Όλες οι καταχωρήσεις » Ιχθυοκαλλιέργειες
Εμφάνιση κατά:

26.02.2017 - ΝΣΚ 371/1995 Τμ. Δ' - Ιχθυοκαλλιέργειες

Είναι αναντίστοιχη,κατά το χαρακτήρα και τις έννομες συνέπειες, η εκδιδόμενη, βάσει των διατάξεων του άρθρου 32 παραγρ.7 του Ν 1845/89, απόφαση του Νομάρχη προς την, βάσει των διατάξεων του άρθρου 38 του ΝΔ 420/70, εκδιδόμενη απόφαση του ιδίου διοικητικού οργάνου. Δύναται να ανακληθεί νομίμως η νομαρχιακή απόφαση, με την οποία εγκρίνονται τα πρακτικά και κατακυρώνεται το αποτέλεσμα πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση θαλασσίου χώρου, και να λυθεί αυτή μονομερώς, με καταγγελία του Δημοσίου, κατ επίκληση και δυνάμει του προβλεπομένου, από το άρθρο 43 του ΝΔ 420/70, συναφούς λόγου ή δυνάμει συναφούς λόγου, καθιερωμένου στη διακήρυξη της πλειοδοτικής δημοπρασίας και τη μισθωτική σύμβαση, περιοριζομένων, στην περίπτωση αυτή, των αποζημιωτικών απαιτήσεων του μισθωτή στην έκπτωση των μισθωμάτων που αναλογούν στο, μεταξύ καταγγελίας και συμβατικής λήξεως της μισθώσεως χρονικό διάστημα, και αποκλειομένης κάθε αποζημιωτικής αξιώσεως του δικαιούχου των μισθωμάτων ΟΤΑ.

Λήψη αρχείου


04.04.2016 - ΝΣΚ 443/1999 Τμ. Β' - Ιχθυοκαλλιέργειες

α) Ο Νομάρχης έχει αρμοδιότητα να καθορίζει προστατευτική ζώνη πέριξ εκμισθούμενων για δημιουργία μονάδων υδατοκαλλιέργειας θαλάσσιων χώρων. β) Εφόσον ο Νομάρχης έχει αρμοδιότητα να καθορίζει προστατευτική ζώνη, η 804/15-5-1998 απόφαση του Νομάρχη Ευβοίας, με την οποία καθορίζεται προστατευτική ζώνη κλπ, είναι νόμιμη.

Λήψη αρχείου


07.10.2015 - ΝΣΚ 201/1985 - Ιχθυοκαλλιέργειες

Δεν επιτρέπεται η λύση της συμβάσεως μισθώσεως ιχθυοτρόφων υδάτων για έργα εκτελεσθέντα προ της υπογραφής της συμβάσεως σύμφωνα με το Α43 Αλιευτικού Κώδικος.

Λήψη αρχείου


24.09.2015 - ΝΣΚ 66/1986 - Ιχθυοκαλλιέργειες

Ενδεικνυόμενες ενέργειες της Διοικήσεως σε άκυρη μίσθωση ιχθυοτροφείου.

Λήψη αρχείου


17.07.2015 - ΝΣΚ 215/2004 Τμ. Δ' - Ιχθυοκαλλιέργειες

Η επιβληθείσα κατ’ εφαρμογή του ΚΕΔΕ κατάσχεση επί ακινήτου, που έχει παραχωρηθεί στην οφειλέτιδα εταιρία κατά τις ειδικές διατάξεις του Ν. Δ/τος 221/1974, δεν είναι νόμιμη, ενόψει των απαγορευτικών διατάξεων του άρθρου 1 παρ.6 και 7 του ως άνω Δ/τος.

Λήψη αρχείου


22.06.2015 - ΝΣΚ 262/2008 Τμ. Α' - Ιχθυοκαλλιέργειες

Η εκ των υστέρων, και πάντως πριν από την τροποποιητική απόφαση, σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού, χωρίς να θεραπεύει το νομικό ελάττωμα της μη λήψης της σύμφωνης γνώμης του ως άνω Υπουργείου πριν από την αρχική μίσθωση της θαλάσσιας έκτασης και την χορήγηση της αρχικής άδειας εγκατάστασης, επιτρέπει την έκδοση της τροποποιητικής αποφάσεως, καθώς η αρχική απόφαση της μισθώσεως παραμένει σε ισχύ αφού δεν έχει ακυρωθεί ή ανακληθεί.

Λήψη αρχείου


12.05.2015 - ΝΣΚ 221/1988 Τμ. Α' - Ιχθυοκαλλιέργειες

Δυνατότητα παραχωρήσεως σε τρίτους εκμεταλλεύσεως κυπρινοτροφείου που λειτουργεί ως νομαρχιακή δημόσια υπηρεσία.

Λήψη αρχείου


04.04.2015 - ΝΣΚ 63/1989 Ατομ. - Ιχθυοκαλλιέργειες

Δεν προβλέπεται η παραχώρηση στο Δημόσιο των τεχνητών λιμνών ιδιοκτησίας ΔΕΗ προς ιχθυοτροφική αξιοποίηση.

Λήψη αρχείου


26.03.2015 - ΝΣΚ 63/1990 Β' Τμήμα Διακοπών - Ιχθυοκαλλιέργειες

Το Δημόσιο, ως εκμισθωτής στην προκειμένη περίπτωση, μπορεί να προβεί στην τροποποίηση της αρχικής απόφασης μίσθωσης και του μισθωτηρίου συμβολαίου στο όνομα του νέου ή του με νέα, νομική μορφή μισθωτή, εφ όσον συντρέχουν εναλλακτικά ή σωρευτικά οι προεκτεθείσες υπό στοιχεία α,β και γ προυποθέσεις του άρθρου 624 Α.Κ. χωρίς δυνατότητα επιβολής εκμέρους του δέσμευσης ως προς τη συμμετοχή ή μη του αρχικού μισθωτή στη νέα νομική μορφή μισθωτή.

Λήψη αρχείου


12.03.2015 - ΝΣΚ 415/1991 Τμ. Β' - Ιχθυοκαλλιέργειες

Οι συμβάσεις εκμισθώσεως ιχθυοτρόφων υδάτων υπογράφονται από τον αρμόδιο διευθυντή αλιείας της οικείας νομαρχίας, στην οποία έχουν εκχωρηθεί με τις περί αποκεντρώσεως διατάξεις οι αρμοδιότητες του Υπουργού Γεωργίας.

Λήψη αρχείου


Αναζήτηση
Λέξη στην περιγραφή:
Κατηγορία:
Έτος:
Αρ. Απόφ.:
Δικαστήριο:
Τμήμα:
Εκτέλεση αναζήτησης
Κατηγορίες
Ταυτότητα

To portal www.spatialplandev.gr δημιουργήθηκε στα μέσα του 2014 από την εταιρεία Spatial Planning & Development Ε.Π.Ε.

Επιστημονικός Υπεύθυνος της προσπάθειας αυτής έχει οριστεί ο κ. Κωνσταντίνος Τσάντζαλος, Δικηγόρος Αθηνών, πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (MSc) στο γνωστικό αντικείμενο Χωροταξίας – Πολεοδομίας – Περιφερειακής Ανάπτυξης του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και υπ. Διδάκτωρ του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Facebook