Όλες οι καταχωρήσεις » Μεταφορά Συντελεστή Δόμησης
Εμφάνιση κατά:

04.02.2017 - ΝΣΚ 80/1996 Ατομ. - Μεταφορά Συντελεστή Δόμησης

Είναι δυνατή η ολοκλήρωση της διαδικασίας μεταφοράς συντελεστή δόμησης (Μ.Σ.Δ.) σε ακίνητο της "Αθήναιον Νοσηλευτικόν Κέντρον Α.Ε." σε άθροισμα ισχύοντος και μεταφερομένου 4,13, τόσο κατ ευθεία εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 21 παρ.6 περ.β εδ.2 του Ν.2300/95, όσο και κατ εφαρμογή της αρχής της προστασίας της εμπιστοσύνης του πολίτη.

Λήψη αρχείου


10.11.2016 - ΝΣΚ 304/1996 Ολομέλεια - Μεταφορά Συντελεστή Δόμησης

Κατά τις περιπτώσεις πραγματοποίησης μεταφοράς συντελεστή δόμησης (ΜΣΔ), κατ εφαρμογή των μεταβατικών διατάξεων του άρθρου 21 παρ.6 Ν.2300/95, κατά τις οποίες καθίσταται αναγκαία η αντικατάσταση των αρχικών προς υλοποίηση τίτλων ΜΣΔ με νέους, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για την εκτίμηση της αξίας των ακινήτων (βαρυνόμενου και ωφελούμενου) οι αξίες που ορίζονται στην παρ.7 του άρθρου 21 του παραπάνω νόμου (πλειοψ.).

Λήψη αρχείου


31.03.2016 - ΝΣΚ 176/1999 Τμ. Γ' - Μεταφορά Συντελεστή Δόμησης

Μπορεί να χορηγηθεί τίτλος μεταφοράς συντελεστή δόμησης (σ.δ.) για ακίνητα με οικοδομήματα που έχουν χαρακτηρισθεί ως έργα τέχνης κατά τις διατάξεις του Ν.1469/1950, υπό την προϋπόθεση, διαπιστούμενη με σχετική βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας, ότι εξαιτίας του χαρακτηρισμού αυτού δεν είναι δυνατόν να υλοποιηθεί στα ακίνητα αυτά ο υπολειπόμενος σ.δ.

Λήψη αρχείου


22.07.2015 - ΝΣΚ 321/2001 Τμ. Β' - Μεταφορά Συντελεστή Δόμησης

Δεν υπάρχει περιθώριο εφαρμογής του θεσμού μεταφοράς συντελεστή δόμησης στην περίπτωση ακινήτων τα οποία ρυμοτομούνται, είτε η μεταφορά σ.δ. προβλέπεται σε ακίνητα της ιδίας περιοχής είτε αυτή προβλέπεται για την εναπομένουσα άρτια ιδιοκτησία ακινήτου το οποίο ρυμοτομείται σε ποσοστό μεγαλύτερο από την οφειλόμενη εισφορά σε γη. Η συγκεκριμένη δε πράξη εφαρμογής ισχύει όπως κυρώθηκε και οι ιδιοκτήτες των οποίων τα ακίνητα ρυμοτομούνται πλέον του ποσοστού που ορίζει ο νόμος, θα πρέπει να θεωρούνται δικαιούχοι αποζημίωσης λόγω απαλλοτρίωσης του τμήματος αυτού της ιδιοκτησίας των.

Λήψη αρχείου


17.07.2015 - ΝΣΚ 89/2004 Ολομέλεια - Μεταφορά Συντελεστή Δόμησης

Επιτρέπεται η κατάργηση (ανάκληση) κανονιστικών διοικητικών πράξεων περί έγκρισης ή (και) πραγματοποίησης μεταφοράς συντελεστή δόμησης που είχαν εκδοθεί υπό το προϊσχύσαν δίκαιο αλλά εξακολουθούν να ισχύουν και υπό το Ν 3044/2002, εκτός αν τούτο αποκλείεται εκ λόγων δημοσίου συμφέροντος. (πλειοψ.)

Λήψη αρχείου


11.07.2015 - ΝΣΚ 356/1987 Τμ. Α' - Μεταφορά Συντελεστή Δόμησης

Μπορεί να χωρήσει η διαδικασία μεταφοράς συντελεστού δομήσεως ρυμοτομουμένου ακινήτου για το οποίο η παρακατατεθείσα αποζημίωση αναλήφθηκε από το Δημόσιο με την συναίνεση των δικαιούχων αυτής (πλειοψηφία).

