Όλες οι καταχωρήσεις » Όροι Δόμησης
Εμφάνιση κατά:

22.07.2017 - ΝΣΚ 128/2017 Τμ. Γ' - Όροι Δόμησης

Η βεβαίωση καταλληλότητας του άρθρου 24 του ν. 2508/1997 χορηγήθηκε το έτος 2013, ήτοι πριν την αντικατάσταση του άρθρου 17 του ν. 3208/2003 με το άρθρο 43 παρ. 6 του ν. 4280/2014, ενώ σύμφωνα με τη μεταβατική διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 26 του ν. 4280/2014 οι εκκρεμείς διαδικασίες πολεοδόμησης συνεχίζονται από το στάδιο στο οποίο βρίσκονται είτε με τις ισχύουσες, είτε με τις προϊσχύουσες διατάξεις για τέσσερα χρόνια από τη δημοσίευση του ν. 4280/2014. Ως εκ τούτου νομίμως συνεχίζονται οι διαδικασίες πολεοδόμησης έκτασης (στη θέση Κάνιστρο Δήμου Κασσάνδρας Χαλκιδικής) για την οποία έχει εκδοθεί βεβαίωση οικιστικής καταλληλότητας. (ΠΛΕΙΟΨ.)

Λήψη αρχείου


11.06.2017 - ΝΣΚ 114/2017 Τμ. Γ' - Όροι Δόμησης

α) Για την έγκριση αναστήλωσης ερειπωμένων ή παλαιών κτισμάτων στον παραδοσιακό οικισμό της Οίας Θήρας εκδίδεται άδεια της Υπηρεσίας Δόμησης μετά την έκδοση γνωμοδότησης από το αρμόδιο Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής Αιγαίου Π.Ε. Θήρας. Το Συμβούλιο αυτό γνωμοδοτεί ύστερα από τεκμηριωμένη έρευνα για την ακριβή μορφή του αναστηλούμενου κτίσματος, μετά από εισήγηση της ερωτώσας Υπηρεσίας (Τμ. Παραδοσιακών Οικισμών, Δ/νσης Περιβάλλοντος) και αφού προηγηθεί η παροχή σε αυτήν γνώμης από το ΣΧΟΠ Θήρας, για τη μη παρεμπόδιση της θέας των όμορων ιδιοκτησιών εξαιτίας της αναστήλωσης, μετά από αυτοψία. Στα σκέλη β) και γ) του ερωτήματος παρέλκει η απάντηση, γιατί στο από 28.6.1993 Π.Δ. δεν προβλέπονται επί πλέον όργανα για την έκδοση της επίμαχης διοικητικής πράξης. δ) Δεν επιτρέπεται η αναστήλωση ερειπωμένων ή παλαιών κτισμάτων στην Οία της ν. Θήρας, κατά μήκος του κεντρικού πεζόδρομου, προς το μέρος της Καλντέρας στη Ζώνη Β (ομοφώνως).

Λήψη αρχείου


19.03.2017 - ΝΣΚ 489/1995 Τμ. Δ' - Όροι Δόμησης

Δεν είναι επιτρεπτός, ο παράλληλος προς τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.2052/92 καθορισμός υπογείων χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων κάτω από κοινόχρηστους και κοινωφελείς χώρους, κατά τις διατάξεις του ΝΔ της 17.7.1923, όταν η κατοχή, διαχείριση και εκμετάλλευση των κοινοχρήστων χώρων δεν περιέρχεται με τα ΠΔ του Ν.2052/92 στο ΕΤΕΡΠΣ ή ΤΕΟ.

Λήψη αρχείου


11.07.2016 - ΝΣΚ 161/2016 Ατομ. - Όροι Δόμησης

Ενόψει της ιδιαιτερότητας των περιστάσεων της συγκεκριμένης υπόθεσης, ήτοι του γεγονότος ότι οι σχετικές εργασίες έχουν πραγματοποιηθεί υπό την ισχύ πράξεων έγκρισης δομικών εργασιών, οι οποίες πράξεις έχουν ανακληθεί λόγω της έκδοσης σήματος περί επ' αόριστον διακοπής εργασιών, είναι δυνατός ο έλεγχος της μελέτης που αφορά επέμβαση - συνένωση όμορων διατηρητέων κτιρίων, από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, χωρίς αυτή να δεσμεύεται από τη διαμορφωθείσα κατάσταση.

