Όλες οι καταχωρήσεις » Επίταξη
Εμφάνιση κατά:

01.01.2017 - ΝΣΚ 427/1973 Α' Τμήμα Διακοπών - Επίταξη

Προβαλλομένης κυριότητος του Δημοσίου επί επιταχθέντος παρ αυτού ακινήτου, ενδείκνυται η παρακατάθεσις της καθορισθείσης εξ επιτάξεως αποζημιώσεως, μέχρις εκκαθαρίσεως του θέματος των δικαιωμάτων του κατόχου του επιταχθέντος.

Λήψη αρχείου


01.12.2016 - ΝΣΚ 506/1970 Τμ. Α' - Επίταξη

Είναι νόμω επιτρεπτή η επίταξις χώρου, κειμένου εν τω ισογείω του Καταστήματος του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, εφ όσον η κατάληψις γίνεται δια τον στρατωνισμόν των οπλιτών της φρουράς του ΥΕΝ και προς αντιμετώπισιν προσκαίρου ανάγκης. Δεν δύναται να χρησιμοποιηθή ο χώρος ούτος δια την εγκατάστασιν γραφείων του Υπουργείου.

Λήψη αρχείου


01.12.2016 - ΝΣΚ 149/1970 Τμ. Γ' - Επίταξη

Προκειμένης διεκδικήσεως αποζημιώσεως εξ επιτάξεως λόγω αμφιβολίας περί το πρόσωπον του αληθούς δικαιούχου, συννόμως διατάσσεται η παρακαταθήκη της επιδικασθείσης αποζημιώσεως και δεν συντρέχει περίπτωσις ανακλήσεως της περί ταύτης πράξεως.

Λήψη αρχείου


05.10.2015 - ΝΣΚ 622/1979 Τμ. Γ' - Επίταξη

Νοσηλευτικόν Ιδρυμα αποτελούν Νομικόν Πρόσωπον Ιδιωτικού Δικαίου, δεν δύναται να αναστείλη την λειτουργίαν του και να μη δέχεται ασθενείς, αν πράξη δε τούτο είναι δυνατόν να διαταχθή η επίταξις του Νοσοκομείου.

Λήψη αρχείου


23.06.2015 - ΝΣΚ 108/2003 Τμ. Α' - Επίταξη

Είναι νόμιμη η καταβολή διαφυγόντων κερδών, ως αποζημίωση, σε επιχείρηση η οποία διέκοψε τη λειτουργία της λόγω επιτάξεως, η οποία κηρύχθηκε στα πλαίσια απαλλοτρίωσης και προς τον σκοπό καταλήψεως του ακινήτου προ της συντελέσεώς της, και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η διακοπή αυτή. Η καταβολή της αποζημίωσης γίνεται κατόπιν κανονισμού της, με απόφαση του Υφυπουργού ΠΕΧΩΔΕ, ύστερα από γνώμη του τμήματος κατασκευών του Συμβουλίου Δημόσιων Έργων.

Λήψη αρχείου


26.03.2015 - ΝΣΚ 50/1990 Τμ. Διακοπών - Επίταξη

Ο ιδιοκτήτης αρχικώς αυθαιρέτως καταληφθέντος κτήματός του υπό οργάνων του Δημοσίου και στη συνέχεια νομοτύπως προσωρινώς επιταχθέντος οφείλει να επιδιώξει τις κατά του Δημοσίου αξιώσεις του, χωριστά, ήτοι για μεν το από της δια πρωτοκόλλου παράδοσης και παραλαβής του κτήματος (κατόπιν έκδοσης σχετικής περί επίταξης απόφασης) και επέκεινα χρονικό διάστημα, με αίτηση διαβιβαζομένη στην αρμόδια κατά τόπο Διοικητική Επιτροπή Στρατιωτικών Επιτάξεων, για δε το από την αυθαίρετη κατάληψη μέχρι την ημερομηνία παράδοσης, με πρωτόκολλο, του κτήματος απ τον ιδιοκτήτη του στα αρμόδια όργανα του Δημοσίου, είτε με αίτηση συμβιβαστικής αναγνώρισης της απαίτησης, υποβαλλομένη προς το Ν.Σ.Κράτους, είτε με αγωγή προς το κατά τόπο αρμόδιο Διοικητικό Πρωτοδικείο.

Λήψη αρχείου


03.03.2015 - ΝΣΚ 96/1992 Τμ. Α' - Επίταξη

Η επίταξη ακινήτου κατά τις διατάξεις του Ν. 4442/1929 συνεπάγεται την αφαίρεση της χρήσης και κάρπωσης από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου, ο οποίος αποζημιούται για το λόγο αυτό και επομένως δεν έχει δικαίωμα υλοτομήσεως δένδρων υφισταμένων στο επιταχθέν ακίνητο.

Λήψη αρχείου


Αναζήτηση
Λέξη στην περιγραφή:
Κατηγορία:
Έτος:
Αρ. Απόφ.:
Δικαστήριο:
Τμήμα:
Εκτέλεση αναζήτησης
Κατηγορίες
Ταυτότητα

To portal www.spatialplandev.gr δημιουργήθηκε στα μέσα του 2014 από την εταιρεία Spatial Planning & Development Ε.Π.Ε.

Επιστημονικός Υπεύθυνος της προσπάθειας αυτής έχει οριστεί ο κ. Κωνσταντίνος Τσάντζαλος, Δικηγόρος Αθηνών, πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (MSc) στο γνωστικό αντικείμενο Χωροταξίας – Πολεοδομίας – Περιφερειακής Ανάπτυξης του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και υπ. Διδάκτωρ του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Facebook