Όλες οι καταχωρήσεις » Όροι Δόμησης
Εμφάνιση κατά:

22.07.2017 - ΝΣΚ 128/2017 Τμ. Γ' - Όροι Δόμησης

Η βεβαίωση καταλληλότητας του άρθρου 24 του ν. 2508/1997 χορηγήθηκε το έτος 2013, ήτοι πριν την αντικατάσταση του άρθρου 17 του ν. 3208/2003 με το άρθρο 43 παρ. 6 του ν. 4280/2014, ενώ σύμφωνα με τη μεταβατική διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 26 του ν. 4280/2014 οι εκκρεμείς διαδικασίες πολεοδόμησης συνεχίζονται από το στάδιο στο οποίο βρίσκονται είτε με τις ισχύουσες, είτε με τις προϊσχύουσες διατάξεις για τέσσερα χρόνια από τη δημοσίευση του ν. 4280/2014. Ως εκ τούτου νομίμως συνεχίζονται οι διαδικασίες πολεοδόμησης έκτασης (στη θέση Κάνιστρο Δήμου Κασσάνδρας Χαλκιδικής) για την οποία έχει εκδοθεί βεβαίωση οικιστικής καταλληλότητας. (ΠΛΕΙΟΨ.)

Λήψη αρχείου


11.06.2017 - ΝΣΚ 114/2017 Τμ. Γ' - Όροι Δόμησης

α) Για την έγκριση αναστήλωσης ερειπωμένων ή παλαιών κτισμάτων στον παραδοσιακό οικισμό της Οίας Θήρας εκδίδεται άδεια της Υπηρεσίας Δόμησης μετά την έκδοση γνωμοδότησης από το αρμόδιο Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής Αιγαίου Π.Ε. Θήρας. Το Συμβούλιο αυτό γνωμοδοτεί ύστερα από τεκμηριωμένη έρευνα για την ακριβή μορφή του αναστηλούμενου κτίσματος, μετά από εισήγηση της ερωτώσας Υπηρεσίας (Τμ. Παραδοσιακών Οικισμών, Δ/νσης Περιβάλλοντος) και αφού προηγηθεί η παροχή σε αυτήν γνώμης από το ΣΧΟΠ Θήρας, για τη μη παρεμπόδιση της θέας των όμορων ιδιοκτησιών εξαιτίας της αναστήλωσης, μετά από αυτοψία. Στα σκέλη β) και γ) του ερωτήματος παρέλκει η απάντηση, γιατί στο από 28.6.1993 Π.Δ. δεν προβλέπονται επί πλέον όργανα για την έκδοση της επίμαχης διοικητικής πράξης. δ) Δεν επιτρέπεται η αναστήλωση ερειπωμένων ή παλαιών κτισμάτων στην Οία της ν. Θήρας, κατά μήκος του κεντρικού πεζόδρομου, προς το μέρος της Καλντέρας στη Ζώνη Β (ομοφώνως).

Λήψη αρχείου


12.05.2017 - ΝΣΚ 7/1972 - Όροι Δόμησης

Του ανωτάτου ύψους κτιρίου επί της πλατείας Συντάγματος εν Αθήναις, καθοριζομένου δι ειδικής διατάξεως, αποκλειούσης την υπεράνω της οριζομένης ανωτάτης στάθμης της οικοδομής ανέγερσιν οιωνδήποτε κτισμάτων ή εγκαταστάσεων, δεν επιτρέπεται η κατά παρέκκλισιν από της διατάξεως ταύτης έγκρισις μείζονος ύψους, προς νομιμοποίησιν τοιούτων κατασκευών επί του δώματος του ειρημένου κτιρίου.

Λήψη αρχείου


12.05.2017 - ΝΣΚ 298/1972 Τμ. Α' - Όροι Δόμησης

Ο διά του άρθρου 1 του ΝΔ 439/70 θεσπισθείς περιορισμός δομήσεως εξ απόψεως ελαχίστης αποστάσεως της οικοδομής από του ορίου του αιγιαλού, δεν έχει εφαρμογήν επί γηπέδων παραλιακών δημοσίων οδών, περιλαμβανομένων εις περιοχάς χαρακτηρισθείσας κατά την εν τω νόμω διαδικασίαν ως κατωκημένας, δι ας ισχύουσιν αι ειδικαί περί δομήσεως διατάξεις του ΒΔ της 28.3.36.

Λήψη αρχείου


19.03.2017 - ΝΣΚ 489/1995 Τμ. Δ' - Όροι Δόμησης

Δεν είναι επιτρεπτός, ο παράλληλος προς τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.2052/92 καθορισμός υπογείων χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων κάτω από κοινόχρηστους και κοινωφελείς χώρους, κατά τις διατάξεις του ΝΔ της 17.7.1923, όταν η κατοχή, διαχείριση και εκμετάλλευση των κοινοχρήστων χώρων δεν περιέρχεται με τα ΠΔ του Ν.2052/92 στο ΕΤΕΡΠΣ ή ΤΕΟ.

