Όλες οι καταχωρήσεις » Μεταφορά Συντελεστή Δόμησης
Εμφάνιση κατά:

04.02.2017 - ΝΣΚ 80/1996 Ατομ. - Μεταφορά Συντελεστή Δόμησης

Είναι δυνατή η ολοκλήρωση της διαδικασίας μεταφοράς συντελεστή δόμησης (Μ.Σ.Δ.) σε ακίνητο της "Αθήναιον Νοσηλευτικόν Κέντρον Α.Ε." σε άθροισμα ισχύοντος και μεταφερομένου 4,13, τόσο κατ ευθεία εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 21 παρ.6 περ.β εδ.2 του Ν.2300/95, όσο και κατ εφαρμογή της αρχής της προστασίας της εμπιστοσύνης του πολίτη.

Λήψη αρχείου


10.11.2016 - ΝΣΚ 304/1996 Ολομέλεια - Μεταφορά Συντελεστή Δόμησης

Κατά τις περιπτώσεις πραγματοποίησης μεταφοράς συντελεστή δόμησης (ΜΣΔ), κατ εφαρμογή των μεταβατικών διατάξεων του άρθρου 21 παρ.6 Ν.2300/95, κατά τις οποίες καθίσταται αναγκαία η αντικατάσταση των αρχικών προς υλοποίηση τίτλων ΜΣΔ με νέους, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για την εκτίμηση της αξίας των ακινήτων (βαρυνόμενου και ωφελούμενου) οι αξίες που ορίζονται στην παρ.7 του άρθρου 21 του παραπάνω νόμου (πλειοψ.).

Λήψη αρχείου


09.10.2016 - ΝΣΚ 581/1980 Τμ. Δ' - Μεταφορά Συντελεστή Δόμησης

Κατά τον υπολογισμόν του μεταφερομένου εκ ρυμοτομουμένου ακινήτου συντελεστού δομήσεως (Α Ν. 880/1979) έχουν εφαρμογήν αι διατάξεις του Ν.5269/1931 περί αυτοαποζημιώσεως ρυμοτομουμένων ακινήτων.

Λήψη αρχείου


09.10.2016 - ΝΣΚ 239/1983 - Μεταφορά Συντελεστή Δόμησης

Η Διοίκηση, προκειμένου να αποφασίσει κατά το Α 2παρ. 7 του Ν.880/79 την μεταφορά του συντελεστή δομήσεως από ακίνητο, στο οποίο απαγορεύθηκε από την αρχαιολογική υπηρεσία η προσθήκη ο ρόφων, πρέπει να κρίνει με κριτήρια πολεοδομικά, συνεκτιμώντας κα ι την ανάγκη προστασίας των αρχαίων μνημείων,ότι το ακίνητο αυτό κείται σε πολεοδομικώς ενδιαφέρον σημείο της πόλεως ή του οικισμο ύ και ότι το υπάρχον, κατά τον χρόνο υποβολής από το ενδιαφερόμε νο της σχετικής αιτήσεως, κτίσμα, όχι απλώς δεν καλύπτει τον ισχύ οντα συντελεστή δομήσεως, αλλά είναι περιορισμένο κατά τον όγκο κ αι την έκταση.

Λήψη αρχείου


08.10.2016 - ΝΣΚ 524/1984 - Μεταφορά Συντελεστή Δόμησης

Για ακίνητο που χαρακτηρίστηκε με Π.Δ.διατηρητέο και καθορίσθηκαν συγκεκριμένοι όροι δομήσεως διάφοροι από αυτούς που ισχύουν στα οικόπεδα της περιοχής του και έχει εξαντληθεί ο συντελεστής δομήσεώς του, δεν υπάρχει δικαίωμα μεταφοράς σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.880/79.

Λήψη αρχείου


08.10.2016 - ΝΣΚ 97/1984 - Μεταφορά Συντελεστή Δόμησης

Κατά τον υπολογισμό του μεταφερομένου συντελεστού δομήσεως δεν πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ο μεγαλύτερος συντελεστής δομήσεως του ωφελομένου ακινήτου, λόγω εγκριθείσης παρεκκλίσεως, εφόσον κατά την έκδοση της διοικητικής πράξεως περί της μεταφοράς του συντελεστού δομήσεως δεν έχει καταβληθεί το προβλεπόμενο για την παρέκκλιση ειδικό τέλος υπέρ του Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σ.