Λήψη αρχείου


19.06.2016 - ΝΣΚ 569/1998 Τμ. Γ' - Όροι Δόμησης

Οι χαρακτηριζόμενες στα άρθρα 1 και 2 του ΠΔ 227/87 γεωργικές επιχειρήσεις δεν υπάγονται εκ μόνου του χαρακτηρισμού των αυτού, για την οικοδόμησή τους, στις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ/τος 24.5.85. Στις διατάξεις του εν λόγω άρθρου υπάγονται μόνον αυτές οι γεωργικές επιχειρήσεις που έχουν κτίρια προοριζόμενα για τις ρητώς μνημονευόμενες στο εν λόγω άρθρο εγκαταστάσεις.

Λήψη αρχείου


19.06.2016 - ΝΣΚ 618/1998 Τμ. Γ' - Όροι Δόμησης

Κατά τη διάταξη του εδαφ.α της παρ.7 του άρθρου 2 του από 21-11-1979 Π.Δ/τος, όπως ισχύει, δεν έχει εφαρμογή η αναφερόμενη σ αυτήν σχέση (α=Ε-1000/2χ1000) και επομένως επιτρέπεται η ανέγερση περισσοτέρων της μιας, χωρίς περιορισμό, ανεξάρτητων οικοδομών σε οικόπεδο στο οποίο υπήρχε συγκυριότητα στις 14-12-1979, εφόσον η συγκυριότητα αυτή εξακολουθεί να υπάρχει. Περαιτέρω, κατά την ίδια διάταξη, α) επιτρέπεται σε τμήμα του οικοπέδου της αποκλειστικής χρήσης του ενός των συνιδιοκτητών η ανέγερση περισσοτέρων, χωρίς περιορισμό, ανεξάρτητων οικοδομών και β) επιτρέπεται στο ίδιο τμήμα η ανέγερση οικοδομής, ανεξάρτητα από τον αριθμό των οικοδομών που έχουν ανεγερθεί στο υπόλοιπο οικόπεδο από τους άλλους συνιδιοκτήτες, υπό την προϋπόθεση, και στις δύο αυτές περιπτώσεις, ότι δε γίνεται υπέρβαση του ποσοστού καλύψεως και του συντελεστή δομήσεως του όλου ενιαίου οικοπέδου, καθώς και της αναλογούσας στο τμήμα της αποκλειστικής χρήσεως δόμησης, και δεν παραβιάζονται οι λοιποί όροι δόμησης.

Λήψη αρχείου


25.05.2016 - ΝΣΚ 571/1998 Τμ. Γ' - Όροι Δόμησης

Η διάταξη της παρ.1 περ.β του άρθρου 16 του Γ.Ο.Κ. (ν.1577/85) επιτρέπει την, πάνω από το μέγιστο ύψος της περιοχής και μέσα στο ιδεατό στερεό, ύπαρξη απολήξεων κλιμακοστασίων και φρεάτων ανελκυστήρων, με τις ελάχιστες αναγκαίες διαστάσεις και μέγιστο εξωτερικό ύψος 2,20 μ. από την τελικά διαμορφωμένη επιφάνεια του τελευταίου ορόφου του κτιρίου μετά την εξάντληση του σ.δ. του οικοπέδου, ορίζοντας, περαιτέρω, ότι: "Πάνω από τις απολήξεις αυτές απαγορεύεται η τοποθέτηση οποιασδήποτε κατασκευής ή εγκατάστασης". Την πιο πάνω αδιάστικτη απαγόρευση ουδόλως έθιξε η διάταξη της παρ.5α του άρθρου 24α του ν.2075/92 (προστέθηκε με την παρ.2 του άρθρου 41 του ν.2145/93), η οποία επιτρέπει, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Υπ.Μεταφορών και Επικοινωνιών, δομικές κατασκευές για την τοποθέτηση κεραιών εκπομπής και λήψης ραδιοτηλεοπτικών σημάτων στο δώμα κτιρίου. Συνεπώς, δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση κεραίας κινητής τηλεφωνίας στην -υπερκείμενη του δώματος- απόληξη του κλιμακοστασίου.

