Όλες οι καταχωρήσεις » Ιδιοκτησία
Εμφάνιση κατά:

23.06.2015 - ΝΣΚ 471/2008 Τμ. Γ' - Ιδιοκτησία

Η διαφορά μεταξύ οριζόντιας και κάθετης συνιδιοκτησίας συνίσταται στο ότι η οριζόντια ιδιοκτησία προϋποθέτει ένα μόνο οικοδόμημα που διαιρείται κατ ορόφους ή μέρη αυτών (διαμερίσματα), ενώ η κάθετη περισσότερα του ενός οικοδομήματα που έχουν ανεγερθεί ή πρόκειται να ανεγερθούν σε ενιαίο οικόπεδο. Τα περισσότερα αυτά οικοδομήματα στην κάθετη ιδιοκτησία μπορεί να είναι είτε ενιαία
(οπότε αποκαλείται γνήσια, ή απλή, ή αμιγής κάθετη ιδιοκτησία), είτε διαιρεμένα κατ ορόφους ή μέρη αυτών (οπότε αποκαλείται σύνθετη, ή μη γνήσια, ή μεικτή κάθετη ιδιοκτησία), και επομένως στη μεν οριζόντια ιδιοκτησία υπάρχει αποκλειστική κυριότητα σε όροφο μοναδικού οικοδομήματος ή τμήμα αυτού, στη δε κάθετη η αποκλειστική κυριότητα έχει αντικείμενο ένα από τα περισσότερα οικοδομήματα ή
όροφο ή τμήμα ενός από αυτά, και στις δύο δε μορφές διαιρεμένης ιδιοκτησίας υφίσταται υποχρεωτική συγκυριότητα στο ενιαίο οικόπεδο καθώς και στα κοινόχρηστα μέρη και πράγματα του οικοδομήματος.

Λήψη αρχείου


Αναζήτηση
Λέξη στην περιγραφή:
Κατηγορία:
Έτος:
Αρ. Απόφ.:
Δικαστήριο:
Τμήμα:
Εκτέλεση αναζήτησης
Κατηγορίες
Ταυτότητα

To portal www.spatialplandev.gr δημιουργήθηκε στα μέσα του 2014 από την εταιρεία Spatial Planning & Development Ε.Π.Ε.

Επιστημονικός Υπεύθυνος της προσπάθειας αυτής έχει οριστεί ο κ. Κωνσταντίνος Τσάντζαλος, Δικηγόρος Αθηνών, πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (MSc) στο γνωστικό αντικείμενο Χωροταξίας – Πολεοδομίας – Περιφερειακής Ανάπτυξης του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και υπ. Διδάκτωρ του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Facebook