Όλες οι καταχωρήσεις » Ξενοδοχεία
Εμφάνιση κατά:

20.07.2015 - ΝΣΚ 590/2000 Τμ. Ε' - Ξενοδοχεία

Οι διατάξεις του από 5-9-1995 π.δ/τος, με το οποίο αναθεωρήθηκε το ρυμοτομικό σχέδιο του Δήμου Μυκονίων και καθορίστηκαν χρήσεις γης, όροι και περιορισμοί δόμησης ρυθμίζουν θέματα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της 2647/ΥΠΕΘΟ/538866/ΕΙΔ 135ΕΟΤ/1986 απόφασης του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας (ΦΕΚ 797 Β), με την οποία λαμβάνονται μέτρα για τον έλεγχο της τουριστικής ανάπτυξης και την ποιοτική αναβάθμιση της τουριστικής προσφοράς ανεπτυγμένων περιοχών της χώρας, μεταξύ των οποίων και η Μύκονος. Το ανωτέρω ΠΔ και η υπουργική απόφαση ισχύουν παραλλήλως υπό την έννοια ότι, η δραστηριότητα που ρυθμίζεται με το προεδρικό διάταγμα τελεί υπό την προϋπόθεση ότι δεν απαγορεύεται από τις διατάξεις της ανωτέρω απόφασης. Ομοίως, η ανέγερση των επιτρεπομένων κατά την υπουργική απόφαση τουριστικών εγκαταστάσεων στην περιοχή που αφορά το ΠΔ τελεί υπό τους όρους και περιορισμούς που αυτό καθορίζει. Κατά συνέπεια, οι διατάξεις της ανωτέρω υπουργικής απόφασης, με τις οποίες τμήμα του Δήμου Μυκονίων χαρακτηρίζεται τουριστικά κορεσμένη περιοχή όπου δεν επιτρέπεται η δημιουργία νέων κλινών ή η προσθήκη κλινών ή υπνοδωματίων τουριστικών καταλυμάτων, εξακολουθούν να ισχύουν και μετά την έκδοση του ανωτέρω ΠΔ/τος.

Λήψη αρχείου


15.07.2015 - ΝΣΚ 84/2005 Τμ. Α' - Ξενοδοχεία

Δίνονται διευκρινίσεις επί θεμάτων νομικής φύσεως που προέκυψαν μετά την επιβολή της διοικητικής κύρωσης της σφράγισης σε ξενοδοχειακό τουριστικό συγκρότημα.

Λήψη αρχείου


04.07.2015 - ΝΣΚ 424/1987 Ατομ. - Ξενοδοχεία

Δεν είναι κατά το Σύνταγμα επιτρεπτή η χωροθέτηση τουριστικών εγκαταστάσεων, κατά το άρθρο 51 του Ν. 998/1979, μέσα σε ιδιωτικά δάση ή ιδιωτικές δασικές εκτάσεις, εφόσον με τον τρόπο αυτό αλλοιώνεται ή οπωσδήποτε μεταβάλλεται η δασική τους μορφή.

Λήψη αρχείου


23.06.2015 - ΝΣΚ 9/2007 Τμ. Α' - Ξενοδοχεία

Οι αναφερόμενες στο ερώτημα ξενοδοχειακές επιχειρήσεις υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν 3498/2006 (άρθρου 20 Ν 3335/2005) εφόσον λειτουργούσαν κατά την ημέρα δημοσίευσης του Ν 3335/2005. Συνέπεια αυτού είναι, ότι: 1) οι διοικητικές κυρώσεις, που τους είχαν επιβληθεί μέχρι την ημέρα της δημοσίευσης, εξακολουθούν να υφίστανται, αλλά δεν εκτελούνται μέχρι την υπαγωγή των επιχειρήσεων στο ΠΔ 43/2002 και πάντως όχι πέραν της 31-12-2006 και μετά από ενδεχόμενη παράταση πέραν της 31-12-2007, 2) μετά την παρέλευση άπρακτης της 31-12-2006 ή της τελικής ημερομηνίας της παράτασης εκτελούνται οι διοικητικές κυρώσεις, που τους είχαν επιβληθεί και συνεπώς και η σφράγιση των επιχειρήσεών τους, και 3) η προσωρινή αναστολή εκτελέσεως των διοικητικών κυρώσεων, που προβλέπεται από το άρθρο 36 του Ν 3498/2006 (άρθρο 20 Ν 3335/2005) δεν συνεπάγεται και αναστολή ασκήσεως της αρμοδιότητας της Επιτροπής του άρθρου 4 παρ.6 περ.δ’ του Ν 3270/2004 για εξέταση προσφυγών των επιχειρήσεων κατά πράξεων επιβολής διοικητικών κυρώσεων, ώστε να καταστούν οριστικές και να εκτελεσθούν σε περίπτωση μη χορηγήσεως τελικά σ’ αυτές ειδικού σήματος λειτουργίας στις εκτεθείσες προθεσμίες. (πλειοψ.)