Λήψη αρχείου


31.03.2016 - ΝΣΚ 176/1999 Τμ. Γ' - Μεταφορά Συντελεστή Δόμησης

Μπορεί να χορηγηθεί τίτλος μεταφοράς συντελεστή δόμησης (σ.δ.) για ακίνητα με οικοδομήματα που έχουν χαρακτηρισθεί ως έργα τέχνης κατά τις διατάξεις του Ν.1469/1950, υπό την προϋπόθεση, διαπιστούμενη με σχετική βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας, ότι εξαιτίας του χαρακτηρισμού αυτού δεν είναι δυνατόν να υλοποιηθεί στα ακίνητα αυτά ο υπολειπόμενος σ.δ.

Λήψη αρχείου


29.03.2016 - ΝΣΚ 253/1982 Ολομέλεια - Μεταφορά Συντελεστή Δόμησης

Κατά την μεταφορά συντελεστού δομήσεως, κατ εφαρμογήν των διατάξεων τωνπαρ.1 και 2 του Α 2 του Ν 880/1979, είναι δυνατή η δόμησις των μεταφερομένων επί του ωφελουμένου ακινήτου επιφανειών, καθ υπέρβασιν του επιτρεπομένου υπό των κοινών πολεοδομικών διατάξεων δια το ακίνητον τούτο ποσοστού καλύψεως, ύψους και αριθμού ορόφων ή αμφοτέρων (πλειοψειφία).

Λήψη αρχείου


22.07.2015 - ΝΣΚ 321/2001 Τμ. Β' - Μεταφορά Συντελεστή Δόμησης

Δεν υπάρχει περιθώριο εφαρμογής του θεσμού μεταφοράς συντελεστή δόμησης στην περίπτωση ακινήτων τα οποία ρυμοτομούνται, είτε η μεταφορά σ.δ. προβλέπεται σε ακίνητα της ιδίας περιοχής είτε αυτή προβλέπεται για την εναπομένουσα άρτια ιδιοκτησία ακινήτου το οποίο ρυμοτομείται σε ποσοστό μεγαλύτερο από την οφειλόμενη εισφορά σε γη. Η συγκεκριμένη δε πράξη εφαρμογής ισχύει όπως κυρώθηκε και οι ιδιοκτήτες των οποίων τα ακίνητα ρυμοτομούνται πλέον του ποσοστού που ορίζει ο νόμος, θα πρέπει να θεωρούνται δικαιούχοι αποζημίωσης λόγω απαλλοτρίωσης του τμήματος αυτού της ιδιοκτησίας των.

Λήψη αρχείου


17.07.2015 - ΝΣΚ 89/2004 Ολομέλεια - Μεταφορά Συντελεστή Δόμησης

Επιτρέπεται η κατάργηση (ανάκληση) κανονιστικών διοικητικών πράξεων περί έγκρισης ή (και) πραγματοποίησης μεταφοράς συντελεστή δόμησης που είχαν εκδοθεί υπό το προϊσχύσαν δίκαιο αλλά εξακολουθούν να ισχύουν και υπό το Ν 3044/2002, εκτός αν τούτο αποκλείεται εκ λόγων δημοσίου συμφέροντος. (πλειοψ.)

Λήψη αρχείου


Σελίδα 1 από 2Πρώτη   Προηγούμενο   [1]  2  Επόμενο   Τελευταία   
Αναζήτηση
Λέξη στην περιγραφή:
Κατηγορία:
Έτος:
Αρ. Απόφ.:
Δικαστήριο:
Τμήμα:
Εκτέλεση αναζήτησης
Κατηγορίες
Ταυτότητα

To portal www.spatialplandev.gr δημιουργήθηκε στα μέσα του 2014 από την εταιρεία Spatial Planning & Development Ε.Π.Ε.

Επιστημονικός Υπεύθυνος της προσπάθειας αυτής έχει οριστεί ο κ. Κωνσταντίνος Τσάντζαλος, Δικηγόρος Αθηνών, πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (MSc) στο γνωστικό αντικείμενο Χωροταξίας – Πολεοδομίας – Περιφερειακής Ανάπτυξης του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και υπ. Διδάκτωρ του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Facebook