Λήψη αρχείου


22.06.2015 - ΝΣΚ 192/2010 Τμ. Ε' - Μεταφορά Συντελεστή Δόμησης

α) Οι διατάξεις του άρθρου 5 του Ν 3044/2002 και της 5636/3-2-2004 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, που ρυθμίζουν τα της πραγματοποίησης της ΜΣΔ είναι ανίσχυρες και ανεφάρμοστες. (ομοφ.)
β) Πριν το νόμιμο καθορισμό Ζωνών Υποδοχής Συντελεστή Δόμησης (ΖΥΣ), η Διοίκηση δεν πρέπει να προβαίνει σε έγκριση έκδοσης τίτλων ΜΣΔ. (πλειοψ.)

Λήψη αρχείου


26.03.2015 - ΝΣΚ 58/1990 Ατομ. - Μεταφορά Συντελεστή Δόμησης

Γνωμοδοτών: Ε. Κορουγένης, Νομικός Σύμβουλος Διοικήσεως. Κατά τη μεταφορά του συντελεστή δόμησης ή προκύπτουσα επιφάνεια μπορεί να τοποθετηθεί στον ημιυπαίθριο χώρο των υποστυλωμάτων (PILOTIS) του ωφελούμενου κτιρίου, χωρίς να ισχύει η διάταξη του άρθρου 7 παρ.1 στοιχ. Βι του ΓΟΚ/1985, κατά την οποία ο ελεύθερος ημιυπαίθριος χώρος που κατασκευάζεται στα υποστυλώματα υπολογίζεται στο συντελεστή δόμησης αν είναι μικρότερος του 50% της επιφάνειας που καταλαμβάνει το κτίριο.

Λήψη αρχείου


26.03.2015 - ΝΣΚ 10/1990 Α' Τμήμα Διακοπών - Μεταφορά Συντελεστή Δόμησης

Εφόσον κατά τη σύσταση διαιρεμένων κατ όροφο ιδιοκτησιών παρακρατήθηκε από την ιδιοκτήτρια του κτιρίου το δικαίωμα μεταφοράς του συντελεστή δόμησης, λόγω της ιδιότητάς του ως διατηρητέου, δεν απαιτείται για τη μεταφορά αυτή η συναίνεση των ανηλίκων τέκνων της ως άνω ιδιοκτήτριας, προς τα οποία αυτή μεταβίβασε κατά ψιλή κυριότητα ιδανικά μερίδια διαιρεμένης ιδιοκτησίας.

Λήψη αρχείου


12.03.2015 - ΝΣΚ 259/1991 Τμ. Α' - Μεταφορά Συντελεστή Δόμησης

Σε περίπτωση, που πριν από την ισχύ του Ν. 1892/1990 είχε υποβληθεί στην αρμόδια πολεοδομική αρχή πλήρης φάκελλος για την έκδοση τίτλου μεταφοράς του συντελεστή δόμησης, βάσει της παρ. 5 του αρ. 23 του Γ.Ο.Κ./1985 (αυξημένος σ.δ.), που τροποποιήθηκε με το αρ. 9 παρ. 12 του Ν. 1892/1990, ο τίτλος εκδίδεται σύμφωνα με την παρ. 5, όπως ίσχυε πριν από τη τροποποίησή της (πλειοψηφία).

Λήψη αρχείου


Αναζήτηση
Λέξη στην περιγραφή:
Κατηγορία:
Έτος:
Αρ. Απόφ.:
Δικαστήριο:
Τμήμα:
Εκτέλεση αναζήτησης
Κατηγορίες
Ταυτότητα

To portal www.spatialplandev.gr δημιουργήθηκε στα μέσα του 2014 από την εταιρεία Spatial Planning & Development Ε.Π.Ε.

Επιστημονικός Υπεύθυνος της προσπάθειας αυτής έχει οριστεί ο κ. Κωνσταντίνος Τσάντζαλος, Δικηγόρος Αθηνών, πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (MSc) στο γνωστικό αντικείμενο Χωροταξίας – Πολεοδομίας – Περιφερειακής Ανάπτυξης του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και υπ. Διδάκτωρ του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Facebook