Λήψη αρχείου


23.06.2015 - ΝΣΚ 18/2003 Τμ. Β' - Ξενοδοχεία

α) Ως ξενοδοχειακές επιχειρήσεις των περ.δ’ και ε’ του άρθρου 23 του Ν 2459/97 νοούνται και τα κάμπιγκς. β) Οι απαριθμούμενες στην περ.δ’ του ίδιου άρθρου μεταξύ άλλων κατηγορίες των εμπορικών, επαγγελματικών και βιομηχανικών επιχειρήσεων έχουν με γενικό, αλλά πάντως περιοριστικό χαρακτήρα και οπωσδήποτε όχι ενδεικτικό.

Λήψη αρχείου


23.06.2015 - ΝΣΚ 29/2003 Τμ. Α' - Ξενοδοχεία

Για την έκδοση οικοδομικής άδειας ανέγερσης ή επέκτασης απαιτείται –κατ’ αρχήν- η τήρηση ελάχιστης απόστασης από υφιστάμενες πτηνο-κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις που λειτουργούν «νόμιμα», υπό την έννοια ότι δεν έχει ανακληθεί αρμοδίως η άδεια λειτουργίας τους. (πλειοψ.)

Λήψη αρχείου


23.06.2015 - ΝΣΚ 212/2003 Τμ. Α' - Ξενοδοχεία

Η εξαιρετική ρύθμιση του άρθρου 20 παρ.1 του Ν 2919/24-6-2001 (Α’ 128) καταλαμβάνει και τις μισθώσεις για την απόδοση του μισθίου των οποίων έχει γεννηθεί, κατά το ισχύον δίκαιο, απαίτηση δυναμένη να ικανοποιηθεί δικαστικά, χωρίς, όμως, να έχουν συζητηθεί στο δικαστήριο οι σχετικές αγωγές ή αιτήσεις που θα οδηγούσαν σε αναγνώριση της απαίτησης με δικαστική απόφαση και ο μισθωτής εξακολουθεί να βρίσκεται στο μίσθιο. (πλειοψ.)

Λήψη αρχείου


23.06.2015 - ΝΣΚ 344/2003 Ολομέλεια - Ξενοδοχεία

Δεν είναι επιτρεπτή η επέκταση νομίμως υφισταμένου ξενοδοχείου, σε εκτός σχεδίου και οικισμού περιοχή, όταν η απόστασή του από λειτουργούσα με νόμιμη άδεια πτηνο-κτηνοτροφική μονάδα είναι μικρότερη της επιτρεπομένης, έστω και αν η Διοίκηση βεβαιώνει πως η άδεια λειτουργίας εκδόθηκε κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, πλην το αρμόδιο όργανο δεν την ανακαλεί. (πλειοψ.)

Λήψη αρχείου


Αναζήτηση
Λέξη στην περιγραφή:
Κατηγορία:
Έτος:
Αρ. Απόφ.:
Δικαστήριο:
Τμήμα:
Εκτέλεση αναζήτησης
Κατηγορίες
Ταυτότητα

To portal www.spatialplandev.gr δημιουργήθηκε στα μέσα του 2014 από την εταιρεία Spatial Planning & Development Ε.Π.Ε.

Επιστημονικός Υπεύθυνος της προσπάθειας αυτής έχει οριστεί ο κ. Κωνσταντίνος Τσάντζαλος, Δικηγόρος Αθηνών, πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (MSc) στο γνωστικό αντικείμενο Χωροταξίας – Πολεοδομίας – Περιφερειακής Ανάπτυξης του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και υπ. Διδάκτωρ του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Facebook