Λήψη αρχείου


31.03.2016 - ΝΣΚ 387/1999 Τμ. Γ' - Όροι Δόμησης

Κατ αρχήν απαγορεύεται η διάνοιξη ανοιγμάτων στους μεσοτοίχους και τους εξωτερικούς τοίχους των κτιρίων, που ανεγείρονται σε επαφή με το κοινό όριο των ιδιοκτησιών, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 10 παρ.9 του Κτιριοδομικού Κανονισμού. Ομως, η πιο πάνω απαγόρευση δημιουργίας ανοιγμάτων αποβλέπει σε συγκεκριμένους σκοπούς, που είναι η αισθητική των κτιρίων, η ασφάλεια αυτών από δομική άποψη και ο ακώλυτος αερισμός και ηλιασμός των κτιρίων, στο διηνεκές (χωρίς να παρεμποδισθούν, στο μέλλον, με την ανέγερση ή την επέκταση οικοδομής στο όμορο οικόπεδο). Στην προκειμένη περίπτωση, που αφορά εσωτερική συνένωση δύο ομόρων ιδιοκτησιών με τη δημιουργία του πιο πάνω ανοίγματος (διόδου), εκ των πραγμάτων αναιρούνται οι δικαιολογητικοί λόγοι της πιο πάνω απαγόρευσης που αφορούν την αισθητική της οικοδομής και την άνεση και υγεία των ενοίκων και, υπό την προϋπόθεση ότι η φέρουσα κατασκευή επιτρέπει τη δημιουργία του αιτουμένου ανοίγματος, παρίσταται νόμιμο το υποβληθέν αίτημα.

Λήψη αρχείου


08.02.2016 - ΝΣΚ 299/1975 Τμ. Β' - Όροι Δόμησης

Συνενωθέντα οικόπεδα εν Κερκύρα, εφ ων υφίσταντο καταστραφείσαι εκ του πολέμου οικοδομαί, δύνανται ν ανοικοδομηθούν με τον αριθμόν ορόφων των οικοδομών τούτων, επί του παρ εκάστης καταλαμβανομένου τμήματος του ενοποιηθέντος οικοπέδου.

Λήψη αρχείου


04.02.2016 - ΝΣΚ 400/1975 Τμ. Β' - Όροι Δόμησης

Κατά την αληθή έννοιαν της διατάξεως του άρθρου 6 του ΝΔ 8/1973 "περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού" το ισχύον εις δεδομένην περιοχήν σύστημα δομήσεως δεν καθορίζεται κατά την αληθή του νομοθέτου βούλησιν μόνον δια ρηματικής διατάξεως επιβαλλούσης τούτο, αλλά δύναται να προκύπτη και εκ του συνδυασμού πλειόνων τεθειμένων όρων δομήσεως διαγραφόντων κατά το σύνολό των την διάταξιν του κτιρίου επί του ακινήτου, εφ ου οικοδομείται.

Λήψη αρχείου


Σελίδα 1 από 5Πρώτη   Προηγούμενο   [1]  2  3  4  5  Επόμενο   Τελευταία   
Αναζήτηση
Λέξη στην περιγραφή:
Κατηγορία:
Έτος:
Αρ. Απόφ.:
Δικαστήριο:
Τμήμα:
Εκτέλεση αναζήτησης
Κατηγορίες
Ταυτότητα

To portal www.spatialplandev.gr δημιουργήθηκε στα μέσα του 2014 από την εταιρεία Spatial Planning & Development Ε.Π.Ε.

Επιστημονικός Υπεύθυνος της προσπάθειας αυτής έχει οριστεί ο κ. Κωνσταντίνος Τσάντζαλος, Δικηγόρος Αθηνών, πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (MSc) στο γνωστικό αντικείμενο Χωροταξίας – Πολεοδομίας – Περιφερειακής Ανάπτυξης του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και υπ. Διδάκτωρ του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Facebook