων και Κοινοτήτων.

Λήψη αρχείου


07.10.2015 - ΝΣΚ 278/1985 - Κτηματολόγιο

Είναι κατά νόμο δυνατή η διόρθωση των κτηματολογικών στοιχείων και διαγραφή από τα κτηματολογικά βιβλία αυτού που έχει εγγραφεί εκ παραδρομής και η εγγραφή του πραγματικού οικοπεδούχου σύμφωνα με τηνπαρ.5 του Α 21 του ΝΔ της 5/22 Σεπτ.1923 "περί κωδικοποιήσεως των περί κτηματογραφήσεως αστικών ακινήτων διατάξεων", μετά τήρηση της διαδικασίας που ορίζεται στηνπαρ.2 του Α αυτού και σχετική οριστική απόφαση του αρχειοφύλακα.

Λήψη αρχείου


28.09.2015 - ΝΣΚ 451/1986 Τμ. Α' - Κτηματολόγιο

Ηπαραίτηση από τους δικαιώματος της αγωγήςπαρέχει στον υπέρ ού έγινε αυτή την δυνατότητα να ζητήσει ανάλογα την διόρθωση του κτηματολογικού βιβλίου κατ Α17 του Ν.Δ.5/22 Σεπτεμβρίου 1923.

Λήψη αρχείου


24.09.2015 - ΝΣΚ 244/1986 - Κτηματολόγιο

Η αμοιβή των ενεργούντων ταχυμετρικές κτηματογραφικές αποτυπώσεις εν υπαίθρω μηχανικών, καθορίζεται βάσει του εμβαδού των κτηματογραφουμένων κτημάτων, προσαυξανόμενες κατά ποσοστό 80% εφόσον τα κτηματογραφούμενα εδάφη καλύπτονται από δένδρα. Εφόσον η κτηματογραφούμενη έκταση εμπίπτει στον προβλεπόμενο από τηνπαρ.1 του Α 18 του ΠΔ/τος 696/74 πίνακα προσδιορισμού αμοιβής, η κατάταξη της προσήκουσας εκάστοτε αμοιβής γίνεται σε μιά από τις προβλεπόμενες στον πίνακα αυτό πέντε κατηγορίες και όχι κατά προοδευτική κλίμακα. Προοδευτική κλίμακα θα εφαρμοσθεί μόνο σε περίπτωση που η κτηματογραφούμενη έκταση υπερβαίνει την προβλεπόμενη από τον ίδιο πίνακα μέγιστη κατηγορία των 30 στρεμμάτων και άνω.

Λήψη αρχείου


23.07.2015 - ΝΣΚ 481/2001 Ατομ. - Κτηματολόγιο

Εφόσον γίνεται απαλλοτρίωση για την κατασκευή έργου για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004 και έχει συντάξει τα κτηματολογικά στοιχεία η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, πρέπει να αναλάβει η ίδια την διόρθωσή των.

Λήψη αρχείου


19.07.2015 - ΝΣΚ 327/2002 Ολομέλεια - Κτηματολόγιο

Όλες οι πρόσθετες συμβάσεις – αναθέσεις μελετών και υπηρεσιών που καταρτίσθηκαν στα πλαίσια του εθνικού κτηματολογίου από τον ΟΚΧΕ και την ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ με διάφορους αναδόχους, έστω και κατά παράβαση – ενδεχομένως – της κοινοτικής νομοθεσίας, η οποία διέπει τη διαδικασία που προηγήθηκε της σύναψης αυτών, παράγουν, κατ αρχήν, έννομες συνέπειες και είναι εκτελεστές από τα μέρη κατά το περιεχόμενο και τους όρους τους. Ακόμα και στην περίπτωση μελλοντικής ακύρωσής τους, η αμοιβή στους αναδόχους για το μέρος της σύμβασης που έχουν εκτελέσει οφείλεται, κατ αρχήν κατά τις περί αδικαιολογήτου πλουτισμού διατάξεις.

Λήψη αρχείου


11.07.2015 - ΝΣΚ 365/1987 Τμ. Α' - Κτηματολόγιο

Αφορά νομιμότητα μεταβιβάσεως τμήματος ακινήτου στην Ρόδο και εγγραφής της μεταβιβάσεως στο Κτηματολόγιο.

Λήψη αρχείου


30.06.2015 - ΝΣΚ 62/1988 Τμ. Α' - Κτηματολόγιο

Νομιμότητα ανακλητικών αποφάσεων Νομάρχου Δωδεκανήσου για την πώληση χωρίς δημοπρασία ακινήτων του Δημοσίου και την απόρριψη της καταχωρήσεώς τους στο κτηματολόγιο με απόφαση του Δικαστού του Κτηματολογίου Ρόδου.

Λήψη αρχείου


23.06.2015 - ΝΣΚ 213/2007 Τμ. Β' - Κτηματολόγιο

Η κατ’ άρθρο 18 παρ.1 του Ν 2664/1998, ως αντικατεστάθη δια του άρθρου 2 παρ.11 του Ν 3481/2006, παροχή συναινέσεως του Δημοσίου δια την, υπό του προϊσταμένου Κτηματολογικού Γραφείου, διόρθωσιν εγγραφής ακινήτου εις κτηματολογικό πίνακα με την ένδειξη «αγνώστου ιδιοκτήτου», παρέχεται υπό της, αρμοδίας δια την διοίκησιν και διαχείρησίν του, Κτηματικής Υπηρεσίας, μόνον εφ’ όσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της ανωτέρω διατάξεως και δεν θίγονται δικαιώματα έστω και προσδοκώμενα του Δημοσίου επί του ακινήτου, χωρίς να απαιτείται εφαρμογή του άρθρου 8 του ΑΝ 1539/1938.

Λήψη αρχείου


12.05.2015 - ΝΣΚ 440/1988 Τμ. Α' - Κτηματολόγιο

Η άρνηση του επί του κτηματολογίου Ρόδου δικαστού για την καταχώριση πράξεων της Διοικήσεως με τις οποίες ανακαλούνται προηγούμενες περί παραχωρήσεως ακινήτων κατά τις διατάξεις των ΑΝ 263/68,719/77 και 1473/86, είναι νόμιμη. Αν η διοίκηση μπορέσει να θεμελιώσει σαν αιτιολογία της ανακλήσεως των αρχικών πράξεων παραχωρήσεως λόγους δημοσίου συμφέροντος, η άρνηση του ως άνω δικαστή προσβάλλεται, οπότε η ανακύψασα διαφορά θα κριθεί δικαστικώς. (Πλειοψηφία).

Λήψη αρχείου


Σελίδα 1 από 2Πρώτη   Προηγούμενο   [1]  2  Επόμενο   Τελευταία   
Αναζήτηση
Λέξη στην περιγραφή:
Κατηγορία:
Έτος:
Αρ. Απόφ.:
Δικαστήριο:
Τμήμα:
Εκτέλεση αναζήτησης
Κατηγορίες
Ταυτότητα

To portal www.spatialplandev.gr δημιουργήθηκε στα μέσα του 2014 από την εταιρεία Spatial Planning & Development Ε.Π.Ε.

Επιστημονικός Υπεύθυνος της προσπάθειας αυτής έχει οριστεί ο κ. Κωνσταντίνος Τσάντζαλος, Δικηγόρος Αθηνών, πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (MSc) στο γνωστικό αντικείμενο Χωροταξίας – Πολεοδομίας – Περιφερειακής Ανάπτυξης του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και υπ. Διδάκτωρ του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Facebook