Λήψη αρχείου


01.12.2016 - ΝΣΚ 326/1970 Τμ. Γ' - Όροι Δόμησης

Η υπό τους όρους και τας διατυπώσεις της παρ.18 του άρθρ.79 του ΓΟΚ δυναμένη να επιτραπή παρέκκλισις από των ισχυουσών διατάξεων περί μεγίστου ύψους και αριθμού ορόφων των οικοδομών, προκειμένου περί κτιρίων εκ κατασκευής προοριζομένων και πραγματικώς χρησιμοποιουμένων δια ξενοδοχεία, απαγορεύεται, όταν δια την θέσιν, ένθα το ξενοδοχείον, έχει ειδικώς καθορισθή επιτρεπόμενον ύψος, διάφορον του γενικώς ισχύοντος εις την περιοχήν της θέσεως ταύτης.

Λήψη αρχείου


01.12.2016 - ΝΣΚ 233/1970 Τμ. Γ' - Όροι Δόμησης

Κατά τας διατάξεις του άρθρου 19 παρ.3 και 4 του από 5-8-55 ΒΔ/τος "περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού", τα πλάγια οικοδομήσιμα όρια του οικοπέδου εις το πανταχόθεν ελεύθερον οικοδομικόν σύστημα και επί οικοδομής υψηλοτέρας των 9 μέτρων, συναρτώνται προς το υλικόν ύψος της οικοδομής. Συνεπώς επί προσθήκης ορόφων εις ταύτην βάσει μεταγενεστέρως επιτραπέντος μεγαλυτέρου ύψους αφ ενός και της προσαυξήσεως του συντελεστού δομήσεως δια του ΑΝ 395/68 αφ ετέρου, η ελαχίστη απόστασις των πλαγίων όψεων της οικοδομής από των αντιστοίχων ορίων του οικοπέδου, δέον να είναι η προκύπτουσα εκ του νέου συνολικού ύψους ταύτης. Η εντεύθεν δε επερχομένη μείωσις των πλαγίων οικοδομησίμων ορίων του οικοπέδου, αντιμετωπίζεται κατά τας προβλέψεις της παρ.7 του άρθρ.29 του ΓΟΚ κατά την προσθήκην ορόφων δυνάμει του ΑΝ 395/68, βάσει του άρθρου 2 παρ.3 του νόμου τούτου, είτε η υπέρβασις των ανωτέρω ορίων προκαλείται εκ της κατά τον άνω νόμον προσθήκης, είτε εκ του επιτρεπομένου υπό των λοιπών πολεοδομικών διατάξεων μεγίστου ύψους της οικοδομής.

Λήψη αρχείου


01.12.2016 - ΝΣΚ 217/1970 Τμ. Γ' - Όροι Δόμησης

Η οικοδομική άδεια, εφ όσον δεν ορίζεται άλλως εν τω νόμω, δέον να χορηγήται συμφώνως προς τους όρους δομήσεως τους ισχύοντας κατά τον χρόνον εκδόσεώς της, εκτός αν υφίσταται παράλειψις της διοικήσεως προς έκδοσιν της αδείας κατά τους προϊσχύσαντας όρους δομήσεως, συντελεσθείσα προ της μεταβολής των.

Λήψη αρχείου


01.12.2016 - ΝΣΚ 163/1970 Τμ. Γ' - Όροι Δόμησης

Η έγκρισις παρεκκλίσεων από των ισχυόντων όρων και περιορισμών δομήσεως, εν οις και των αφορώντων το ύψος των οικοδομών είναι επιτρεπτή, υπό τας προϋποθέσεις και διατυπώσεις της παρ.18 του άρθρ.79 του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού και εις εξαιρεθείσας της διά του ΑΝ 395/68 παρεχομένης καθ ύψος προσαυξήσεως των κτιρίων περιοχάς.

Λήψη αρχείου


27.10.2016 - ΝΣΚ 662/1973 Τμ. Α' - Όροι Δόμησης

Η έκδοσις ομοίας προς ακυρωθείσαν κανονιστικής πράξεως, μετά την πάροδον της νομίμου προθεσμίας δεν είναι δυνατή άνευ νέας νομοθετικής εξουσιοδοτήσεως, όταν η ακύρωσις της αρχικής δεν εγένετο δια λόγους τυπικούς.

Λήψη αρχείου


Σελίδα 1 από 8Πρώτη   Προηγούμενο   [1]  2  3  4  5  6  7  8  Επόμενο   Τελευταία   
Αναζήτηση
Λέξη στην περιγραφή:
Κατηγορία:
Έτος:
Αρ. Απόφ.:
Δικαστήριο:
Τμήμα:
Εκτέλεση αναζήτησης
Κατηγορίες
Ταυτότητα

To portal www.spatialplandev.gr δημιουργήθηκε στα μέσα του 2014 από την εταιρεία Spatial Planning & Development Ε.Π.Ε.

Επιστημονικός Υπεύθυνος της προσπάθειας αυτής έχει οριστεί ο κ. Κωνσταντίνος Τσάντζαλος, Δικηγόρος Αθηνών, πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (MSc) στο γνωστικό αντικείμενο Χωροταξίας – Πολεοδομίας – Περιφερειακής Ανάπτυξης του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και υπ. Διδάκτωρ του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Facebook